Hopp til hovedinnhold

Krav til veiledning

Utfyllende bestemmelser for veiledning i Norsk psykologforenings spesialistutdanning, vedtatt av sentralstyret 21. april 2023 med ikrafttredelse 1.juni 2023.

Veiledning er en av de fire utdanningsaktivitetene som utgjør spesialistutdanningen. Veiledning skal bidra til utvikling av spesialistkompetanse gjennom veiledning på praksis og skriftlig arbeid. Veiledningen skal ta utgangspunkt i den kunnskap, de verdier og de erfaringer som utgjør grunnlaget for arbeid som psykologspesialist, og skal foregå når psykologen er i praksis.

Reglementet for spesialistutdanningen i Norsk psykologforening sier at: Veiledningen skal gi en erfaren kollegas perspektiv på psykologens arbeid. Veiledningen skal bestå av faglig tilførsel, korrigeringer og råd, samt gi psykologen mulighet for kontinuerlig selvrefleksjon. Veileder vurderer psykologens faglige progresjon samt læringsutbytte i tråd med målbeskrivelsen for utdanningen.

Veileder skal se til at psykologen arbeider i overenstemmelse med gjeldende lover, prinsipperklæringen om evidensbasert praksis og etiske prinsipper for nordiske psykologer.

Veiledningens mål

Veiledningen skal bidra til å øke psykologens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse gjennom utviklende og korrigerende tilbakemeldinger på praksis. Veiledningen skal også fremme etisk forsvarlig praksis og høy kvalitet på tjenestene. Det er et mål at veiledningen skal fremme refleksjon over egne holdninger. Veiledningen skal bidra til å knytte teori til egen praksis.

Følgende dokumenter regulerer veiledningen:

Krav til omfang og form

 • I løpet av spesialistutdanningens 240 veiledningstimer skal psykologen motta veiledning fra minst to veiledere
 • En veiledningstime er 45 minutter
 • Ett av veiledningsforholdene skal ha minimum 40 timers varighet
 • Minimum 40 timer av de totalt 180 timene som er veiledning til obligatorisk og valgfritt program skal være individuell veiledning
 • Veiledningsforhold med varighet mindre enn 10 timer godkjennes kun i forbindelse med annen kontraktfestet veiledning
 • 60 timer skal være veiledning til praksis i fellesprogrammet
 • 120 timer skal være veiledning til praksis i obligatorisk program
 • 60 timer skal være veiledning til praksis i valgfritt program
 • For spesialitetene i nevropsykologi, psykoterapi og organisasjonspsykologi er 180 timer veiledning til praksis i det obligatoriske programmet
 • Inntil 20 timer av de 240 timene med veiledning kan benyttes til det skriftlige arbeidet.  Disse timene kan ikke tas av de 40 timene individuell veiledning til obligatorisk og valgfritt program.
 • Gruppeveiledning skal skje i grupper på maksimalt 4 deltakere som alle må være autoriserte psykologer

For øvrig se Reglement for spesialistutdanningen

Veiledning via videokonferanse

Individuell veiledning og gruppeveiledning via videokonferanse godkjennes. Veiledning via telefon godkjennes ikke. Hybride veiledningsgrupper godkjennes ikke.

Forutsetninger for å bruke videokonferanse i veiledning:

 • Det er veileder som avgjør om videoveiledning til enhver tid er faglig forsvarlig
 • Det første møtet mellom veileder og psykolog(er) skal være et fysisk møte. Dette for å etablere en relasjon og skrive veiledningskontrakt
 • Det skal avtales fysiske veiledningsmøter jevnlig i veiledningsperioden
 • Veiledning via video kan ikke utgjøre mer enn 50 % av antall veiledningstimer til hvert enkelt program (fellesprogram, obligatorisk program, valgfritt program).
 • Krav til konfidensialitet og datasikkerhet skal være ivaretatt. Spesielt er dette viktig dersom en bruker videokasus som grunnlag for diskusjoner, analyser og trening.
 • I videoveiledning er det særskilt viktig å utarbeide en plan som sørger for at veiledningen ivaretar utviklingsområder utover saksorientert veiledning (se standardkontrakt for veiledning)
 • Det planlegges for håndtering av tekniske utfordringer
 • Plan for veiledning via videokonferanse beskrives i veiledningskontrakt og dokumenteres i veiledningsattest
 • Veiledningen evalueres regelmessig

Observasjon av psykologens arbeid

For å ivareta og vurdere utviklingsmålene i veiledningen, skal veileder direkte observere psykologens arbeid. Dette kan oppnås ved eksempelvis fysisk tilstedeværelse, enveisspeil, videoopptak eller lydopptak.

Det kreves minimum 2 direkte observasjoner per år. Veileder avgjør om det er nødvendig med flere observasjoner utover disse. Kravet gjelder når psykologen er under veiledning til både Fellesprogram, Obligatorisk program og Valgfritt program. En plan for observasjon av psykologens arbeid skal beskrives i veiledningskontrakten og dokumenteres i veiledningsattesten. Anbefalinger for bruk av direkte observasjon i veiledning beskriver nærmere bruk av direkte observasjon.

Psykologen har ansvar for å innhente nødvendig informert samtykke om observasjon fra klient. Ved lyd-/videopptak skal dette samtykke foreligge skriftlig, og psykologen har ansvar for at gjeldende regelverk overholdes. Klienten informeres om hva som er hensikten med å gjøre opptaket, hvordan opptaket oppbevares på en sikker måte, hvem som får tilgang til opptaket, samt når og hvordan opptaket slettes.

Veiledningskrav for spesialister som tar en ny spesialitet

 • Det kreves 120 timer veiledning, hvorav 40 timer skal være individuell veiledning.
 • Til spesialitetene nevropsykologi, organisasjonspsykologi og psykoterapi kreves 180 timer veiledning, hvorav 40 timer skal være individuell veiledning.
 • 20 timer av veiledningen kan knyttes til det skriftlige arbeidet
 • Til ny spesialitet med krav til 180/120 veiledningstimer skal psykologen motta veiledning fra minst to veiledere
 • Forøvrig gjelder de samme krav og retningslinjer som til den første spesialiteten (som direkte observasjon og veiledning via videokonferanse)

Kvalitetssikring av veiledningen

 • Veiledningsforholdet skal alltid starte med kontraktsinngåelse
 • Psykologforeningens obligatoriske standardkontrakt skal fylles ut, underskrives og lastes opp av psykologen på «min side» innen 4 uker etter at veiledningen har startet
 • Begge parter har ansvar for at veiledningsprosessen evalueres regelmessig. Veileder har ansvar for både formativ og summativ vurdering av psykologens kompetanser
 • Formativ vurdering (1) skal gjøres så ofte som det er formålstjenlig med utgangspunkt i innlevert materiale/dokumentasjon/demonstrasjon av kompetansene og de kriteriene som er fastsatt av fagutvalget i målbeskrivelse. Veileder har ansvar for å vurdere psykologens kompetanser både underveis i veiledningsprosessen og ved avslutning. Det forutsettes at psykologen blir gjort kjent med veileders vurdering fortløpende i veiledningen
 • Summativ vurdering (2) skal gjøres ved avslutning av veiledningsforholdet og dokumenteres i attest
 • Veileder skal utstede veiledningsattest ved avsluttet veiledningsforhold etter Norsk psykologforening mal for veiledningsattest innen 4 uker etter at veiledningen er avsluttet
 • Den formative vurdering har til formål å vurdere psykologens progresjon og utvikling underveis i veiledningen. Utviklingsmålene gjennomgås og det reflekteres over hva som er hensiktsmessige læringsaktiviteter og fremtidige mål
 • Den summative vurderingen har som formål å vurdere psykologens læringsutbytte etter endt veiledning