Hopp til hovedinnhold

Samfunns- og allmennpsykologi - 017

Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
96
Periode:
24.02.2025 22.09.2026
Påmeldingsfrist:
20.01.2025
Avmeldingsfrist:
20.01.2025
Påmelding gjøres til kurs 1, og det er bindende påmelding til hele programmet.
 
Merk at dette er første oppstart etter ny målbeskrivelse for obligatorisk program i samfunns- og allmennpsykologi.  Den største endringen er at programmet er endret fra 4 til 6 kurs.

F.o.m denne oppstarten er det følgende målbeskrivelse som gjelder: https://www.psykologforeningen.no/kurs-og-utdanning/obligatorisk-program/samfunns-og-allmennpsykologi/malbeskrivelse-for-samfunns-og-allmennpsykologi-ny
 
Målgruppe
Psykologer som har gjennomført fellesprogrammet og som om ønsker å forstå hvordan psykisk helse og livskvalitet påvirkes av ulike samfunns- og livsbetingelser. Programmet er relevant for psykologer som er ansatt i et departement, direktorat, på ulike nivå i stats- og kommuneforvaltningen eller i fagområder innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester.
Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.

 
Målsetting
Den primære målgruppen er psykologer som arbeider eller ønsker å arbeide med samfunns- og allmennpsykologiske arbeidsoppgaver, og er særlig relevant for førstelinjen. Utdanningen er også relevant for psykologer som er ansatt i offentlig forvaltning, på ulike nivå og innen ulike fagområder og organisasjoner (f.eks barnevern og kompetansesentre, fengsel og politi) og psykologer i spesialisttjenester og privat virksomhet som ønsker å utvikle mer systemrettede måter å arbeide på samt videreutvikle forståelsen av skjæringspunkter mellom allmennpsykologiske og samfunnspsykologiske perspektiv.
 
Se målbeskrivelsene for de enkelte obligatoriske programmene for hvilke krav som gjelder spesifikt for disse programmene. 
 
Gjennomføring
Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig.
Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. I løpet av kursperioden for det obligatoriske programmet (96 timer kurs jevnt spredt over minimum 18 måneder), må du ha mer enn 60 timer veiledning og mer enn 9 måneder obligatorisk praksis samtidig med kursdeltakelsen. Du må ha mer enn 48 timer kurs samtidig som du er i praksis og har veiledning. Det betyr at du må være i praksis på minst 4 av 6 samlinger.
 
Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis på våre nettsider (kurs og utdanning/spesialistutdanning/skjemaer)
Deltagerne vil få kunnskap om folkehelseteori og hvordan anvende denne teorien i helsefremmende og forebyggende arbeid. 
 
Forventet læringsutbytte: 
 • Kjennskap til samfunnspsykologien nasjonalt og internasjonalt (community psychology)
 • Kunnskap om allmennpsykologiske og samfunnspsykologiske arbeidsoppgaver, hvordan de kan overlappe og hvordan de er forskjellige
 • Innsikt i folkehelseteori 
 • Kunnskap om faktorer som påvirker psykisk helse og livskvalitet på individ,- gruppe og samfunnsnivå
 • Kunnskap om universelle, selektive og indikative helsefremmende og forebyggende tiltak
 • Utvikling av ferdigheter i folkehelsearbeid og tiltaksutvikling på de tre nivåene i foregående punkt
 • Kunne reflektere over relevante fagetiske dilemma
   
Priser:
Pris, medlem:
8,300 kr
Pris, ikke-medlem:
16,600 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Monica Beer Prydz.
Prosjektnummer:
10SA125017
Oppmøtetype:
Fysisk
Deltagerne skal få utvidet kjennskap til allmennpsykologisk arbeid.
 
Forventet læringsutbytte:
 • Forstå prinsipper og formål for klinisk arbeid i et allmennpsykologisk perspektiv, for eksempel
  • Bredde, tilgjengelighet og rammer
  • Tidlig oppdagelse og intervensjon 
  • Bruk av kartleggingsverktøy og metoder
  • Utredning, behandling og tiltak med utgangspunkt i en kontekstuell forståelse
 • Ferdigheter i å vurdere risiko, opprettholdende og beskyttende faktorer hos personer med psykososiale vansker og psykiske helseplager
 • Kunne vurdere psykiske helseplager og lidelser for å finne riktig tiltak på et adekvat nivå
 • Kunnskap om pårørendeperspektivets relevans for praksis
 • Kunne reflektere over relevante fagetiske dilemma
   
Priser:
Pris, medlem:
8,300 kr
Pris, ikke-medlem:
16,600 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Heidi Wittrup Djup.
Prosjektnummer:
10SA225017
Oppmøtetype:
Fysisk
Deltagerne skal utvikle kompetanse i hvordan spesialisten kan bidra til konkrete endringer på ulike samfunnsarenaer. 
 
Forventet læringsutbytte: 
 • Økt kompetanse i utviklings- og prosjektarbeid
 • Kunnskap om implementering og systematisk evaluering
 • Kunnskap om prosjektplanlegging som et sentralt verktøy for tjenesteutvikling og kvalitetsarbeid
 • Ferdigheter i prosess- og prosjektledelse 
 • Ferdigheter og strategier for å påvirke tjenesteutvikling på ulike nivå
 • Kunne reflektere over relevante fagetiske dilemmaer
   
Priser:
Pris, medlem:
8,300 kr
Pris, ikke-medlem:
16,600 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Thea Kongsrud Skard, Andrea Levinja Kanavin Grythe.
Prosjektnummer:
10SA325017
Oppmøtetype:
Fysisk
Deltagerne får utvidet kunnskap om forvaltningssystemet, samt om relevante lover og føringer som ligger til grunn for arbeidet. Kurset vil også inneholde en gjennomgang av aktuelle faglige og politiske føringer. 

Det vil være fokus på praktisk anvendelse av følgende lovverk: 
 • Folkehelseloven
 • Pasient- og brukerrettighetsloven
 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Helsepersonelloven
 • Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven)
 • Psykisk helsevernloven
 • Spesialisthelsetjenesteloven
 • Opplæringsloven
 • Barnevernloven 
 • Forvaltningsloven

Forventet læringsutbytte: 
 • Kunne anvende lovverk og føringer som er relevante for samfunns- og allmennpsykologiske arbeidsoppgaver
 • Kunne analysere og reflektere over etiske dilemmaer på systemnivå, og hvordan dette påvirker praksis
   
Priser:
Pris, medlem:
8,300 kr
Pris, ikke-medlem:
16,600 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Ingvild Aubert.
Prosjektnummer:
10SA426017
Oppmøtetype:
Fysisk
Spesialisten kan fasilitere samarbeid og har etterspurt kompetanse som skal gjøres tilgjengelig for andre faggrupper og aktører. 
Forventet læringsutbytte: 
 • Ferdigheter i formidling av psykologisk kunnskap 
 • Ferdigheter i veiledning og konsultasjon av andre faggrupper
 • Økt kunnskap om teamarbeid og prinsipper for godt tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid på individ-, gruppe- og systemnivå 
 • Kunne reflektere over relevante fagetiske dilemmaer
   
Priser:
Pris, medlem:
8,300 kr
Pris, ikke-medlem:
16,600 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Jonas Vaag, Ingvild Stjernen Tisløv.
Prosjektnummer:
10SA526017
Oppmøtetype:
Fysisk
Deltagerne skal bli bevisste på hvordan implisitte kulturelle verdier påvirker samfunnsdeltagelse og måten vi utvikler og utfører tjenester på. Fokus på menneskerettigheter er gjennomgående for temaene på kurset. 
 
Forventet læringsutbytte:
 • Bevissthet om betydningen av ulikheter og variasjon, samt ferdigheter i å arbeide innenfor et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Kunnskap om hvordan tilpasse samfunn og tjenester til ulike kulturelle grupper 
 • Ferdigheter i å sikre brukerinvolvering
 • Kjennskap til hvordan recoveryperspektivet bør påvirke tjenester og strukturer
 • Kjennskap til hvilke grupper som har behov for sammensatte tjenester
 • Kunne reflektere over relevante fagetiske dilemmaer
   
Priser:
Pris, medlem:
8,300 kr
Pris, ikke-medlem:
16,600 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Ane Bjøru Fjeldsæter.
Prosjektnummer:
10SA626017
Oppmøtetype:
Fysisk
Logg inn på Min side for påmelding til Samfunns- og allmennpsykologi - 017 (fra 24.02.2025 til 22.09.2026) Påmelding på Min Side