Hopp til hovedinnhold

Forståelse, utredning og behandling av nevrokognitive vansker hos voksne - 004 (Fulltegnet)

Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Periode:
02.10.2024 02.10.2025
Påmeldingsfrist:
28.08.2024
Avmeldingsfrist:
28.08.2024
Påmelding gjøres til kurs 1, og det er bindende påmelding til hele programmet.
 
Målgruppe
Målgruppen for det valgfrie programmet er psykologer som arbeider med voksne. Det forutsettes at man aktivt jobber med nevrokognitive problemstillinger som en del av arbeidsoppgavene, samt selv gjennomfører utredninger av kognitive funksjoner der det er aktuelt.
 
Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.
 
Målsetting
Målet med programmet er å øke deltakernes forutsetninger for å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise og pasientens ønskemål i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis. Kursene skal gi økte forutsetninger for å beskrive, analysere og begrunne valg av tilnærminger i klinisk praksis. Kursene skal også gi psykologene forutsetning for å samarbeide tverrfaglig og tverretatlig. 

 
Se målbeskrivelsene for de enkelte valgfrie programmene for hvilke krav som gjelder spesifikt for disse programmene. 
 
Sjekk om det valgfrie programmet er godkjent til den spesialiteten du utdanner deg til.
 
Gjennomføring
Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig.
 
Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program må du ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 md. praksis samtidig. Du må være i praksis på 3 av 4 kurs.
 
Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis på våre nettsider (kurs og utdanning/spesialistutdanning/skjemaer)

Etter kurset har psykologen fått økt kunnskap om:

 • Nevrokognisjon på et grunnleggende nivå
 • Anamneseopptak – hvordan forstå skjevutvikling og hva er normalt?
 • Å kunne velge relevante verktøy, som også tar hensyn til pasientens kulturelle og språklige bakgrunn
 • Prinsipper/metoder for gjennomføring av forsvarlig testing (både faglig og etisk)
 • Å kunne vurdere funn og implikasjoner
 • Nevrokognitiv fungering og psykiske symptomer ved sentrale nevrologiske lidelser og tilstander
 • Differensialdiagnostikk - psykisk lidelse og/eller hjerneorganiske tilstander
 • Å kunne kjenne igjen og avdekke kognitive vansker (inkl. eksekutive funksjonsvansker, hukommelsesvansker og vansker med oppmerksomhet), samt forstå betydningen for hverdagens funksjon
 • Vurdering av ytelse/gyldighet av testresultater
 • Tiltak ved nevrokognitive vansker 
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Erik Hessen, Merete Glenne Øie.
Prosjektnummer:
40NE124004
Oppmøtetype:
Fysisk

Etter kurset skal psykologen ha kjennskap til nevrokognitiv fungering ved: 

 • Utviklingsforstyrrelser (ADHD, tourettes, høytfungerende autisme)
 • Angst og affektive lidelser
 • Predemens/Demens
 • Sentrale nevrologiske tilstander (inkl. traumatisk hjerneskade, epilepsi, hjerneslag)
 • Samlingen vil også gi økt kunnskap om: 
 • Nevrokognitiv differensialdiagnostikk ved depresjon og/eller hjerneorganiske tilstander 
 • Tester som kan brukes i en nevrokognitiv funksjonsundersøkelse 
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Erik Hessen, Merete Glenne Øie.
Prosjektnummer:
40NE225004
Oppmøtetype:
Fysisk

Etter kurset skal psykologen ha kjennskap til nevrokognitiv fungering ved:

 • Rusmisbruk
 • Alvorlige psykiske lidelser
 • Belastningslidelser/traumer/ptsd
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Samlingen vil også gi økt kunnskap om:
 • Prinsipper/metoder/tester for førerkortvurdering
 • Prinsipper/metoder for å vurdere samtykkekompetanse
 • Nevropsykologisk funksjonsdiagnostikk for vurdering av funksjon i skole, utdanning og arbeid
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Erik Hessen, Merete Glenne Øie.
Prosjektnummer:
40NE325004
Oppmøtetype:
Fysisk

Etter kurset skal psykologen kunne:

 • Utarbeide rapporter som beskriver nevrokognitiv fungering og henvisninger
 • Gi tilpasset tilbakemelding til pasient og deres familier/pårørende om funn og eventuelle implikasjoner
 • Vurdere og gi råd om tiltak og implikasjoner
 • Vurdere og gi råd om kognitiv trening/rehabilitering
 • Forstå betydningen av kognitiv svikt i behandlingen av psykisk lidelse og hvilke implikasjoner dette har for samarbeid med andre slik at tiltakene tilpasses, for eksempel, familie, nav, kommunale tjenester, skole og arbeidsgivere
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Erik Hessen, Merete Glenne Øie.
Prosjektnummer:
40NE425004
Oppmøtetype:
Fysisk
Logg inn på Min side for påmelding til Forståelse, utredning og behandling av nevrokognitive vansker hos voksne - 004 (Fulltegnet) (fra 02.10.2024 til 02.10.2025) Påmelding på Min Side