Hopp til hovedinnhold

Organisasjon og ledelse - 007

Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Periode:
09.10.2024 09.10.2025
Påmeldingsfrist:
04.09.2024
Avmeldingsfrist:
04.09.2024
Påmelding gjøres til kurs 1, og det er bindende påmelding til hele programmet.
 
De 4 kursene har med en tilhørende dag i veiledningsgruppe for hvert kurs (totalt 32 timer gruppeveiledning)
Programmet er basert på at deltakerne har mulighet for å utføre et prosjekt med relevans for virksomheten de arbeider i (eks. endringsarbeid, kvalitetsarbeid, resultat og oppfølgingsarbeid).
Det forutsettes stor grad av egenaktivitet på og mellom kursene.

 
De obligatoriske veiledningsdagene, som organiseres av kurslederne dekkes ikke av kursavgiften
 
Målgruppe
Målgruppen for det valgfrie programmet er psykologer som ønsker å bidra til å utvikle organisasjoner og god ledelse. Det er ingen spesifikke krav til forkunnskaper utover psykologutdanningen. Det vil også være nyttig for nye ledere som ønsker en økt forståelse for lederoppgaver og organisatoriske sammenhenger. Programmet kan ikke godkjennes som en del av spesialiteten i organisasjonspsykologi
 
Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.
 
Målsetting
Programmet skal gi økte forutsetninger for deltakelse i organisasjonsutvikling, gå inn i prosjektledelse, og anvende eget fag for å skape bærekraftige resultater for virksomheten gi økt forståelse for hvordan: - grupper og organisasjoner fungerer og - grupper og organisasjoner kan påvirkes og utvikles motivere, forberede og kvalifisere psykologer under spesialisering og psykologspesialister til å gå inn i ledelse og ta på seg formelle lederroller.

 
Se målbeskrivelsene for de enkelte valgfrie programmene for hvilke krav som gjelder spesifikt for disse programmene. 
 
Sjekk om det valgfrie programmet er godkjent til den spesialiteten du utdanner deg til.
 
Gjennomføring
Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig.
 
Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program må du ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 md. praksis samtidig. Du må være i praksis på 3 av 4 kurs.
 
Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis på våre nettsider (kurs og utdanning/spesialistutdanning/skjemaer)
Læringsutbytte

Etter kurset skal psykologen:
 • Være kjent med psykologers forutsetninger for ledelse (pågående prosjekt)
  • Positive: Relasjonskunnskap, endringskompetanse, kunnskap om sosialpsykologi, normalpsykologi, utviklingspsykologi, empati, etc.
  • Negative: Uklarhet, likeverdige relasjoner, beslutningsvegring, etc.
 • Kunne diskutere roller, eks. fagperson vs. leder
 • Være kjent med egne forutsetninger for ledelse
  - Personlighet, personlig kompetanse (samarbeidsevner, struktur), styrke og utviklingsområder
  - Motivasjon/verdier
  - Kognitive forutsetninge
  - Innsikt i egen innflytelse/legitim og illegitim makt
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Scandic Helsfyr hotel
Kursleder(e):
Rudi Myrvang, Elisabeth Østrem.
Prosjektnummer:
40OR124007
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte
Etter kurset skal psykologen:
 • Kunne gjøre rede for ulike organisasjonsmodeller og styringsstrukturer i offentlig og privat virksomhet.
 • Bygge videre på kunnskap fra fellesprogrammet (systemkompetanse/lovverk)
 • Ha innsikt i hvordan man kartlegger organisasjonskultur og – klima og vurdere hvordan resultatene kan brukes i endringsarbeid
  • Kultursensitivitet
 • Kunne identifisere effektive intervensjoner for ulike organisasjonsutfordringer
 • Ha kunnskap om ulike former for faglig ledelse: Prosjektledelse/tverrfaglig ledelse/endringsledelse
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Scandic Helsfyr hotel
Kursleder(e):
Rudi Myrvang, Elisabeth Østrem.
Prosjektnummer:
40OR225007
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte
Etter kurset skal psykologen:
 • Kunne redegjøre for prinsipper for sosial påvirkning
 • Kunne forklare hvordan motivasjon og engasjement kan utvikles og vedlikeholdes
 • Kjenne til hvordan psykologisk teori kan anvendes på team og teamutvikling i organisasjoner
 • Kunne gjøre rede for hva som kjennetegner effektive team 
 • Kunne legge til rette for effektive teamprosesser 
 • Kunne anvende et utvalg prosessverktøy for teamutvikling 
 • Kunne gjøre rede for hva som fremmer og hemmer samarbeid med utgangspunkt i egne erfaringer
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Scandic Helsfyr hotel
Kursleder(e):
Rudi Myrvang, Elisabeth Østrem.
Prosjektnummer:
40OR325007
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte

Etter kurset skal psykologen (koblet til kurs 1):
 • Kunne redegjøre for hva som menes med arbeidsgiveransvar og styringsrett
 • Utvise forståelse for at ulike paradigmer ligger til grunn for ulike styringsformer som:
  • Målstyring, kvalitetsstyring, verdibasert ledelse
  • Økonomistyring
 • Forstå finansieringen av offentlig sektor
 • Forstå rammene for egen virksomhet i en lederrolle
 • Forstå hvordan man lager en virksomhetsplan og følger opp resultatene
 • Se mulighetene i økonomistyring
 • Kunne gjennomføre en stillingsanalyse og lage en enkel stillingsbeskrivelse og kravspesifikasjon
 • Kjenne til ulike metoder for kartlegging av kompetanse til bruk i seleksjon, så som ulike intervjuer og tester og inventorier, og kunne koble disse til kravspesifikasjonen. Kjenne til styrker og svakheter ved ulike seleksjonsmetoder.
 • Gjennomføre et strukturert intervju
 • Kjenne til hvordan gjennomføre en seleksjonsprosess som ivaretar mangfolds- perspektivet
 • Ha kunnskap om ulike faktorer og prosesser som påvirker vår vurderingsevne i møte med kandidater
Priser:
Pris, medlem:
7,980 kr
Pris, ikke-medlem:
15,960 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Scandic Helsfyr hotel
Kursleder(e):
Rudi Myrvang, Elisabeth Østrem.
Prosjektnummer:
40OR425007
Oppmøtetype:
Fysisk
Logg inn på Min side for påmelding til Organisasjon og ledelse - 007 (fra 09.10.2024 til 09.10.2025) Påmelding på Min Side