Hopp til hovedinnhold

Kurskalender

Oppstart 2021

Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
160
Ingen beskrivelse funnet for kurssamling.
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Marta Maria Gorecka, Oddbjørn Hove, Håvard Kallestad , June Ullevoldsæter Lystad, Kristoffer Høiland, Rune Raudeberg, Annette Holth Skogan, Cecilie Johannessen Landmark.
Prosjektnummer:
10NE624005
Oppmøtetype:
Fysisk

Forventet læringsutbytte:

 • Forståelse av forskjellige former for nevropsykologisk sakkyndigarbeid
 • Kunnskap om de juridiske termene for sakkyndighetsarbeid i retten og andre oppdragsgivere, og hva som skiller dette fra behandlerrollen
 • Kjennskap til retningslinjer for og utfordringer ved sakkyndige utredninger og spesialisterklæring, opptreden i nemnder og rett

Kunnskapen vil illustreres med eksempler på ulike sakstyper som trygdesaker (attføring og uførevurderinger), førerkortvurderinger og sakkyndige for strafferett og sivil rett.

Samlingen vil også inneholde et dagsseminar om det skriftlige arbeidet til spesialiteten og om å gi nevropsykologisk veiledning når man er blitt ferdig spesialist.

Temaer:

 • Rolle- og profesjonsavklaring knyttet til ulike typer sakkyndighetsarbeid, forskjellen på behandler og sakkyndighetsrollen. Juridisk metode og sakkyndiges oppgave for retten
 • Trygdeerklæringer og andre erklæringer til NAV
 • Førerkortvurderinger, teori og metode, rapporteringsplikt
 • Erklæringer for tiltak i skole / studier og andre erklæringer for barn og unge
 • Rettspsykologi i straffesaker og sivile saker. Sakstype, rolle, habilitet, metode, mandat, undersøkelser, innhenting av opplysninger, rapportskriving, vurdering og tvil, deltakelse i rett, opplæring, kommisjoner for kvalitetssikring e.t.c.
 • Seminar der deltakerne legger fram planer / disposisjon for sitt skriftlige arbeid og får tilbakemelding fra andre på kurset og kurslederne
 • Nevropsykologisk veiledning, prinsipper og metoder
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Prosjektnummer:
10NE724005
Oppmøtetype:
Fysisk

Oppstart 2022

Kurskategori:
Utdanningsprogram
Sted:
Oslo
Timer:
0
Ingen beskrivelse funnet for kurssamling.
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Linn Mari Engebretsen, Espen Walstad, Ragnhild Kverneland .
Prosjektnummer:
55UT524003
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
96

Kurset vil omhandle betydningen av å involvere pårørende i pasientens behandling, samt ivaretakelse av pårørendes egne behandlings- og oppfølgingsbehov. Videre fokus er psykologspesialistens ansvar for evaluering, dokumentasjon og utvikling av tilbudet til aktuelle pasientpopulasjon og deres pårørende.

Etter kurset skal psykologen:

 • Bedre kunne vurdere indikasjon/kontraindikasjon for familiebehandling og/eller foreldrearbeid
 • Ha kunnskap om hvordan foreldres psykiske helse og fungering påvirker barn, og hvilke sårbarhetsfaktorer man skal være oppmerksom på hos barn av psykisk syke og/eller foreldre med volds og/eller avhengighetsproblematikk. I tillegg ha kunnskap om hvordan samtale med barn og foreldre om foreldres problematikk
 • Kunne hjelpe barn gjennom terapeutisk arbeid med foreldre
 • Ha økt kompetanse på tilnærminger som fremmer involvering av pårørende i pasientens behandlingsforløp
 • Kunne avdekke og bistå i forhold til pårørendes selvstendige behandlings- og oppfølgingsbehov
 • Ha forutsetning for å foreta kontinuerlig evaluering på individ-, gruppe- og systemnivå
 • Evne å dokumentere arbeidet og påvirke til utvikling av tilbudet
 • Tilrettelegge for prosjekt og forskningsarbeid
 • Kjenne til metoder for kvalitetsvurdering og forbedring av praksis.
 • Systematisering av erfaringer, evaluering og dokumentasjon av egen praksis. 
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Fanny Duckert, Lars Jørgen Berglund, Eva Karin Løvaas.
Prosjektnummer:
10RU524003
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
96

Kurset skal gi økte kunnskaper om prinsipper og arbeidsmåter som er spesielt relevante for klinisk praksis samt en kontekstuell forståelse av dette arbeidet. Samfunns- og allmennpsykologiske rolleutforminger vil også tas opp.

Forventet læringsutbytte:

 • En kontekstuell forståelse psykososiale problemer, psykiske lidelser og klinisk arbeid
 • Grunnleggende prinsipper for lavterskelarbeid, for eksempel
  • Rammer
  • Tidlig oppdagelse og intervensjon
  • Valg av kartleggingsverktøy og metoder
 • Kunnskap om hvordan medvirkning(4) og brukerinnflytelse kan styrkes
 • Kunnskap om pårørendeperspektivets relevans for praksis
 • Økt trygghet i rollene som inngår samfunns- og allmennpsykologisk arbeid

Prinsippene og verktøyene vil knyttes til praksiseksempler. Eksemplene kan dreie seg om komplementerende forståelsesmåter og tiltak rettet mot de vanligste tilstandene som psykologer vil møte i ulike typer førstelinjepraksis eller annet klinisk arbeid som utføres utenfor de tradisjonelle kliniske rammene.

Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Ingrid Anna Wien Sønstebø.
Prosjektnummer:
10SA424009
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
96

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å ivareta ansvaret til psykologspesialister i voksenpsykologi.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om hvordan ivareta veiledningsansvaret, herunder skikkethetsvurdering
 • Kunnskap om evaluering av egen praksis, egenutvikling og forebygging av utbrenthet hos psykologer
 • Kunnskap om samarbeid på systemnivå
 • Kunnskap om rettighetsvurderinger og bruk av prioriteringsveileder ved henvisning til spesialisthelsetjenesten
 • Kunnskap om hvordan systematisk kartlegge, analysere og implementere brukererfaringer i organisasjonen
 • Kjennskap til internkontrollforskriften, meldinger om uønskede hendelser og kvalitetsindikatorer
 • Kunnskap om faglig utvikling, herunder kjennskap til spesialistpermisjon, kollegaveiledning og krav til vedlikehold av spesialiteten
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Inga Medne, Lars-Andreas Kvisle.
Prosjektnummer:
10VO624012
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
96

Kurset innbefatter betydning av tidlige belastninger og traumer for sykdom og helse. Det gjelder også opplevelse av alvorlig sykdom og skade, og inkluderer krigstraumer, vold, tortur og overgrep. Kurset tar også for seg vedvarende negativt stress og voldstrusler og medfølgende stressfysiologi.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunne jobbe kultursensitivt og foreta valid informasjonsinnhenting som er tilpasset pasientens kulturelle bakgrunn og aktuelle situasjon
 • Kunne kartlegge pasientens unike sykdom- og symptomforståelse, samt fremme innsikt
 • Kunnskap om mobilisering og styrking av sosialt og støttende nettverk
 • Kunnskap om resiliens og forløpsformer i betydning ulike reaksjoner på traumatisk hendelse, samt predisponerende og kontekstuelle faktorer som kan påvirke de ulike forløpsformene
 • Kunne utrede, bidra til stabilisering og behandling av reaksjoner knyttet til tidlige belastninger og traumer. Dette kan innebære både stabiliseringsteknikker og andre evidensbaserte og praksisbaserte behandlingsformer
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Scandic Helsfyr hotel
Kursleder(e):
Turid Nygaard Dager, Helene Høye.
Prosjektnummer:
10HE624001
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
160
3 dager- hvorav totalt 1 dag workshop/egenaktivitet
Forventet læringsutbytte:
 • Bred kunnskap om nevropsykologiske tilstander hos barn og unge og nevropsykologiske metoder for utredning og behandling av barn og unge

Temaer for samlingen:

 • Hjernens utvikling og plastisitet i fosterliv og barneårene
 • Lære om teratologi, toksisk påvirkning av sentralnervesystemet i utvikling.
 • Sentrale metodiske tilnærminger for nevropsykologiskutredning av barn, metodeproblemer og tolkning av testresultater for barn og unge
 • Epidemiologi
 • Forløpsdiagnostikk og prognose
 • Habilitering og tiltak i hverdagen.
 • Nevropsykologisk behandling etter skade og sykdom i hjernen
 • Nevropsykologisk utredning og behandling ved sentrale nevrologiske og nevropsykologiske tilstander hos barn som: cerebral parese, hodeskader, tumor, hydrocephalus, prematuritet og peri-natale hjerneskader, rusrelaterte skader, cerebrovaskulære skader og epilepsi
 • Genetiske syndromer hos barn og unge 
  ο Utviklingsforstyrrelser: Psykisk utviklingshemming, lærevansker, autismespekter, språkvansker, non-verbale lærevansker, ADHD e.t.c.  ο Differensialdiagnose, utredning og behandling for barnegruppen sett i lys av alder, kultur, kjønn og andre relevante faktorer
  ο Tiltak/ habilitering for barn - spesifikke og bredere kognitive treningsprogrammer, læring- og mestringsgrupper, foreldrekurs og - opplæring, samarbeid med kommunen for tiltak i skole, hjem og fritid
  ο Spesifikke psykologiske behandlingstiltak for barn med nevropsykologiske forstyrrelser
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Annette Holth Skogan, Jon Sverre Skranes, Trond - Enkeltpersonforetak Markestad, Kristine Stadskleiv, Jørgen Sundby, Ingvil Laberg Holthe, Heine Hagenberg, Marta Maria Gorecka, Jens Egeland .
Prosjektnummer:
10NE424006
Oppmøtetype:
Fysisk
3 dager- hvorav totalt 1 dag workshop/egenaktivitet
Forventet læringsutbytte:
 • Økt kunnskap om nevropsykologiske tilstander hos unge voksne, voksne og eldre, og nevropsykologiske metoder for differensialdiagnostisk utredning og behandling av disse gruppene
 • Kunnskap om fenomen som simulering og aggravering av symptomer og hvordan man kan vurdere om testresultater er valide. Man vil også drøfte utfordringer ved utredning av pasienter fra annen kultur

Temaer for kurset:

 • Nevropsykologiske tilstander hos unge voksne, utredning og behandling
 • Nevropsykologiske tilstander hos voksne, utredning og behandling
 • Nevropsykologiske tilstander hos eldre, utredning og behandling
 • Alzheimer og annen demens, Parkinson, Huntingtons og MS, definisjon og utredning av Mild Cognitiv Impairment (MCI)
 • Immunologiske og demyelinisierende sykdommer (MS), infeksjoner (meningitt, encephalitt, HIV/Aids), toksiske tilstander (løsemidler, alkohol, rus)
 • Aggravering av symptomer og ikke – valide testresultater
 • Krysskulturell nevropsykologi, utfordringer i forståelse, utredning, metode og formidling
 • Kognitive treningsprogrammer, læring- og mestringsgrupper, samarbeid med NAV og kommunen for iverksetting av tiltak
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Prosjektnummer:
10NE524006
Oppmøtetype:
Fysisk
Ingen beskrivelse funnet for kurssamling.
Detaljer:
Timer:
24
Kurssted:
Meet Ullevaal
Prosjektnummer:
10NE625006
Oppmøtetype:
Fysisk

Forventet læringsutbytte:

 • Forståelse av forskjellige former for nevropsykologisk sakkyndigarbeid
 • Kunnskap om de juridiske termene for sakkyndighetsarbeid i retten og andre oppdragsgivere, og hva som skiller dette fra behandlerrollen
 • Kjennskap til retningslinjer for og utfordringer ved sakkyndige utredninger og spesialisterklæring, opptreden i nemnder og rett

Kunnskapen vil illustreres med eksempler på ulike sakstyper som trygdesaker (attføring og uførevurderinger), førerkortvurderinger og sakkyndige for strafferett og sivil rett.

Samlingen vil også inneholde et dagsseminar om det skriftlige arbeidet til spesialiteten og om å gi nevropsykologisk veiledning når man er blitt ferdig spesialist.

Temaer:

 • Rolle- og profesjonsavklaring knyttet til ulike typer sakkyndighetsarbeid, forskjellen på behandler og sakkyndighetsrollen. Juridisk metode og sakkyndiges oppgave for retten
 • Trygdeerklæringer og andre erklæringer til NAV
 • Førerkortvurderinger, teori og metode, rapporteringsplikt
 • Erklæringer for tiltak i skole / studier og andre erklæringer for barn og unge
 • Rettspsykologi i straffesaker og sivile saker. Sakstype, rolle, habilitet, metode, mandat, undersøkelser, innhenting av opplysninger, rapportskriving, vurdering og tvil, deltakelse i rett, opplæring, kommisjoner for kvalitetssikring e.t.c.
 • Seminar der deltakerne legger fram planer / disposisjon for sitt skriftlige arbeid og får tilbakemelding fra andre på kurset og kurslederne
 • Nevropsykologisk veiledning, prinsipper og metoder
Detaljer:
Timer:
16
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Prosjektnummer:
10NE725006
Oppmøtetype:
Fysisk

Oppstart 2023

Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
96

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utrede og behandle voksne med alvorlige psykiske lidelser, med hovedvekt på psykoselidelser.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om betydningen av aktivt relasjonsarbeid for å etablere det samarbeidet som er nødvendig
 • Kunnskap om spesifikke metoder for utredning av alvorlige psykiske lidelser og komorbiditet, herunder rus, alvorlig depresjon, personlighetsproblematikk, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, demens og traumer
 • Kunnskap om betydningen av rask og fasespesifikk behandling for pasienter som har en underliggende psykoseproblematikk
 • Kunnskap om spesifikke behandlingsmetoder for psykoselidelser
 • Kunnskap om forankring og forvaltning av medisinfrie tilbud
 • Kunnskap om premisser (lovverk, tilstand og forventet utbytte) for vurdering av tvunget psykisk helsevern, herunder særlig samtykkekompetanse
 • Kunnskap om funksjonsrettede behandlinger som fremmer livskvalitet
 • Kunnskap om systemiske tiltak rettet mot gode levekår
Priser:
Pris, medlem:
6,580
Pris, ikke-medlem:
13,160
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Digital platform - Zoom
Kursleder(e):
Arne Repål .
Prosjektnummer:
10VO524014
Oppmøtetype:
Digitalt

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å ivareta ansvaret til psykologspesialister i voksenpsykologi.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om hvordan ivareta veiledningsansvaret, herunder skikkethetsvurdering
 • Kunnskap om evaluering av egen praksis, egenutvikling og forebygging av utbrenthet hos psykologer
 • Kunnskap om samarbeid på systemnivå
 • Kunnskap om rettighetsvurderinger og bruk av prioriteringsveileder ved henvisning til spesialisthelsetjenesten
 • Kunnskap om hvordan systematisk kartlegge, analysere og implementere brukererfaringer i organisasjonen
 • Kjennskap til internkontrollforskriften, meldinger om uønskede hendelser og kvalitetsindikatorer
 • Kunnskap om faglig utvikling, herunder kjennskap til spesialistpermisjon, kollegaveiledning og krav til vedlikehold av spesialiteten
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Lars-Andreas Kvisle, Inga Medne.
Prosjektnummer:
10VO624014
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Læringsutbytte
 • Bred kunnskap om familien og om hvordan relasjoner påvirkes av samfunnet, livsløp, kriser og konflikter
   
Kunnskapen skal belyses med kliniske eksempler og trening i spesifikke ferdigheter i bruk av genogram og andre samtale- og utredningsverktøy.
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Pia Camilla Aursand, Trine Charlotte Eikrem.
Prosjektnummer:
40SY424005
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Akiah Astral Ottesen, Reidar Schei Jessen, Marthe Opsal, Kaja Næss Johannessen , Ingunn Eriksen .
Prosjektnummer:
30FE424046
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Læringsutbytte

Etter kurset skal psykologen (koblet til kurs 1):
 • Kunne redegjøre for hva som menes med arbeidsgiveransvar og styringsrett
 • Utvise forståelse for at ulike paradigmer ligger til grunn for ulike styringsformer som:
  • Målstyring, kvalitetsstyring, verdibasert ledelse
  • Økonomistyring
 • Forstå finansieringen av offentlig sektor
 • Forstå rammene for egen virksomhet i en lederrolle
 • Forstå hvordan man lager en virksomhetsplan og følger opp resultatene
 • Se mulighetene i økonomistyring
 • Kunne gjennomføre en stillingsanalyse og lage en enkel stillingsbeskrivelse og kravspesifikasjon
 • Kjenne til ulike metoder for kartlegging av kompetanse til bruk i seleksjon, så som ulike intervjuer og tester og inventorier, og kunne koble disse til kravspesifikasjonen. Kjenne til styrker og svakheter ved ulike seleksjonsmetoder.
 • Gjennomføre et strukturert intervju
 • Kjenne til hvordan gjennomføre en seleksjonsprosess som ivaretar mangfolds- perspektivet
 • Ha kunnskap om ulike faktorer og prosesser som påvirker vår vurderingsevne i møte med kandidater
Priser:
Pris, medlem:
6,580
Pris, ikke-medlem:
13,160
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Elisabeth Østrem, Rudi Myrvang.
Prosjektnummer:
40OR424003
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Charlotte Margrethe Teigset, Tove Mathisen.
Prosjektnummer:
30FE424048
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Gunn Karin Holt, Anne Karin Mullally, Ingrid Anna Wien Sønstebø.
Prosjektnummer:
30FE424051
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
96

Kurset skal styrke deltakernes muligheter for å bidra med endringer i tjenestene de jobber i, gjennom å finne systeminformasjon som er relevant for å finne gode løsninger og bruke informasjonen i utviklings- og prosjektarbeid.

Forventet læringsutbytte:

 • Økt kunnskap om innhenting av tilgjengelig informasjon som kan brukes i tjenesteutvikling og kvalitetsarbeid
 • Kunnskap om prosjektplanlegging som et sentralt verktøy for tjenesteutvikling og kvalitetsarbeid, herunder grunnleggende kjennskap til implementering og evaluering.
 • Kunnskap om hvordan øke medvirkning på individ- og systemnivå.

Eksempler på arbeid med å utvikle, implementere og evaluere prosjekter vil illustrere hvordan psykologisk kunnskap kan anvendes i praksis

Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Ingrid Anna Wien Sønstebø, Iver Strandheim.
Prosjektnummer:
10SA324010
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset skal gi økte kunnskaper om prinsipper og arbeidsmåter som er spesielt relevante for klinisk praksis samt en kontekstuell forståelse av dette arbeidet. Samfunns- og allmennpsykologiske rolleutforminger vil også tas opp.

Forventet læringsutbytte:

 • En kontekstuell forståelse psykososiale problemer, psykiske lidelser og klinisk arbeid
 • Grunnleggende prinsipper for lavterskelarbeid, for eksempel
  • Rammer
  • Tidlig oppdagelse og intervensjon
  • Valg av kartleggingsverktøy og metoder
 • Kunnskap om hvordan medvirkning(4) og brukerinnflytelse kan styrkes
 • Kunnskap om pårørendeperspektivets relevans for praksis
 • Økt trygghet i rollene som inngår samfunns- og allmennpsykologisk arbeid

Prinsippene og verktøyene vil knyttes til praksiseksempler. Eksemplene kan dreie seg om komplementerende forståelsesmåter og tiltak rettet mot de vanligste tilstandene som psykologer vil møte i ulike typer førstelinjepraksis eller annet klinisk arbeid som utføres utenfor de tradisjonelle kliniske rammene.

Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Ingrid Anna Wien Sønstebø.
Prosjektnummer:
10SA424010
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Trondheim
Timer:
96
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Trondheim
Kurssted:
Quality Hotel Augustin tr.heim
Kursleder(e):
Tommy Mangerud, Heidi Trydal, Torgunn Reitlo Malmo, Anette Hassel, Svein Øverland.
Prosjektnummer:
30FE424050
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Læringsutbytte

Etter kurset skal psykologen ha kunnskap om ulike systemer og samhandling mellom systemene som bidrar til heving av kvalitet i tjenesten
Psykologene skal kunne yte tjenester som ivaretar pasientens rett til å medvirke. Psykologen skal ha økte forutsetninger for å bruke samvalg og å ha en recovery-orientert praksis. Samlingen skal gi økt kunnskap om hvordan inkludere pasienten og de ulike tjenesteyterne som gir helsehjelp og tjenester til pasientgruppen.

Kurset vil omhandle
 • aktuelle samarbeidspartnere (herunder samhandlingsreformen og gjeldende føringer fra helsemyndighetene)
 • brukermedvirkning på både individ- og systemnivå i utforming og implementering av tjenester
 • samvalg, recovery-orientert praksis og brukerstyring for pasienter med psykosetilstander
 • involvering av pårørende
 • å bidra til redusert stigmatisering av mennesker med alvorlig psykisk lidelse
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Jone Ravndal Bjørnestad, Wenche ten Velden Hegelstad.
Prosjektnummer:
40BE424005
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Oslo Militære Samfund
Prosjektnummer:
30FE424052
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Bergen
Timer:
96
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Bergen
Kurssted:
Scandic Bergen City
Prosjektnummer:
30FE424053
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Utdanningsprogram
Sted:
Oslo
Timer:
0
Ingen beskrivelse funnet for kurssamling.
Priser:
Pris, medlem:
4,000
Pris, ikke-medlem:
4,000
Detaljer:
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Linn Mari Engebretsen, Ellen Margrethe Wessel, Ingrid Anna Wien Sønstebø, Vibeke Herberg Kjær.
Prosjektnummer:
55UT324004
Oppmøtetype:
Fysisk
Ingen beskrivelse funnet for kurssamling.
Priser:
Pris, medlem:
4,000
Pris, ikke-medlem:
4,000
Detaljer:
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Linn Mari Engebretsen, Jon Ståle Gjesdal Henriksen, Judith van der Weele, Ingrid Anna Wien Sønstebø.
Prosjektnummer:
55UT424004
Oppmøtetype:
Fysisk
Ingen beskrivelse funnet for kurssamling.
Priser:
Pris, medlem:
4,000
Pris, ikke-medlem:
4,000
Detaljer:
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Linn Mari Engebretsen, Ingrid Anna Wien Sønstebø, Ragnhild Kverneland , Espen Walstad.
Prosjektnummer:
55UT524004
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Prosjektnummer:
30FE424054
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
96

Kurset vil fokusere på jobbmestring og sykefravær knyttet til de mest alvorlige psykiske lidelser, og andre forhold slik som rus, smerte og søvn.

Kunnskapen skal illustreres med eksempler på hvordan psykologen på et tidlig stadium kan kjenne igjen, diagnostisere og tilby jobbrettet behandling til personer med ulike tilstander som nevnt over.  

Det vil bli gitt eksempler på praksis der de best dokumenterte behandlingsformene og tiltakene anvendes. 

 

Det må forventes noe prisøkning for kurs som går over i et nytt år.

Priser:
Pris, medlem:
6,580
Pris, ikke-medlem:
13,160
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Digital platform - Zoom
Kursleder(e):
Borrik Schjødt, Ane Wilhelmsen-Langeland , Kari Lossius, Beate Brinchmann .
Prosjektnummer:
10AR424012
Oppmøtetype:
Digitalt

Attføring/rehabilitering til arbeid innebærer å veilede enkeltindivider i forbindelse med integrering i arbeidslivet. Kurset vil gi innføring i arbeidspsykologiske metoder for utredning og veiledning. Psykologers bidrag i utarbeidelsen av arbeidseevnevurdering står sentralt. Brukermedvirkning vil også være sentralt, samt kunnskap om samarbeid med andre tjenesteytere innen velferdssystemet, arbeidsliv og behandlingsapparat.

Kunnskapen vil illustreres med eksempler på arbeidspsykologisk praksis med veiledning, utredning og endringsarbeid i fokus. Eksempler på hvordan psykologen kan ta konsulentroller og utforme rapporter /utredninger vil bli tematisert. I tillegg vil samlingen belyse potensielle rollekonflikter mellom veiledningsarbeid og utredning av arbeidsevnen sett i lys av rettighetsvurderinger. 
 

Det må forventes noe prisøkning for kurs som går over i et nytt år.

Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Linda Vaagan, Merete Glenne Øie.
Prosjektnummer:
10AR524012
Oppmøtetype:
Fysisk

Psykologene skal få kunnskap om årsaker, definisjoner, ytringsformer og utviklingsforløp ved konflikter og trakassering i arbeidslivet. Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø er nødvendig kunnskap, da spesifikt hvilke paragrafer som skal beskytte enkeltindividet mot overgrep og fremme konfliktløsning. Psykologene skal ha kunnskap om tiltak i mobbesaker på systemnivå og behandling på individnivå.

Kunnskapene vil illustreres med eksempler på arbeid med kartlegging, forebygging, intervensjon og evaluering i mobbe- og konfliktsaker. 

 

Det må forventes noe prisøkning for kurs som går over i et nytt år.

 

Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Ståle Einarsen .
Prosjektnummer:
10AR624012
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
96

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utrede og behandle voksne med personlighetsproblematikk.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om spesifikke metoder for utredning av personlighetsproblematikk
 • Kunnskap om ulike metoder for behandling av personlighetsforstyrrelser
 • Kunnskap om god diagnoseformidling
 • Kunnskap om behandling av personlighetsforstyrrelser der det foreligger komorbide lidelser
 • Kunnskap om vurdering og håndtering av selvmords- og voldrisiko ved personlighetsproblematikk
Priser:
Pris, medlem:
6,580
Pris, ikke-medlem:
13,160
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Digital platform - Zoom
Kursleder(e):
Kristoffer Lygren Walther, Christian Schlüter.
Prosjektnummer:
10VO424015
Oppmøtetype:
Digitalt

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utrede og behandle voksne med alvorlige psykiske lidelser, med hovedvekt på psykoselidelser.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om betydningen av aktivt relasjonsarbeid for å etablere det samarbeidet som er nødvendig
 • Kunnskap om spesifikke metoder for utredning av alvorlige psykiske lidelser og komorbiditet, herunder rus, alvorlig depresjon, personlighetsproblematikk, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, demens og traumer
 • Kunnskap om betydningen av rask og fasespesifikk behandling for pasienter som har en underliggende psykoseproblematikk
 • Kunnskap om spesifikke behandlingsmetoder for psykoselidelser
 • Kunnskap om forankring og forvaltning av medisinfrie tilbud
 • Kunnskap om premisser (lovverk, tilstand og forventet utbytte) for vurdering av tvunget psykisk helsevern, herunder særlig samtykkekompetanse
 • Kunnskap om funksjonsrettede behandlinger som fremmer livskvalitet
 • Kunnskap om systemiske tiltak rettet mot gode levekår
Priser:
Pris, medlem:
6,580
Pris, ikke-medlem:
13,160
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Arne Repål .
Prosjektnummer:
10VO524015
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å ivareta ansvaret til psykologspesialister i voksenpsykologi.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om hvordan ivareta veiledningsansvaret, herunder skikkethetsvurdering
 • Kunnskap om evaluering av egen praksis, egenutvikling og forebygging av utbrenthet hos psykologer
 • Kunnskap om samarbeid på systemnivå
 • Kunnskap om rettighetsvurderinger og bruk av prioriteringsveileder ved henvisning til spesialisthelsetjenesten
 • Kunnskap om hvordan systematisk kartlegge, analysere og implementere brukererfaringer i organisasjonen
 • Kjennskap til internkontrollforskriften, meldinger om uønskede hendelser og kvalitetsindikatorer
 • Kunnskap om faglig utvikling, herunder kjennskap til spesialistpermisjon, kollegaveiledning og krav til vedlikehold av spesialiteten
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet
Kursleder(e):
Elisabeth Frøshaug, Yasmin Sofia Iqbal.
Prosjektnummer:
10VO624015
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64

Etter kurset skal deltakerne kunne velge metode ut fra problemstilling, gi veiledning med fokus på prosess og sak, ha kjennskap til gruppeledelse, samt kvalitetssikring av eget og andres arbeid.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om ulikt fokus i veiledningen (prosessfokus vs. saksfokus)
 • Økt kompetanse på selvledelse og gruppeledelse
 • Kompetanse på undervisning i veiledning
 • Kunne velge metode ut fra problemstilling
 • Økt kompetanse i kvalitetssikring av eget og andres arbeid
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kursleder(e):
Anne Grete Moløkken Greaker.
Prosjektnummer:
40VE424010
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
96

Etter dette kurset skal psykologen kunne behandlingstilnærminger rettet mot barn. Kurset tar for seg forskjellige behandlingsmetoder for de hyppigst forekomne tilstandene og problemer som barn blir henvist for.

  
Etter kurset skal psykologen:
 • Ha økte forutsetninger for å vurdere behandlingstilnærminger for barn ved komplekse tilstandsbilder preget av kontekstuelle utfordringer, traumer og overgrep, utviklingsforstyrrelser og/eller utfordringer i tilknytningskvalitet
 • Kunne bruke utviklingsstøttende behandlingsmetoder for eksempel gjennom samtaler, lek, narrativer og metaforer
 • Ha inngående kunnskap om én evidensbasert metode for behandling av en utbredt tilstand (jfr. prinsipperklæringen om evidensbasert praksis)
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Ingvild Danielsen Rongved, Anders Flækøy Landmark .
Prosjektnummer:
10BA324003
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset vil omhandle familieterapeutiske forståelsesmåter og familieorienterte behandlingsmetoder hvor barnet er den henviste pasient, med et fokus på å forstå hvordan barn og unge har det i familien, samt hvordan ivareta barnet i familiebehandling.

Etter kurset skal psykologen:
 • Bedre kunne vurdere indikasjon/kontraindikasjon for familiebehandling og/eller foreldrearbeid
 • Ha kunnskap om ulike forskningsbaserte og teoristyrte familieterapeutiske forståelsesmåter og virkemidler for eksempel systemiske, narrative og løsningsfokuserte tilnærminger
 • Kunne ivareta barnet i samtaler der barnet betraktes som "problemet" og/eller der foreldre har egne vansker
 • Kunne hjelpe barn gjennom terapeutisk arbeid med foreldre
 • Ha kunnskap om hvordan foreldres psykiske helse og fungering påvirker barn, og hvilke sårbarhetsfaktorer man skal være oppmerksom på hos barn av psykisk syke og/eller volds og/eller avhengighetsproblematikk. I tillegg ha kunnskap om hvordan samtale med barn og foreldre om foreldres psykiske sykdom
 • Kunne samtale med foreldre om deres egen problematikk, og hvordan bistå foreldre med å få hjelp eller behandling
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Digital platform - Zoom
Kursleder(e):
Gina Hægland, Arve Bjelland Grov.
Prosjektnummer:
10BA424003
Oppmøtetype:
Digitalt

Kurset gir en oversikt over hva som er vanlige symptomer, henvisningsgrunner og problemstillinger i arbeid med ungdom, og som kan oppstå i relasjonen mellom dem og deres omgivelser.

  
Etter kurset skal psykologen:
 • Ha økte forutsetninger for å vurdere behandlingstilnærminger for ungdom ved komplekse tilstandsbilder preget av kontekstuelle utfordringer, traumer og overgrep, utviklingsforstyrrelser og/eller utfordringer i tilknytningskvalitet
 • Ha økt kunnskap om normalutvikling, inkludert kjennskap til de utfordringer som er en naturlig del av ungdomstiden og implikasjoner for utredning og behandling (aktuelle tema er rus, mobbing, seksualitet, selvstendighets- og identitetsutvikling, kropp og selvfølelse)
 • Ha økt kunnskap om skjevutvikling og hvilke symptomer på alvorlig psykopatologi som kan manifestere seg i ungdomsalder; inkludert alvorlig selvskading, suicidalitet, tidlige tegn på psykose, schizofreni og bipolar lidelse
 • Økt kunnskap om spesialistens ansvar for tvangsbruk
 • Kunne drøfte etiske dilemma i komplekse saker der grunnbetingelsene for medbestemmelse er utfordrende
 • Kjenne til relevant kunnskap om veiledningsmetodikk og ha økte forutsetninger for veiledning av psykologer og andre fagpersoner
Detaljer:
Timer:
24
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Kjersti Karlsen, Anne Trana Brager-Larsen.
Prosjektnummer:
10BA525003
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Oslo Militære Samfund
Kursleder(e):
Knut Ivar Karevold, Eivind Mo.
Prosjektnummer:
30FE424055
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 • Organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på                                påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon.
      Tverrfaglig samarbeid
 • Bruker- og pårørendemedvirkning
 • Veiledning, veiledningsroller og veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler
Kursleder(e):
Arnhild Lauveng, Stella Marie Kennair Ottesen, Marius Råkil, Per Andre Nørbech.
Prosjektnummer:
30FE324056
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler
Kursleder(e):
Marius Råkil, Per Andre Nørbech.
Prosjektnummer:
30FE424056
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Læringsutbytte

Problemer med søvn og utmattelse er utbredt i befolkningen generelt og hos pasienter med somatisk sykdom spesielt.  Langvarige somatiske plager medfører ofte utmattelse og søvnproblemer, og disse tilstandene kan også påvirke forløpet av somatiske plager. Derfor er det viktig å ha kunnskap om vurdering og behandling av utmattelse og søvnproblemer. Selv om det finnes anerkjente behandlingsmetoder er det få pasienter som mottar slike tiltak. For begge tilstander presenteres kognitiv atferdsterapi og bruk av veiledet selvhjelp som endringsmetode.
 • Kunnskap om søvnproblemer og utmattelsestilstander – som egne fenomener, eller knyttet opp mot annen somatisk plage
 • Ferdigheter i kartlegging av søvnproblem og langvarig utmattelse
 • Kunnskaper om behandling av søvnproblemer og langvarig utmattelse basert på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Nina Lang, Linn Breen Herner.
Prosjektnummer:
40KL324005
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte

En stor andel av pasientene har flere samtidige lidelser, ofte med usikre somatiske diagnoser, inkludert tilstander hvor fysiologiske årsaker ikke i tilstrekkelig grad forklarer symptomene, samt utfordringer knyttet til psykologiske og sosiale forhold. 
Smerte er det vanligste symptomet for pasienter med helseplager. Det er viktig å ha kunnskap om kliniske helsepsykologiske tilnærminger til langvarig smerte, kunne vurdere en pasient med smerter og kjenne til de viktigste tiltakene rettet mot smertetilstander.
 • Kunnskap om sammensatte lidelser, og i hvilken form man møter disse i helsevesenet
 • Behandlingsprinsipper for sammensatte lidelser, med vekt på tverrfaglighet og pasientinvolvering
 • Kunnskap om ulike typer av smerter og ulike faser i utvikling av smerter, samt hovedprinsipper for behandling av akutt og langvarig smerte
 • Kunnskap om smerte og sammenheng med depresjon, angst og andre psykiske plager
 • Ferdigheter i å gjennomføre kartlegging av barn, unge, voksne og eldre med smerte, og bruke prinsipper fra psykoedukasjon. Trening i å foreslå konkrete hjelpetiltak
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Høyres Hus
Kursleder(e):
Arnstein Finset , Borrik Schjødt.
Prosjektnummer:
40KL424005
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Bergen
Timer:
96
Klinisk seminar

Det kliniske seminaret skal bidra til integrasjon av teori og praksis. Deltakerne skal få øvelse i å presentere kasus, blant annet ved bruk av video eller journalutskrift fra egen praksis. Deltakerne får veiledning og råd, og får faglig tilførsel knyttet til presenterte problemstillinger. Seminarlederne veksler mellom plenumspresentasjoner og temagrupper og benytter rollespill blant annet for å synliggjøre klinisk fagutøvelse. Seminaret vil gi økte terapeutiske ferdigheter, økt etisk bevissthet, økt rolleforståelse og økt samhandlingskompetanse.

Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Eva Karin Løvaas.
Prosjektnummer:
10RU324004
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset vil omhandle behandling og oppfølging av personer med samtidig rusproblem og psykisk lidelse (ROP-lidelser), legemiddelassistert behandling og psykoterapi til personer med alvorlig komorbiditet. Etter kurset skal psykologen:

 • Ha økt forutsetning for å vurdere behandlingstilnærminger for pasienter med komplekse tilstandsbilder preget av kontekstuelle utfordringer, traumer og overgrep, utviklingsforstyrrelser og/eller utfordringer i tilknytningskvalitet
 • Ha økte forutsetninger for å forstå viktigheten av å tilrettelegge for tett samarbeid med andre instanser og bruk av individuell plan
 • Ha kunnskap til psykologens rolle og utøvelse av ambulerende tilnærming og lavterskelmetodikk
 • Ha kunnskap om effekten av LAR og andre medikamentelle tiltak for reduksjon/avhold til rusmiddelbruk
 • Ha forutsetninger for å tilby psykoterapi til pasienter med alvorlig psykisk lidelse
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Eva Karin Løvaas.
Prosjektnummer:
10RU424004
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset vil omhandle betydningen av å involvere pårørende i pasientens behandling, samt ivaretakelse av pårørendes egne behandlings- og oppfølgingsbehov. Videre fokus er psykologspesialistens ansvar for evaluering, dokumentasjon og utvikling av tilbudet til aktuelle pasientpopulasjon og deres pårørende.

Etter kurset skal psykologen:

 • Bedre kunne vurdere indikasjon/kontraindikasjon for familiebehandling og/eller foreldrearbeid
 • Ha kunnskap om hvordan foreldres psykiske helse og fungering påvirker barn, og hvilke sårbarhetsfaktorer man skal være oppmerksom på hos barn av psykisk syke og/eller foreldre med volds og/eller avhengighetsproblematikk. I tillegg ha kunnskap om hvordan samtale med barn og foreldre om foreldres problematikk
 • Kunne hjelpe barn gjennom terapeutisk arbeid med foreldre
 • Ha økt kompetanse på tilnærminger som fremmer involvering av pårørende i pasientens behandlingsforløp
 • Kunne avdekke og bistå i forhold til pårørendes selvstendige behandlings- og oppfølgingsbehov
 • Ha forutsetning for å foreta kontinuerlig evaluering på individ-, gruppe- og systemnivå
 • Evne å dokumentere arbeidet og påvirke til utvikling av tilbudet
 • Tilrettelegge for prosjekt og forskningsarbeid
 • Kjenne til metoder for kvalitetsvurdering og forbedring av praksis.
 • Systematisering av erfaringer, evaluering og dokumentasjon av egen praksis. 
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Eva Karin Løvaas.
Prosjektnummer:
10RU525004
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Bergen
Timer:
96
 • Organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på                                påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon.
      Tverrfaglig samarbeid
 • Bruker- og pårørendemedvirkning
 • Veiledning, veiledningsroller og veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Bergen
Kurssted:
Scandic Bergen City
Prosjektnummer:
30FE324058
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Bergen
Kurssted:
Scandic Bergen City
Prosjektnummer:
30FE424058
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 • Organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på                                påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon.
      Tverrfaglig samarbeid
 • Bruker- og pårørendemedvirkning
 • Veiledning, veiledningsroller og veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Are Evang, Ingrid Anna Wien Sønstebø, Hanne Netland Simonsen.
Prosjektnummer:
30FE324028
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Hanne Netland Simonsen, Ingrid Anna Wien Sønstebø.
Prosjektnummer:
30FE424028
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Læringsutbytte

Etter kurs 3 forventes det at psykologen har fått økt forståelse og ferdigheter for klinisk behandlingsarbeid i en kommunal kontekst.
 • Korttidsbehandling
 • Arbeid i og med familien
 • Tidlig intervensjon som behandlingstilnærming
 • Brukermedvirkning – oversikt over ulike metoder for å sikre brukerne innflytelse
 • Håndtering av selvmordsrisiko, kriser og traumer
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Heidi Wittrup Djup.
Prosjektnummer:
40Al324004
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte

Etter kurs 4 forventes det at psykologen har fått økt kjennskap til forebyggende og helsefremmede arbeid overfor individer og grupper. Det forventes at psykologen har fått økt kjennskap til veiledning, konsultasjon og undervisning for ivaretakelse av brukere som har behov for oppfølging over tid.
 • Positiv psykologi som fagperspektiv: historisk utvikling
 • Positiv psykologi og helsefremmende arbeid
 • Helsefremmende intervensjoner overfor individer og grupper
 • I hvilke sammenhenger de ulike metodene (veiledning, konsultasjon og undervisning) bør anvendes.
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Heidi Wittrup Djup.
Prosjektnummer:
40Al424004
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Læringsutbytte
Målet for dette kurset er å få økt kunnskap om barnet i sitt omsorgssystem, barn som pårørende og risikovurderinger knyttet til barnet og dets omsorgssituasjon.
Etter kurset skal psykologen:
 • Ha kunnskap om hvordan foreldres psykiske helse og fungering påvirker barn, og hvilke sårbarhetsfaktorer man skal være oppmerksom på hos barn av psykisk syke og/eller volds og/eller avhengighetsproblematikk
 • Ha økte ferdigheter i å vurdere risikofaktorer i barnets omsorgssystem
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Anne-Kristin Imenes.
Prosjektnummer:
40PS324003
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte
Målet med dette kurset er økt forståelse og ferdigheter i kommunikasjon med ungdom. 
Etter kurset skal psykologen:
 • Ha økt forståelse om utviklingstemaer i ungdomstiden
 • Ha økte ferdigheter i kontaktetablering med og involvering av ungdommen
 • Ha økte ferdigheter i å kommunisere med ungdommer det er vanskelig å nå
 • Ha økt forståelse for rådende helsejuss i ungdomstiden
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Anne-Kristin Imenes.
Prosjektnummer:
40PS424003
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 • Organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på                                påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon.
      Tverrfaglig samarbeid
 • Bruker- og pårørendemedvirkning
 • Veiledning, veiledningsroller og veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Ingri Luthen, Christin Wangen Sjølie.
Prosjektnummer:
30FE324030
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Ingri Luthen, Christin Wangen Sjølie.
Prosjektnummer:
30FE424030
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 • Organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på                                påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon.
      Tverrfaglig samarbeid
 • Bruker- og pårørendemedvirkning
 • Veiledning, veiledningsroller og veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Oslo Militære Samfund
Kursleder(e):
Marianne Bang Hansen, Ingunn Rangul Askeland.
Prosjektnummer:
30FE324027
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Oslo Militære Samfund
Kursleder(e):
Marianne Bang Hansen, Ingunn Rangul Askeland.
Prosjektnummer:
30FE424027
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64

Etter kurset skal psykologen ha kjennskap til nevrokognitiv fungering ved:

 • Rusmisbruk
 • Alvorlige psykiske lidelser
 • Belastningslidelser/traumer/ptsd
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Samlingen vil også gi økt kunnskap om:
 • Prinsipper/metoder/tester for førerkortvurdering
 • Prinsipper/metoder for å vurdere samtykkekompetanse
 • Nevropsykologisk funksjonsdiagnostikk for vurdering av funksjon i skole, utdanning og arbeid
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Erik Hessen, Merete Glenne Øie.
Prosjektnummer:
40NE324005
Oppmøtetype:
Fysisk

Etter kurset skal psykologen kunne:

 • Utarbeide rapporter som beskriver nevrokognitiv fungering og henvisninger
 • Gi tilpasset tilbakemelding til pasient og deres familier/pårørende om funn og eventuelle implikasjoner
 • Vurdere og gi råd om tiltak og implikasjoner
 • Vurdere og gi råd om kognitiv trening/rehabilitering
 • Forstå betydningen av kognitiv svikt i behandlingen av psykisk lidelse og hvilke implikasjoner dette har for samarbeid med andre slik at tiltakene tilpasses, for eksempel, familie, nav, kommunale tjenester, skole og arbeidsgivere
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Erik Hessen, Merete Glenne Øie.
Prosjektnummer:
40NE424005
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Trondheim
Timer:
96
 • Organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på                                påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon.
      Tverrfaglig samarbeid
 • Bruker- og pårørendemedvirkning
 • Veiledning, veiledningsroller og veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
9,870
Pris, ikke-medlem:
19,740
Detaljer:
Timer:
24
By:
Trondheim
Kurssted:
Digital platform - Zoom
Kursleder(e):
Tommy Mangerud, Heidi Trydal.
Prosjektnummer:
30FE324059
Oppmøtetype:
Digitalt
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Trondheim
Kurssted:
Quality Hotel Augustin tr.heim
Kursleder(e):
Tommy Mangerud, Heidi Trydal.
Prosjektnummer:
30FE424059
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
96

I dette kurset gjennomgås grunnleggende kunnskap om somatisk sykdom og tema som er særlig viktig for å forstå samtidige biologiske og psykologiske prosesser assosiert med sykdom.

Forventet læringsutbytte:

 • Kjennskap til sykdomspanoramaet i samfunnet
 • Kjennskap til viktige psykobiologiske mekanismer, herunder stress, immunsystemet, betennelsesmekanismer, betinging etc.
 • Kunnskap om sykdomsforståelse og reaksjoner på sykdom, inkludert temaer som helsekompetanse, sårbarhet, resiliens og sosial støtte
 • Kunnskap om aspekter knyttet til palliasjon hos barn og voksne
 • Elementær medikamentkunnskap, herunder hovedgrupper av medikamenter og basale virkningsmekanismer
 • 2-3 viktige sykdommer som illustrasjon på de mekanismene som er gjennomgått, f.eks. hjerteinfarkt, kreft og muskel/skjelettlidelse
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
John Munkhaugen, Else Ursula Resser Heyerdahl, Einar Stensvold, Sigrid Høvren Wigers, Arnstein Finset , Linn Breen Herner.
Prosjektnummer:
10HE224002
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset fokuserer på funksjonsnedsettelse ved medfødte tilstander og ved ervervede skader (inkludert hjerneskade) og sykdom. Slike hendelser og livsbetingelser påvirker familie og nettverk for øvrig. Det er derfor viktig at psykologen bidrar med ivaretakelse av både pasienten og systemet rundt, da som regel familien. For en person som lever med funksjonsnedsettelse blir ofte identitet og rolleforståelse utfordret.

Forventet læringsutbytte:

 • Ha inngående kunnskap om sentrale prinsipper for rehabilitering knyttet til de store sykdoms og skadegruppene, der målet er å gjenvinne funksjon og styrke aktivitet og samfunnsdeltakelse
 • Kunnskap om tverrfaglig organisering og samarbeid, og kunne ivareta et psykologfaglig perspektiv i tverrfaglig utredning og behandling
 • Kunnskap om tiltak for å leve best mulig med kronisk sykdom eller konsekvenser av skade og medfølgende funksjonsnedsettelse
 • Ha kunnskap om utfordringer vedrørende identitet og rolleforståelse etter sykdom og skade
 • Å kunne inkludere familie og pårørende i tverrfaglig samarbeid og rehabiliteringsprosesser, og bidra til å ivareta og styrke deres mestringsevne, samt funksjon som støtte for pasienten
 • Å kunne arbeide med seksualitet og intimitet som tema ved sykdom og funksjonsnedsettelse
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Turid Nygaard Dager, Helene Høye.
Prosjektnummer:
10HE324002
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset skal gi deltakerne innsikt i samspill mellom psykiske og somatiske forhold hos personer som opplever smerte, sammensatte lidelser, samt hos pasienter med behov for palliativ behandling. Det blir også gjennomgått hvordan man kan utrede en person med langvarige smerter, de viktigste prinsippene for behandling av langvarig og akutt smerte og for palliasjon.

Forventet læringsutbytte:

 • En forståelse av smerte i et biopsykososialt perspektiv, med vekt på utløsende og opprettholdende faktorer
 • Kunnskap om ulike grupper smertepasienter, og grunnleggende kunnskap om smertediagnostikk
 • Kunnskap og ferdigheter i utredning og behandling av personer med langvarige og sammensatte smertetilstander
 • Kunnskap om atferdsorienterte og kognitive tilnærminger, inklusiv ACT, avspenningsteknikker og andre evidensbaserte metoder
 • Kunnskap og ferdigheter i utredning og behandling av barn, unge og voksne med sammensatte somatiske symptomtilstander
 • Kunnskaper om og ferdigheter i palliativ behandling
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Borrik Schjødt.
Prosjektnummer:
10HE424002
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset fokuserer på utmattelse som følger ulike sykdommer og inkluderer også CFS/ME (Chronic Fatigue Syndrom, Myalgisk encefalomyelopati). Bred utredning i et biopsykososialt perspektiv er vesentlig, herunder kartlegging av pasientens symptom- og sykdomsforståelse.

Betydningen av søvn i et folkehelseperspektiv er stor. Søvnproblemer kan både følge av sykdom og predisponere for sykdom. Det gjelder i alle aldersgrupper. I kurset gjennomgås søvnforstyrrelser og evidensbasert behandling av disse.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om utmattelse forstått i et biopsykososialt perspektiv, med vekt på utløsende og opprettholdende faktorer
 • Kunne gi psykoedukasjon om utmattelse til pasient og pårørende, innenfor rammen av et biopsykososialt perspektiv der flere faktorer påvirker hverandre
 • Kunne iverksette tiltak for å leve best mulig med utmattelse
 • Kunnskap om grunnleggende prinsipper om aktivitetsregulering og betydningen av aktivitetsregulering for å leve med utmattelse
 • Kunnskap om søvnens betydning for psykisk helse, kognisjon og livskvalitet
 • Kunne gi evidensbasert behandling av hyppige forekommende søvn- forstyrrelser, for eksempel insomni og døgnrytmeforstyrrelser
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Nina Lang.
Prosjektnummer:
10HE525002
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset innbefatter betydning av tidlige belastninger og traumer for sykdom og helse. Det gjelder også opplevelse av alvorlig sykdom og skade, og inkluderer krigstraumer, vold, tortur og overgrep. Kurset tar også for seg vedvarende negativt stress og voldstrusler og medfølgende stressfysiologi.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunne jobbe kultursensitivt og foreta valid informasjonsinnhenting som er tilpasset pasientens kulturelle bakgrunn og aktuelle situasjon
 • Kunne kartlegge pasientens unike sykdom- og symptomforståelse, samt fremme innsikt
 • Kunnskap om mobilisering og styrking av sosialt og støttende nettverk
 • Kunnskap om resiliens og forløpsformer i betydning ulike reaksjoner på traumatisk hendelse, samt predisponerende og kontekstuelle faktorer som kan påvirke de ulike forløpsformene
 • Kunne utrede, bidra til stabilisering og behandling av reaksjoner knyttet til tidlige belastninger og traumer. Dette kan innebære både stabiliseringsteknikker og andre evidensbaserte og praksisbaserte behandlingsformer
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Borrik Schjødt.
Prosjektnummer:
10HE625002
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64

Kurset vil fokusere på ulike hjelperedskap tilknyttet screening av rus og avhengighetstilstander.  

Etter kurset skal psykologen ha kunnskap om:

 • Ulike verktøy for screening av rus- og avhengighetstilstander
 • Hvilken funksjon bruken og tilstanden kan ha i den enkeltes liv
 • Hvilken betydning dette har for planlegging og gjennomføring av tiltak
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Elise Constance Fodstad.
Prosjektnummer:
40RU324003
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset vil fokusere på betydningen av å se rus- og avhengighetsproblemer inn i en større sammenheng.

Etter kurset skal psykologen ha kunnskap om:

 • Betydningen av familie, nettverk og kulturell tilhørighet
 • Ivaretakelse av barn, uavhengig av om de selv har etablert rus- og avhengighetsproblemer, eller er pårørende til personer med rus- og avhengighetsproblemer
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Elise Constance Fodstad.
Prosjektnummer:
40RU424003
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Utdanningsprogram
Sted:
Gardermoen
Timer:
64
Følgende temaer gjennomgås på kurs 2:
 
 • Veiledningsmetoder 
 • Kompetanseutvikling og evaluering i veiledning
 • Bruk av direkte observasjon i veiledning
 • Systematisk ferdighetstrening i veiledning 
 • Evaluerende tilbakemeldinger 
Priser:
Pris, medlem:
24,500
Pris, ikke-medlem:
24,500
Detaljer:
Timer:
16
By:
Gardermoen
Kurssted:
Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen
Kursleder(e):
Bjarte Kyte , Hilde Pentzen .
Prosjektnummer:
50VE224008
Følgende temaer gjennomgås på kurs 3:
 • Hva virker i psykoterapi
 • Når veiledning blir vanskelig
Priser:
Pris, medlem:
24,500
Pris, ikke-medlem:
24,500
Detaljer:
Timer:
16
By:
Gardermoen
Kurssted:
Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen
Kursleder(e):
Bjarte Kyte , Hilde Pentzen .
Prosjektnummer:
50VE324008
Følgende temaer gjennomgås på kurs 4:
 • Psykoterapimodeller i veiledning 
 • Veiledning av psykologer på lisens
 • Gruppeveiledning 
 • Bruk av videokonferanse i veiledning 
Priser:
Pris, medlem:
24,500
Pris, ikke-medlem:
24,500
Detaljer:
Timer:
16
By:
Gardermoen
Kurssted:
Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen
Kursleder(e):
Bjarte Kyte , Hilde Pentzen .
Prosjektnummer:
50VE425008
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 • Organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på                                påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon.
      Tverrfaglig samarbeid
 • Bruker- og pårørendemedvirkning
 • Veiledning, veiledningsroller og veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Ingeborg Standerholen Lishaugen, Hanne Naug.
Prosjektnummer:
30FE324031
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Ingeborg Standerholen Lishaugen, Hanne Naug.
Prosjektnummer:
30FE424031
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
96

Deltakerne får mer kunnskap om forvaltningssystemet, relevante lover og føringer og prosessene som fører fram til disse. Kurset vil også ta opp teamarbeid og gi grunnlag for videreutvikling av konsultasjonsferdigheter og veiledningsferdigheter.

Forventet læringsutbytte:

 • Økt forståelse av lover og føringer som er relevante for egen praksis og gjennom hvilke prosesser disse utvikles
 • Økt forståelse for hvordan man kan bruke og formidle psykologisk kunnskap for å nå fram i det offentlige system
 • Økt trygghet mht. å dele psykologien gjennom veiledning og konsultasjon
 • Økt kunnskap om teamarbeid og prinsipper for godt tverrfaglig samarbeid på individ –, gruppe- og systemnivå

Kunnskapen vil illustreres med eksempler på ulike fremgangsmåter for å samarbeide med andre på individ- og systemnivå. Det er aktuelt med eksempler fra arbeid i tverrfaglige team.

Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Jonas Vaag, Ingvild Stjernen Tisløv.
Prosjektnummer:
10SA224011
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset skal styrke deltakernes muligheter for å bidra med endringer i tjenestene de jobber i, gjennom å finne systeminformasjon som er relevant for å finne gode løsninger og bruke informasjonen i utviklings- og prosjektarbeid.

Forventet læringsutbytte:

 • Økt kunnskap om innhenting av tilgjengelig informasjon som kan brukes i tjenesteutvikling og kvalitetsarbeid
 • Kunnskap om prosjektplanlegging som et sentralt verktøy for tjenesteutvikling og kvalitetsarbeid, herunder grunnleggende kjennskap til implementering og evaluering.
 • Kunnskap om hvordan øke medvirkning på individ- og systemnivå.

Eksempler på arbeid med å utvikle, implementere og evaluere prosjekter vil illustrere hvordan psykologisk kunnskap kan anvendes i praksis

Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Ingrid Anna Wien Sønstebø, Iver Strandheim.
Prosjektnummer:
10SA324011
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset skal gi økte kunnskaper om prinsipper og arbeidsmåter som er spesielt relevante for klinisk praksis samt en kontekstuell forståelse av dette arbeidet. Samfunns- og allmennpsykologiske rolleutforminger vil også tas opp.

Forventet læringsutbytte:

 • En kontekstuell forståelse psykososiale problemer, psykiske lidelser og klinisk arbeid
 • Grunnleggende prinsipper for lavterskelarbeid, for eksempel
  • Rammer
  • Tidlig oppdagelse og intervensjon
  • Valg av kartleggingsverktøy og metoder
 • Kunnskap om hvordan medvirkning(4) og brukerinnflytelse kan styrkes
 • Kunnskap om pårørendeperspektivets relevans for praksis
 • Økt trygghet i rollene som inngår samfunns- og allmennpsykologisk arbeid

Prinsippene og verktøyene vil knyttes til praksiseksempler. Eksemplene kan dreie seg om komplementerende forståelsesmåter og tiltak rettet mot de vanligste tilstandene som psykologer vil møte i ulike typer førstelinjepraksis eller annet klinisk arbeid som utføres utenfor de tradisjonelle kliniske rammene.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Ingrid Anna Wien Sønstebø.
Prosjektnummer:
10SA425011
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
96

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utrede og behandle akutte tilstander og traumer.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunne differensiere mellom krisereaksjoner og alvorlig psykisk lidelse
 • Kunnskap om metoder for akuttbehandling og krisehåndtering
 • Kunnskap om ulike traumer og traumereaksjoner
 • Kunnskap om spesifikke metoder for behandling av ulike traumer
 • Kunnskap om betydningen av vold, traumer, livskriser, overgrep og langvarig konflikt for psykisk helse i et livsløpsperspektiv
Priser:
Pris, medlem:
6,580
Pris, ikke-medlem:
13,160
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Digital platform - Zoom
Kursleder(e):
Torkil Berge.
Prosjektnummer:
10VO324016
Oppmøtetype:
Digitalt

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utrede og behandle voksne med personlighetsproblematikk.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om spesifikke metoder for utredning av personlighetsproblematikk
 • Kunnskap om ulike metoder for behandling av personlighetsforstyrrelser
 • Kunnskap om god diagnoseformidling
 • Kunnskap om behandling av personlighetsforstyrrelser der det foreligger komorbide lidelser
 • Kunnskap om vurdering og håndtering av selvmords- og voldrisiko ved personlighetsproblematikk
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Christian Schlüter, Kristoffer Lygren Walther.
Prosjektnummer:
10VO424016
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utrede og behandle voksne med alvorlige psykiske lidelser, med hovedvekt på psykoselidelser.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om betydningen av aktivt relasjonsarbeid for å etablere det samarbeidet som er nødvendig
 • Kunnskap om spesifikke metoder for utredning av alvorlige psykiske lidelser og komorbiditet, herunder rus, alvorlig depresjon, personlighetsproblematikk, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, demens og traumer
 • Kunnskap om betydningen av rask og fasespesifikk behandling for pasienter som har en underliggende psykoseproblematikk
 • Kunnskap om spesifikke behandlingsmetoder for psykoselidelser
 • Kunnskap om forankring og forvaltning av medisinfrie tilbud
 • Kunnskap om premisser (lovverk, tilstand og forventet utbytte) for vurdering av tvunget psykisk helsevern, herunder særlig samtykkekompetanse
 • Kunnskap om funksjonsrettede behandlinger som fremmer livskvalitet
 • Kunnskap om systemiske tiltak rettet mot gode levekår
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
Kurssted:
Digital platform - Zoom
Kursleder(e):
Arne Repål .
Prosjektnummer:
10VO524016
Oppmøtetype:
Digitalt

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å ivareta ansvaret til psykologspesialister i voksenpsykologi.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om hvordan ivareta veiledningsansvaret, herunder skikkethetsvurdering
 • Kunnskap om evaluering av egen praksis, egenutvikling og forebygging av utbrenthet hos psykologer
 • Kunnskap om samarbeid på systemnivå
 • Kunnskap om rettighetsvurderinger og bruk av prioriteringsveileder ved henvisning til spesialisthelsetjenesten
 • Kunnskap om hvordan systematisk kartlegge, analysere og implementere brukererfaringer i organisasjonen
 • Kjennskap til internkontrollforskriften, meldinger om uønskede hendelser og kvalitetsindikatorer
 • Kunnskap om faglig utvikling, herunder kjennskap til spesialistpermisjon, kollegaveiledning og krav til vedlikehold av spesialiteten
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Lars-Andreas Kvisle, Inga Medne.
Prosjektnummer:
10VO625016
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64

Etter kurset skal deltakerne ha forståelse for hvordan relasjoner vil påvirke veiledningen (kollegaer, interne/eksterne konsulenter, samarbeidspartnere) og hvordan ulike gruppeprosesser i veiledningen oppstår og håndteres. Videre skal deltagerne vite hvordan man gir tilbakemeldinger i gruppe på best mulig måte.

Forventet læringsutbytte:

 • Økt relasjonskompetanse, herunder hvordan relasjoner påvirker veiledningen
 • Kunnskap om ulike grupper og gruppeprosesser (terapi vs.veiledning)
 • Kunnskap og ferdigheter i hvordan gi og få hensiktsmessige tilbakemeldinger, både ved individuell veiledning og i gruppeveiledning
 • Kunnskaper og ferdigheter i gjennomføring av reflekterende team
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Geir Løkling, Yngvild Aamodt, Ann Kristin Hegdal.
Prosjektnummer:
40VE224011
Oppmøtetype:
Fysisk

Etter kurset skal deltakerne ha kjennskap til egne «blind spots» og hvordan gi tilbakemeldinger på andres. Samlingen skal gi forståelse for ulike fagetiske utfordringer som kan oppstå i veiledning og erfaring med å sette seg inn i «den andres posisjon».

Forventet læringsutbytte:

 • Kjennskap til egne «blind spots» og hvordan man kan bli bevisst på disse i en veiledningssituasjon
 • Kjennskap til ulike fagetiske utfordringer som kan oppstå i veiledning
 • Kompetanse i «tuning in» veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Yngvild Aamodt, Ann Kristin Hegdal.
Prosjektnummer:
40VE324011
Oppmøtetype:
Fysisk

Etter kurset skal deltakerne kunne velge metode ut fra problemstilling, gi veiledning med fokus på prosess og sak, ha kjennskap til gruppeledelse, samt kvalitetssikring av eget og andres arbeid.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om ulikt fokus i veiledningen (prosessfokus vs. saksfokus)
 • Økt kompetanse på selvledelse og gruppeledelse
 • Kompetanse på undervisning i veiledning
 • Kunne velge metode ut fra problemstilling
 • Økt kompetanse i kvalitetssikring av eget og andres arbeid
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Yngvild Aamodt, Ann Kristin Hegdal.
Prosjektnummer:
40VE424011
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
96

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utrede og behandle affektive lidelser og angstlidelser. Det forventes at hovedvekt legges på lidelsene med hyppigst forekomst.

Forventet læringsutbytte:

 • Kjennskap til spesifikke utredningsmetoder og sentral differensialdiagnostikk for affektive lidelser og angstlidelser
 • Kunne vurdere indikasjon for valg av ulike behandlingstilnærminger
 • Kunnskap om spesifikke behandlingsmetoder
 • Kunne evaluere effekt av behandlingen
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Jonas Sigurd Risberg Leversen, Pål Ulvenes.
Prosjektnummer:
10VO224009
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utrede og behandle akutte tilstander og traumer.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunne differensiere mellom krisereaksjoner og alvorlig psykisk lidelse
 • Kunnskap om metoder for akuttbehandling og krisehåndtering
 • Kunnskap om ulike traumer og traumereaksjoner
 • Kunnskap om spesifikke metoder for behandling av ulike traumer
 • Kunnskap om betydningen av vold, traumer, livskriser, overgrep og langvarig konflikt for psykisk helse i et livsløpsperspektiv
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Akiah Astral Ottesen, Asbjørn Kolseth.
Prosjektnummer:
10VO324009
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utrede og behandle voksne med personlighetsproblematikk.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om spesifikke metoder for utredning av personlighetsproblematikk
 • Kunnskap om ulike metoder for behandling av personlighetsforstyrrelser
 • Kunnskap om god diagnoseformidling
 • Kunnskap om behandling av personlighetsforstyrrelser der det foreligger komorbide lidelser
 • Kunnskap om vurdering og håndtering av selvmords- og voldrisiko ved personlighetsproblematikk
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Tryggve Sagen Inderhaug.
Prosjektnummer:
10VO424009
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utrede og behandle voksne med alvorlige psykiske lidelser, med hovedvekt på psykoselidelser.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om betydningen av aktivt relasjonsarbeid for å etablere det samarbeidet som er nødvendig
 • Kunnskap om spesifikke metoder for utredning av alvorlige psykiske lidelser og komorbiditet, herunder rus, alvorlig depresjon, personlighetsproblematikk, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, demens og traumer
 • Kunnskap om betydningen av rask og fasespesifikk behandling for pasienter som har en underliggende psykoseproblematikk
 • Kunnskap om spesifikke behandlingsmetoder for psykoselidelser
 • Kunnskap om forankring og forvaltning av medisinfrie tilbud
 • Kunnskap om premisser (lovverk, tilstand og forventet utbytte) for vurdering av tvunget psykisk helsevern, herunder særlig samtykkekompetanse
 • Kunnskap om funksjonsrettede behandlinger som fremmer livskvalitet
 • Kunnskap om systemiske tiltak rettet mot gode levekår
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Arne Repål .
Prosjektnummer:
10VO524009
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å ivareta ansvaret til psykologspesialister i voksenpsykologi.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om hvordan ivareta veiledningsansvaret, herunder skikkethetsvurdering
 • Kunnskap om evaluering av egen praksis, egenutvikling og forebygging av utbrenthet hos psykologer
 • Kunnskap om samarbeid på systemnivå
 • Kunnskap om rettighetsvurderinger og bruk av prioriteringsveileder ved henvisning til spesialisthelsetjenesten
 • Kunnskap om hvordan systematisk kartlegge, analysere og implementere brukererfaringer i organisasjonen
 • Kjennskap til internkontrollforskriften, meldinger om uønskede hendelser og kvalitetsindikatorer
 • Kunnskap om faglig utvikling, herunder kjennskap til spesialistpermisjon, kollegaveiledning og krav til vedlikehold av spesialiteten
Priser:
Pris, medlem:
7,400
Pris, ikke-medlem:
14,800
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Yasmin Sofia Iqbal, Elisabeth Frøshaug.
Prosjektnummer:
10VO625009
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 • Oppbygging og organisering av helse- og omsorgstjenester
 • Lover og forskrifter med relevans for psykologers yrkesutøvelse og dokumentasjon av eget arbeid
 • Menneskerettigheter og fagetikk
 • Evaluering av egen praksis
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler
Kursleder(e):
Erlend Sporner Lindholt, Ida Marie Eide, Jannicke Thoverud Godø, Anne Grete Moløkken Greaker, Stella Marie Kennair Ottesen.
Prosjektnummer:
30FE224029
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på                                påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon.
      Tverrfaglig samarbeid
 • Bruker- og pårørendemedvirkning
 • Veiledning, veiledningsroller og veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Anne Grete Moløkken Greaker, Stella Marie Kennair Ottesen.
Prosjektnummer:
30FE324029
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler
Kursleder(e):
Anne Grete Moløkken Greaker, Stella Marie Kennair Ottesen.
Prosjektnummer:
30FE424029
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Læringsutbytte
Etter kurset skal psykologen forstå sammenhengen mellom psykoser og rusmiddelavhengighet.
Psykologen skal kjenne til:
 • Rusmiddelbrukens betydning for utvikling av psykose og nærliggende tilstander
 • Prinsipper for systematisk kartlegging av psykose hos pasienter som har rusmiddelavhengighet
 • Differensialdiagnostiske vurderinger som gjøres for å kunne skille mellom rusutløst psykose og andre psykotiske tilstander
 • Konsekvenser for rusmiddelavhengige pasienter ved hyppig psykosegjennombrudd og vedvarende psykotisk tilstand
 • Pasienters levekår og livsbetingelser samt behov for sammensatte tjenester
 • Ulike integrerte behandlingstilnærminger i møte med pasienter med rusmiddelavhengighet og psykose
 • Involvering av pårørende
Kurset vil også gi innsikt i hvordan ulike kommuner/bydeler arbeider med samhandling og organisering av ulike tjenester for å oppnå bedring og habilitering for disse pasientene.
Deltakerne skal reflektere over eksempler fra egen praksis der arbeid med samtidig psykose og rusmiddelavhengighet er sentralt. Deltakerne må forvente å kunne dele sine eksempler med de øvrige deltakerne. Eksemplene kan være med fokus på system, grupper og individ.
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Prosjektnummer:
40AS323002
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte
Deltakerne leverer inn eksempler fra praksis. Målet med kurset er å bidra til at psykologene ser sammenhenger mellom utfordringer i klinisk praksis og de spesifikke kunnskapene som undervisningen på programmet har gitt. Kurse vil også gi psykologen økt trygghet i å presentere kliniske utfordringer for arbeidet med pasienter med personlighetsforstyrrelser, vold, aggresjonsproblematikk og rusmiddelavhengighet.
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Prosjektnummer:
40AS424002
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 • Oppbygging og organisering av helse- og omsorgstjenester
 • Lover og forskrifter med relevans for psykologers yrkesutøvelse og dokumentasjon av eget arbeid
 • Menneskerettigheter og fagetikk
 • Evaluering av egen praksis
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Ingvild Stjernen Tisløv, Even Rognan.
Prosjektnummer:
30FE224033
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på                                påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon.
      Tverrfaglig samarbeid
 • Bruker- og pårørendemedvirkning
 • Veiledning, veiledningsroller og veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Ingvild Stjernen Tisløv, Even Rognan.
Prosjektnummer:
30FE324033
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Ingvild Stjernen Tisløv, Even Rognan.
Prosjektnummer:
30FE424033
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
160
3 dager- hvorav totalt 1 dag workshop/egenaktivitet
Forventet læringsutbytte:
 • Kjenne til hovedgrupper av ervervede nevrologiske sykdommer og skader, samt følger av disse for høyere mentale funksjoner •
 • Bedre forutsetninger for å utrede og behandle nevrologiske sykdommer og skader
 • Å kunne kjenne igjen og behandle følgetilstander av nevrologisk sykdom eller skade

Temaer for kurset:

 • Sentrale ervervede nevrologiske tilstander gjennom livsløpet med hovedvekt på funksjonsutredning og rehabilitering
 • Klassisk nevropsykologiske symptomer/syndromer (afasi, apraksi, agnosi, neglekt, amnestiske tilstander, frontale utfall e.t.c.)
 • Fokale hjerneskader (cerebrovaskulære tilstander, tumores)
 • Multifokale hjerneskader (traumatiske hodeskader). Diffuse hjerneskader (encephalitter, anoksisk hjerneskade)
 • Forløpsdiagnostikk og prognose
 • Rehabilitering/habilitering/nevropsykologisk behandling og yrkesmessig attføring etter skade og sykdom i hjernen
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Prosjektnummer:
10NE324007
Oppmøtetype:
Fysisk
3 dager- hvorav totalt 1 dag workshop/egenaktivitet
Forventet læringsutbytte:
 • Bred kunnskap om nevropsykologiske tilstander hos barn og unge og nevropsykologiske metoder for utredning og behandling av barn og unge

Temaer for samlingen:

 • Hjernens utvikling og plastisitet i fosterliv og barneårene
 • Lære om teratologi, toksisk påvirkning av sentralnervesystemet i utvikling.
 • Sentrale metodiske tilnærminger for nevropsykologiskutredning av barn, metodeproblemer og tolkning av testresultater for barn og unge
 • Epidemiologi
 • Forløpsdiagnostikk og prognose
 • Habilitering og tiltak i hverdagen.
 • Nevropsykologisk behandling etter skade og sykdom i hjernen
 • Nevropsykologisk utredning og behandling ved sentrale nevrologiske og nevropsykologiske tilstander hos barn som: cerebral parese, hodeskader, tumor, hydrocephalus, prematuritet og peri-natale hjerneskader, rusrelaterte skader, cerebrovaskulære skader og epilepsi
 • Genetiske syndromer hos barn og unge 
  ο Utviklingsforstyrrelser: Psykisk utviklingshemming, lærevansker, autismespekter, språkvansker, non-verbale lærevansker, ADHD e.t.c.  ο Differensialdiagnose, utredning og behandling for barnegruppen sett i lys av alder, kultur, kjønn og andre relevante faktorer
  ο Tiltak/ habilitering for barn - spesifikke og bredere kognitive treningsprogrammer, læring- og mestringsgrupper, foreldrekurs og - opplæring, samarbeid med kommunen for tiltak i skole, hjem og fritid
  ο Spesifikke psykologiske behandlingstiltak for barn med nevropsykologiske forstyrrelser
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Prosjektnummer:
10NE425007
Oppmøtetype:
Fysisk
3 dager- hvorav totalt 1 dag workshop/egenaktivitet
Forventet læringsutbytte:
 • Økt kunnskap om nevropsykologiske tilstander hos unge voksne, voksne og eldre, og nevropsykologiske metoder for differensialdiagnostisk utredning og behandling av disse gruppene
 • Kunnskap om fenomen som simulering og aggravering av symptomer og hvordan man kan vurdere om testresultater er valide. Man vil også drøfte utfordringer ved utredning av pasienter fra annen kultur

Temaer for kurset:

 • Nevropsykologiske tilstander hos unge voksne, utredning og behandling
 • Nevropsykologiske tilstander hos voksne, utredning og behandling
 • Nevropsykologiske tilstander hos eldre, utredning og behandling
 • Alzheimer og annen demens, Parkinson, Huntingtons og MS, definisjon og utredning av Mild Cognitiv Impairment (MCI)
 • Immunologiske og demyelinisierende sykdommer (MS), infeksjoner (meningitt, encephalitt, HIV/Aids), toksiske tilstander (løsemidler, alkohol, rus)
 • Aggravering av symptomer og ikke – valide testresultater
 • Krysskulturell nevropsykologi, utfordringer i forståelse, utredning, metode og formidling
 • Kognitive treningsprogrammer, læring- og mestringsgrupper, samarbeid med NAV og kommunen for iverksetting av tiltak
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Prosjektnummer:
10NE525007
Oppmøtetype:
Fysisk
Ingen beskrivelse funnet for kurssamling.
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Prosjektnummer:
10NE625007
Oppmøtetype:
Fysisk

Forventet læringsutbytte:

 • Forståelse av forskjellige former for nevropsykologisk sakkyndigarbeid
 • Kunnskap om de juridiske termene for sakkyndighetsarbeid i retten og andre oppdragsgivere, og hva som skiller dette fra behandlerrollen
 • Kjennskap til retningslinjer for og utfordringer ved sakkyndige utredninger og spesialisterklæring, opptreden i nemnder og rett

Kunnskapen vil illustreres med eksempler på ulike sakstyper som trygdesaker (attføring og uførevurderinger), førerkortvurderinger og sakkyndige for strafferett og sivil rett.

Samlingen vil også inneholde et dagsseminar om det skriftlige arbeidet til spesialiteten og om å gi nevropsykologisk veiledning når man er blitt ferdig spesialist.

Temaer:

 • Rolle- og profesjonsavklaring knyttet til ulike typer sakkyndighetsarbeid, forskjellen på behandler og sakkyndighetsrollen. Juridisk metode og sakkyndiges oppgave for retten
 • Trygdeerklæringer og andre erklæringer til NAV
 • Førerkortvurderinger, teori og metode, rapporteringsplikt
 • Erklæringer for tiltak i skole / studier og andre erklæringer for barn og unge
 • Rettspsykologi i straffesaker og sivile saker. Sakstype, rolle, habilitet, metode, mandat, undersøkelser, innhenting av opplysninger, rapportskriving, vurdering og tvil, deltakelse i rett, opplæring, kommisjoner for kvalitetssikring e.t.c.
 • Seminar der deltakerne legger fram planer / disposisjon for sitt skriftlige arbeid og får tilbakemelding fra andre på kurset og kurslederne
 • Nevropsykologisk veiledning, prinsipper og metoder
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Prosjektnummer:
10NE726007
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Læringsutbytte
 • Økt kunnskap om kontekstsensitive arbeidsmetoder som eksempelvis dialogbaserte terapier, narrative, samarbeidsorienterte metoder og reflekterende prosesser
   
Kunnskapen skal belyses med kliniske eksempler i familier der det er vold og/eller andre risikofaktorer som psykisk sykdom i familien, fattigdom, rus, og andre utfordrende sosiale forhold. Det skal trenes på å samtale om sensitive temaer ved eksempelvis bruk av sikkerhets- og tryggingsarbeid samt samarbeid med andre tjenesteytere.
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Trine Charlotte Eikrem, Pia Camilla Aursand.
Prosjektnummer:
40SY224011
Læringsutbytte
 • Bred kunnskap om barn og ungdom i familien

Kunnskapen skal belysesmed kliniske eksempler (video) som viser moderne forskningsbaserte utviklingspsykologiske perspektiv. Det skal trenes på et familieperspektiv der barn, ungdom eller voksne er henvist pasient. Alle familiemedlemmers stemmer høres ved bruk av narrative, dialogiske eller mer manualiserte terapiformer som for eksempel attachmentbased family therapy.
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Prosjektnummer:
40SY324011
Læringsutbytte
 • Bred kunnskap om familien og om hvordan relasjoner påvirkes av samfunnet, livsløp, kriser og konflikter
   
Kunnskapen skal belyses med kliniske eksempler og trening i spesifikke ferdigheter i bruk av genogram og andre samtale- og utredningsverktøy.
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Prosjektnummer:
40SY424011

Oppstart 2024

Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 • Oppbygging og organisering av helse- og omsorgstjenester
 • Lover og forskrifter med relevans for psykologers yrkesutøvelse og dokumentasjon av eget arbeid
 • Menneskerettigheter og fagetikk
 • Evaluering av egen praksis
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Mette Bengtson, Aina Holmén, Ole André Solbakken, Kirsti Sunde Hansen, Astrid Merete Merdem.
Prosjektnummer:
30FE224035
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på                                påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon.
      Tverrfaglig samarbeid
 • Bruker- og pårørendemedvirkning
 • Veiledning, veiledningsroller og veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Kirsti Sunde Hansen, Astrid Merete Merdem.
Prosjektnummer:
30FE324035
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Kirsti Sunde Hansen, Astrid Merete Merdem.
Prosjektnummer:
30FE425035
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 • Oppbygging og organisering av helse- og omsorgstjenester
 • Lover og forskrifter med relevans for psykologers yrkesutøvelse og dokumentasjon av eget arbeid
 • Menneskerettigheter og fagetikk
 • Evaluering av egen praksis
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Tove Mathisen, Charlotte Margrethe Teigset.
Prosjektnummer:
30FE224036
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på                                påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon.
      Tverrfaglig samarbeid
 • Bruker- og pårørendemedvirkning
 • Veiledning, veiledningsroller og veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Tove Mathisen, Charlotte Margrethe Teigset.
Prosjektnummer:
30FE324036
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Tove Mathisen, Charlotte Margrethe Teigset.
Prosjektnummer:
30FE425036
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Læringsutbytte
Etter kurset skal psykologen:
 • Kunne gjøre rede for ulike organisasjonsmodeller og styringsstrukturer i offentlig og privat virksomhet.
 • Bygge videre på kunnskap fra fellesprogrammet (systemkompetanse/lovverk)
 • Ha innsikt i hvordan man kartlegger organisasjonskultur og – klima og vurdere hvordan resultatene kan brukes i endringsarbeid
  • Kultursensitivitet
 • Kunne identifisere effektive intervensjoner for ulike organisasjonsutfordringer
 • Ha kunnskap om ulike former for faglig ledelse: Prosjektledelse/tverrfaglig ledelse/endringsledelse
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Scandic Helsfyr hotel
Kursleder(e):
Rudi Myrvang, Elisabeth Østrem.
Prosjektnummer:
40OR224006
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte
Etter kurset skal psykologen:
 • Kunne redegjøre for prinsipper for sosial påvirkning
 • Kunne forklare hvordan motivasjon og engasjement kan utvikles og vedlikeholdes
 • Kjenne til hvordan psykologisk teori kan anvendes på team og teamutvikling i organisasjoner
 • Kunne gjøre rede for hva som kjennetegner effektive team 
 • Kunne legge til rette for effektive teamprosesser 
 • Kunne anvende et utvalg prosessverktøy for teamutvikling 
 • Kunne gjøre rede for hva som fremmer og hemmer samarbeid med utgangspunkt i egne erfaringer
Priser:
Pris, medlem:
6,580
Pris, ikke-medlem:
13,160
Detaljer:
Timer:
16
Kurssted:
Digital plattform, Zoom
Kursleder(e):
Rudi Myrvang, Elisabeth Østrem.
Prosjektnummer:
40OR324006
Oppmøtetype:
Digitalt
Læringsutbytte

Etter kurset skal psykologen (koblet til kurs 1):
 • Kunne redegjøre for hva som menes med arbeidsgiveransvar og styringsrett
 • Utvise forståelse for at ulike paradigmer ligger til grunn for ulike styringsformer som:
  • Målstyring, kvalitetsstyring, verdibasert ledelse
  • Økonomistyring
 • Forstå finansieringen av offentlig sektor
 • Forstå rammene for egen virksomhet i en lederrolle
 • Forstå hvordan man lager en virksomhetsplan og følger opp resultatene
 • Se mulighetene i økonomistyring
 • Kunne gjennomføre en stillingsanalyse og lage en enkel stillingsbeskrivelse og kravspesifikasjon
 • Kjenne til ulike metoder for kartlegging av kompetanse til bruk i seleksjon, så som ulike intervjuer og tester og inventorier, og kunne koble disse til kravspesifikasjonen. Kjenne til styrker og svakheter ved ulike seleksjonsmetoder.
 • Gjennomføre et strukturert intervju
 • Kjenne til hvordan gjennomføre en seleksjonsprosess som ivaretar mangfolds- perspektivet
 • Ha kunnskap om ulike faktorer og prosesser som påvirker vår vurderingsevne i møte med kandidater
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Scandic Helsfyr hotel
Kursleder(e):
Rudi Myrvang, Elisabeth Østrem.
Prosjektnummer:
40OR425006
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
96

Kurset skal gi kunnskap om transaksjonsmodellen om grunnlagsforståelse i utredning og behandling av sped-og småbarn og deres omsorgssystem. Det vil bli lagt vekt på svangerskapsperioden, tidlig samspill og tilknytning, samt nyere forskning om sped- og småbarns utvikling. Videre vil betydningen av omsorgspersonenes psykiske helse og atferd for sped- og småbarnets utvikling og helse bli vektlagt. Terapeutiske tilnærminger i arbeid med sped- og småbarn og deres omsorgspersoner vil introduseres.

 
Etter kurset skal psykologen:
 • Ha økt kunnskap om sped- og småbarns utvikling og kommunikasjon i samspill med sine omgivelser, inklusive forskning om hjernens utvikling i tidlige leveår.
 • Ha økt kunnskap om sentrale utredningsverktøy både hva angår svangerskap, barnets utvikling og helsetilstand samt foreldrefungering og samspill mellom barn og nære omsorgspersoner.
 • Kunne gjenkjenne risikofaktorer og beskyttende faktorer i samspill som har betydning for barnets utvikling og tilknytning.
 • Ha økt kunnskap om sentrale behandlingsmetoder for sped- og småbarn og deres omsorgssystem.
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Hedvig Svendsrud.
Prosjektnummer:
10BA224006
Oppmøtetype:
Fysisk

Etter dette kurset skal psykologen kunne behandlingstilnærminger rettet mot barn. Kurset tar for seg forskjellige behandlingsmetoder for de hyppigst forekomne tilstandene og problemer som barn blir henvist for.

  
Etter kurset skal psykologen:
 • Ha økte forutsetninger for å vurdere behandlingstilnærminger for barn ved komplekse tilstandsbilder preget av kontekstuelle utfordringer, traumer og overgrep, utviklingsforstyrrelser og/eller utfordringer i tilknytningskvalitet
 • Kunne bruke utviklingsstøttende behandlingsmetoder for eksempel gjennom samtaler, lek, narrativer og metaforer
 • Ha inngående kunnskap om én evidensbasert metode for behandling av en utbredt tilstand (jfr. prinsipperklæringen om evidensbasert praksis)
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Anders Flækøy Landmark , Ingvild Danielsen Rongved.
Prosjektnummer:
10BA324006
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset vil omhandle familieterapeutiske forståelsesmåter og familieorienterte behandlingsmetoder hvor barnet er den henviste pasient, med et fokus på å forstå hvordan barn og unge har det i familien, samt hvordan ivareta barnet i familiebehandling.

Etter kurset skal psykologen:
 • Bedre kunne vurdere indikasjon/kontraindikasjon for familiebehandling og/eller foreldrearbeid
 • Ha kunnskap om ulike forskningsbaserte og teoristyrte familieterapeutiske forståelsesmåter og virkemidler for eksempel systemiske, narrative og løsningsfokuserte tilnærminger
 • Kunne ivareta barnet i samtaler der barnet betraktes som "problemet" og/eller der foreldre har egne vansker
 • Kunne hjelpe barn gjennom terapeutisk arbeid med foreldre
 • Ha kunnskap om hvordan foreldres psykiske helse og fungering påvirker barn, og hvilke sårbarhetsfaktorer man skal være oppmerksom på hos barn av psykisk syke og/eller volds og/eller avhengighetsproblematikk. I tillegg ha kunnskap om hvordan samtale med barn og foreldre om foreldres psykiske sykdom
 • Kunne samtale med foreldre om deres egen problematikk, og hvordan bistå foreldre med å få hjelp eller behandling
Priser:
Pris, medlem:
7,980
Pris, ikke-medlem:
15,960
Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Gina Hægland, Arve Bjelland Grov.
Prosjektnummer:
10BA425006
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset gir en oversikt over hva som er vanlige symptomer, henvisningsgrunner og problemstillinger i arbeid med ungdom, og som kan oppstå i relasjonen mellom dem og deres omgivelser.

  
Etter kurset skal psykologen:
 • Ha økte forutsetninger for å vurdere behandlingstilnærminger for ungdom ved komplekse tilstandsbilder preget av kontekstuelle utfordringer, traumer og overgrep, utviklingsforstyrrelser og/eller utfordringer i tilknytningskvalitet
 • Ha økt kunnskap om normalutvikling, inkludert kjennskap til de utfordringer som er en naturlig del av ungdomstiden og implikasjoner for utredning og behandling (aktuelle tema er rus, mobbing, seksualitet, selvstendighets- og identitetsutvikling, kropp og selvfølelse)
 • Ha økt kunnskap om skjevutvikling og hvilke symptomer på alvorlig psykopatologi som kan manifestere seg i ungdomsalder; inkludert alvorlig selvskading, suicidalitet, tidlige tegn på psykose, schizofreni og bipolar lidelse
 • Økt kunnskap om spesialistens ansvar for tvangsbruk
 • Kunne drøfte etiske dilemma i komplekse saker der grunnbetingelsene for medbestemmelse er utfordrende
 • Kjenne til relevant kunnskap om veiledningsmetodikk og ha økte forutsetninger for veiledning av psykologer og andre fagpersoner
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Kjersti Karlsen, Anne Trana Brager-Larsen.
Prosjektnummer:
10BA525006
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
 • Oppbygging og organisering av helse- og omsorgstjenester
 • Lover og forskrifter med relevans for psykologers yrkesutøvelse og dokumentasjon av eget arbeid
 • Menneskerettigheter og fagetikk
 • Evaluering av egen praksis
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Ingunn Eriksen , Kaja Næss Johannessen .
Prosjektnummer:
30FE224037
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på                                påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon.
      Tverrfaglig samarbeid
 • Bruker- og pårørendemedvirkning
 • Veiledning, veiledningsroller og veiledningsmetodikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Ingunn Eriksen , Kaja Næss Johannessen .
Prosjektnummer:
30FE324037
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Priser:
Pris, medlem:
11,970
Pris, ikke-medlem:
23,940
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Ingunn Eriksen , Kaja Næss Johannessen .
Prosjektnummer:
30FE425037
Oppmøtetype:
Fysisk
Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64