Hopp til hovedinnhold

Fellesprogrammet

illustrasjon_utdanning

Fellesprogrammet er det første steget i spesialistutdanningen, og er obligatorisk for alle som skal bli psykologspesialister.

Fellesprogrammet består av fire kurssamlinger på til sammen 96 timer, ett årsverk praksis og 60 timer veiledning.

Når du har fullført fellesprogrammet kan du gå videre til obligatorisk program og valgfritt program.

Etter gjennomført fellesprogram (kurs, praksis og veiledning) skal psykologen ha tilegnet seg:

 • Innsikt i faktorer som fremmer profesjonell utvikling, og kunne relatere disse til egen situasjon gjennom å formulere personlige utviklingsprosjekter
 • Oversikt over ulike psykologroller og ferdigheter i å mestre utfordringer knyttet til å være ny i psykologrollen
 • Kunnskap om profesjonell identitet og trygghet i rollen som psykolog. Refleksjon over profesjonell identitet er knyttet til bevissthet om profesjonens historie. Psykologen skal ha en oversikt over norsk og internasjonal profesjonshistorie, og vite hva som er unikt ved den norske profesjonshistorien. Psykologen skal også ha kjennskap til Psykologforeningens virke og funksjoner
 • Grunnlag for kontinuerlig utvikling av yrkesutøvelsen i overensstemmelse med føringene i Psykologforeningens prinsipperklæring om evidensbasert psykologisk praksis
 • Bevissthet og kunnskap om menneskerettigheter og deres betydning for psykologers arbeid
 • Kunnskap om pasient- og brukerrettigheter. Kunnskap om -, forståelse av-, og ferdigheter i bruker- og pårørendemedvirkning
 • Kunnskap om lovkrav. Å forholde seg til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, rundskriv, retningslinjer og veiledere utgitt av offentlige myndigheter eller Psykologforeningen
 • Utvidet fagetisk forståelse, og kunne reflektere over vanlige etiske dilemma og hvordan en best kan forholde seg og handle på etisk velfunderte måter når slike dilemma oppstår. God kunnskap om fagetiske krav og ansvar knyttet til psykologisk yrkesutøvelse
 • Bevissthet om maktforhold og ansvar i psykologrollen
 • Bevissthet om betydningen av ulikheter og variasjon, samt ferdigheter i å arbeide innenfor et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Kunnskap om oppbygging av helse og omsorgstjenester og hvor brukere kan henvende seg, henvisningsrutiner og henvisningsveier. Kunnskap om hvordan psykologen til enhver tid kan holde seg oppdatert på dette området
 • Kunnskap om tilgrensende yrkesgruppers kompetanse, og ferdigheter i å anvende psykologisk viten i samarbeid med andre yrkesgrupper. Kunnskap om hva som er kjernen i psykologisk yrkesutøvelse sammenlignet med kompetansen til andre relevante yrkesgrupper
 • Kunnskap om helsefremmende og forebyggende psykologiske arbeidsmetoder
 • Organisasjonsforståelse og kunnskap om organisasjonsutvikling, kollegialitet, ledelse og selvledelse. Innsikt i påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon
 • Kunnskap om veiledning, ulike roller i veiledning og veiledningsmetodikk
 • Refleksjon over betydningen av å dokumentere eget arbeid, samt ferdigheter i dokumentasjon av eget arbeid
 • Ferdigheter i evaluering av egen praksis og bruk av systematiske tilbakemeldinger fra pasienter og brukere til å forbedre egen praksis
 • Kjennskap til psykologens roller i rettssystemet

For å melde deg på fellesprogrammet må du ha norsk autorisasjon som psykolog.

Du må også være i veiledet praksis i et arbeidsforhold som psykolog når spesialistutdanningen starter.


 • Minimum 1 årsverk veiledet praksis i et arbeidsforhold som psykolog
 • Minimum 60 timer veiledning av psykologspesialist
 • Minimum 96 timer kurs

Psykologen må delta på kurs som er relevante for spesialiseringen samtidig med relevant praksis og veiledning. Det vil si at psykologer som følger kursene på fellesprogrammet også skal være i praksis og motta veiledning som er tilknyttet fellesprogrammet.


Du må ha mer enn 30 timer veiledning, mer enn 48 timer kurs og mer enn 6 måneder praksis samtidig. Det betyr at du må være i praksis samtidig som du deltar på minst 3 av 4 samlinger.


Fellesprogrammet skal bidra til utvikling av holdninger og ferdigheter som psykologer behøver i sin yrkesutøvelse. Fellesprogrammet skal fokusere på psykologers behov for å integrere teoretisk kunnskap og praksis, samt danne grunnlaget for den fordypningen som en spesialistutdanning innebærer.

Programmet skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for deltakernes yrkesvirksomhet, blant annet gjennom å samarbeide med andre kursdeltagere i samme situasjon.

En psykologspesialist (jf. reglementet for spesialitetene i psykologi) har ervervet metodekompetanse, profesjonskompetanse og samarbeidskompetanse på sitt spesialområde. Disse elementene har blitt integrert i fagutøvelsen og gir avansert kompetanse til å analysere og handle i komplekse og utfordrende situasjoner.

Psykologspesialisten kan i særlig grad formidle kunnskapsgrunnlaget for praksisen og revurderer sine planer og perspektiver når det fremkommer ny informasjon om eller fra klienten eller ny kunnskap fra faglige kilder.


Kurskalender (meld deg på her)