Hopp til hovedinnhold

Klinisk helsepsykologi - 006

Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Periode:
18.11.2024 18.11.2025
Påmeldingsfrist:
14.10.2024
Avmeldingsfrist:
14.10.2024
Påmelding gjøres til kurs 1, og det er bindende påmelding til hele programmet.
 
Målgruppe
Målgruppen for det valgfrie programmet er psykologer som arbeider med pasienter med somatisk sykdom, symptomer eller funksjonshemning, eller med symptomer som beskrives eller fremstår som somatiske. Programmet er også aktuelt for psykologer i psykisk helsevern, NAV og kommunale lavterskeltilbud som ønsker styrket kompetanse i psykologiske helsetjenester for pasienter med somatisk sykdom eller skade, og med sammensatte lidelser.
 
Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.
 
Målsetting
Psykologene får økt kompetanse i sentrale kliniske helsepsykologiske temaer knyttet til forståelsesmodeller, rolleutforming og målgrupper.

 
Hvert kurs skal det være en jevn fordeling mellom et overordnet undervisningstema, klinikk og metode og ferdighetstrening. På kursene gjennomgås sentrale kliniske helsepsykologiske temaer knyttet til forståelsesmodeller, rolleutforming og målgrupper. Ulike aldersgrupper (barn, ungdom, voksne og eldre) inkluderes. I tillegg skal deltagerne få kunnskap om ulike pasientgrupper, men det er ikke realistisk å få dekket alle relevante pasientpopulasjoner.
Undervisningen vil dekke ulike stadier i et sykdomsforløp: akutt – kronisk – palliativt.
 
Se målbeskrivelsene for de enkelte valgfrie programmene for hvilke krav som gjelder spesifikt for disse programmene. 
 
Sjekk om det valgfrie programmet er godkjent til den spesialiteten du utdanner deg til.
 
Gjennomføring
Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig.
 
Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program må du ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 md. praksis samtidig. Du må være i praksis på 3 av 4 kurs.
 
Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis på våre nettsider (kurs og utdanning/spesialistutdanning/skjemaer)
 

 
Læringsutbytte
 
I det første kurset er hovedtemaet modeller i helsepsykologi, og en biopsykososial forståelse. Psykologiske forhold er viktige ved somatiske problemstillinger, som når depresjon forverrer prognosen ved somatisk sykdom, eller tidlige traumer øker sjansen for forekomst av visse somatiske plager. Samtidig vil somatisk sykdom, skade og funksjonssvikt påvirke psykologiske forhold, for eksempel ved sin innvirkning på samspillet i familien og på jobbfunksjonen.
 • Kunnskap om psykologens ulike roller som utreder, behandler, konsulent, veileder, underviser og systempåvirker i utøvelsen av klinisk helsepsykologi. Vite hvordan man går frem for å innhente nødvendig kunnskap for å fylle disse rollene
 • Kunnskap om en biopsykososial forståelse og aktuelle psykologiske modeller, samt ulike metoder for å formidle en biopsykososial forståelse til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • Kunnskap om somatiske symptomer som følge av psykisk lidelse, for eksempel brystsmerter ved panikklidelse, spenningshodepine på grunn av høy beredskap og ryggplager forårsaket av dekondisjonering
 • Ha kjennskap til særpreg ved andre helseprofesjoner og deres forventninger til psykologen, samt kunne delta som en aktiv part i det tverrfaglige samarbeidet
 • Kunne anvende og formidle sentrale elementer i effektiv klinisk kommunikasjon
 • Kjennskap til hvordan psykologen kan skaffe seg oversikt over mål og kultur på arbeidsplassen, organisasjonsmessige rammer for klinisk helsepsykologi og utforming av psykologrollen innenfor disse rammene
 • Kunnskap om brukermedvirkning, individtilpasset behandling og inkludering av pasientens erfaringskompetanse
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Borrik Schjødt, Arnstein Finset .
Prosjektnummer:
40KL124006
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte

Å ha fokus på hele familien som målgruppe er viktig for å øke effekten av ulike tiltak, for å forebygge problemer i familien i kjølvannet av somatisk sykdom, og for å gi de pårørende verktøy som kan brukes for å ivareta egne og familiens behov. I en større sammenheng handler det om å ha et nettverksperspektiv på pasientens behandling.
Mange har vært utsatt for traumer, herunder seksuelle overgrep, incest, omsorgssvikt, rusproblemer i oppvekstfamilie, alvorlig mobbing eller lignende. Det er viktig å vite noe om forekomst og sammenhenger mellom traumer og psykiske plager/sykdommer. Disse problemstillingene krever en tverrfaglig tilnærming, der samarbeid mellom lege, psykolog og pasient står sentralt. 
 • Kunnskap om utfordringer knyttet til sykdom i ulike aldersgrupper, både hos barn, voksne og eldre
 • Kunnskap om familiens rolle ved somatisk sykdom og skade, som samarbeidspartner og som arena for rehabilitering, men også som arena for konflikter og belastning
 • Ferdigheter i å kartlegge pasientens familie og nettverk og ulike tilnærminger for å involvere disse i behandlingen
 • Kunnskap om og ferdighet i å møte barn som pasient og pårørende
 • Ferdigheter i å møte familien når et familiemedlem er alvorlig syk
 • Kunnskap om påvirkningen sykdom og skade kan ha på parforhold, intimitet og seksualitet, og tiltak for å hjelpe pasienten med disse problemene 
 • Kunnskap om hvilken betydning traumer og overgrep kan ha for utvikling av somatiske lidelser og fysiske plager, samt kjennskap til de viktigste behandlingsprinsippene
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Nina Lang, Linn Breen Herner.
Prosjektnummer:
40KL225006
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte

Problemer med søvn og utmattelse er utbredt i befolkningen generelt og hos pasienter med somatisk sykdom spesielt.  Langvarige somatiske plager medfører ofte utmattelse og søvnproblemer, og disse tilstandene kan også påvirke forløpet av somatiske plager. Derfor er det viktig å ha kunnskap om vurdering og behandling av utmattelse og søvnproblemer. Selv om det finnes anerkjente behandlingsmetoder er det få pasienter som mottar slike tiltak. For begge tilstander presenteres kognitiv atferdsterapi og bruk av veiledet selvhjelp som endringsmetode.
 • Kunnskap om søvnproblemer og utmattelsestilstander – som egne fenomener, eller knyttet opp mot annen somatisk plage
 • Ferdigheter i kartlegging av søvnproblem og langvarig utmattelse
 • Kunnskaper om behandling av søvnproblemer og langvarig utmattelse basert på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Nina Lang, Linn Breen Herner.
Prosjektnummer:
40KL325006
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte

En stor andel av pasientene har flere samtidige lidelser, ofte med usikre somatiske diagnoser, inkludert tilstander hvor fysiologiske årsaker ikke i tilstrekkelig grad forklarer symptomene, samt utfordringer knyttet til psykologiske og sosiale forhold. 
Smerte er det vanligste symptomet for pasienter med helseplager. Det er viktig å ha kunnskap om kliniske helsepsykologiske tilnærminger til langvarig smerte, kunne vurdere en pasient med smerter og kjenne til de viktigste tiltakene rettet mot smertetilstander.
 • Kunnskap om sammensatte lidelser, og i hvilken form man møter disse i helsevesenet
 • Behandlingsprinsipper for sammensatte lidelser, med vekt på tverrfaglighet og pasientinvolvering
 • Kunnskap om ulike typer av smerter og ulike faser i utvikling av smerter, samt hovedprinsipper for behandling av akutt og langvarig smerte
 • Kunnskap om smerte og sammenheng med depresjon, angst og andre psykiske plager
 • Ferdigheter i å gjennomføre kartlegging av barn, unge, voksne og eldre med smerte, og bruke prinsipper fra psykoedukasjon. Trening i å foreslå konkrete hjelpetiltak
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Borrik Schjødt, Arnstein Finset .
Prosjektnummer:
40KL425006
Oppmøtetype:
Fysisk
Logg inn på Min side for påmelding til Klinisk helsepsykologi - 006 (fra 18.11.2024 til 18.11.2025) Påmelding på Min Side