Hopp til hovedinnhold

Rammeavtale for avtalespesialister - kommentarutgave

Her finner du veiledning for avtalespesialister og tillitsvalgte av hvordan rammeavtalen skal forstås, og til gode prosesser rundt organisering og drift av avtalepraksis.

I bunnen av denne artikkelen kan du lese våre kommentarer til rammeavtalen for avtalespesialister.

Avtalespesialister er næringsdrivende psykologspesialister som arbeider innenfor en offentlig finansiering. Ordningen er regulert i lov, forskrift, sentrale og individuelle avtaler.

Grunnlaget for ordningen har hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven, men loven har få bestemmelser som regulerer ordningen direkte. Det er derfor rammeavtalen som i hovedsak regulerer rettigheter og plikter for både regionalt helseforetak og avtalespesialistene i ordningen.

Dagens rammeavtale trådte i kraft i 2016. Rammeavtalen er inngått mellom Psykologforeningen, som representerer avtalespesialistene som næringsdrivende psykologspesialister, og de regionale helseforetakene (RHF), som har et «sørge-for» ansvar for spesialisthelsetjenester til befolkningen, jf spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a.

Individuell avtale

I tillegg til rammeavtalen, inngås det også en individuell avtale mellom RHF og den enkelte avtalespesialist. Den individuelle avtalen gir psykologspesialisten rett til å drive som avtalespesialist med refusjonsrett. Dette innebærer at psykologen kan tilby helsetjenester som pasienten får dekket gjennom folketrygden.

Den individuelle avtalen tar utgangspunkt i en mal som sentrale parter har utarbeidet i fellesskap, men avtalen kan tilpasses konkret i det enkelte tilfelle, for eksempel i form av en særskilt praksisprofil eller et særskilt ansvar i regionen. Det regionale helseforetaket kan ikke ensidig endre en inngått individuell avtale. Dette krever enighet mellom RHF og den enkelte avtalespesialist.

Refusjonsrett

Vilkårene for refusjonsrett fremgår av folketrygdloven kapittel 5 og av forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter. I utgangspunktet er det en forutsetning for refusjonsrett at psykologspesialisten har driftsavtale med regionalt helseforetak.

Men det ytes også refusjon ved pasientbehandling hos utdanningskandidater og lærere ved visse utdanningsinstitusjoner etter departementets bestemmelser. I tillegg har noen psykologspesialister refusjonsrett uten driftsavtale etter en midlertidig overgangsordning hjemlet i forskrift av 18. juni 1998.

Finansiering av avtalespesialistordningen er tredelt, med driftstilskudd fra det regionale helseforetak, refusjonstakster som reguleres av forskrift (takstforskriften), og pasientenes egenandeler.

Gjeldende regelverk

Avtalespesialistene er omfattet av det alminnelige regelverket for helsevirksomhet, unntatt enkeltbestemmelser som uttrykkelig ikke omfatter avtalespesialister.

Dette innebærer at avtalespesialistene er omfattet av blant annet helsepersonelloven, pasientjournalloven, pasient- og brukerrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven, helseregisterloven, pasientskadeloven, helsetilsynsloven (med plikt til internkontrollsystem), og skal drive sin virksomhet i samsvar med disse.