Hopp til hovedinnhold

Klinisk helsepsykologi - 004

Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
96
Periode:
06.11.2024 11.06.2026
Påmeldingsfrist:
02.10.2024
Avmeldingsfrist:
02.10.2024
Påmelding gjøres til kurs 1, og det er bindende påmelding til hele programmet.
 
Målgruppe
Psykologer som er ferdig med fellesprogrammet og som ønsker å jobbe i fagfelt der man forholder seg til psykisk og fysisk helse samtidig, som en forutsetning for å få et så godt liv som mulig. De som ønsker å videreutvikle sin kompetanse for å inngå i tverrfaglige samarbeid om utredning, rehabilitering og behandling, og som ønsker å bruke sin psykologiske kompetanse til å understøtte pasientens ressurser med tanke på livskvalitet, deltagelse og mestring på viktige livsarenaer
 
Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.
 
Målsetting
Gi psykologene forutsetning for å samarbeide tverrfaglig og tverretatlig, samt gi psykologene økte forutsetninger for å samarbeide med andre faggrupper og instanser, og gi et grunnlag for å kunne yte hjelp som tar hensyn til både psykiske, somatiske og sosiale (samfunnsmessige og kontekstuelle) forhold.
 
Se målbeskrivelsene for de enkelte obligatoriske programmene for hvilke krav som gjelder spesifikt for disse programmene. 
 
Gjennomføring
Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig.
 
Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. I løpet av kursperioden for det obligatoriske programmet (96 timer kurs jevnt spredt over minimum 18 måneder), må du ha mer enn 60 timer veiledning og mer enn 9 måneder obligatorisk praksis samtidig med kursdeltakelsen. Du må ha mer enn 48 timer kurs samtidig som du er i praksis og har veiledning. Det betyr at du må være i praksis på minst 4 av 6 samlinger.
 
Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis på våre nettsider (kurs og utdanning/spesialistutdanning/skjemaer)

 

Kurset skal gi deltakere innblikk i grunnleggende premisser for en klinisk helse- psykolog, både med tanke på faglige perspektiver, samarbeid, tverrfaglighet og særpreg ved kultur og organisasjon ved somatiske institusjoner. 

Forventet læringsutbytte
 • Kunnskap om sammenhenger mellom psykologiske, sosiale og somatiske forhold ved somatisk sykdom – knyttet til ulike somatiske problemstillinger
 • Kunnskap om sammensatte lidelser
 • Kunnskap om grunnleggende modeller og roller i klinisk helsepsykologi
 • Kunnskap om utredningsmetodikk
 • Kunnskap om viktige områder som ivaretas av andre helseprofesjoner
 • Kunnskap om tverrfaglig versus flerfaglig samarbeid
 • Kunnskap om tverrfaglig organisering og samarbeid, og kunne ivareta et psykologfaglig perspektiv i tverrfaglig utredning og behandling
 • Kunnskap om kultur, normer og rammer for annet helsepersonell
 • Kunnskap om organisering av helseforetak og helse- og omsorgstjenestene i kommunene, samt formelle og lovmessige rammer
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Borrik Schjødt, Linn Breen Herner.
Prosjektnummer:
10HE124004
Oppmøtetype:
Fysisk

I dette kurset gjennomgås grunnleggende kunnskap om somatisk sykdom og tema som er særlig viktig for å forstå samtidige biologiske og psykologiske prosesser assosiert med sykdom.

Forventet læringsutbytte:

 • Kjennskap til sykdomspanoramaet i samfunnet
 • Kjennskap til viktige psykobiologiske mekanismer, herunder stress, immunsystemet, betennelsesmekanismer, betinging etc.
 • Kunnskap om sykdomsforståelse og reaksjoner på sykdom, inkludert temaer som helsekompetanse, sårbarhet, resiliens og sosial støtte
 • Kunnskap om aspekter knyttet til palliasjon hos barn og voksne
 • Elementær medikamentkunnskap, herunder hovedgrupper av medikamenter og basale virkningsmekanismer
 • 2-3 viktige sykdommer som illustrasjon på de mekanismene som er gjennomgått, f.eks. hjerteinfarkt, kreft og muskel/skjelettlidelse
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Arnstein Finset , Linn Breen Herner.
Prosjektnummer:
10HE225004
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset fokuserer på funksjonsnedsettelse ved medfødte tilstander og ved ervervede skader (inkludert hjerneskade) og sykdom. Slike hendelser og livsbetingelser påvirker familie og nettverk for øvrig. Det er derfor viktig at psykologen bidrar med ivaretakelse av både pasienten og systemet rundt, da som regel familien. For en person som lever med funksjonsnedsettelse blir ofte identitet og rolleforståelse utfordret.

Forventet læringsutbytte:

 • Ha inngående kunnskap om sentrale prinsipper for rehabilitering knyttet til de store sykdoms og skadegruppene, der målet er å gjenvinne funksjon og styrke aktivitet og samfunnsdeltakelse
 • Kunnskap om tverrfaglig organisering og samarbeid, og kunne ivareta et psykologfaglig perspektiv i tverrfaglig utredning og behandling
 • Kunnskap om tiltak for å leve best mulig med kronisk sykdom eller konsekvenser av skade og medfølgende funksjonsnedsettelse
 • Ha kunnskap om utfordringer vedrørende identitet og rolleforståelse etter sykdom og skade
 • Å kunne inkludere familie og pårørende i tverrfaglig samarbeid og rehabiliteringsprosesser, og bidra til å ivareta og styrke deres mestringsevne, samt funksjon som støtte for pasienten
 • Å kunne arbeide med seksualitet og intimitet som tema ved sykdom og funksjonsnedsettelse
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Helene Høye, Turid Nygaard Dager.
Prosjektnummer:
10HE325004
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset skal gi deltakerne innsikt i samspill mellom psykiske og somatiske forhold hos personer som opplever smerte, sammensatte lidelser, samt hos pasienter med behov for palliativ behandling. Det blir også gjennomgått hvordan man kan utrede en person med langvarige smerter, de viktigste prinsippene for behandling av langvarig og akutt smerte og for palliasjon.

Forventet læringsutbytte:

 • En forståelse av smerte i et biopsykososialt perspektiv, med vekt på utløsende og opprettholdende faktorer
 • Kunnskap om ulike grupper smertepasienter, og grunnleggende kunnskap om smertediagnostikk
 • Kunnskap og ferdigheter i utredning og behandling av personer med langvarige og sammensatte smertetilstander
 • Kunnskap om atferdsorienterte og kognitive tilnærminger, inklusiv ACT, avspenningsteknikker og andre evidensbaserte metoder
 • Kunnskap og ferdigheter i utredning og behandling av barn, unge og voksne med sammensatte somatiske symptomtilstander
 • Kunnskaper om og ferdigheter i palliativ behandling
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Scandic Helsfyr hotel
Kursleder(e):
Borrik Schjødt, Linn Breen Herner.
Prosjektnummer:
10HE425004
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset fokuserer på utmattelse som følger ulike sykdommer og inkluderer også CFS/ME (Chronic Fatigue Syndrom, Myalgisk encefalomyelopati). Bred utredning i et biopsykososialt perspektiv er vesentlig, herunder kartlegging av pasientens symptom- og sykdomsforståelse.

Betydningen av søvn i et folkehelseperspektiv er stor. Søvnproblemer kan både følge av sykdom og predisponere for sykdom. Det gjelder i alle aldersgrupper. I kurset gjennomgås søvnforstyrrelser og evidensbasert behandling av disse.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om utmattelse forstått i et biopsykososialt perspektiv, med vekt på utløsende og opprettholdende faktorer
 • Kunne gi psykoedukasjon om utmattelse til pasient og pårørende, innenfor rammen av et biopsykososialt perspektiv der flere faktorer påvirker hverandre
 • Kunne iverksette tiltak for å leve best mulig med utmattelse
 • Kunnskap om grunnleggende prinsipper om aktivitetsregulering og betydningen av aktivitetsregulering for å leve med utmattelse
 • Kunnskap om søvnens betydning for psykisk helse, kognisjon og livskvalitet
 • Kunne gi evidensbasert behandling av hyppige forekommende søvn- forstyrrelser, for eksempel insomni og døgnrytmeforstyrrelser
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Scandic Helsfyr hotel
Kursleder(e):
Nina Lang, Linn Breen Herner.
Prosjektnummer:
10HE526004
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset innbefatter betydning av tidlige belastninger og traumer for sykdom og helse. Det gjelder også opplevelse av alvorlig sykdom og skade, og inkluderer krigstraumer, vold, tortur og overgrep. Kurset tar også for seg vedvarende negativt stress og voldstrusler og medfølgende stressfysiologi.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunne jobbe kultursensitivt og foreta valid informasjonsinnhenting som er tilpasset pasientens kulturelle bakgrunn og aktuelle situasjon
 • Kunne kartlegge pasientens unike sykdom- og symptomforståelse, samt fremme innsikt
 • Kunnskap om mobilisering og styrking av sosialt og støttende nettverk
 • Kunnskap om resiliens og forløpsformer i betydning ulike reaksjoner på traumatisk hendelse, samt predisponerende og kontekstuelle faktorer som kan påvirke de ulike forløpsformene
 • Kunne utrede, bidra til stabilisering og behandling av reaksjoner knyttet til tidlige belastninger og traumer. Dette kan innebære både stabiliseringsteknikker og andre evidensbaserte og praksisbaserte behandlingsformer
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Scandic Helsfyr hotel
Kursleder(e):
Helene Høye, Turid Nygaard Dager.
Prosjektnummer:
10HE626004
Oppmøtetype:
Fysisk
Logg inn på Min side for påmelding til Klinisk helsepsykologi - 004 (fra 06.11.2024 til 11.06.2026) Påmelding på Min Side