Hopp til hovedinnhold

Forsikring i privat praksis

Ved oppstart av privatpraksis må du skaffe deg oversikt over nødvendige og lovpålagte forsikringer. Her har vi laget en oversikt over de viktigste.

Psykologforeningen har gjennom Akademikerne avtaler som sikrer medlemmene rabatterte bank- og forsikringstjenester. Se våre nettsider for mer informasjon.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Etter pasientskadeloven § 8 skal alle som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten melde fra og betale premie til Norsk Pasientskadeerstatning. Forsikring i NPE er lovpålagt for virksomheter som yter private helsetjenester.
Private helsetjenester har vært omfattet av Norsk Pasientskadeerstatning fra 1. januar 2009. Formålet med forsikringsordningen er å likestille private og offentlige helsetjenester når det gjelder pasientenes rett til erstatning ved feilbehandling.

Hvem har meldeplikt? 

Alle virksomheter som yter helsetjenester, har meldeplikt og skal betale premie til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Dette innebærer at du som driver helprivat praksis må melde dette og betale tilskudd til NPE. Dersom du er ansatt i privat eller offentlig virksomhet, er det arbeidsgiver som plikter å melde fra og betale tilskudd til NPE for virksomheten og dens ansatte. Driver du privatpraksis på deltid ved siden av et slikt ansettelsesforhold, må du melde fra og betale tilskudd til NPE for den delen som utgjør den private praksisen.  

For deg som har driftstilskudd fra Regionalt helseforetak (RHF), er det RHFet som plikter å melde og betale tilskudd til NPE for den delen av praksisen som ligger innenfor driftstilskuddet. Dersom du utfører helsetjenester utenfor driftstilskuddet, har du selv meldeplikt for den delen som ikke er omfattet av driftstilskuddet. Dette gjelder f eks om du har oppdrag for det offentlige eller for private bedrifter med krisehjelp. Forutsetningen er at det dreier seg om helsehjelp. Har du fullt driftstilskudd vil hele den refusjonsbaserte virksomheten være unntatt meldeplikten.

Dersom du har deltids driftstilskudd, men jobber mer for trygdens (HELFO) regning enn det driftstilskuddets størrelse skulle tilsi, skal det som overskrider driftstilskuddets størrelse meldes til NPE(selv om det er refusjonsbasert).

Driver du virksomhet kun med refusjon fra trygden, men uten driftstilskudd, så er hele denne delen av virksomheten meldepliktig.

Det er den som er økonomisk ansvarlig for virksomheten som er ansvarlig for å gi melding til NPE.

Oppdrag under ordningen ”Raskere tilbake” utløser ikke meldeplikt til NPE. Dette gjelder uavhengig av om du har kontrakt direkte med trygden/NAV, eller om kontrakten er som underleverandør til det firmaet som har kontrakt med NAV.

Når skal du melde fra til NPE?

Melding skjer på NPE sine  nettsider , der du også finner mer informasjon om hva som skal meldes inn, for eksempel ved ulike endringer i virksomheten.
Ved oppstart skal det meldes inn senest en uke etter oppstart av pasientbehandling.
Videre må du årlig gi melding om at du fortsatt driver meldepliktig virksomhet. Fristen for dette er 1. februar hvert år. Ved opphør av virksomheten skal meldes inn senest en måned etter opphøret.

Premiens størrelse

Premien til NPE blir avpasset etter praksisstørrelsen på den private helsetjenesten du driver. Du kan altså ha en liten NPE-forsikring, på for eksempel ti prosent av et årsverk, om du bare driver noe privat helsevirksomhet. Ved årlig melding til NPE, må du også rapportere hvilken prosentandel av årsverk som er utenfor offentlig helsetjeneste.
Fra 1. januar 2018 er premien for psykologer kr. 7488 pr. årsverk. 

Hva dekker NPE?

NPE dekker kun økonomisk tap for pasientskade, når det ytes «helsehjelp». Begrepet helsehjelp omfatter veiledning av pasienter, undersøkelse, diagnostisering, jf definisjon av begrepet helsehjelp i helsepersonelloven § 3 og artikkelen «En gang psykolog – alltid psykolog» på våre nettsider http://psykologforeningen.no/Loenn-og-arbeidsvilkaar/Jus/Juridiske-spoersmaal/En-gang-psykolog-alltid-psykolog   

Hva er ikke dekket gjennom NPE?

Når du som psykolog har ulike type oppdrag som ikke er regnet som «helsehjelp», omfattes dette ikke av pasientskadeerstatningen. Eksempler:

  • Der du opptrer som sakkyndig, som i barnefordelingssaker, barnevernssaker, straffesaker, erstatningssaker, vurdering av lærevansker – som ved oppdrag fra PP-tjenesten, med flere.
  • Veiledning/coaching av annet helsepersonell.
  • Oppdrag i arbeidsmiljøvurderinger - konfliktløsninger i arbeidsforhold og oppsigelser.

Dette er virksomhet du ikke er pliktig å gi melding om til NPE. Samtidig er du ikke forsikret gjennom NPE for denne type virksomhet. Psykologforeningens fagansvarsforsikring dekker imidlertid denne type virksomhet.

Norsk pasientskadeerstatning

Ansvarsforsikring gjennom Psykologforeningen

Både NPE og ansvarsforsikringen dekker erstatningskrav fra klienter. NPE dekker kun økonomisk skade og kun økonomisk skade som følger av et snevert helsehjelpsbegrep. En rekke av de tjenester som psykologer utfører i sitt virke som psykolog faller utenfor dette. Ansvarsforsikringen dekker all virksomhet utført som psykolog, og som ikke dekkes av NPE. Dette gjelder bla sakkyndigarbeid, veiledning av annet personell, undervisning og oppdrag for barnevernet.

Ansvarsforsikringen dekker også rettslig erstatningsansvar som følge av ikke-økonomisk skade, hvor NPE kun dekker økonomisk tap. Ansvarsforsikringen dekker også kortere psykologengasjementer (inntil 3 måneder) i Europa, og erstatningskrav som følge av utført (ikke planlagt) akutt hjelp på reise ellers i verden. Det er også knyttet en rettshjelpsordning til forsikringen med en dekning på inntil fem millioner kroner.
Ansvarsforsikringen blir automatisk tegnet ved medlemskap i Psykologforeningen, og du må melde ifra dersom du ikke ønsker forsikringen.

Psykologforeningens Ansvarsforsikring er en god ansvarsforsikring og vi anbefaler alle medlemmer å ha denne forsikringen, selv om du primært ikke driver selvstendig næringsvirksomhet. Selv om psykologyrket utøves i et ansettelsesforhold innen helsefeltet, kan et erstatningskrav fra en pasient likevel rettes direkte mot psykologen, også for ikke-økonomisk skade. I tillegg er det for privatpraktiserende en rekke aktiviteter som ikke dekkes av NPE.

Premien for ansvarsforsikringen er kr 245 pr år.
Mer informasjon:
Artikkel om ansvarsforsikringen på nettsidene våre.

Sykeavbruddsforsikring for inntektstap

Sykepengeordningen gir lavere dekning for selvstendig næringsdrivende enn for lønnsmottakere. Samtidig har selvstendig næringsdrivende løpende driftsutgifter i sykeperioden. Retten til sykepenger for selvstendig næringsdrivende gjelder først fra og med 17. sykedag. Ventetiden på 16 dager starter å løpe fra det tidspunktet lege er oppsøkt eller NAV får melding om arbeidsuførheten. 

Psykologforeningen anbefaler derfor sykeavbruddsforsikring.

Dette får du fra folketrygden

Ved sykdom hos selvstendig næringsdrivende betaler folketrygden 80 prosent av tidligere inntekt, men begrenset til inntekt opp til seks ganger grunnbeløpet.

Fra 1. mai 2020 er grunnbeløpet 101.351 kroner. Maks sykepenger fra folketrygden som selvstendig næringsdrivende blir da:

6 x 101.351 kroner = 608.106 kroner.

80 prosent av 608.106 kroner = 486.484 kroner.

Du vil dermed i utgangspunktet tape penger på å bli syk.

Du kan tegne sykeavbruddsforsikring innenfor 6G hos NAV eller hos private forsikringsselskaper. NAV har tre alternative forsikringsordninger for selvstendig næringsdrivende:

  1. 80 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag
  2. 100 prosent fra 17. sykedag
  3. 100 prosent fra første sykedag

Premien for disse forsikringene er (2020) henholdsvis 2,3 prosent, 1,6 prosent og 9,4 prosent av forventet årsinntekt. Forsikringspremiene gjør det mest aktuelt for de fleste å velge alternativ 2.

Tjener du mer enn 6G vil du ikke få dette dekket uansett forsikring hos NAV. Det er mulig å tegne sykeavbruddsforsikring i et privat forsikringsselskap som kan dekke tap utover 6G.

Dersom du også er (delvis) ansatt, kan du risikere å komme uforholdsmessig dårlig ut av NAVs standardordning. Mer om problemstillingen i artikkelen «Deltids privatpraksis og sykelønn».

Uføreforsikring

Dersom du blir varig ufør, vil ytelsen du får fra folketrygden være langt lavere enn inntekten du tidligere har hatt. Uføreforsikring dekker uførhet som følge av både sykdom og ulykke. De fleste blir uføre pga sykdom. Uføreforsikring er en inntektssikring utover det du får fra folketrygden om du blir varig ufør. Mens ulykkesforsikringer sikrer deg ved uførhet som følge av ulykke, gir en uføreforsikring sikring ved uførhet både som følge av ulykke og sykdom.

En uføreforsikring koster imidlertid mer enn en ulykkesforsikring. En billig forsikring har begrenset verdi når den ikke dekker det som mest sannsynlig oppstår.

Uføreforsikring tegnes hos private forsikringsselskaper.

Andre forsikringer du bør ha som privatpraktiserende

- Kontorforsikring (med innbo)
- Reiseforsikring (som dekker tjenestereiser)