Hopp til hovedinnhold

Deltids privatpraksis og sykelønn

Psykologer som arbeider fulltid som selvstendig næringsdrivende får fra og med 1. oktober 2019 80% av inntekt som sykepenger fra NAV, oppad begrenset til 6G (G = grunnbeløpet i folketrygden). NB! Merk at grunnbeløpet justeres per 1. mai hvert år.

Dersom de vil ha en bedre sykepengedekning, så må de tegne en tilleggsforsikring enten i NAV eller i et privat forsikringsselskap. 

Et spesielt problem oppstår når psykologen har et deltids ansettelsesforhold og deltids privatpraksis. Siden det i ansettelsesforholdet eksisterer en arbeidsgiver (det gjør det ikke i den selvstendige næringsvirksomheten), vil NAV prioritere refusjonen til arbeidsgiver opp til det beløp arbeidsgiver utbetaler den ansatte i sykepenger/sykelønn (altså maksimum 6G). Kun det som er igjen opp til 6G blir utbetalt til den selvstendige næringsvirksomhet. Dette kan medføre at de som har en delt inntektsprofil med både et ansettelsesforhold og et privat næring kommer uforholdsmessig dårlig ut. Nedenfor er eksempler på forsikringsbehov ut over de 6G som NAV (delvis) dekker.

Eksempel 1

En psykolog er ansatt ved en offentlig institusjon (helseforetak) og har en 80% stilling med inntekt på kr 600 000. I tillegg driver psykologen privat næringsvirksomhet tilsvarende 20% og med inntekt på kr 250 000. Sum i alt kr 850 000. Vedkommende ønsker å tegne sykeavbruddsforsikring for den private virksomhet/inntekten. Hvilken utbetaling vil psykologen få ved sykdom?

Arbeidsgiver (i offentlig virksomhet) utbetaler full lønn, kr 600.000. Fra NAV mottar arbeidsgiver 6G som er mindre enn lønn. Inntekt fra privat praksis kr 250 000 får han/hun intet for, fordi trygden (NAV) allerede har ytt maksimum beløp (6G) til arbeidsgiver. Dersom psykologen ønsker fulle sykepenger også for sin privatpraksisinntekt, må det tegnes en privat sykeavbruddsforsikring. Forsikringsbehovet vil da være kr 250 000 : 365 = kr 685 per dag, hvis en ønsker å få utbetalinger tilsvarende full inntekt ut over 6G dersom en blir syk.

Merk: Her får en altså IKKE sykepenger fra NAV for privatpraksisen, kun for den 80%-stillingen.

Eksempel 2

En psykolog er ansatt ved en offentlig institusjon (helseforetak) og har en 20% stilling med inntekt på kr 150 000. Resten av tiden, det vil si 80% av tiden, driver vedkommende privat næringsvirksomhet med inntekt på kr 700 000. Sum i alt kr 850 000. Hvilken utbetaling vil vedkommende få ved sykdom? Full sykelønn utbetales fra arbeidsgiver kr 150 000. NAV forholder seg alltid til 6G som tak ved delt arbeid. 6G = kr 608 106 (pr 1. mai 2020). Fra NAV vil psykologen få sykepenger: kr 608 106 – kr 150 000 (som går til den offentlige arbeidsgiver), rest kr 458 106 som psykologen får som sykepenger i privatpraksisen. Forsikringsbehov kr 700 000 – 458 106 = kr 241 894 : 365 = kr 663 per dag.

Eksempel 3

Psykologen jobber fulltid med selvstendig næringsvirksomhet med inntekt på kr 850 000. Ved sykdom ut over 16 dager vil psykologen få utbetalt 80% opp til maksimum 6G – kr 608 106 fra NAV. Han får altså utbetalt 486 484 kr fra NAV. Forsikringsbehov dersom psykologen ønsker fulle sykepenger: 850 000 – 486 484 (80% av 6G) = 241 894 : 365 = kr 663 per dag. 

Hvor mye det vil koste årlig å forsikre seg mot sykeavbrudd er avhengig av om en vil forsikre seg fullt ut eller kun delvis. Ved sykdom dekker arbeidsgiver sykepengene for de 16 første dagene, uten å få noen refusjon fra NAV. Tilsvarende får ikke en selvstendig næringsdrivende noen sykepengeutbetaling i det hele tatt fra NAV de 16 første dagene for sin næringsvirksomhet fordi vedkommende er sin egen arbeidsgiver. Dersom psykologen ønsker utbetaling av sykepenger fra og med første dag også for næringsdelen, må det defineres i sykeavbruddsforsikringen. 

Innenfor inntekt på 6G kan forsikring (for 100% dekning, og ikke bare 80% dekning) tegnes hos NAV eller hos et privat forsikringsselskap. Forsikring for inntekt mellom 6G – 12G kan bare tegnes i privat forsikringsselskap. Ved inntekt fra en offentlig ansettelse på noe mer enn 6G, vil bare privat forsikringsselskap være aktuelt.

Merk at dersom en reduserer den offentlige stillingen for å drive privatpraksis må en raskt ha en sykeavbruddsforsikring dersom en ikke vil «tape» penger hvis en blir syk. Det er ikke så stort behov for en sykeavbruddsforsikring dersom en jobber 100% i den offentlige stillingen og har privatpraksis i tillegg.

Alle sykeavbruddsforsikringer har en betydelig premie. For å sikre en nødvendig inntekt dersom uhellet skulle være ute, vil det være nødvendig å ha en slik forsikring. Særlig lang tids sykdom vil kunne få store økonomiske konsekvenser. Det samme gjelder dersom psykologen blir varig ufør. De som driver selvstendig næringsvirksomhet av et visst omfang bør derfor ha en uføre-forsikring (og ikke bare en ulykkesforsikring) i tillegg til at de bør ha en sykeavbruddsforsikring.