Hopp til hovedinnhold

Økonomi og takster

Inntekten til psykologen kommer i hovedsak fra tre kilder:

  • egenandeler fra pasienten
  • refusjon fra Helfo
  • driftstilskudd fra regionalt helseforetak (RHF)

Psykologen plikter å bruke takstene etter gjeldende regelverk.

Les takstrundskrivet for 2023


Takstveilederen gir retningslinjer for prissetting av psykologtjenester i Norge, inkludert konsultasjoner, tester og behandlingssesjoner. Den fastsetter også regler for refusjon og er utviklet av Psykologforeningen for å veilede medlemmene i deres økonomiske praksis.

Les psykologforeningens takstveileder (2016)


Helsepersonell plikter etter krav fra NAV å undersøke eller intervjue en pasient og gi de erklæringer og uttalelser som er nødvendige for å kunne vurdere rettigheter og plikter etter folketrygdloven. For dette arbeidet ytes godtgjørelse etter fastsatte takster.

Plikten til å gi erklæringer og uttalelser omfatter både offentlige og privatpraktiserende helsepersonell.

Mer om honorartakst for legeerklæringer m.m.(L-takster) og oppdaterte satser finner du her.


Fra 01. januar 2023 er salærsatsen 1140 kroner per time.

Satsen gjelder kun dersom psykologen har påtatt seg oppdrag for retten, der retten/dommeren er oppdragsgiver. Hvilken pris som tas for andre sakkyndigoppdrag, må psykologen avtale med sin oppdragsgiver før en påtar seg oppdraget.


Oppdrag for NAV Andre oppdrag