Hopp til hovedinnhold

Krav til praksis (utfyllende bestemmelser for fellesprogrammet)

Utfyllende bestemmelser til fellesprogrammet for spesialitetene i Norsk psykologforening

(Godkjent i Sentralstyret 22. november 2022 med ikrafttredelse 1. desember 2022)

Fellesprogrammet (FP) skal bidra til å oppfylle psykologers behov for å integrere teoretisk kunnskap og praksis og danner basis for spesialisering. Kurssekvensen bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget for deltakernes yrkesvirksomhet og har som hovedmål å bidra til utvikling av holdninger og ferdigheter som psykologer behøver i sin yrkesutøvelse.

Psykologene som deltar er i veiledet praksis. Undervisningen og veiledningen tar utgangspunkt i den faglige ekspertise og generalistkompetanse som psykologer har ervervet seg gjennom grunnutdanningen. Det blir tatt hensyn til det mangfold av arbeidsoppgaver og yrkesmessige utfordringer som den vordende spesialisten møter i forhold til enkeltklienter, organisasjoner og systemer.

Praksis

I henhold til spesialistreglementet kreves 12 måneders praksis i et arbeidsforhold som psykolog. Praksis som godkjennes må strekke seg over en periode tilsvarende minst 6 måneder i full stilling. All deltidspraksis omregnes til hele årsverk. Deltidspraksis under 50 prosent stilling godkjennes ikke.

Målbeskrivelsen for fellesprogrammet er utgangspunkt for krav til praksis. Praksis må da oppfylle følgende krav til rammer og innhold:

Rammer: Rammen for praksis skal være et fysisk arbeidsfellesskap med leder og arbeidskolleger. Psykologen skal gjennom praksis ha faglig fellesskap med andre psykologer.

Innhold: Sentralt ved praksis er anvendelse av psykologfaglig kunnskap og ferdigheter. Arbeidsfellesskapet skal fremme utvikling av faglig og etisk refleksjon. Praksis skal inneholde tverrfaglig samarbeid, drøfting av psykologrollen og enkeltsaker.

Praksis som selvstendig næringsdrivende/ansatt i privat psykologkontor/institutt godkjennes ikke til fellesprogrammet.

Veiledning

Minimum 60 timers veiledning er tilknyttet fellesprogrammet. I henhold til samtidighetskravet skal mer enn 50 prosent av veiledningen skje samtidig med praksis og kurs. Totalt 60 timer veiledning skal være gjennomført i løpet av 12-24 måneder. 

Veileder må være godkjent psykologspesialist. I særlige tilfeller, og etter individuell søknad, kan psykologen få forhåndsgodkjent veiledning av erfaren psykolog som ikke er spesialist.

Veiledningen skal omhandle sentrale aspekter ved psykologarbeidet, herunder kontraktinngåelse, kartleggings- og utredningsmetodikk, kasusformulering, valg av endringsmål, valg av intervensjoner/tiltak, gjennomføring av intervensjoner/tiltak og evaluering av disse. Veileder vurderer psykologens faglige progresjon og om kompetansenivået er i tråd med målbeskrivelsen for fellesprogrammet.

Et særlig fokus i veiledningen skal være på forholdet mellom psykologen og klient/oppdragsgiver, psykologens rolleforståelse, forståelse av organisatoriske rammebetingelser for psykologarbeid, fagetiske dilemmaer og kandidatens profesjonelle utvikling.

Øvrig regulering av veiledning er nærmere definert i utfyllende bestemmelser for veiledning.

Kursdeltakelse

Kursene har et omfang på 96 timer. Det er obligatorisk deltakelse på 4 kurs jevnt fordelt over ett år. Hvert kurs består av 3 dager á 8 timer.