Hopp til hovedinnhold

Nevropsykologi - 009

Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
160
Periode:
20.11.2024 11.06.2027
Påmeldingsfrist:
16.10.2024
Avmeldingsfrist:
16.10.2024
Påmelding gjøres til kurs 1, og det er bindende påmelding til hele programmet.
 
Målgruppe
Psykologer som er ferdig med fellesprogrammet og som jobber, eller ønsker å jobbe med nevropsykologiske oppgaver overfor barn, unge, voksne eller eldre.

 
Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.
 
Målsetting
Psykologene har innsikt i tiltak som kan bidra til å behandle eller kompensere for funksjonstap, og kunnskap om rehabilitering og habilitering, og psykologisk behandling. Omfattende kunnskaper om hjernens utvikling og utviklingsforstyrrelser i hele livsløpet, og ervervet nevrologisk skade eller sykdom er en viktig del av dette fagområdet.

 
Se målbeskrivelsene for de enkelte obligatoriske programmene for hvilke krav som gjelder spesifikt for disse programmene. 
 
Gjennomføring
Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. I løpet av kursperioden for det obligatoriske programmet (160 timer kurs fordelt over 24 måneder), må du ha mer enn 90 timer veiledning og mer enn 12 måneder obligatorisk praksis samtidig med kursdeltakelsen. Du må ha mer enn 80 timer av kurstimene samtidig som du er i obligatorisk praksis og har veiledning. Det betyr at du må være i praksis på minst 4 av 7 samlinger.
 
Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis på våre nettsider (kurs og utdanning/spesialistutdanning/skjemaer)
Forventet læringsutbytte:
 • Økt kunnskap om nervesystemets oppbygning, utvikling og funksjon og aktuelle nevrofaglige undersøkelsesmetoder for barn og voksne
 • Nevropsykologiske testmetoder i livsløpsperspektiv og i forhold kultur, kjønn og sammenheng
 • Økt rolleforståelse
 • Økt innsikt i fagetiske problemstillinger

Mål: gjøre psykologene kjent med hverandre og kullkoordinatorene. Temaer for samlingene:

 • Historikk vedrørende nevropsykologiens rolle innen klinisk psykologi/psykiatri og somatisk medisin
 • Funksjonell nevroanatomi, nervesystemets utvikling og plastisitet, genetikk
 • Nevrokjemi/nevrofarmakologi
 • Nevropsykologiske undersøkelsesmetoder av små og større barn, unge, voksne og eldre, praktisk og teoretisk
 • Strukturelle og funksjonelle hjerneavbildingsmetoder
 • Nevrofysiologi (EEG, evokedpotentials) Psykofysiologi (event-relatedpotentials)
 • Anamnese, metoder og prinsipper
 • Funksjonsdiagnostikk, differensialdiagnostikk og forløpsdiagnostikk
 • Behandling, særlig m.h.t. kognitiv svikt
 • Rolle og profesjon, etikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Annette Holth Skogan, Anne Elisabeth Brandt.
Prosjektnummer:
10NE124009
Forventet læringsutbytte:
 • Økt kunnskap om nervesystemets oppbygning, utvikling og funksjon og aktuelle nevrofaglige undersøkelsesmetoder for barn og voksne
 • Nevropsykologiske testmetoder i livsløpsperspektiv og i forhold kultur, kjønn og sammenheng
 • Økt rolleforståelse
 • Økt innsikt i fagetiske problemstillinger

Mål: gjøre psykologene kjent med hverandre og kullkoordinatorene. Temaer for samlingene:

 • Historikk vedrørende nevropsykologiens rolle innen klinisk psykologi/psykiatri og somatisk medisin
 • Funksjonell nevroanatomi, nervesystemets utvikling og plastisitet, genetikk
 • Nevrokjemi/nevrofarmakologi
 • Nevropsykologiske undersøkelsesmetoder av små og større barn, unge, voksne og eldre, praktisk og teoretisk
 • Strukturelle og funksjonelle hjerneavbildingsmetoder
 • Nevrofysiologi (EEG, evokedpotentials) Psykofysiologi (event-relatedpotentials)
 • Anamnese, metoder og prinsipper
 • Funksjonsdiagnostikk, differensialdiagnostikk og forløpsdiagnostikk
 • Behandling, særlig m.h.t. kognitiv svikt
 • Rolle og profesjon, etikk
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Annette Holth Skogan, Anne Elisabeth Brandt.
Prosjektnummer:
10NE225009
3 dager- hvorav totalt 1 dag workshop/egenaktivitet
Forventet læringsutbytte:
 • Kjenne til hovedgrupper av ervervede nevrologiske sykdommer og skader, samt følger av disse for høyere mentale funksjoner •
 • Bedre forutsetninger for å utrede og behandle nevrologiske sykdommer og skader
 • Å kunne kjenne igjen og behandle følgetilstander av nevrologisk sykdom eller skade

Temaer for kurset:

 • Sentrale ervervede nevrologiske tilstander gjennom livsløpet med hovedvekt på funksjonsutredning og rehabilitering
 • Klassisk nevropsykologiske symptomer/syndromer (afasi, apraksi, agnosi, neglekt, amnestiske tilstander, frontale utfall e.t.c.)
 • Fokale hjerneskader (cerebrovaskulære tilstander, tumores)
 • Multifokale hjerneskader (traumatiske hodeskader). Diffuse hjerneskader (encephalitter, anoksisk hjerneskade)
 • Forløpsdiagnostikk og prognose
 • Rehabilitering/habilitering/nevropsykologisk behandling og yrkesmessig attføring etter skade og sykdom i hjernen
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Annette Holth Skogan, Anne Elisabeth Brandt.
Prosjektnummer:
10NE325009
3 dager- hvorav totalt 1 dag workshop/egenaktivitet
Forventet læringsutbytte:
 • Bred kunnskap om nevropsykologiske tilstander hos barn og unge og nevropsykologiske metoder for utredning og behandling av barn og unge

Temaer for samlingen:

 • Hjernens utvikling og plastisitet i fosterliv og barneårene
 • Lære om teratologi, toksisk påvirkning av sentralnervesystemet i utvikling.
 • Sentrale metodiske tilnærminger for nevropsykologiskutredning av barn, metodeproblemer og tolkning av testresultater for barn og unge
 • Epidemiologi
 • Forløpsdiagnostikk og prognose
 • Habilitering og tiltak i hverdagen.
 • Nevropsykologisk behandling etter skade og sykdom i hjernen
 • Nevropsykologisk utredning og behandling ved sentrale nevrologiske og nevropsykologiske tilstander hos barn som: cerebral parese, hodeskader, tumor, hydrocephalus, prematuritet og peri-natale hjerneskader, rusrelaterte skader, cerebrovaskulære skader og epilepsi
 • Genetiske syndromer hos barn og unge 
  ο Utviklingsforstyrrelser: Psykisk utviklingshemming, lærevansker, autismespekter, språkvansker, non-verbale lærevansker, ADHD e.t.c.  ο Differensialdiagnose, utredning og behandling for barnegruppen sett i lys av alder, kultur, kjønn og andre relevante faktorer
  ο Tiltak/ habilitering for barn - spesifikke og bredere kognitive treningsprogrammer, læring- og mestringsgrupper, foreldrekurs og - opplæring, samarbeid med kommunen for tiltak i skole, hjem og fritid
  ο Spesifikke psykologiske behandlingstiltak for barn med nevropsykologiske forstyrrelser
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Annette Holth Skogan, Anne Elisabeth Brandt.
Prosjektnummer:
10NE426009
3 dager- hvorav totalt 1 dag workshop/egenaktivitet
Forventet læringsutbytte:
 • Økt kunnskap om nevropsykologiske tilstander hos unge voksne, voksne og eldre, og nevropsykologiske metoder for differensialdiagnostisk utredning og behandling av disse gruppene
 • Kunnskap om fenomen som simulering og aggravering av symptomer og hvordan man kan vurdere om testresultater er valide. Man vil også drøfte utfordringer ved utredning av pasienter fra annen kultur

Temaer for kurset:

 • Nevropsykologiske tilstander hos unge voksne, utredning og behandling
 • Nevropsykologiske tilstander hos voksne, utredning og behandling
 • Nevropsykologiske tilstander hos eldre, utredning og behandling
 • Alzheimer og annen demens, Parkinson, Huntingtons og MS, definisjon og utredning av Mild Cognitiv Impairment (MCI)
 • Immunologiske og demyelinisierende sykdommer (MS), infeksjoner (meningitt, encephalitt, HIV/Aids), toksiske tilstander (løsemidler, alkohol, rus)
 • Aggravering av symptomer og ikke – valide testresultater
 • Krysskulturell nevropsykologi, utfordringer i forståelse, utredning, metode og formidling
 • Kognitive treningsprogrammer, læring- og mestringsgrupper, samarbeid med NAV og kommunen for iverksetting av tiltak
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Annette Holth Skogan, Anne Elisabeth Brandt.
Prosjektnummer:
10NE526009
Ingen beskrivelse funnet for kurssamling.
Priser:
Pris, medlem:
11,970 kr
Pris, ikke-medlem:
23,940 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Annette Holth Skogan, Anne Elisabeth Brandt.
Prosjektnummer:
10NE627009

Forventet læringsutbytte:

 • Forståelse av forskjellige former for nevropsykologisk sakkyndigarbeid
 • Kunnskap om de juridiske termene for sakkyndighetsarbeid i retten og andre oppdragsgivere, og hva som skiller dette fra behandlerrollen
 • Kjennskap til retningslinjer for og utfordringer ved sakkyndige utredninger og spesialisterklæring, opptreden i nemnder og rett

Kunnskapen vil illustreres med eksempler på ulike sakstyper som trygdesaker (attføring og uførevurderinger), førerkortvurderinger og sakkyndige for strafferett og sivil rett.

Samlingen vil også inneholde et dagsseminar om det skriftlige arbeidet til spesialiteten og om å gi nevropsykologisk veiledning når man er blitt ferdig spesialist.

Temaer:

 • Rolle- og profesjonsavklaring knyttet til ulike typer sakkyndighetsarbeid, forskjellen på behandler og sakkyndighetsrollen. Juridisk metode og sakkyndiges oppgave for retten
 • Trygdeerklæringer og andre erklæringer til NAV
 • Førerkortvurderinger, teori og metode, rapporteringsplikt
 • Erklæringer for tiltak i skole / studier og andre erklæringer for barn og unge
 • Rettspsykologi i straffesaker og sivile saker. Sakstype, rolle, habilitet, metode, mandat, undersøkelser, innhenting av opplysninger, rapportskriving, vurdering og tvil, deltakelse i rett, opplæring, kommisjoner for kvalitetssikring e.t.c.
 • Seminar der deltakerne legger fram planer / disposisjon for sitt skriftlige arbeid og får tilbakemelding fra andre på kurset og kurslederne
 • Nevropsykologisk veiledning, prinsipper og metoder
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Thon Hotel Vika Atrium
Kursleder(e):
Annette Holth Skogan, Anne Elisabeth Brandt.
Prosjektnummer:
10NE727009
Logg inn på Min side for påmelding til Nevropsykologi - 009 (fra 20.11.2024 til 11.06.2027) Påmelding på Min Side