Hopp til hovedinnhold

Godkjenningsutvalget

Vi behandler søknader om spesialistgodkjenning og undersøker om kravene til vedlikehold av spesialiteten er oppfylt.

Uvalget oppnevnes av sentralstyret og består av representanter foreslått av brukerne (1), myndighetene (2), arbeidsgiverne (1), universitetene (1) og Psykologforeningen (4). Sentralstyret oppnevner leder og nestleder for godkjenningsutvalget. Godkjenningsutvalget behandler søknader om spesialistgodkjenning, samt om kravene til vedlikehold av spesialiteten er oppfylt.

Medlemmer

  • Ole André Solbakken (Universitetene), leder
  • Krister Fjermestad (Psykologforeningen), nestleder
  • Adrian Lorentsson (Brukerne)
  • Anne Sund (Arbeidsgiverne, OUS)
  • Hanne Elisabet Strømsvik (Psykologforeningen)

Vi bedømmer søkeres kvalifikasjoner i overensstemmelse med gjeldende krav. Vi gir råd vedrørende spesialiteter, obligatoriske og valgfrie program, fellesprogrammet og vedlikeholdsaktiviteter.

Dersom en søker har spesielle kvalifikasjoner på et felt, kan vi foreta en helhetlig faglig vurdering av om søkers kvalifikasjoner kan føre frem til spesialistgodkjenning, selv om enkelte formelle krav ikke er oppfylt.

Avslag på søknader om spesialistgodkjenning skal være begrunnet og det skal opplyses om klageadgang. Ved avslag kan psykologen anke til ankeutvalget, som fatter endelig avgjørelse. Dersom godkjenningsutvalget godkjenner søknaden, er denne avgjørelse endelig og sentralstyret utsteder spesialistdiplom.

Avgjørelser i utvalgsmøter fattes med simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet er leders stemmegivning utslagsgivende. Utvalget er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede.