Hopp til hovedinnhold

Privat praksis

Her finner du informasjon for deg som er privatpraktiserende psykolog.

Økonomi og takster Rammeavtale for avtalespesialister Internkontroll og systemtilsyn Oppstart av privat praksis Deltids privatpraksis og sykelønn TrinnVis

Det er et mål å ha et aktivt løpende samarbeid mellom avtalespesialist, RHF og helseforetakene. Rammeavtalen åpner derfor for at det kan inngås samarbeidsavtaler mellom lokale helseforetak og avtalespesialisten.

Rammeavtale for avtalespesialister tydeliggjør en intensjon om å styrke samarbeidet med kommunenes helse- og omsorgstjeneste, sosialtjeneste, kommunepsykologer og fastleger. I tillegg har det vært et mål om et aktivt og løpende samarbeid mellom avtalespesialist, RHF og helseforetakene, herunder også andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHFs sørge-for ansvar.

Rammeavtalens § 1.3 åpner for at det kan inngås samarbeidsavtaler mellom helseforetak og avtalespesialist. Samarbeidsavtaler kan også inngås med flere avtalespesialister innenfor en gruppepraksis eller praksisfellesskap. Det er en klar forutsetning at samarbeidet skal være likeverdig og balansert.

Helseforetaket eller andre institusjoner det inngås samarbeidsavtale med, kan ikke pålegge psykologspesialisten oppgaver eller ensidig fastsette vilkår for samarbeidet. Det er heller ikke en betingelse for å starte eller drive avtalepraksis at samarbeidsavtale med et helseforetak er inngått. Bestemmelsen innebærer imidlertid en gjensidig forpliktelse til å medvirke til samarbeid.

Psykologforeningen og RHF-ene har utarbeidet en felles mal og en veileder for inngåelse av slike samarbeidsavtaler. Psykologforeningen har i tillegg laget en kommentarutgave til avtalemalen, som skal bidra til gode prosesser rundt inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom avtalespesialister og helseforetak/andre institusjoner.


Aldersgrensen for automatisk bortfall av autorisasjon er 80 år, jf. Helsepersonelloven § 54.

Når autorisasjonen bortfaller ved fylte 80 år, kan psykologen søke om fortsatt lisens for å utøve psykologvirksomhet. Lisens gis etter en konkret vurdering og normalt for ett år av gangen.

Søknad om lisens sendes elektronisk via Altinn. Se informasjon på Helsedirektoratets nettsider.

Sammen med søknaden vedlegges legeattest, samt dokumentasjon på aktivitet de siste fem årene og plan for aktivitet fremover. Helsedirektoratet vil legge vekt på omfanget av den pasientrettede virksomheten psykologen ønsker å drive, og det stilles krav til at den må være «av en viss art og et visst omfang» for å få lisens.

Driftsavtale etter fylte 72 år

Driftsavtale bortfaller automatisk ved fylte 72 år. Driftsavtalen kan forlenges ut over dette etter søknad til regionalt helseforetak. Forlenget driftsavtale utover 72 år kan ikke påregnes dersom avtalespesialisten har fått unntak fra tilknytning til Norsk Helsenett. Les mer om det her.

Refusjonsrett inntil fylte 80 år

Dersom du har drevet refusjonsbasert praksis fra før 1. januar 1993, og fortsatt tilfredsstiller kravene til autorisasjon og spesialistgodkjenning, har du etter en midlertidig overgangsordning hjemlet i forskrift av 18. juni 1998 rett til å drive praksis med kun refusjon selv om du sier opp driftstilskuddet.

Det er en forutsetning at du har drevet praksis sammenhengende og fortsatt driver praksis av et visst omfang. Psykologer som har kun refusjonsrett etter denne midlertidige overgangsordningen, og som oppfyller vilkårene i forskriften, kan etter endringen beholde refusjonsretten inntil fylte 80 år.


I Helfos tjeneste Praksisinformasjon kan du registrere og endre opplysninger om deg og din praksis, i tillegg til å inngå avtale om direkte oppgjør.

Nå kan tilnærmet alle behandlere i privat praksis bruke Praksisinformasjon.

Løsningen for avtaleinngåelse gjennom Altinn vil samtidig fases ut. Oppdateringer vil nå skje direkte i Helfo sine systemer.

Hvor finner jeg Praksisinformasjon?

Ved å logge deg inn i Helfos tjenesteportal for helseaktører, vil du enkelt finne den. Praksisinformasjon finnes under bolken «Oppgjør med Helfo».

Her ser du hvilke opplysninger som er registrert om deg, og som du enkelt kan endre på egenhånd. Du er selv ansvarlig for at riktig informasjon om deg og virksomheten din er oppdatert.

Første gang du er inne i Praksisinformasjon vil du sannsynligvis bli bedt om å oppgi din private e-postadresse og telefonnummer. Du vil også bli bedt om å samtykke til Helfos og Helsedirektoratets bruk av den personlige e-postadressen.

Oppfordrer alle til å registrere seg

På sikt vil Helfo vise en oversikt over alle behandlere med avtale om direkte oppgjør for innbyggerne. Denne vil finnes på helsenorge.no.

Derfor ber Helfo alle om å registrere organisasjonsnummeret for praksisen sin, slik at de vil kunne vise riktig informasjon.

Har du et praksissted som har oppføring i adresseregisteret, vil du få god støtte i løsningen slik at du velger riktig organisasjon.

For andre er det enklest om du i forkant finner fram organisasjonsnummeret til den underenheten der pasientbehandlingen foregår.

Du kan lese mer om tjenesten Praksisinformasjon og logge deg inn på Helfo.no.

Har du spørsmål om bruk av løsningen, kan du ta kontakt med Helfos veiledning for helseaktører.