Hopp til hovedinnhold

Krav om tilknytning til helsenett for alle avtalespesialister

Myndighetene krever at alle avtalepraksiser må ha et elektronisk pasientjournalsystem som kan sende og motta elektroniske meldinger, inkludert samhandling med andre helseaktører.

I forbindelse med innføringen av felles henvisningsmottak må alle avtalespesialister også være tilknyttet Norsk helsenett.

Det innebærer at også psykologer med driftsavtale under 50 prosent, som tidligere har hatt unntak for krav om tilknytning, fra 1. juli 2023 har krav om å koble seg til helsenett. 

Bakgrunnen for kravet er å sikre trygg utveksling av sensitiv pasientinformasjon. Dette gjenspeiles i helselovgivningen og i legenes og psykologenes rammeavtaler med de regionale helseforetakene.

Unntak opphevet

En avtale fra 2015 ga psykologer med mindre enn 50 prosent driftsavtale unntak fra kravet om tilknytning til helsenett. Dette unntaket er opphevet med virkning fra 1. juli 2023. Ettersom det er et krav at alle med driftsavtale nå skal være tilknyttet helsenett vil det ikke lenger være differensiert driftstilskudd.

Psykologforeningen har blitt enige med de regionale helseforetakene om en delvis kompensasjon for kostnadene dette fører med seg. I tillegg er det avtalt en noe redusert pris på journalsystemet online ASPIT/Psykbase for psykologer med små praksiser eller driftsavtaler som nå ikke lenger vil ha unntak fra kravet om tilknytning til helsenett.

Les mer om dette i takstrundskrivet:

Kompensasjon

Det er store ekstra kostnader i forbindelse med tilknytning til Norsk helsenett. Totalt utgjør kostnadene i overkant av 30.000 kroner per år, per psykolog.

Avtalespesialister med driftsavtale mindre enn 50 % har fra 1. juli 2023 krav om tilknytning til helsenett. Avtalen innebærer at:

  • RHFene dekker engangsavgiften for tilknytning til Norsk helsenett, cirka 5.500 kroner (i 2023).
  • Avtalespesialister med driftsavtale mindre enn 50 % får et personlig tillegg på driftstilskuddet tilsvarende tillegget de med 50 % avtale fikk kompensert for tilknytning til helsenett i 2015. I 2023 utgjør dette 10.000 kroner per år.
  • Det personlige tillegget beregnes ut fra dette beløpet, justert for driftsavtalens størrelse.
  • Beløpet justeres med datotillegg i årlige takstforhandlinger.

Ta kontakt med Aspit/Psykbase for å koble deg opp til helsenett. Vis til inngått avtale med Psykologforeningen dersom du tidligere ikke har vært tilknyttet helsenett grunnet unntaket for små praksiser.

Ta også kontakt med ditt regionale helseforetak og vis til avtale om kompensasjon for tilknytning på grunn av opphevelse av unntaket fra 2015, slik at du får utbetalt avtalt kompensasjon over driftstilskuddet.

Kun refusjonsrett

Kravet om tilknytning til helsenett gjelder kun psykologer som har driftsavtale med de regionale helseforetakene, altså avtalespesialistene.

For psykologer som driver privatpraksis basert på trygderefusjon uten driftsavtale er det ikke et krav om tilknytning til helsenett. For denne gruppen er oppkobling mot helsenett fortsatt frivillig. Denne gruppen vil ikke få økonomisk kompensasjon for en eventuell oppkobling.

Slik går du frem

Det elektroniske pasientjournalsystemet PsykBase har inngått en avtale med Norsk helsenett som innebærer forenklede rutiner ved tilknytning, og at all kontakt, bestilling og brukerstøtte til helsenettet kan gå gjennom PsykBase.

For informasjon og fremgangsmåte, les mer her:

Tidligere unntak etter søknad

Dersom du hadde fylt 65 år per 1. juli 2015 og hadde tenkt å avslutte praksisen din senest ved fylte 70 år, kunne du tidligere søke om unntak fra kravet om oppkobling til helsenettet.

Det følger av rammeavtalen at driftsavtalen bortfaller automatisk ved fylte 70 år. Psykologene har imidlertid i sin rammeavtale en bestemmelse om at de etter søknad til RHF kan innvilges forlengelse av driftsavtalen for ett år av gangen inntil fylte 75 år.

Merk at du etter avtalen som er inngått om oppkobling til helsenett og økonomisk kompensasjon for dette, ikke vil få forlenget din driftsavtale utover fylte 70 år dersom du har unntak fra kravet om tilknytning til helsenett.