Hopp til hovedinnhold

Andre oppdrag

Det følger av folketrygdloven at refusjonsordningen med noen få unntak bare gjelder behandling av personer med sykdom, skade eller lyte. Psykologer gjør imidlertid også ofte nødvendig pasientarbeid som faller utenfor takstsystemet.

Det er forskjellige systemer for godtgjøring av arbeid med attester og erklæringer. I tillegg til L-takstene for spesialisterklæringer til NAV, gir psykologer også en rekke erklæringer/attester til andre instanser. Noen ganger skal informasjon avgis vederlagsfritt, for eksempel ved utlevering av nødvendige opplysninger i journal til helsetilsynet eller i forbindelse med tilsyn fra Helfo/NAV. 

I sakkyndig arbeid for domstolene skal salærsatsen legges til grunn. Fra 01. januar 2023 er salærsatsen 1140 kroner per time. Dersom psykologen er innkalt av en av partene som vitne (sakkyndig vitne), og ikke er oppnevnt av retten, har han/hun ikke krav på godtgjøring ut over vanlig vitnegodtgjøring. Det følger imidlertid av vitneloven at retten kan tilkjenne sakkyndige vitner godtgjøring etter salærsatsen. I praksis bør dette avklares med den advokaten som har innkalt psykologen som vitne i saken.


Psykologer kan være pliktige til å avgi informasjon til barnevernstjenesten etter barnevernloven § 6-4 eller helsepersonelloven § 33.  

Dersom informasjonen som skal utleveres, ikke krever særlig bearbeidelse fra psykologens side, for eksempel ved at det oversendes relevante utdrag av journalen, skal informasjon til offentlige instanser avgis vederlagsfritt. 

Justisdepartementet og Barne- og Likestillingsdepartementet har slått fast at arbeid med opplysninger til barnevernet skal honoreres dersom informasjonen eller erklæringen forutsetter bearbeiding, veiledning eller ny vurdering fra privatpraktiserende psykolog eller lege. Dersom psykologen ikke har inngått avtale med barnevernet i kommunen om annen honorering, anbefaler Psykologforeningen at den offentlige salærsatsen legges til grunn, jf punkt ovenfor.


Selvstendig næringsdrivende psykologer er avhengige av godtgjøring også for arbeidet som ikke er regulert med faste satser. Det må fastslås hvem som er oppdragsgiver. Det kan være for eksempel pasienten selv, arbeidsgiver, forsikringsselskap, andre offentlige instanser osv.

Godtgjøring for slike oppdrag må avtales direkte med oppdragsgiver. Prissettingen bør ta hensyn til omfang og medgått tid, kompetanse og driftsutgifter i praksis ettersom dette arbeidet skal skje utenom den kontortiden som omfattes av driftstilskuddet. Arbeidet vil kunne omfatte blant annet undersøkelse av pasienten, innhenting av opplysninger, kontakt med andre instanser, tid til utarbeidelse av attest/erklæring osv.