Hopp til hovedinnhold

Habiliteringspsykologi - 006

Kurskategori:
Obligatoriske kurs
Sted:
Oslo
Timer:
96
Periode:
07.03.2024 19.09.2025
Påmeldingsfrist:
19.02.2024
Avmeldingsfrist:
01.02.2024
Påmelding gjøres til kurs 1, og det er bindende påmelding til hele programmet.
 
Målgruppe
Psykologer som har gjennomført fellesprogrammet og som og som ønsker å arbeide med barn, unge og voksne med tidlig ervervede eller medfødte somatiske og nevropsykologiske tilstander som medfører ulike former for funksjonshemming i hverdagen.

 
Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.
 
Målsetting
Psykologene kan møte komplekse problemstillinger hvor spisskompetanse fra flere ulike fagfelt er nødvendig. Typiske pasientgrupper er personer med utviklingshemning, autismespekterforstyrrelser, multifunksjonshemning, kroniske sykdommer, tidlig ervervede hjerneskader, genetiske syndromer, nevrodegenerative tilstander og medfødte misdannelser.

 
Se målbeskrivelsene for de enkelte obligatoriske programmene for hvilke krav som gjelder spesifikt for disse programmene. 
 
Gjennomføring
Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig.
 
Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. I løpet av kursperioden for det obligatoriske programmet (96 timer kurs jevnt spredt over minimum 18 måneder), må du ha mer enn 60 timer veiledning og mer enn 9 måneder obligatorisk praksis samtidig med kursdeltakelsen. Du må ha mer enn 48 timer kurs samtidig som du er i praksis og har veiledning. Det betyr at du må være i praksis på minst 4 av 6 samlinger.
 
Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis på våre nettsider (kurs og utdanning/spesialistutdanning/skjemaer)

Kurset gir en innføring i vanlige kognitive vansker i målgruppen og hvordan disse kan utredes, samt eksempler på tilrettelegging og behandling. Psykisk utviklingshemning blir brukt som eksempel.

Etter kurset skal psykologen:

 • Ha kjennskap til tester/ kartleggingsmateriell som benyttes i utredning av utviklingshemming og andre kognitive vansker hos barn og voksne, samt vurdere konsekvenser for tiltak
 • Ha et bevisst forhold til styrker og begrensninger ved de mest aktuelle tester og kartleggingsmateriell
 • Kunne utrede funksjonsvansker og vurdere bistandsbehov hos mennesker med sammensatte funksjonshemminger
 • Kunne reflektere over og anvende testresultater som basis for utvikling av tiltak
 • Ha kunnskap om formidling av utredningsresultater og diagnose
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Arvid Nikolai Kildahl, Nils-Øivind Offernes, Kristine Stadskleiv, Annette Helen Hunt, Marianne Winge Hesla, Tonje Elgsås, Per-Ola Rike.
Prosjektnummer:
10HA224006
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset gir en oversikt over autismespekterforstyrrelser og kunnskap om elementene i utredning av disse vanskene.

Etter kurset skal psykologen ha:

 • Kunnskap om diagnostisering av autismespekterforstyrrelser
 • Kjennskap til vanlige utredningsverktøy
 • Kjennskap til vanlige problemstillinger innenfor målgruppen
 • Kjennskap til ulike behandlingstilnærminger inkludert tidlig intervensjon
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Arvid Nikolai Kildahl.
Prosjektnummer:
10HA324006
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset vil omhandle grunnleggende teori og praksis i forhold til utredning og tiltaksutvikling overfor personer med språk- og kommunikasjonsvansker. Etisk

refleksjon rundt selvbestemmelse og livskvalitet for mennesker med store språk/ kommunikasjonsvansker vil bli vektlagt. Modelldiagnoser vil være CP og multifunksjonshemming.

Etter endt kurs skal psykologen:

 • Ha kunnskap om typisk, atypisk og avvikende språk- og kommunikasjonsutvikling
 • Kjenne til ulike metoder og verktøy for kartlegging av språk og kommunikasjon
 • Kjenne til metoder for å stimulere språk- og begrepsutvikling
 • Ha kunnskap om sentrale prinsipper ved valg av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Eirik Inge Nordmark.
Prosjektnummer:
10HA425006
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset gir en gjennomgang av sentrale problemstillinger knyttet til utredning og diagnostisering av psykisk lidelse og utfordrende atferd hos personer med habiliteringsbehov. Praktiske eksempler på tiltak vil bli vektlagt.

Etter kurset skal psykologen:

 • Ha kjennskap til psykiske lidelser som er vanlige hos personer med utviklingshemming
 • Ha kjennskap til verktøy for å diagnostisere psykisk lidelse hos personer med utviklingshemming
 • Ha kunnskap om risikofaktorer for utvikling av psykiske lidelse og utfordrende atferd samt forebyggende tiltak
 • Ha kjennskap til vanlige tilnærminger til forebygging og behandling av utfordrende atferd og psykiske lidelse hos personer med utviklingshemming
 • Ha kjennskap til gjeldende lovverk som regulerer tvangsbruk overfor mennesker med utviklingshemming
 • Vurdere faglig og etisk forsvarlighet ved forebyggende og skadeavvergende tiltak
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Prosjektnummer:
10HA525006
Oppmøtetype:
Fysisk

Kurset omhandler utvalgte tilstander og implikasjoner for utredning, forebygging, oppfølging og livsfaser. Det legges vekt på utfordringer knyttet til det å leve med funksjonshemming i ulike faser av livet. Problemstillinger vil bli eksemplifisert ved ulike diagnosegrupper innen habilitering.

Etter kurset skal psykologen:

 • Ha kjennskap til konsekvenser for dagliglivsfungering ved utvalgte tilstander
 • Kjenne til vanlige livsfaserelaterte problemstillinger
 • Ha kjennskap til og kunne drøfte etiske dilemma i habiliteringsarbeid
 • Ha kjennskap til pårørende og familiearbeid, inkludert «leve-med» perspektivet, diagnoseforståelse og sorgarbeid
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Prosjektnummer:
10HA625006
Oppmøtetype:
Fysisk
Logg inn på Min side for mer informasjon om Habiliteringspsykologi - 006 (fra 07.03.2024 til 19.09.2025) Les mer på Min Side
Påmeldingsfristen er passert.