Hopp til hovedinnhold

Oppstart av privat praksis

Artikler for deg som ønsker å starte privatpraksis.

Som privatpraktiserende psykolog er det viktig å ha gode betalingsløsninger på plass. I dag finnes det mange muligheter for bedrifter, enten du vil ha betaling med terminal, via faktura eller Vipps.

På DnB sine nettsider kan man lese om forskjellige fysiske eller digitale betalingsløsninger. Det er også mulig å kontakte nets og få veiledning om bankterminal.

I tillegg til dette er det flere banker og tjenester som har andre tilbud for betalingsløsninger.


Norsk psykologforening får fra tid til annen spørsmål fra enkeltpasienter om det er riktig at de skal måtte betale psykologen for faste timeavtaler som pasienten har avbestilt av ”nødvendige grunner”.

Psykologer som driver privatpraksis tar kun inn et begrenset antall pasienter/klienter for å kunne ha nok tid til disse. Psykologer setter som regel av en eller to faste timer per uke til sine pasienter. Disse faste timene, gjerne på fast tidspunkt, er da en avtale, eller en kontrakt, mellom psykologen og pasienten. Psykologens del av kontrakten er at hun/han ikke tar inn flere pasienter i sin praksis enn at de fast avtalte timeavtalene kan holdes. Psykologen binder altså opp sin tid til faste avtaler med pasienter. Psykologen er avhengig av at dette er gjensidig, dvs. at pasientene også binder opp sin tid til de faste timene. Denne type faste avtaler er et ryddig forhold ved terapi/behandling hos psykolog.

Ettersom psykologen binder opp sin tid til fast pasienter, er det ikke lett å fylle opp avbestilte timer. Psykologer har ingen kø å ta av hvor noen kan gå inn og ta enkeltstående timer som blir ledige. For å ta inn nye klienter må psykologen i de fleste tilfeller vite at hun/han har ledig kapasitet en god stund framover, og ikke kun en tilfeldig ledig time.

Dersom psykologen får beskjed i god tid om at timer ikke passer og derfor må avbestilles, kan de i de fleste tilfeller omrokkere på sine faste pasienter og dermed få benyttet den avbestilte timen. Avbestillingen må da altså gis i god tid. De fleste yrkesgrupper som driver privatpraksis har derfor frister for avbestillinger. Dersom fristene ikke holdes må timeprisen betales. Avbestillingsfristen er noe forskjellig etter hvilken type virksomhet det er snakk om. Ut i fra det spesielle ved psykologers virksomhet anbefales en avbestillingsfrist på inntil en uke. Å fylle opp ledige timer på en eller to dagers varsel vil for en psykolog vanligvis ikke være mulig, og dette blir da for korte avbestillingsfrister. Det er imidlertid ikke noe i veien for at psykologen kan benytte en kortere avbestillingsfrist enn en uke. Uansett hvilken avbestillingsfrist som gjelder så skal den fristen, og det vederlag som skal betales for ubenyttet time være klare for pasienten før behandlingen igangsettes.

Norsk psykologforening anbefaler at den enkelte psykolog ved et informasjonsskriv, eller eventuelt ved en behandlingskontrakt, informerer sine pasienter ved starten av behandlingen om hvilke avbestillingsfrister som gjelder. Informasjonen skal også angi hva kostnaden er for pasienten ved for kort avbestilling slik at psykologen ikke lider unødig tap.


Det stilles i utgangspunktet ingen konkrete krav til selve utformingen av lokaler til bruk i privat helsetjeneste.

Helsepersonelloven § 16 inneholder likevel krav om at en virksomhet som yter helsetjeneste skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. Det innebærer blant annet at helsepersonellovens krav til forsvarlighet i § 4 også vil gjelde her. Lokalene må derfor innrettes slik at pasientopplysninger ikke spres, ved for eksempel tilstrekkelig lydisolerte vegger for å ivareta taushetsplikten i praksisen.

I tillegg stilles det i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 et krav om universell utforming av lokalene. Krav til universell utforming gjelder virksomheter som retter seg mot allmennheten, noe som normalt vil gjelde også de som yter psykologtjenester. Med kravet menes utforming eller tilrettelegging av lokalene slik at virksomheten kan benyttes av flest mulig. Det innebærer at alle pasienter skal ha lik tilgang til psykologkontoret, herunder adgang til toalett. Kravet stilles først og fremst for nybygg, men det kan gis pålegg også til eksisterende virksomheter. Ved leie av lokaler er det leietaker (den som driver virksomheten) som har ansvaret for å oppfylle kravet, om man ikke har avtalt noe annet i leieavtalen.

For psykologer som har driftsavtale med regionale helseforetak, kan det i tillegg stilles vilkår til beliggenhet og utforming av lokalene i rammeavtale eller individuell avtale. 


Registreringer ved oppstart av privatpraksis Oppbevaring av journaler i privat praksis Valg av selskapsform ved oppstart av privat praksis Forsikring i privat praksis Dine pensjonsmuligheter Merverdiavgift (moms)