Hopp til hovedinnhold

Alvorlig og sammensatt problematikk - 012

Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
Periode:
13.10.2025 13.10.2026
Påmeldingsfrist:
08.09.2025
Avmeldingsfrist:
08.09.2025
Påmelding gjøres til kurs 1, og det er bindende påmelding til hele programmet.
 
Målgruppe
Målgruppen for det valgfrie programmet er psykologer har gjennomført det obligatoriske programmet i rus- og avhengighetspsykologi.
Psykologspesialister kan søke opptak til hele programmet som vedlikehold, da stilles ikke krav til veiledning og praksis
 
Målsetting
Programmet skal gi psykologer som har tatt obligatorisk program i rus- og avhengighetspsykologi spesifikk kompetanse for å arbeide med brukere som har alvorlig og sammensatt problematikk og deres pårørende.
Alle kursene bygger på teori og innlevert klinisk materiale, enten via kasusformuleringer, beskrivelse av problemstillinger video eller lydopptak. Deler av kunnskapsgrunnlaget er også felles med det obligatoriske programmet, men i det valgfrie programmet legges det mer vekt på forståelse av og tilnærminger rettet mot brukere med alvorlige og sammensatte vansker.
 
Se målbeskrivelsene for de enkelte valgfrie programmene for hvilke krav som gjelder spesifikt for disse programmene.
 
Sjekk om det valgfrie programmet er godkjent til den spesialiteten du utdanner deg til.
 
Gjennomføring
 
Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig.
 
Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program må du ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 md. praksis samtidig. Du må være i praksis på 3 av 4 kurs.
 
Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis på våre nettsider (kurs og utdanning/spesialistutdanning/skjemaer)
Læringsutbytte
Etter kurset skal psykologene ha økt kunnskap om traumepsykologi og kunnskap om metoder for systematisk kartlegging av livsbelastninger. De skal kjenne til utfordringene med å avdekke årsak til rusbruk når rusmidlene brukes for å håndtere traumereaksjoner. Utfordringer med å følge ordinære rammer for behandling når disse innebærer krav om rusfrihet, samt integrert behandling for PTSD og rusbruk tematiseres i denne samlingen.
Eksempler på kartleggingstilnærminger vil bli presentert som: Selvrapporteringsskjema, narrative metoder, screeningverktøy.
Kurset vil fokusere på sammenhengen mellom traumer og rusmiddelavhengighet.

Etter kurset skal psykologen:
 • Være kjent med faget traumepsykologi og hvilken betydning traumeforståelse har for behandling av traumatiserte pasienter som har rusmiddelavhengighet
 • Være kjent med hvilke konsekvenser tidlig traumatisering og det å leve i en potensielt traumatiserende hverdag kan ha for psykisk helse og rusmiddelavhengighet
 • Ha økt forståelse for sammenhengen med utvikling og opprettholdelse av rusmiddelavhengighet
 • Være kjent med traumeinformert og traumefokusert behandlingstilnærming. Kunnskap om levekår og betydning for utvikling av rusmiddelavhengighet
Være kjent med konsekvenser av tidlig traumatisering og utvikling/opprettholdelse av rusmiddelavhengighet
Priser:
Pris, medlem:
8,300 kr
Pris, ikke-medlem:
16,600 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Eva Karin Løvaas.
Prosjektnummer:
40AS125012
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte
Kurset vil gi psykologen økte forutsetninger for å vurdere personlighetsforstyrrelse, vold og risiko. Kurset vil bidra med økt forståelse for sammenhengen mellom personlighetsforstyrrelser, vold, aggresjonsproblematikk og rusmiddelavhengighet og hvilken betydning det kan få for psykologens behandlingsarbeid/habiliteringsarbeid. 
Psykologen vil få økte kunnskaper om:
 • Hvordan psykologer arbeider med individuelt tilrettelagt behandling for pasienter som har personlighetsforstyrrelser og rusmiddelavhengighet
 • Hvordan arbeidet med pasienter som har rusmiddelavhengighet og personlighetsforstyrrelser utfordrer psykologarbeidet
 • Hva som kan gjøres i organisering av tjenestene slik at endring og/evt habilitering av disse pasientene gjøres mulig
 • Hvilke faktorer som er avgjørende for psykologens selvivaretakelse. Motiverende faktorer for psykologarbeidet.
 • Utvikling av personlighetsforstyrrelser
 • Hensiktsmessige behandlingstilnærminger for pasienter av begge kjønn som har ulike personlighetsforstyrrelser og rusproblematikk
 • Systematisk kartlegging av personlighetsproblematikk og voldhistorikk
 • Å kunne foreta en voldsrisikovurdering
 • Konsekvenser av personlighetsforstyrrelse og ulike livssituasjoner der vold er sentralt
 • Vurdering av realistiske prognoser for pasienter med alvorlig personlighets-, rus- og voldsproblematikk
 • Betydningen av å ivareta seg selv som terapeut i det utfordrende arbeidet
 • Å kunne balansere behov for struktur og fleksibilitet i utøvelsen av psykologarbeidet i møte med pasienter som har ulike personlighetsforstyrrelser og rusproblematikk
Deltakerne skal reflektere over eksempler fra egen praksis der arbeid med samtidig personlighetsforstyrrelse og rusmiddelavhengighet er sentralt. Deltakerne bes reflektere over egne utfordringer og styrker i møte med pasientene. Deltakerne må forvente å kunne dele sine eksempler med de øvrige deltakerne. Eksemplene kan være med fokus på system, grupper og individ.
Priser:
Pris, medlem:
8,300 kr
Pris, ikke-medlem:
16,600 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Eva Karin Løvaas.
Prosjektnummer:
40AS226012
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte
Etter kurset skal psykologen forstå sammenhengen mellom psykoser og rusmiddelavhengighet.
Psykologen skal kjenne til:
 • Rusmiddelbrukens betydning for utvikling av psykose og nærliggende tilstander
 • Prinsipper for systematisk kartlegging av psykose hos pasienter som har rusmiddelavhengighet
 • Differensialdiagnostiske vurderinger som gjøres for å kunne skille mellom rusutløst psykose og andre psykotiske tilstander
 • Konsekvenser for rusmiddelavhengige pasienter ved hyppig psykosegjennombrudd og vedvarende psykotisk tilstand
 • Pasienters levekår og livsbetingelser samt behov for sammensatte tjenester
 • Ulike integrerte behandlingstilnærminger i møte med pasienter med rusmiddelavhengighet og psykose
 • Involvering av pårørende
Kurset vil også gi innsikt i hvordan ulike kommuner/bydeler arbeider med samhandling og organisering av ulike tjenester for å oppnå bedring og habilitering for disse pasientene.
Deltakerne skal reflektere over eksempler fra egen praksis der arbeid med samtidig psykose og rusmiddelavhengighet er sentralt. Deltakerne må forvente å kunne dele sine eksempler med de øvrige deltakerne. Eksemplene kan være med fokus på system, grupper og individ.
Priser:
Pris, medlem:
8,300 kr
Pris, ikke-medlem:
16,600 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Eva Karin Løvaas.
Prosjektnummer:
40AS326012
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte
Deltakerne leverer inn eksempler fra praksis. Målet med kurset er å bidra til at psykologene ser sammenhenger mellom utfordringer i klinisk praksis og de spesifikke kunnskapene som undervisningen på programmet har gitt. Kurse vil også gi psykologen økt trygghet i å presentere kliniske utfordringer for arbeidet med pasienter med personlighetsforstyrrelser, vold, aggresjonsproblematikk og rusmiddelavhengighet.
Priser:
Pris, medlem:
8,300 kr
Pris, ikke-medlem:
16,600 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse (Høyres Hus)
Kursleder(e):
Eva Karin Løvaas.
Prosjektnummer:
40AS426012
Oppmøtetype:
Fysisk
Logg inn på Min side for påmelding til Alvorlig og sammensatt problematikk - 012 (fra 13.10.2025 til 13.10.2026) Påmelding på Min Side