Hopp til hovedinnhold

Menneskerettighetsutvalget

Vi (MRU) arbeider for at menneskerettigheter, slik de fremkommer i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner, får innpass i psykologisk kunnskap og virksomhet.

Medlemmer

 • Reidar Hjermann, leder
 • Karl Eldar Evang
 • Katrin Glatz Brubakk
 • Anna Helle Valle
 • Alba Banoun
 • Runa Kongsvik

Menneskerettighetsutvalget ble etablert i 1998 og skal arbeide for forholdet mellom menneskerettigheter, slik de kommer til uttrykk i FNs konvensjoner, og psykologisk kunnskap og virksomhet. Dette er utvalgets mandat.

Utvalget skal bidra til å

 • forebygge at mennesker utsettes for brudd på menneskerettigheter
 • fremme bruk av psykologisk fagkunnskap for å hjelpe mennesker som blir eller har vært utsatt for menneskerettighetsbrudd
 • bidra til å utvikle og formidle kunnskap om forholdet mellom menneskerettigheter og psykologi
 • bidra til å øke bevisstheten om sammenhengen mellom menneskerettigheter, helse og livskvalitet
 • bidra til at psykologisk fagkunnskap blir anvendt for fred, konfliktløsning og respekt for menneskerettigheter
 • forhindre at psykologisk fagkunnskap blir brukt krenkende eller undertrykkende
 • forhindre enhver medvirkning fra psykologer i tortur eller andre menneskerettighetsbrudd
 • bidra til å støtte psykologer og psykologers samarbeidspartnere som hindres i å utøve sin virksomhet eller som trakasseres eller forfølges på grunn av sin psykologiske virksomhet og sitt engasjement for menneskerettigheter

Utvalget deltar i nettverk med andre menneskerettighetsgrupper og frivillige organisasjoner, og har som medlemmer av slike nettverk vært med på uttalelser, åpne brev og høringer til norske myndigheter i saker av betydning for menneskerettigheter i Norge og internasjonalt.

Menneskerettighetsutvalgets arbeid er forankret i Psykologforeningens prinsipprogram, paragraf 4:

Arbeidet for høy faglig og etisk standard innen psykologisk virksomhet og ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter betyr at:

Høy faglig og etisk standard er viktig innen alle deler av fag og forskning. I møte med folk og samfunn må psykologien anvendes på en måte som ikke svekker dens omdømme, og det må alltid kunne henvises til forskningsbasert kunnskap og at den ikke er i strid med de grunnleggende menneskerettighetene. For psykologer er det den lovhjemlede autorisasjonen, samt fagetikken som setter rammene og som sikrer befolkningens rettigheter.

Psykologforeningen baserer sitt arbeid for å sikre den faglige og etiske standarden på psykologers praksis på følgende prinsipper:

 1. Psykologisk fagutøvelse skal ivareta grunnleggende menneskerettigheter. Menneskerettighetsbasert praksis betyr å forholde seg aktivt til innholdet i eksisterende internasjonale konvensjoner og relevant nasjonal lovgivning, arbeide for å sikre at rettighetene blir respektert og reagere når det skjer brudd på menneskerettighetene.
 2. Utdanning i psykologi på høyt akademisk nivå må ha en høy faglig og etisk standard.
 3. Psykologer skal arbeide mot diskriminering.
 4. Felles nordiske fagetiske retningslinjer har udiskutabel autoritet som psykologenes selvpålagte kontrollsystem.
 5. I psykologisk fagutøvelse må det gis rom for refleksjon rundt egen psykologisk praksis.

Psykologer må ha kunnskap om menneskerettigheter fordi..... 

 1. … vår virksomhet er juridisk bundet av menneskerettigheter og konvensjonene Norge har ratifisert
 2. … vi har kunnskap om hvor skadelig det er for mennesker å oppleve alvorlige menneskerettighetsbrudd, og kan derfor si noe om hvilke forhold som krever forebygging og behandling
 3. … vi arbeider direkte med sårbare grupper hvis særlige behov ikke er tilstrekkelig ivaretatt
 4. … vi arbeider i system der menneskerettighetsbrudd og krenkelser forekommer, herunder psykisk helsevern, eldreomsorgen, barnevern og asyl-/flyktningfeltet
 5. … vi skal bidra til å lege skadene hos personer utsatt for menneskerettighetsbrudd, og trenger derfor kunnskap om hvilke rettigheter som er krenket og implikasjonene dette har
 6. … vi har faglige forutsetninger til å være talerør for personer og grupper som ikke får sin stemme hørt i samfunnet
 7.  … vi har erfaring med og kunnskap om forhold som er i strid med grunnleggende rettigheter, og kan derfor være proaktive og bidra til endring og utvikling i samfunnet
 8. … vi må hindre at psykologisk fagkunnskap misbrukes i nedbrytingens tjeneste og ansvarliggjøre psykologer som deltar i rettighetskrenkende handlinger
 9. … vi har kolleger i verden som blir utsatt for forfølgelse, overgrep og hindringer i sitt profesjonelle helsearbeid, og må vise dem solidaritet og støtte, blant annet i form av brev, henvendelser og protestbrev
 10. … vi kan hjelpe mennesker som har vært utsatt for menneskerettighetsbrudd i ulike deler av verden gjennom å yte bistand innenfor en menneskerettighetskontekst
 11. … vi kan bruke vår kliniske og forskningsbaserte ekspertise til å styrke kampen mot menneskerettighetsbrudd både nasjonalt og internasjonalt
 12. … vi har særlige forutsetninger og et moralsk ansvar om å ta til orde mot de destruktive og nedbrytende forholdene som rammer enkeltpersoner og samfunn – i nærsamfunnet og i verden for øvrig.

Last ned MRU-plakaten