Hopp til hovedinnhold

Merverdiavgift (moms)

Merverdiavgiften reguleres av merverdiavgiftsloven. Den hjemler også flere unntak fra avgiftsplikten. For psykologer er unntakene for helse- og undervisningstjenester særlig relevante. De fleste psykologtjenester skal det altså ikke beregnes merverdiavgift av, og en har dermed ikke fradragsrett for merverdiavgift. Som privatpraktiserende er det imidlertid viktig å være oppmerksom på noen grensetilfeller.

Merverdiavgiften er en generell avgift på omsetning av varer og tjenester, og har som formål å skaffe staten inntekter. Den omfatter alle næringsdrivende, uansett om det er en enkeltperson eller et selskap som står for driften. Den alminnelige avgiftssatsen er på 25 %.

Selv om tjenestene i all hovedsak ikke er momspliktige, er virksomheten likevel omfattet av merverdiavgiftslovens regler om kontroll. Etter merverdiavgiftsloven § 16-1(2) har en som næringsdrivende plikt til å gi «de opplysninger om virksomheten som avgiftsmyndighetene krever». Avgiftsmyndighetene har altså hjemmel til å kontrollere at en ikke har hatt avgiftspliktig omsetning.
Se skatteetaten sine Skatteetaten sine nettsider for mer informasjon.

Her finner du Merverdiavgiftshåndboken.

Helsetjenester er unntatt fra merverdiavgiftsloven, noe som betyr at det ikke skal beregnes merverdiavgift på psykologiske undersøkelser og behandlinger. Dette unntaket gjelder både for tjenester som tilbys i offentlige og private sykehus, samt for private praktiserende psykologer. Det er tjenestens art, ikke hvor den tilbys eller hvem som betaler, som er avgjørende for å unnta den fra merverdiavgift.

Ifølge merverdiavgiftsloven § 3-2(1) bokstav c, regnes tjenester som omfattes av folketrygdloven kapittel 5 og 10 som helsetjenester. Dette gjelder spesielt for visse psykologtjenester. Undersøkelser og behandlinger utført av psykologspesialister med driftstilskudd eller refusjonsrett er derfor unntatt fra merverdiavgiftsplikt.

Merverdiavgiftsloven § 3-2(2) bokstav d inkluderer også tjenester som utføres av helsepersonell med autorisasjon eller lisens i momsunntaket. Dette omfatter også psykologer i henhold til helsepersonelloven §§ 48 og 49. For å være unntatt merverdiavgift, må tjenesten være innenfor rammen av psykologens virksomhet.

Tjenester som er klart unntatt fra merverdiavgiftsplikt inkluderer oppdrag som sakkyndig for domstolen, barnevernssaker, fagkyndige vitner, sakkyndigerklæringer for forsikringsselskaper og myndigheter, samt vurderinger knyttet til militærtjeneste og voldsoffererstatning. Tjenester som leveres til PP-tjenesten, veiledning av fosterhjem og barnevernsinstitusjoner, samt konflikthåndtering på arbeidsplasser, er også omfattet av unntaket.

Det er imidlertid viktig å merke at kursvirksomhet og rådgivnings- og konsulenttjenester ikke regnes som helsetjenester og er underlagt generell merverdiavgiftsplikt.

Videre, ytelser fra bedriftshelsetjenesten er også definert som helsetjenester og er derfor unntatt fra merverdiavgift.


Undervisningstjenester er unntatt merverdiavgift, og dette betyr at det ikke skal legges til merverdiavgift på kostnader for undervisning. Dette unntaket følger loven, spesifikt merverdiavgiftsloven § 3-5.

merverdiavgiftsloven § 3-5

§ 3-5. Undervisningstjenester mv.
(1) Omsetning og formidling av undervisningstjenester er unntatt fra loven. 
(2) Unntaket omfatter også andre varer og tjenester som omsettes som et naturlig ledd i ytelsen av undervisningstjenester.
(3) Utleie av arbeidskraft der arbeidstakeren skal utøve undervisningstjenester er unntatt fra loven.
(4) Servering fra elev- og studentkantiner er unntatt fra loven.

Unntaket fokuserer på arten av tjenesten, ikke på hvem som betaler eller hvor undervisningen skjer. Det inkluderer tradisjonell undervisning ved skoler, høgskoler og universiteter, inkludert eksamener og sensur.

Konferanser, som ofte involverer informasjonsutveksling og meningsutveksling, faller vanligvis ikke inn under dette unntaket. Dette gjelder spesielt konferanser der deltakerne deltar i debatter, analyserer problemstillinger eller presenterer forskningsresultater. Alle former for informasjonsutveksling er vanligvis avgiftspliktig.

Kurs kan inneholde både undervisning og informasjonsformidling. Det er viktig å skille dem fra konsulenttjenester som har en mer rådgivende karakter. For eksempel, kurs som legger til rette for deltakeres egenutvikling og erfaringsutveksling kan anses som utenfor undervisningstjenesten. Kurs og veiledning i forbindelse med bedriftsomorganisering faller også utenfor unntaket.

Hvis et arrangement, for eksempel et kurs eller en konferanse, inkluderer både undervisning og andre tjenester, må merverdiavgift beregnes på en del av deltakeravgiften.

Rådgivnings- og konsulenttjenester omfattes ikke av undervisningstjenesten og er underlagt generell merverdiavgiftsplikt. Disse tjenestene har formål om å bruke kunnskap som en del av utføringen og er vanligvis betalt for å løse konkrete oppgaver.

Reiseutgifter og hotellopphold knyttet til tjenester som er unntatt fra merverdiavgiftsplikt, er også unntatt merverdiavgift.

Ved usikkerhet om hvorvidt en tjeneste er unntatt fra merverdiavgiftsplikt, anbefales det å kontakte skatteetaten for veiledning.


I tillegg til de som tidligere er nevnt (konsulent- og rådgivningstjenester samt konferanser) er det enkelte avgiftspliktige tjenester en bør være kjent med som privatpraktiserende psykolog.
Forskningsoppdrag er avgiftspliktige. Forutsetningen for å kreve merverdiavgift er at det foregår omsetning, dvs. at forskningen utgjør en tjeneste det ytes vederlag av. Administrative tjenester, for eksempel fellestjenester i et kontorfellesskap, er også avgiftspliktige.


Hvis din omsetning er avgiftspliktig og overstiger 50 000 kroner per år, må du registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret i samsvar med merverdiavgiftsloven § 2-1. Hvis den avgiftspliktige omsetningen din er under 50 000 kroner per år, er det ingen plikt til registrering, og du trenger heller ikke beregne merverdiavgift for din omsetning.

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret er knyttet til Enhetsregisteret i Brønnøysund, og når du blir registrert i Merverdiavgiftsregisteret, blir du også registrert i Enhetsregisteret, hvis du ikke allerede har en slik registrering. Dette gir deg et organisasjonsnummer.

Du kan registrere deg elektronisk ved å bruke Samordnet registreringsmelding på Altinn. Alternativt kan du fylle ut Samordnet registreringsmelding del 1 og 2 fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Hvis du allerede er registrert i Enhetsregisteret, må du kun fylle ut del 2 og sende den til Enhetsregisteret eller Skatteetaten. Etter godkjenning fra Skattekontoret, får du tildelt et registreringsnummer (organisasjonsnummer + mva). Dette nummeret skal brukes på regningene du sender til kundene dine, da det er nødvendig for at kundene skal kunne få fradrag for merverdiavgiften de har betalt i forbindelse med transaksjonen.

Omsetningsoppgave

Alle som har plikt til å levere omsetningsoppgaver, dvs., alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, har også en plikt til å føre regnskap i henhold til bokføringsloven § 2. Dette gjelder spesielt for avgiftspliktig omsetning, hvor du må føre regnskap for både inngående og utgående merverdiavgift. Du kan trekke fra inngående merverdiavgift, som er avgiften du har betalt for varer og tjenester som brukes i virksomheten din (driftsutgifter). Etter at fradrag er tatt i betraktning, må du betale differansen mellom inngående og utgående merverdiavgift til skattemyndighetene.

Hvis bare deler av tjenestene du tilbyr som psykolog er avgiftspliktige, kan du trekke fra andelen av merverdiavgiftsutgifter som knytter seg til de avgiftspliktige tjenestene.

Alle næringsdrivende med avgiftspliktig omsetning over 50 000 kroner som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, må sende inn omsetningsoppgaver til skatteetaten. Dette skal gjøres elektronisk via Altinn. Omsetningsoppgaven baseres på regnskapet ditt og skal inkludere opplysninger om omsetning, inngående merverdiavgift som du har fradratt, og beregnet utgående merverdiavgift. Normalt sett må omsetningsoppgaven leveres hver andre måned, med en frist på en måned og ti dager etter utløpet av hver periode. Hvis omsetningen din er under 1 million kroner per kalenderår, kan du søke skattekontoret om å levere omsetningsoppgaven kun en gang i året. Årsoppgaver må leveres innen 10. mars hvert år.

Betaling av merverdiavgift skal utføres samtidig med levering av omsetningsoppgaven eller årsoppgaven.