Hopp til hovedinnhold

Behandling av psykosetilstander (Fulltegnet)- 011

Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Periode:
31.10.2024 07.11.2025
Påmeldingsfrist:
26.09.2024
Avmeldingsfrist:
26.09.2024
Påmelding gjøres til kurs 1, og det er bindende påmelding til hele programmet.
 
Målgruppe
Den primære målgruppen for det valgfrie programmet er psykologer som har behandlingsansvar for pasienter med psykose eller psykosenære tilstander.
 
For å delta på programmet må man ha gjennomført obligatorisk program i voksenpsykologi og/eller barne- og ungdomspsykologi, og har erfaring med å avdekke, utrede og/eller behandle alvorlige psykiske lidelser.
Det kreves at psykologene som deltar på programmet arbeider ett årsverk der psykologen har behandlingsansvar for pasienter med psykoselidelser eller psykosesymptomer. Psykologen skal ha erfaring med flere av fasene i et behandlingsforløp samt at psykologen er til stede og bidrar når behandlingstilnærming velges, også i akutte situasjoner før tiltak iverksettes uten pasientens samtykke.
 
Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.
 
Målsetting
Psykologene skal få en bedre forståelse av hva psykose er og om virksom behandling. Psykologen skal få kunnskap om hvordan psykose påvirkes av psykologiske, biologiske, og sosiokulturelle faktorer, hvordan behandlingstilbudet til pasientgruppen har endret seg over tid, og om tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
 
Se målbeskrivelsene for de enkelte valgfrie programmene for hvilke krav som gjelder spesifikt for disse programmene. 
 
Sjekk om det valgfrie programmet er godkjent til den spesialiteten du utdanner deg til.
 
Gjennomføring
Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig.
 
Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program må du ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 md. praksis samtidig. Du må være i praksis på 3 av 4 kurs.
 
Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis på våre nettsider (kurs og utdanning/spesialistutdanning/skjemaer)
 
 
 
 
 
 
Læringsutbytte
Etter kurset skal psykologen kunne utvise forståelse for varierte årsaksfaktorer som kan utløse psykose og tilpasse psykosebehandlingen som følge av dette.
Kurset vil omhandle:
 • psykoseperspektiv i et livsløpsperspektiv
 • den historiske utviklingen av psykosebegrepet
 • behandling av aktuelle tilstander ut fra utviklingspsykologiske, sosiokulturelle og historiske perspektiver
 •  pasienters opplevelse av psykosetilstanden og virksom hjelp
 • normalisering og dimensjonalforståelse
 • årsaker til psykose inkludert medfødt sårbarhet, utviklingsforstyrrelser, traume og krisereaksjoner og rus
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Wenche ten Velden Hegelstad, Jone Ravndal Bjørnestad.
Prosjektnummer:
40BE124011
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte

Etter kurset skal psykologen kunne gjøre en helhetlig vurdering og kunne ta ansvar for en god diagnostisk prosess. Videre skal psykologen få forståelse for de fenomener og symptomer som har særskilt betydning ved psykoselidelser.
Psykologen skal kunne benytte kunnskap fra kurs 1 og 2 for å utarbeide en helhetlig og grundig kasusformulering, som skal være grunnlag for valg av en integrert behandlingstilnærming.

Kurset vil omhandle
 • fasespesifikk tilnærming under utredning, herunder høyrisikotilstander, førstegangspsykose, tilbakevendende psykose og remisjon/recovery
 • spesifikke utfordringer i utredning og diagnostisering av barn og unge.
 • kognitive funksjonsnedsettelser, utredning av disse og hvilken betydning slike nedsettelser kan ha for behandling
 • vurdering og håndtering av suicidalitet
 • kartlegging og vurdering av voldsrisiko ved alvorlig psykisk lidelse, herunder retningslinjer og anbefalte instrumenter
 • kartlegging og vurdering av ruslidelser, samt sammenheng og samvariasjon mellom psykose og rusmiddelbruk
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Wenche ten Velden Hegelstad, Jone Ravndal Bjørnestad.
Prosjektnummer:
40BE225011
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte

Etter kurset skal psykologene kunne tilby integrert og helhetlig behandling til pasienter med psykose og ta ansvar for at andre som tilbyr tjenester til pasientene gjør det i samsvar med behandlingsplanen.
Kurset skal bevisstgjøre deltakerne på hvordan de kan anvende allmenne terapeutiske kunnskaper og ferdigheter ved behandling av psykose i ulike faser av sykdomsutviklingen.

Kurset vil omhandle
 • fellesfaktorer for behandling av psykose
 • evidensbaserte tilnærminger og behandlingsforskning, herunder også tilnærminger til komorbide tilstander
 • medikamentell behandling ved psykose, indikasjon, effekt og bivirkninger
 • psykoedukasjon og selvhjelpsmetoder ved behandling av psykose
 • psykologen som vedtaksansvarlig herunder:
  - lovverk
  - tiltak som reduserer tvang og bidrar til riktig bruk av tvang
  - ivaretakelse av pasienter som er eller har vært under tvungent psykisk helsevern
 • betydning av arbeid skole og aktiviteter, samt tilnærminger for å ivareta dette
 • trening på hverdagsferdigheter
 • sosial funksjon og sosial ferdighetstrening
NB! Det anbefales at deltakerne samler erfaringer med å anvende kunnskapen fra samling 1-3 og forbereder seg på å presentere disse erfaringene på samling 4.
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Wenche ten Velden Hegelstad, Jone Ravndal Bjørnestad.
Prosjektnummer:
40BE325011
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte

Etter kurset skal psykologen ha kunnskap om ulike systemer og samhandling mellom systemene som bidrar til heving av kvalitet i tjenesten
Psykologene skal kunne yte tjenester som ivaretar pasientens rett til å medvirke. Psykologen skal ha økte forutsetninger for å bruke samvalg og å ha en recovery-orientert praksis. Samlingen skal gi økt kunnskap om hvordan inkludere pasienten og de ulike tjenesteyterne som gir helsehjelp og tjenester til pasientgruppen.

Kurset vil omhandle
 • aktuelle samarbeidspartnere (herunder samhandlingsreformen og gjeldende føringer fra helsemyndighetene)
 • brukermedvirkning på både individ- og systemnivå i utforming og implementering av tjenester
 • samvalg, recovery-orientert praksis og brukerstyring for pasienter med psykosetilstander
 • involvering av pårørende
 • å bidra til redusert stigmatisering av mennesker med alvorlig psykisk lidelse
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Wenche ten Velden Hegelstad, Jone Ravndal Bjørnestad.
Prosjektnummer:
40BE425011
Oppmøtetype:
Fysisk
Logg inn på Min side for påmelding til Behandling av psykosetilstander (Fulltegnet)- 011 (fra 31.10.2024 til 07.11.2025) Påmelding på Min Side