Hopp til hovedinnhold

Organisasjonspsykologi

Organisasjonspsykologi handler om hvordan organisasjoner fungerer, med utgangspunkt i sosialpsykologisk teori og innflytelse fra utviklings-, personlighets- og kognitiv psykologi.

Dette feltet er den eldste formen for anvendt psykologi, og har utviklet seg til å bli en egen disiplin med mål om å skape effektive og bærekraftige organisasjoner som er givende for ansatte, eiere og samfunnet. Organisasjonspsykologi kan deles i to hovedområder:

Organisasjonsfeltet ser på samspillet mellom mennesker, teknologi og systemer i organisasjonene, inkludert viktige temaer som kommunikasjon, ledelse, gruppedynamikk, konflikt og organisasjonskultur.

Personalfeltet handler om forholdet mellom ansatte og organisasjonen, og omfatter seleksjon, rekruttering, kompetanseutvikling, vurdering og belønning.

Organisasjonspsykologi overlapper med arbeidspsykologi, som tar for seg temaer som arbeidsmiljø, prestasjoner og jobbdesign. Å jobbe som organisasjonspsykolog krever spesialisert kunnskap, ferdigheter og etikk, som du vil utvikle gjennom spesialistutdanningen.

Spesialister i organisasjonspsykologi skal ha kunnskap om:

 • Hvordan motivasjon, engasjement og trivsel utvikles og vedlikeholdes, og hvordan disse faktorene har betydning for prestasjoner og produktivitet
 • Hva som kjennetegner effektiv kommunikasjon i organisasjoner
 • Mellommenneskelige konflikters dynamikk og sentrale prinsipper for konflikthåndtering
 • Hvordan sosiale, kognitive og emosjonelle faktorer påvirker beslutninger på individ, team og organisasjonsnivå
 • Det teoretiske grunnlaget for ulike strategier innen HR-området
 • Hvordan organisasjonens effektivitet påvirkes av strukturer og prosesser i grupper/team
 • Sentrale ledelsesteorier og hvordan arbeide med lederutvikling
 • Forskjellige rammeverk, perspektiver og tilnærminger til organisasjonsutvikling
 • Hvordan ansattes holdninger og organisasjonens effektivitet påvirkes av teknologi, organisatoriske strukturer og prosesser
 • Hvordan kulturelt mangfold har implikasjoner for ledelse og interaksjon i og mellom grupper
 • Nytteverdi av-, og begrensinger ved, test- og kartleggingsverktøy
 • Fagetiske prinsipper og hvordan disse utfordres i en organisasjonspsykologisk kontekst

Gjennom praksis og veiledning utvikler psykologen ferdigheter i å:

 • Identifisere utfordringer og behov for organisasjonspsykologisk intervensjon, anbefale metode og samarbeide med oppdragsgiver for å klargjøre behov, avklare og fordele ansvar mellom psykologens som bidragsyter og klienten som oppdragsgiver – definere mål og utvikle kriterier for måloppnåelse
 • Kunne velge og anvende passende og evidensbaserte instrumenter, teknikker og metoder for utredning på ulike nivåer i ulike organisasjoner
 • Bidra til utvikling av instrumenter og metoder. Dette forutsetter at en har kompetanse til å både analysere behov og kunne vurdere reliabilitet og validitet ved ulike instrumenter og metoder
 • Kunne lede eller bidra til intervensjoner og implementeringsprosesser overfor individer, grupper og organisasjonen som helhet
 • Evaluere program og intervensjoner i organisasjonen. Dette omfatter mellom annet å kunne planlegge evalueringer av intervensjoner, vurdere målkriterier og gjennomføre evalueringer av intervensjoner
 • Kommunisere effektivt om resultatene av vurderinger og intervensjoner via tilbakemeldingsøvelser og skriftlige rapporter

Det er et mål at psykologen i en organisasjonspsykologisk kontekst skal:

 • Vise respekt for individ og gruppers grunnleggende rettigheter, verdighet og integritet, og tilstrebe å unngå at kunnskap anvendes på en måte som krenker, utnytter eller undertrykker individer
 • Være oppmerksom på og respektere den kunnskap, innsikt, erfaring og ekspertise som finnes blant individer og organisasjoner vedkommende arbeider for og bidra til at organisasjonspsykologisk kompetanse overføres til organisasjonen
 • Gjøre informert samtykke mulig gjennom å informere klient og berørte parter om planlagte undersøkelser og tiltak, slik at de har et grunnlag for å velge om de vil delta i undersøkelser eller gjennomføre tiltak
 • Være oppmerksom på de begrensningene som ligger i metoder og framgangsmåter som brukes og synliggjør dette overfor klienter
 • Søke tydelige avklaringer om hva slags rolle en inntar overfor en gitt organisasjon og hvem som er oppdragsgiver
 • Tilstrebe bevissthet om sine egne behov, holdninger og vurderinger og om sin rolle i relasjonen til individ, grupper og organisasjoner. Ikke misbruke sin makt og stilling gjennom å utnytte klientens avhengighet og tillit

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten må du ha fullført fellesprogrammet.

Du må også være i godkjent praksis som psykolog og motta veiledning samtidig som du går på kurs.


 • Minimum fire årsverk med organisasjonspsykologisk praksis
 • Minimum 180 timer veiledning av spesialist i organisasjonspsykologi
 • Minimum 160 timer kurs, fordelt over to år
 • Skriftlig arbeid

Psykologer som følger kursene på det obligatoriske programmet skal også være i praksis og motta veiledning som er relevant for den valgte spesialiteten.

OBS: Spesialiteten i organisasjonspsykologi har ikke valgfrie program.


Konsulentsyklus Kurskalender (meld deg på)
Spesialiteten i organisasjonspsykologi gjør deg automatisk kvalifisert for det europeiske spesialistsertifikatet i arbeids- og organisasjonspsykologi. Her forteller organisasjonspsykolog Øivind Bjørnson om spesialistsertifikatet.