Hopp til hovedinnhold

Spesialistutdanningen

illustrasjon_utdanningHorisontal

Når du er ferdig utdannet psykolog, kan du velge å spesialisere deg innenfor 12 ulike områder.

Spesialistutdanningen for psykologer består av fellesprogrammet, obligatorisk program og valgfritt program. Utdanningen kombinerer kurs, praksis og veiledning.

Rammene for spesialistutdanningen er totalt fem årsverk praksis, 240 timer veiledning og 256 timer kurs, samt et skriftlig arbeid.

«Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner i utdannings- og yrkessammenheng, gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning.», skriver NKR (Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring).

Den generelle kompetansen som psykologspesialist gjelder på tvers av programmene i spesialistutdanningen, og innebærer å kunne:  

  • Løse komplekse faglige problemstillinger og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet  
  • Anvende fagetiske prinsipper i tråd med Etiske prinsipper for nordiske psykologer i komplekse problemstillinger og dilemmaer 
  • Sørge for brukermedvirkning på ulike nivåer (individ-, tjeneste- og systemnivå) 
  • Lede strategisk tjenesteutvikling 
  • Reflektere over potensielle konsekvenser som sosial og kulturell bakgrunn, samt personlige erfaringer kan ha på egen profesjonalitet, og opptre respektfullt i møte med individer og grupper 
  • Kritisk analysere og formidle egne faglige erfaringer og kompetanse 
  • Ivareta digital sikkerhet og bistå i faglig kvalitetssikring i utviklingen av teknologiske løsninger, både på individ- og systemnivå 
  • Anvende kunnskap om andre faggrupper for å kunne samhandle tverrfaglig og på tvers av virksomheter og nivåer 


Fellesprogrammet Obligatorisk program Valgfrie program Andre kurstilbydere Kurskalender (meld deg på her) Skriftlig arbeid Vedlikehold av spesialiteten Regler for av- og påmelding og fravær Alle skjemaer Ofte stilte spørsmål