Hopp til hovedinnhold

Psykologfaglig arbeid med omsorgsbetingelsene til barn i barnevernet - 008

Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Periode:
26.09.2024 26.09.2025
Påmeldingsfrist:
22.08.2024
Avmeldingsfrist:
22.08.2024
Påmelding gjøres til kurs 1, og det er bindende påmelding til hele programmet.
 
Målgruppe
Målgruppen for det valgfrie programmet er psykologer som arbeider i en kontekst hvor barn og unges omsorgsbetingelser er et sentralt arbeidsområde.
 
Det er krav til at psykologene som skal ta dette valgfrie programmet har gjennomført obligatorisk program til spesialitetene i barne- og ungdomspsykologi, voksenpsykologi, familiepsykologi eller samfunn- og allmennpsykologi.
 
Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.
 
Målsetting
Programmet skal gi økt rolleforståelse for psykologer i arbeid med barn og unges omsorgsbetingelser. Psykologene skal tilegne seg økt kompetanse i psykologisk arbeid med barn og unge med utfordrende omsorgsbetingelser. Deltakerne vil få økt kjennskap til lovverk, forvaltning og hvordan barnevernet er organisert på statlig og kommunalt nivå. Det er også en målsetting å øke kompetansen om barnevernsundersøkelser, vurderinger og tiltak. Arbeidet med barns omsorgsbetingelser retter seg både mot barnet/ungdommen, omsorgsgivere, systemet rundt og forvaltningen på ulike nivåer.
 
Se målbeskrivelsene for de enkelte valgfrie programmene for hvilke krav som gjelder spesifikt for disse programmene. 
 
Sjekk om det valgfrie programmet er godkjent til den spesialiteten du utdanner deg til.
 
Gjennomføring
Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig.
 
Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program må du ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 md. praksis samtidig. Du må være i praksis på 3 av 4 kurs.
 
Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis på våre nettsider (kurs og utdanning/spesialistutdanning/skjemaer)
Læringsutbytte
Etter kurs 1 skal psykologen:
 1. Ha kunnskap om relevant lovverk, inkludert barns personlige rettigheter
 2. Ha kunnskap om organisering og styring av barnevernet i Norge, inkludert viktige samarbeidende instanser
 3. Ha kunnskap om hvordan barnevernet behandler meldinger og gjør undersøkelser av barns omsorgssituasjon
 4. Ha kunnskap om hvordan barnevernet gjør vurdering av og handler i risiko-  og akuttsituasjoner
 5. Ha økt kunnskap om samt kunne ivareta brukernes perspektiv i barnevernets arbeid, inkludert barn og families rettigheter
 6. Ha økt forståelse for etiske dilemmaer knyttet til barnevernets mandat og rammer, inkludert hvordan samfunnets holdninger påvirker barnevernets mandat og praksis
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Bernadette Christensen.
Prosjektnummer:
40OM124008
Læringsutbytte
Etter kurs 2 skal psykologen:
 1. Ha kunnskap om uttrykk som hyppig oppstår hos barn som er utsatt for omsorgssvikt, inkludert alvorlig psykopatologi, utviklingstraumer og annen psykisk problematikk
 2. Ha kunnskap om konstitusjonelle faktorer
 3. Ha kunnskap om utredning og vurderinger av barn og unges psykiske helse og utvikling i lys av deres omsorgsbetingelser, inkludert samspillsmønstre, risiko- og beskyttelsesfaktorer
 4. Ha økt forståelse for sosioøkonomiske og kulturelle faktorers betydning for barn og unges omsorgssituasjon, inkludert barnevernets arbeid med enslige mindreårige og flyktninger
 5. Kjenne til grunnleggende rammer og metodikk for sakkyndighetsarbeid
 6. Kjenne til ulike prinsipper og metoder for å etablere samarbeid rundt utredning av barns omsorgssituasjon i et sammensatt barnevernsystem, inkludert gjennomføring av høykonfliktsamtaler
 7. Kunne reflektere rundt barnevernets generelle kunnskapsgrunnlag, inkludert psykologiens påvirkning på barnevernets praksis
 8. Ha økt forståelse for etiske dilemmaer knyttet til utredning og vurdering av barns omsorgsbetingelser, inkludert ivaretakelse av barn og foreldres perspektiv og rettigheter
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Bernadette Christensen.
Prosjektnummer:
40OM225008
Læringsutbytte
Etter kurs 3 skal psykologen:
 1. Ha oversikt over ulike barnevernstiltak, inkludert deres målgruppe, metodikk og kunnskapsgrunnlag
 2. Ha kunnskap om barnevernets arbeid med barn og unge som er plassert utenfor hjemmet, inkludert deres rettigheter og lovverk knyttet til dette
 3. Ha kunnskap om fosterhjemsutvelgelse, oppfølging av fosterhjem og fosterbarns omsorgsbehov
 4. Ha kunnskap om ulike institusjonstyper, lovverk som regulerer disse og behov for oppfølging av plasserte barn og ungdom
 5. Kunne innhente og ivareta brukernes perspektiv
 6. Kunne foreta etiske refleksjoner rundt barnevernets praksis ved akutte tiltak, omsorgsplasseringer, bruk av tvang etc.
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Bernadette Christensen.
Prosjektnummer:
40OM325008
Læringsutbytte
Etter kurs 4 skal psykologen:
 • Ha forståelse for ulike psykologroller i barnevernet, inkludert utøvelse av psykologfaglig kunnskap og hvordan forholde seg til relevant lovverk
 • Ha oversikt over generelle barnevernstiltak og hvordan psykologer kan bidra til helhetlig arbeid med disse
 • Kunne vurdere hvilke tiltak som er riktig ut fra barnets behov, omsorgsbetingelser og kulturelle bakgrunn
 • Ha kunnskap om metoder og prinsipper for evaluering av barnevernstiltak
 • Kunne foreta etiske refleksjoner rundt psykologens rolle i barnevernet, samt ivaretagelse av barn, unge og foreldres perspektiv
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Bernadette Christensen.
Prosjektnummer:
40OM425008
Logg inn på Min side for påmelding til Psykologfaglig arbeid med omsorgsbetingelsene til barn i barnevernet - 008 (fra 26.09.2024 til 26.09.2025) Påmelding på Min Side