Hopp til hovedinnhold

Arbeidspsykologi

Arbeid er av vesentlig betydning for mening, mestring, identitet, tilhørighet, livskvalitet og god psykisk helse. Å være utenfor arbeidsliv eller utdanning kan påvirke både psykisk og somatisk helse.  

Arbeidspsykologi dreier seg om forholdet mellom individets forutsetninger og arbeidslivets krav, samt kunnskap om hva som fremmer og hemmer tilpasning og deltakelse i arbeidslivet.

Arbeidspsykologi har et normalpsykologisk fokus med vekt på individets ressurser, motivasjon og utviklingsmuligheter i arbeidslivet. Spesialisten i arbeidspsykologi kombinerer denne kunnskapen med kompetanse om psykisk helse, utredning og behandling.

Hensikten med programmet er å gi spesialisten systemisk og individrettet kompetanse for å fremme deltakelse i arbeidslivet; bidra til inntreden og tilbakeføring i arbeidslivet, forebygge sykefravær og frafall, samt bidra til helsefremmende arbeidsplasser.

En spesialist i arbeidspsykologi skal ha kunnskap om: 

 • Sammenhenger mellom psykisk helse, sykefravær og uførhet
 • Sammenhenger mellom forhold i arbeidsliv og utvikling av helseplager (eksempelvis behov for krav, kontroll og støtte)
 • Sammenhenger mellom helseplager, arbeidsdeltakelse og tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen
 • Utredning og kartlegging av helsetilstand og arbeidsfunksjon
 • Relevante test- og kartleggingsverktøy og nytteverdi og begrensinger ved disse
 • Behandling av psykiske lidelser med samtidig jobbfokus
 • Tiltak som bidrar til arbeidsdeltakelse for personer med nedsatt arbeidsevne
 • Hvordan sosiale, kognitive og emosjonelle faktorer påvirker beslutninger knyttet til arbeidsliv og deltagelse
 • Hvordan sosiale kategorier som kjønn, etnisitet, religion, sosial klasse og seksuell orientering kan påvirke arbeidstilknytning og helse
 • Faktorer på arbeidsplassen som virker helsefremmende og faktorer som øker risiko for utvikling av helseplager
 • Sammenhengen mellom konflikter, mobbing og helseplager på arbeidsplassen- kjennetegn og intervensjoner
 • Ulike bransjer og deres tilhørende krav til arbeidsutøvelse
 • Arbeidsmiljøloven og det bredere rammeverk som regulerer arbeidslivet, helsetjenesten, velferdssystemene og det øvrige tjenesteapparatet
 • Metoder som bidrar til å utvikle ledere og ledelse for å sikre helsefremmende og inkluderende arbeidsplasser
 • Hvordan inkludering og arbeidsdeltagelse påvirkes av endringer i teknologi, organisatoriske strukturer og prosesser

Gjennom praksis og veiledning utvikler psykologen ferdigheter i: 

 • Å utrede og kartlegge helse, kognitiv fungering, motivasjon, personlighet, yrkespreferanser og arbeidsfunksjon/arbeidsevne
 • Å utarbeide forebyggende og helsefremmende tiltak for arbeidsdeltagelse
 • Jobbrettet terapi og veiledning
 • Å formidle relevante test-, utrednings- og intervensjonsresultater både skriftlig og muntlig, inkludert til samarbeidspartnere
 • Å veilede ledere om psykisk helse og tilrettelegging på arbeidsplassen
 • Å utarbeide forebyggende og helsefremmende tiltak for arbeidsdeltagelse
 • Å anvende metoder for å støtte og vedlikeholde arbeidstakeres og arbeidssøkeres motivasjon, engasjement og trivsel
 • Å kartlegge, iverksette og evaluere tiltak som kan fremme et godt arbeidsmiljø
 • Å håndtere mellommenneskelige konflikter på arbeidsplassen
 • Å kartlegge og iverksette tiltak ved mobbing og trakassering på arbeidsplassen

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten må du ha fullført fellesprogrammet.

Du må også være i godkjent praksis som psykolog og motta veiledning samtidig som du går på kurs.

Obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig med fellesprogram og valgfritt program.


Psykologer som vil:

 • Lære om arbeidets betydning for psykisk og somatisk helse, livskvalitet og livsvilkår
 • Jobbe klinisk og/eller systemisk med et viktig samfunnsoppdrag
 • Bidra til inkludering i arbeidslivet og forebygging av utenforskap

 • Minimum tre årsverk med arbeidspsykologisk praksis
 • Minimum 120 timer veiledning av spesialist i arbeidspsykologi
 • Minimum 96 timer kurs
 • Skriftlig arbeid

Psykologer som følger kursene på det obligatoriske programmet skal også være i praksis og motta veiledning som er relevant for den valgte spesialiteten.


Til spesialiteten i arbeidspsykologi godkjennes følgende valgfrie program i:

 • Allmennpsykologi
 • Gruppeterapi
 • Klinisk helsepsykologi
 • Organisasjon og ledelse
 • Parterapi (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Rus- og avhengighetspsykologi
 • Systembasert arbeid med familier
 • Psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere
 • Forståelse, utredning og behandling av nevrokognitive vansker hos voksne
 • Habiliteringspsykologi

Kurskalender (meld deg på her)