Hopp til hovedinnhold

Fag- og profesjonsrådet

Vi skal sørge for at Psykologforeningen har et overblikk over profesjonens muligheter og utfordringer for å oppfylle sitt samfunnsmandat.

Medlemmer 

 • Arnhild Lauveng (videpresident og leder)
 • Rolv Mohn
 • Svein Øverland
 • Tonje Lossius Husum
 • Harald Aasen
 • Beate Brinchmann
 • Maria Leer-Salvesen 

Vi inngår i Sentralstyrets faste utvalg (§6). Sentralstyret er ansvarlig for mandat og sammensetning av utvalget. Vårt arbeid vil være forankret i Prinsipprogrammets punkt to og tre.

Hovedmålsetning 

Utvalgets hovedoppgave er å legge til rette for at foreningen bedre kan gjennomføre punkt 2 og 3 i Lover og Prinsipprogrammet for Norsk psykologforening: 

 1. Å arbeide for å forbedre menneskers livsvilkår og livskvalitet gjennom utvikling og formidling av psykologisk kunnskap, og gjennom praktisk anvendelse av psykologisk fagkunnskap. 
 2. Å arbeide for å fremme anvendelse av psykologisk fagkunnskap, slik at befolkningen får den bistand de har behov for og krav på. 

Prioriterte oppgaver 

 • Ha et overordnet blikk på profesjonens utvikling. Dette innebærer blant annet å være oppmerksom på endringer som kan utgjøre trusler eller muligheter for kvaliteten til profesjonen og profesjonsutøvelsen, og å foreslå tiltak som kan motvirke dette. 
 • Identifisere samfunns- og fagutvikling som kan innebære risiko og/eller muligheter for kvaliteten i psykologers arbeid. 
 • Ha oversikt over kvalitetsarbeidet i foreningen, både eksternt og internt, og på eget initiativ gi anbefalinger om tiltak til SST. 
 • Ta imot oppdrag fra Sentralstyret angående faglig spørsmål, profesjonens utvikling og funksjon, utrede aktuelle problemstillinger og gi faglig funderte råd i tråd med prinsipperklæringen for evidensbasert praksis. 
 • Samarbeide tett med øvrige deler av foreningen for å innhente opplysninger, utrede spørsmål og gi anbefalinger i saker som omhandler fag og profesjonsutvikling.