Hopp til hovedinnhold

Ofte stilte spørsmål

På denne siden finner du svar på ofte stilte spørsmål om spesialistutdanningen.

Finner du ikke svar på det du lurer på? Ta kontakt med en av rådgiverne i utdanningsavdelingen via Min side eller på telefon 23 10 3130.

Spesialistutdanningen vår forklart på 2,5 minutter.

Generelt

Hva er kravene i spesialistutdanningen?

Felles for alle spesialitetene er at du må ha:

  • norsk autorisasjon som psykolog
  • minimum fem årsverk praksis som psykolog etter autorisasjon
  • minimum 240 timer veiledning
  • minimum 256 timer kurs
  • et godkjent skriftlig arbeid

Disse kravene er tilknyttet ulike program i spesialistutdanningen: Fellesprogram, obligatorisk program og valgfritt program.

Det er ulike krav til de ulike spesialitetene. Disse finner du i utfyllende bestemmelser og i målbeskrivelsen for den aktuelle spesialitet.

Oversikt over spesialitetene finner du her.


Hva er kravene til samtidighet mellom utdanningsaktivitetene (praksis, veiledning og kurs)?

I reglementet for spesialistutdanningen pkt. 6 vises det til krav om overveiende grad av samtidighet mellom praksis, veiledning og kurs. Her er det vesentlig at du oppfyller krav til samtidighet i praksis, kurs og veiledning på samtlige program. Du må sørge for å ha mer enn 50 prosent samtidighet mellom kurs, praksis og veiledning på alle program. Det er kursperioden som legges til grunn, og du må gjennomføre mer enn 50 prosent av kurstiden på hvert program samtidig som du mottar veiledning og er i obligatorisk praksis.

Fellesprogrammet: Du må ha mer enn 30 timer veiledning, mer enn 48 timer kurs og mer enn seks måneder praksis samtidig. Du må være i praksis når du deltar på tre av fire samlinger.

Obligatorisk program (med valgfritt program): I løpet av kursperioden for det obligatoriske programmet (96 timer kurs jevnt spredt over minimum 18 måneder), må du ha mer enn 60 timer veiledning og mer enn ni måneder obligatorisk praksis samtidig med kursdeltakelsen. Du må ha mer enn 48 timer kurs samtidig som du er i praksis og har veiledning. Du må være i praksis på fire av seks samlinger. 

Obligatoriske program (uten valgfrie program) som har 160 timer kurs fordelt over 24 måneder vil kravet til samtidighet innebære mer enn 90 timer veiledning og mer enn 12 måneder obligatorisk praksis samtidig med kursdeltakelsen. Du må ha mer enn 80 timer av kurstimene samtidig som du er i obligatorisk praksis og har veiledning.

Obligatoriske program (uten valgfrie program) som har kurs fordelt over 36 måneder vil kravet til samtidighet innebære mer enn 90 timer veiledning og mer enn 18 måneder obligatorisk praksis samtidig med kursdeltakelsen. Du må ha mer enn halvparten av kurstimene samtidig som du er i obligatorisk praksis og har veiledning.

Obligatoriske program (uten valgfrie program) som har kurs fordelt over 48 måneder vil kravet til samtidighet innebære mer enn 90 timer veiledning og mer enn 24 måneder obligatorisk praksis samtidig med kursdeltakelsen. Du må ha mer enn halvparten av kurstimene samtidig som du er i obligatorisk praksis og har veiledning.

Valgfritt program: Du må ha mer enn 30 timer veiledning, mer enn 32 timer kurs og mer enn seks måneder praksis samtidig. Du må være i praksis når du deltar på tre av fire samlinger.


Hva skal være med i søknaden om spesialistgodkjenning?

I tillegg til utfylt søknadsskjema om endelig godkjenning som spesialist, må relevant dokumentasjon på praksis (tjenestebevis og praksisattest) og veiledning (veiledningsattest) lastes opp på Min side. Det skriftlige arbeidet må være godkjent. Det er ikke behov for å dokumentere kurs gjennomført i Psykologforeningens regi. Kurs som er gjennomført hos eksterne kursarrangører må dokumenteres med kursbevis/diplom etc.

Tjenestebevis er et dokument som utstedes av arbeidsgiver (HR/Personalkontoret). Følgende informasjon om arbeidsforholdet skal fremkomme på et tjenestebevis: Stilling, stillingsprosent, varighet, tidsperiode, og evt. fravær

Skjemaene finner du samlet her.


Jeg er allerede psykologspesialist, men ønsker å ta en spesialitet til. Hvilke krav stilles til spesialitet nummer to?

Til spesialitet nummer to er det krav om at obligatorisk program gjennomføres i sin helhet. Det er ikke mulig å gjenbruke aktiviteter som er benyttet til den første spesialiteten. Det betyr at du ikke kan få dobbel uttelling for eksempelvis veiledningstimer og kurs. Det er krav om et nytt godkjent skriftlig arbeid.


Praksis

Hvordan finner jeg ut hva som er krav til praksis i spesialistutdanningen?

Du finner praksiskravene for den enkelte spesialiteten i målbeskrivelsen for obligatorisk program. Oversikt over spesialitetene finner du her.

Det er forskjellige praksiskrav til de ulike spesialitetene. Sørg for at du har praksis i tråd med kravene når du gjennomfører felles-, obligatorisk og valgfritt program.


Teller praksis som er gjennomført før oppstart av kurs?

Praksis fra autorisasjonstidspunkt kan telle med i spesialistutdanningen hvis den er relevant for aktuell spesialitet.


Hvilken stillingsprosent må jeg ha som psykolog for at praksisen skal telle i spesialistutdanningen?

Praksis må strekke seg over minst 6 måneder i full stilling for å bli godkjent. En 50 prosent stilling krever praksis i en periode på minimum 12 måneder for å innfri minimumskravet i utdanningen (6 måneder).

All deltidspraksis omregnes til hele årsverk.


Kan en midlertidig stilling/vikariat som psykolog telle som praksis i spesialistutdanningen?

Ja, men praksisen må være av minimum seks måneders varighet (i 100 prosent stilling).


Kan jeg få uttelling for en doktorgrad?

Ja, hele eller deler av en PhD kan ekvivaleres med et valgfritt program i spesialistutdanningen. Vedtaket i Sentralstyret er som følger:

Kandidater i eller med PhD-utdanning kan søke om å erstatte kravet til valgfritt program i spesialistutdanningen med deler av forskerutdanningen. Det må dokumenteres at kravene til praksis, veiledning og kurs som tilsvarer et valgfritt program anses dekket gjennom PhD-utdanningen.

Forskerutdanningen (kurs tilsvarende 30 studiepoeng) anses å ha dekket kravene til kurs. Det må leveres veiledningsattest som dokumenterer at kravene til veiledning (60 timer) er oppfylt, samt praksisattest som dokumenterer 1 årsverk praksis med beskrivelse av utførte arbeidsoppgaver dette året.

Når kravene til praksis, veiledning og kurs til fellesprogram, obligatorisk program i spesialiteten og valgfritt program er oppfylt kan spesialiteten søkes godkjent. Skriftlig arbeid kan søkes godkjent ved enkeltartikler som er en del av PhD eller avlagt PhD.


Jeg jobber som privatpraktiserende psykolog. Kan dette godkjennes?

Vedtaket i Sentralstyret er som følger:

1. Rammevilkår for godkjenning av praksis som selvstendig næringsdrivende/ansatte i private psykologkontor/institutter: 

Praksis som selvstendig næringsdrivende/ansatte i private psykologkontor/institutter kan godkjennes i spesialistutdanningen når følgende rammer kan dokumenteres: 

 a.      Det må foreligge et system med inntak og fordeling av klienter som kan gi en habil dokumentasjon av praksis gjennom tjenestebevis og praksisattest. 

b.      Det må foreligge et system som sikrer faglig forsvarlighet. Det betyr at det finnes klare retningslinjer/avtaler om felles drøftinger om pasienter, kvalitetssikring av epikriser, etc.   

c.      Det skal være et faglig fellesskap med mer erfarne fagfeller/psykologspesialister som regelmessig drøfter aktuelle saker. 

d.      Tverrfaglig samarbeid (samarbeid med andre faggrupper, eksterne samarbeidsparter) må inngå i virksomhetens aktiviteter.   

e.      Tjenestedet må ha en ansatt fagansvarlig som er ansvarlig for at det foreligger rutiner for veiledning og praksis som tilfredsstiller kravene i spesialistutdanningen 

f.       Fagansvarlig har ansvar for at det foreligger gyldige avtaler for databehandling og innsyn i journal mellom spesialist og psykolog i spesialisering.  

g.      I en 100% stilling tas utgangspunkt i 4/5 av normtallet på 1050 som er aktivitetskravet til avtalespesialister. I aktivitetskravet inngår utredning, diagnostikk, behandling og samarbeid med andre instanser. 

h.      Reglement og utfyllende bestemmelser for spesialitetene er overordnet for godkjenning av praksis. Praksis må dekke krav til omfang og varighet, samt innhold som er spesifisert i utfyllende bestemmelser og reglementet.   

2. Omfang: 

Praksis som selvstendig næringsdrivende/ansatte i private psykologkontor/institutter kan godkjennes med maksimalt 1 årsverk i spesialistutdanningen når vedtatte rammevilkår for slik praksis kan dokumenteres, og etter forhåndsgodkjenning fra det aktuelle fagutvalg.   

3. Fellesprogrammet: 

Praksis som selvstendig næringsdrivende/ansatte i private psykologkontor/institutter godkjennes ikke til fellesprogrammet.  

Skjemaene finner du samlet her.


Veiledning

Hvordan finner jeg ut hva som er krav til veiledning i spesialistutdanningen?

Her finner du krav til veiledning.


Godkjennes tverrfaglig gruppeveiledning i spesialistutdanningen?

Nei, tverrfaglig gruppeveiledning godkjennes ikke i spesialistutdanningen for psykologer. For at gruppeveiledning skal være tellende må det være maks 4 deltagere i gruppen. Alle må være autoriserte psykologer og veileder skal være psykologspesialist.


Hvor mange timer veiledning er det vanlig å få i uka?

Du skal ha totalt 240 timer veiledning i løpet av fem år. Vi anbefaler to timer i uken, eller 6 timer i måneden for å få nok timer totalt. Da har vi tatt høyde for ferie og noe fravær.


Har veileder taushetsplikt overfor arbeidsgiver når det avdekkes dårlig fagutøvelse under veiledning?

Veiledning har ikke bare til hensikt å bidra til utviklingen av psykologen. Veiledning er også en del av sykehusets kvalitetssikring av utredning og behandling pasientene får. Ved alvorlige tilfeller har man sannsynligvis en informasjonsplikt overfor sykehuset, og ikke bare en informasjonsrett. Aktivitetsretten og aktivitetsplikten er bestemt i helsepersonelloven § 17.

I Rettsdata kommenterer Anne Kjersti Befring og Bente Ohnstad dette: 

«Det er tilstrekkelig at forholdet innebærer en mulig fare; det er ikke nødvendig at skade har inntrådt. 'Fare for pasientens sikkerhet' skal i henhold til helsepersonellovens forarbeider tolkes strengt og innebærer at forholdet må være av en slik art at det er påregnelig/sannsynlig at pasientens helsetilstand kan forverres eller at pasienten påføres skade … Det kan også være enkeltpersoner som på bakgrunn av manglende personlige eller faglige kvalifikasjoner representerer en alvorlig fare for pasientens sikkerhet, for eksempel på bakgrunn av psykiske lidelser, rusmiddelmisbruk, manglende oppdatering av faglige kvalifikasjoner eller vilje til å innrette seg etter egne kvalifikasjoner.»

Dersom ikke sykehuset gjør noe etter at man har sagt fra, har man plikt til å melde fra til Helsetilsynet.


Hva gjør jeg når veiledningen ikke fungerer?

Ta det opp med veileder på en direkte og nøktern måte. Sannsynligvis merker også veilederen at noe ikke fungerer slik det skal. Kanskje blir dere enige om nødvendige endringer, eller dere blir enige om å avslutte veiledningsforholdet. All veiledning bør være gjenstand for jevnlig evaluering mellom de to partene.

Fortsetter du veiledningen, så avtal når og hvor ofte dere skal evaluere.


Kurs

Kan jeg ta valgfritt program før det obligatoriske programmet?

Hvis det valgfrie programmet ikke bygger på et obligatorisk program så kan du det. Dersom opptak til et valgfritt program forutsetter gjennomført obligatorisk program må det obligatoriske programmet fullføres først.

Her må du være oppmerksom på at ikke alle valgfrie program er godkjent til alle spesialiteter. Dersom du ikke har bestemt deg for type spesialitet, må du velge et valgfritt program som er godkjent til alle spesialiteter.

Her får du en fullstendig oversikt over hvilke valgfrie program som er godkjent til de ulike spesialitetene.


Kan jeg gå direkte over til kurs på valgfritt program når jeg er ferdig med kursrekken på obligatorisk program, selv om jeg ikke er ferdig med de tre årene praksis tilhørende obligatorisk program?

Ja, du kan starte på kurs til valgfritt program selv om du ikke er ferdig med obligatorisk praksis, men kun hvis du har relevant praksis til det valgfrie programmet. Du må uansett ha fem årsverk praksis totalt, så du kan ikke bli ferdig med utdanningen før dette er gjennomført.


Fravær

Jeg er gravid og har akkurat begynt på en kursrekke på obligatorisk program. Kan jeg fortsette på kurs når jeg er i foreldrepermisjon?

Det er krav til overveiende grad av samtidighet mellom kurs, praksis og veiledning. Dette betyr at du skal være i praksis, delta på kurs og ha veiledning parallelt i mer enn 50 prosent på hvert program i utdanningsløpet.

Det gis anledning til å delta på kurs uten å være i samtidig praksis og veiledning, men dette kan ikke overstige 49 prosent av kursperioden på hvert program. Les mer om det under krav til samtidighet (lenger opp på denne siden).


Jeg er i foreldrepermisjon. Hvordan påvirker dette praksis i utdanningen?

Foreldrepermisjon kommer til fratrekk fra praksis og må jobbes inn igjen i sin helhet.


Hvor mye fravær kan jeg ha fra praksis?

I løpet av et årsverk kan du ha fravær iht. en arbeidsgiverperiode (16 kalenderdager) og ta ut ferie iht. ferieloven (5 uker) uten at dette påvirker praksiskravet. Dette fraværet kommer altså ikke i fratrekk fra praksis. Resterende fravær skal jobbes inn igjen i sin helhet.

Du har krav på ammefri i tråd med arbeidsmiljøloven § 12-8, dvs. én time per arbeidsdag i barnets første leveår (frem til barnet fyller ett år). Dette kommer altså ikke til fratrekk fra praksis.


Hva er gyldig fravær fra kurs?

Det er bindende påmelding til de enkelte kursene, og krav om 100 prosent oppmøte. Ifølge våre retningslinjer er det kun fravær med sykmelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste (for eksempel repetisjonsøvelse) som aksepteres som gyldig fravær. 

Se reglement for påmelding, avmelding og for fravær.