Hopp til hovedinnhold

Registreringer ved oppstart av privatpraksis

Skal du starte opp eller avslutte privatpraksis? Husk å melde fra til kommune eller regionalt helseforetak. Ved oppstart skal du også melde fra til arbeidsgiver og Brønnøysundregistrene.

Ved oppstart av privatpraksis må du gi melding til flere instanser. Registreringsplikten gjelder uavhengig av praksisens størrelse. Det er ingen avgifter knyttet til noen av disse registrene og meldingene, bortsett fra registrering i Foretaksregisteret.

Psykologer som skal starte eller tre inn i privatpraksis plikter å melde fra om dette til kommunen eller regionalt helseforetak. Dette følger av helsepersonelloven § 18 (1) når de «åpner, overtar eller trer inn i» privat virksomhet. Det skal også gis melding ved opphør av virksomhet.

For deg som starter privat virksomhet med driftsavtale anses melding gitt ved avtaleinngåelsen med regionalt helseforetak.

Dersom du avslutter driftsavtalen, og skal avvikle din praksis, trenger du ikke melde særskilt utover dialog om oppsigelse med regionalt helseforetak.

Dersom du skal fortsette praksis, med eller uten refusjonsrett, anbefaler vi at dette meldes til både regionalt helseforetak og til den kommunen hvor virksomheten blir lokalisert.

Psykologer som starter eller trer inn i helprivat virksomhet skal melde til den kommunen hvor virksomheten er lokalisert. Det skal også gis melding ved opphør av privat virksomhet.

Formålet med meldeplikten er å gi myndighetene oversikt over helsepersonelldekningen, og dermed ha mulighet til å iverksette styringstiltak ved behov1.

Psykologer i privat virksomhet skal melde til regionalt helseforetak dersom de har driftsavtale eller går over til kun refusjonsrett. Andre psykologer som starter eller trer inn i privat virksomhet skal melde til den kommunen hvor virksomheten er lokalisert. Dersom en i privatpraksisen skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming, må politiattest vedlegges meldingen jf. helsepersonelloven § 18(3).

Meldingen til kommune eller helseforetak kan gjøres kort pr. e-post eller post, og bør inneholde navn og adresse, kontaktinformasjon og praksisstørrelse. Det bør også opplyses om praksisen er finansiert med driftstilskudd/refusjon fra trygden, eller om pasienten selv må betale for konsultasjonene. Det er ingen formkrav eller skjema som må benyttes i meldingen, og meldingen sendes til postmottak i den enkelte kommune eller regionalt helseforetak. 

Send også en kopi av meldingen til Psykologforeningen på e-post [email protected] slik at vi kan registrere nye opplysninger i vårt medlemsregister og nå deg med relevant informasjon direkte.


Etter helsepersonelloven § 19(1) har psykolog med autorisasjon eller lisens plikt til å gi sin arbeidsgiver opplysninger om bierverv, engasjement og lignende i annen virksomhet «som vil kunne komme i konflikt med hovedarbeidsgivers interesser».

Formålet med meldeplikten er å avdekke lojalitetskonflikter, inhabilitet og forhold som hindrer forsvarlig yrkesutøvelse2.

Helsefaglige bierverv som privatpraksis er virksomhet som vil kunne komme i konflikt med hovedarbeidsgivers interesser, jf § 19(1) og er omfattet av meldeplikten.

Det er viktig å merke seg at denne bestemmelsen ikke innebærer at du må ha tillatelse fra arbeidsgiver for å drive privatpraksis. Det er altså opp til arbeidsgiver å reagere dersom de har innsigelser. Dersom biervervet kommer i konflikt med arbeidsgivers interesser etter § 19(1), for eksempel ved at det går utover kapasitet og arbeidsinnsats eller ved at det innebærer habiltetsutfordringer kan arbeidsgiver i kraft av styringsretten nekte dette3.

Etter helsepersonelloven § 19(3) skal det opplyses om navn, art og omfang av biervervet eller engasjementet. Det er viktig å merke seg at andre begrensninger kan følge av din arbeidsavtale eller interne retningslinjer på arbeidsplassen. For eksempel kan du ha inngått avtale om forbud mot oppstart av konkurrerende bierverv.


Dersom din privatpraksis er organisert som et enkeltmannsforetak, skal virksomheten registreres i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Enkeltmannsforetaket vil da få et organisasjonsnummer.

Du kan også frivillig velge å registrere deg i Foretaksregisteret. Dette er gebyrbelagt. For aksjeselskaper er det pålagt med registrering i Foretaksregisteret. Registrering skjer elektronisk via altinn.


Privatpraktiserende psykologer har tidligere hatt meldeplikt til Datatilsynet for behandling av pasientopplysninger i journal.

Personopplysningsforskriften er endret fra 1. januar 2017. Endringer innebærer at det ikke lenger er verken meldeplikt eller konsesjonsplikt for behandling av pasientopplysninger hos helsepersonell som er underlagt offentlig autorisasjon eller gitt lisens.


  1. Rundskriv IS-8/2012 Helsepersonelloven med kommentar, Helsedirektoratet
  2. Rundskriv IS-8/2012 Helsepersonelloven med kommentar, Helsedirektoratet
  3. Rundskriv IS-8/2012 Helsepersonelloven med kommentar, Helsedirektoratet