Hopp til hovedinnhold

Valg av selskapsform ved oppstart av privat praksis

Det er flere måter å organisere en privatpraksis på. De ulike selskapsformene har både fordeler og ulemper. Her er en oversikt over de mest relevante.

Når du som psykolog driver privatpraksis er du selvstendig næringsdrivende. Hvordan du velger å organisere næringsvirksomheten, hvilken selskapsform du velger, har blant annet betydning for hvilken lovgivning du er underlagt, skatterettslige spørsmål, krav til minstekapital, administrative spørsmål og risiko.

Det økonomiske ansvaret for virksomheten, altså hvor vidt en som privatperson blir ansvarlig for selskapets forpliktelser, er vanligvis det viktigste momentet i valg av selskapsform. Dersom du driver virksomhet med stor risiko er det lurt å velge en selskapsform hvor du ikke blir personlig økonomisk ansvarlig, som et aksjeselskap. Er det derimot lav risiko kan det være greit å velge en selskapsform med ubegrenset personlig ansvar, som et enkeltpersonforetak.

Risikoen handler i første rekke om faren for å gå med tap, som i ytterste konsekvens kan ende med konkurs. Et særskilt element i den økonomiske risikoen ved psykologvirksomhet, er eventuelle erstatningskrav. For erstatningskrav i utøvelsen av psykologvirket gjelder et profesjonsansvar som innebærer personlig ansvar i kraft av å være psykolog. For denne typen erstatningskrav blir psykologen personlig ansvarlig uansett selskapsform. Denne typen erstatningskrav skal dekkes av lovpålagt forsikring gjennom Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og Psykologforeningens fagansvarsforsikring.

Enkeltpersonforetak er i dag den vanligste formen å drive privatpraksis på. Et enkeltpersonforetak er en måte å drive virksomhet på for egen regning og risiko. Det blir i realiteten ikke opprettet noe eget selskap – et enkeltpersonforetak er ikke et eget rettssubjekt. 

Når virksomheten drives for egen risiko betyr det at en som privatperson er fullt økonomisk ansvarlig for virksomheten. Dette er forskjellen fra aksjeselskapsformen, der selskapet blir eget rettssubjekt med ansvar.

Det er ingen spesiell lovgivning knyttet til det å drive enkeltpersonforetak. Ved oppstart skal det meldes fra til Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Denne registreringen er gratis. Her får du organisasjonsnummer til et enkeltpersonforetak.

Enkeltpersonforetak blir skattemessig lignet sammen med innehaveren personlig. Du er selv ansvarlig for å betale inn forskuddsskatt og må levere næringsoppgave sammen med selvangivelsen. Mer informasjon om dette på skatteetaten sine nettsider.

Velger du å opprette et enkeltpersonforetak må du være klar over at du bør tegne sykeavbruddsforsikring, da dine sykepengerettigheter etter folketrygdloven som selvstendig næringsdrivende gir vesentlig dårligere dekning enn om du er ansatt.


Et aksjeselskap er et selskap med en eller flere deltakere, hvor ingen er personlig ansvarlige for selskapets økonomiske forpliktelser. Et aksjeselskap er et eget rettssubjekt. Aksjeselskaper er underlagt aksjeloven av 1997.  

Det sentrale med aksjeselskapsformen er ansvarsbegrensningen. Som aksjeeier er du ikke ansvarlig for selskapet/virksomhetens økonomiske forpliktelser jf. aksjeloven § 1-2(1). Som tidligere nevnt omfatter denne ansvarsbegrensningen ikke eventuelle erstatningskrav du mottar i kraft av å være psykolog.

Ved opprettelse av aksjeselskap gjelder stiftelsesreglene i aksjeloven kap. 2. Du må blant annet opprette et stiftelsesdokument og fastsette vedtekter for selskapet. Ved oppstart må du også fastsette og betale inn selskapets aksjekapital. Etter aksjeloven § 3-1 er minste aksjekapital kr. 30 000 (pr 2014). Dette er langt mindre enn tidligere og har gjort valg av selskapsformen aksjeselskap mer aktuell for psykologer som ønsker å starte privat praksis. Aksjeselskapet må registreres i foretaksregisteret jf. aksjeloven § 2-20 jf. § 2-18. Registrering i foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene kan gjøres elektronisk eller på papir. Gebyret er på henholdsvis 5.666- og 6.797 kr (pr 2014). Innskutt aksjekapital kan brukes til å dekke dette gebyret, jf. aksjeloven § 2-5.

Også andre endringer i aksjelovgivningen de senere årene har gjort aksjeselskapsformen mer aktuell. Blant annet er det ikke lenger krav om revisjon for små aksjeselskaper. Dersom «driftsinntektene av den samlede virksomheten er mindre enn fem millioner kroner, selskapets balansesum er mindre enn 20 millioner og gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger ti årsverk», kan en velge å ikke få årsregnskapet revidert etter revisorloven, jf. aksjeloven § 7-6. Merk at alle aksjeselskaper fremdeles har plikt til å føre regnskap jf. regnskapsloven § 1-2.

Enkelte psykologer velger aksjeselskapsformen for å sikre full dekning fra folketrygden ved sykdom.  Det er fullt mulig å opprette et aksjeselskap for så å ansette seg selv. Etter folketrygdloven § 23-2 er selskapet da pliktig til å innbetale arbeidsgiveravgift til folketrygden. Avgiften beregnes av brutto lønn til de ansatte, og varierer fra 0 til 14,1 % etter hvor i landet virksomheten er registrert. Ved å være ansatt i ditt eget aksjeselskap vil du altså ha rett til sykepenger etter folketrygdlovens regler for ansatte arbeidstakere. Denne ordningen gir vesentlig bedre dekning enn folketrygdlovens regler for selvstendig næringsdrivende. Hvorvidt du skal velge å organisere virksomheten som et aksjeselskap ut fra behovet for dekning av sykepenger, vil bero på en konkret vurdering. Du må i tillegg til aksjekapital ta i betraktning både arbeidsgiveravgift og at virksomheten må betale de første 16 kalenderdagene av sykepengeperioden, jf folketrygdloven § 8-19. Dersom det er flere ansatte i selskapet, kan aksjeselskapsformen også gi muligheter for større avsetninger til tjenestepensjon for alle ansatte.

Når det gjelder skatt blir aksjeselskapet lignet som eget rettssubjekt. Det innebærer blant annet at det må leveres egen selvangivelse, næringsoppgave mv. for selskapet. Mer om dette på skatteetaten sine nettsider.


NUF betyr Norsk filial av utenlandsk foretak. En form for NUF er at et selskap blir opprettet i utlandet, men har all sin virksomhet i Norge. NUF var særlig utbredt før endringene i aksjeloven, da andre land i Europa hadde langt lavere krav til aksjekapital.  

Det har tidvis vært aggressiv markedsføring fra konsulenter som, mot betaling, kan hjelpe til med å opprette et NUF.

Ved å opprette et NUF er en underlagt selskapslovgivningen i det landet hvor en oppretter selskapet. Samtidig er det plikt til å registrere foretaket i foretaksregisteret jf. foretaksregisterloven § 2-1. Selskapet er også pliktig å betale skatt og avgifter i Norge. For mer info se skatteetaten.

Med de nye kravene til egenkapital for aksjeselskaper har fordelene ved NUF som selskapsform blitt færre og antallet selskaper som i dag etableres som NUF har gått ned. Psykologforeningen ser ingen spesielle fordeler ved å velge denne selskapsformen ved etablering av privat psykologpraksis.