Hopp til hovedinnhold

Rus- og avhengighetspsykologi (Fulltegnet) - 005

Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Periode:
04.09.2024 04.09.2025
Påmeldingsfrist:
31.07.2024
Avmeldingsfrist:
31.07.2024
Påmelding gjøres til kurs 1, og det er bindende påmelding til hele programmet.
 
Målgruppe
Målgruppen for det valgfrie programmet er psykologer som skal bli spesialister i voksenpsykologi, eldrepsykologi, samfunns- og allmennpsykologi, barne- og ungdomspsykologi, familiepsykologi, habiliteringspsykologi eller arbeidspsykologi. 
 
Psykologen må få klinisk erfaring med rus- og avhengighetsproblematikk med individer, grupper eller systemer i løpet av dette året.
 
Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.
 
Målsetting
Programmet skal gi psykologene økte forutsetninger for å beskrive, analysere og begrunne valg av tilnærminger i praksis. Kursene skal også gi psykologene forutsetning for å samarbeide tverrfaglig og tverretatlig. I det valgfrie programmet legges det vekt på forståelse av og tilnærminger rettet mot brukere med alvorlige og sammensatte vansker.
 
Se målbeskrivelsene for de enkelte valgfrie programmene for hvilke krav som gjelder spesifikt for disse programmene. 
 
Sjekk om det valgfrie programmet er godkjent til den spesialiteten du utdanner deg til.
 
Gjennomføring
Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig.
 
Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program må du ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 md. praksis samtidig. Du må være i praksis på 3 av 4 kurs.
 
Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis på våre nettsider (kurs og utdanning/spesialistutdanning/skjemaer)

Kurset har som mål å gi deltakerne en generell innføring i og forståelse av behandling av rus og avhengighetstilstander.

Etter kurset skal psykologen ha kunnskap om:

 • Epidemiologi
 • Avhengighetsforståelse; fysiologisk, psykologisk og sosialt
 • Ulike sider ved rus og avhengighet
 • Rusmiddelbruk som kompliserende faktor i det differensialdiagnostiske arbeidet
 • Begrepsbrukens betydning for holdningsdannelse
 • Psykologens rolle i forebyggende arbeid og tidlig intervensjon
 • Betydningen av samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste
 • Hvordan og hvor personer med rus og avhengighetsproblemer best kan ivaretas
 • Sentrale retningslinjer og veiledere tilknyttet rus og avhengighetsfaglig arbeid
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Kari Lossius, Nikolaj Kunøe, Morten Brodahl, Elise Constance Fodstad.
Prosjektnummer:
40RU124005
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset vil omhandle bruk av psykoedukasjon, både til personer med rus og avhengighetsproblemer og til pårørende. Videre vil arbeid med motivasjon og ambivalens være sentralt.

Etter kurset skal psykologen ha kunnskap om:

 • Motiverende samtalemetoder, motiverende intervju eller endringsfokusert rådgivning
 • Holdninger til behandling som er nyttige i møter med personer med rus og avhengighetsproblemer
 • Psykoedukasjon, både til personer med rus og avhengighetsproblemer og til pårørende
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Elise Constance Fodstad.
Prosjektnummer:
40RU225005
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset vil fokusere på ulike hjelperedskap tilknyttet screening av rus og avhengighetstilstander.  

Etter kurset skal psykologen ha kunnskap om:

 • Ulike verktøy for screening av rus- og avhengighetstilstander
 • Hvilken funksjon bruken og tilstanden kan ha i den enkeltes liv
 • Hvilken betydning dette har for planlegging og gjennomføring av tiltak
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Elise Constance Fodstad.
Prosjektnummer:
40RU325005
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset vil fokusere på betydningen av å se rus- og avhengighetsproblemer inn i en større sammenheng.

Etter kurset skal psykologen ha kunnskap om:

 • Betydningen av familie, nettverk og kulturell tilhørighet
 • Ivaretakelse av barn, uavhengig av om de selv har etablert rus- og avhengighetsproblemer, eller er pårørende til personer med rus- og avhengighetsproblemer
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Elise Constance Fodstad.
Prosjektnummer:
40RU425005
Oppmøtetype:
Fysisk
Logg inn på Min side for påmelding til Rus- og avhengighetspsykologi (Fulltegnet) - 005 (fra 04.09.2024 til 04.09.2025) Påmelding på Min Side