Utvalg, råd og interesseforeninger

Norsk psykologforening har med hjemmel i Lover for Norsk psykologforening opprettet en rekke utvalg og råd med særlige ansvarsområder. Her får du kjennskap til mandat og arbeidsoppgaver. Du finner også spesialistutvalgene som er premissleverandør for fordypningområdene i spesialistutdanningen. I tillegg finner du foreningens faglige interesseforeninger som er hjemlet i Lover for Norsk psykologforening §13.

Sentralstyrets arbeidsutvalg (AU) forbereder saker for Norsk Psykologforenings sentralstyre.

Norsk psykologforenings landsmøte velger leder, nestleder, tre medlemmer og to varamedlemmer til valgkomitéen.

Fagetisk råd (FER) skal bistå medlemmene og Sentralstyret i fagetiske spørsmål og selv fremsette forslag rådet finner nødvendig for å fremme norske psykologers fagetiske standard.

Ankeutvalg for fagetiske saker (AFEK) behandler anker fra klager og påklagede medlemmer, på Fagetisk råds vedtak i fagetiske klagesaker.

Fagutvalgene oppnevnes av sentralstyret. Sentralstyret oppnevner leder og nestleder for hvert fagutvalg. Ikke-spesialister bør være representert i utvalget. Sentralstyret vedtar mandat for utvalget.

Spesialitetsrådet er saksforberedende organ for sentralstyret i saker som har med helheten og de prinsipielle sider ved spesialistutdanningen å gjøre. 

Ankeutvalget oppnevnes av Sentralstyret og skal bestå av representanter foreslått av universitetene (1), myndighetene (1), arbeidsgiverne (1), Norsk Psykologforening (1). To av representantene skal være psykologspesialister.

Kvalitetsutvalget (KU) skal sørge for at Norsk Psykologforening kontinuerlig arbeider med utvikling av god psykologfaglig tenkning og praksis. 

Godkjenningsutvalget oppnevnes av sentralstyret og består av representanter foreslått av brukerne (1), myndighetene (2), arbeidsgiverne (1), universitetene (1) og Norsk psykologforening (4). Leder oppnevnes særskilt av sentralstyret.

Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget (LAU) leder og koordinerer arbeidet med lønns- og arbeidsmarkedsspørsmål, og er direkte underlagt Sentralstyret. 

Forhandlingsutvalg privatpraksis har særlig ansvar for inntekts- og arbeidsbetingelser for selvstendig næringsdrivende psykologer og er underlagt Lønns- og Arbeidsmarkedsutvalget. 

Forskningspolitisk utvalg (FPU) er et konsultativt utvalg under Sentralstyret (SST). 

Blå og grønn sommerfugl

Menneskerettighetsutvalget skal arbeide for at menneskerettigheter, 

Mandat for Testpolitisk utvalg (TPU) (Vedtatt av sentralstyret 29.04.2010 – SST sak 46/10)
Testpolitisk utvalg (heretter forkortet TPU) er et faglig ekspertråd i saker som primært omhandler psykologiske tester og kartleggingsverktøy.

Utvalg for rettspsykologi og sakkyndighet i Norsk Psykologforening skal styrke Psykologforeningens arbeid innen feltet, og bidra til at psykologer som arbeider innenfor rettspsykologi og sakkyndighet, har oppdatert kunnskap og yter gode faglige tjenester.

Forening for interkulturell psykologi er en interesseforening under Norsk Psykologforeningen. Den retter seg mot psykologer som arbeider med problemstillinger som berører minoritetsgrupper som identifiserer seg eller assosieres med en annen språklig og kulturell bakgrunn enn majoritetskulturen. 

Forening for psykologer i psykisk helsevern (FPPH) er en faglig interesseforening innenfor Norsk Psykologforening. Interesseforeningen inngår i Psykologforeningens formelle organisasjonsstruktur og er landsdekkende.

FOSAP ble etablert i 1994 som en interessegruppe for psykologer som opptrer som sakkyndige eller fagkyndige i saker etter lov om barn og foreldre og etter lov om barneverntjenester.

Foreningen for Psykologer i privatpraksis (FPP) er en faglig forening innenfor Norsk psykologforening. Formålet med foreningen er å ivareta medlemmenes faglige og fagpolitiske interesser.

Norsk Nevropsykologisk Forening  (NNF) er en interesseforening for norske nevropsykologer og har som formål å fremme nevropsykologi i Norge,

Psykologenes forening for digital helse, eller #digpsyk, jobber for å fremme digital helse blant psykologer. 

Seniorforum 60+ er et åpent faglig og sosialt forum for erfarne psykologer fra 60 år, både de som er i jobb, og de som er pensjonert. 

Det er oppnevnt samarbeidsutvalg mellom avtalespesialister og regionalt helseforetak i hvert av de fire regionale foretaksområdene.  

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.