Hopp til hovedinnhold

Utdanningsprogrammet for barnefaglig sakkyndige

Kurskategori:
Utdanningsprogram
Sted:
Oslo
Timer:
Periode:
22.05.2024 10.12.2025
Påmeldingsfrist:
17.04.2024
Avmeldingsfrist:
17.04.2024

Ingen generell beskrivelse tilgjengelig for kurs.

Det første kurset tar for seg rolleforståelse og etisk bevissthet. For å opptre adekvat og å kunne samhandle med aktørene i barnevern- og foreldretvistsaker må den sakkyndige utvikle forståelse for egen og andres rolle. Deltakerne får økt forståelse for betydningen av de særskilte ferdighetene og kunnskapene som kreves for å arbeide i grensesnittet mellom fag og jus. Kurset gir en innføring i grunnleggende rettslige prinsipper og juridiske arbeidsmåter i sivile og strafferettslige saker. Deltakerne vil også få kunnskaper om aktuelle lovverk og juridiske rammer. Dette vil gi forutsetninger for å opptre adekvat som sakkyndig i en forvaltningsmessig og rettslig kontekst. Undervisningen på dette kurset omhandler faktorer som skiller rollen som terapeut fra rollen som sakkyndig.
Priser:
Pris, medlem:
4,000 kr
Pris, ikke-medlem:
4,000 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Kursleder(e):
Linn Mari Engebretsen, Ingrid Anna Wien Sønstebø, Espen Walstad, Frida Gullestad Rø, Ragnhild Kverneland .
Prosjektnummer:
55UT124005
Oppmøtetype:
Fysisk
Den sakkyndiges rolle som mekler med referanse til §61.1 og §61.4 i barneloven danner utgangspunktet for dette kurset. Gjennom eksempler på konkrete saker øker deltakernes forutsetninger for å opptre adekvat i denne rollen. Kurset skal gi økte forutsetninger for å velge mellom forskjellige metoder, med utgangspunkt i de ulike rollene og oppgavene som hhv. sakkyndig, mekler og vitne. De spesifikke kunnskapene om mekling og meklerrollen vil gi økte forutsetninger for å bidra til at barnets beste ivaretas, eventuelle konflikter dempes og til at foreldrene blir i best mulig stand til å samarbeide om organiseringen av samvær og omsorgsgivning.
Den sakkyndiges fokus på barnets stemme, og eventuelle konflikters betydning for barnet, bidrar til økt forståelse for barnets behov.
Selvivaretakelse, veiledning og kollegastøtte blir tematisert under denne samlingen. Dette med utgangspunkt i saker der den sakkyndige har blitt klaget inn for brudd på de fagetiske retningslinjene.
Priser:
Pris, medlem:
4,000 kr
Pris, ikke-medlem:
4,000 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Prosjektnummer:
55UT224005
Oppmøtetype:
Fysisk
Formålet med dette kurset er at den sakkyndige utvikler økt kompetanse om kartlegging, utredning og samtaler med barn etter barneloven og barnevernloven. Undervisningen vil tematisere samtaler med barn i barnevern- og barnelovsaker.  Fokuset er barnets mening, og at denne fremkommer i den sakkyndiges arbeid. I tillegg vil barnets forståelse av egen situasjon og hvordan denne påvirker dem løftes frem.
Priser:
Pris, medlem:
4,000 kr
Pris, ikke-medlem:
4,000 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Prosjektnummer:
55UT325005
Oppmøtetype:
Fysisk
Dette kurset skal gi den sakkyndige en forståelse av hvordan den voksnes fungering påvirker omsorgsevnen overfor barn. Deltakerne vil også få økt forståelse av konsekvensene for barna når omsorgskompetansen og -evnen ikke er tilstrekkelig vurdert ut fra barnets alder og behov. Spesifikke temaer som tas opp er vold, rus, psykisk helse og evnenivå.
Ulike perspektiver på psykiske problemers betydning for foreldres forutsetninger som omsorgspersoner blir drøftet. Det tas utgangspunkt i ulike alvorlighetsgrader og forskjellige typer av psykisk lidelse. Å ta ansvar for barnets behov, samt evne til å tilby nær kontakt med barnet som omsorgsperson, er sentralt. Alvorlige personlighetsavvik og konsekvenser for foreldrefungering tematiseres også.
Priser:
Pris, medlem:
4,000 kr
Pris, ikke-medlem:
4,000 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Prosjektnummer:
55UT425005
Oppmøtetype:
Fysisk
Formålet med det siste kurset er at deltakerne får økt kunnskap om ulike juridiske temaer som er relevante for sakkyndighetsarbeid. Disse temaene ses i sammenheng med barneloven og barnevernloven. Kunnskap om vurderingskriterier i forbindelse med f.eks. vurdering av fast bosted, eventuell omsorgsovertakelse, samværsutmåling og støttende tiltak overfor familien står sentralt. Deltakerne vil også få en innføring i de spesifikke kravene for korrekt skriftlig og muntlig fremstilling.
Priser:
Pris, medlem:
4,000 kr
Pris, ikke-medlem:
4,000 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Prosjektnummer:
55UT525005
Oppmøtetype:
Fysisk
Logg inn på Min side for mer informasjon om Utdanningsprogrammet for barnefaglig sakkyndige (fra 22.05.2024 til 10.12.2025) Les mer på Min Side
Påmeldingsfristen er passert.