Hopp til hovedinnhold

Skriftlig arbeid for spesialiteten i organisasjonspsykologi

Overordnet mål for det skriftlige arbeidet:

Arbeidet skal vise psykologens evne til skriftlig å formidle psykologfaglig kunnskap til andre innen fagfeltet. Fremstillingen må reflektere god teoretisk og empirisk kunnskap om det valgte temaet, og den må gi en selvstendig drøfting av betydningen for praktisk psykologarbeid av de konklusjonene som blir trukket.

Arbeidet må være utført i tråd med Psykologforeningens prinsipperklæring om evidensbasert praksis og støtte opp om psykologers forutsetninger for evidensbasert yrkesutøvelse.

Tema og typer arbeid

Temaet skal være relevant for den spesialiteten og det fordypningsområdet som psykologen søker om godkjenning for. Psykologen velger selv om arbeidet skal være et forskningsarbeid, et utviklingsarbeid eller et faglig arbeid. Definisjoner av disse kategoriene er gitt nedenfor, og det skal opplyses om hvilken kategori som er valgt.

Semesteroppgaver, eksamensoppgaver og hovedoppgaver som er en del av kravene til godkjenning som psykolog blir ikke godkjent.

Kategorier

Forskning

Forskning er virksomhet av original karakter som er utført systematisk for å skaffe til
veie ny kunnskap. Anvendt forskning er primært rettet mot bestemte praktiske mål
eller tjenesteytelser.

Eksempler på anvendt forskning kan være:

 • Systematisk innsamling av data for å undersøke forekomst og/eller sammenhenger mellom variabler i en organisasjonspsykologisk sammenheng.
 • Evaluering av intervensjon. Systematisk innsamling av data for å dokumentere mulige effekter av intervensjoner rettet mot grupper eller organisasjoner.
 • Uttesting og validering av måleinstrumenter i en organisasjonspsykologisk kontekst.
 • Helsetjenesteforskning. Helsetjenesteforskningen studerer helsesektoren som virksomhet, dens oppgaver, ressurser, aktiviteter og resultater. Arbeidene undersøker hvordan et helsetjenestetilbud er utformet og levert og brukergruppers tilfredshet med tjenesten.
 • Oversiktsartikkel. Kritisk presentasjon og vurdering av kunnskapsstatus for et temaområde.

Utviklingsarbeider

Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot å fremstille nye eller vesentlig forbedrede produkter, eller å innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester. 

Eksempler på utviklingsarbeider kan være:

 • Beskrivelse og systematisk dokumentasjon av et utviklingstiltak, for eksempel team-, leder- eller organisasjonsutvikling
 • Beskrivelse av en forbedringsprosess eller et OU-program
 • Utvikling av kartleggingsverktøy som skal benyttes på enten individ-, teameller organisasjonsnivå.
 • Prosessevaluering, som dokumenterer og analyserer hvordan en utviklingsprosess har blitt gjennomført, og hvor fokuset er på læring, mulige eller gjennomførte intervensjoner underveis i prosessen.

Faglige arbeider

Kategorien utgjøres av de oppgavene som ikke innfrir kriteriene for å bli kalt forsknings- eller utviklingsarbeid. De inneholder et erfaringsmateriale, men formålet med fremstillingen av materialet er mer å belyse et fenomen eller en arbeidsform enn å skulle besvare reiste spørsmål. Oppgavene formidler forfatterens organisasjonspsykologiske ekspertise. Fortellingen om egen innsikt, sett i lys av teori og forskning, er sentral.

Eksempler på faglige arbeider kan være:

 • Teoretiske refleksjoner over et organisatorisk fenomen, et organisatorisk tema, eller en utfordring for en virksomhet, drøftet i lys av teori.
 • Utredning, evalueringsarbeid og effektvurdering. Det er vesentlig at arbeidet beskriver og drøfter kritisk anvendt metode og gjennomføring av evalueringen.
 • Anvendelse og redegjørelse for organisasjonspsykologisk program eller metode: For eksempel refleksjoner om organisasjonspsykologens rolle og erfaringer i anvendelse av et lederutviklingsprogram. Nøyaktig beskrivelse av arbeidet og en kritisk drøfting av egen rolle.
 • Redegjørelse for et organisasjonspsykologisk tema. Arbeidet har likhet med en oversiktsartikkel, men har ikke samme strenge krav til systematikk og kritisk vurderingen som er krevd for forskningsarbeid.

Vurderingskriterier

Ved vurdering av det skriftlige arbeidet vil det legges vekt på at de overordnete målene er ivaretatt. Det er forventet at arbeidet er språklig gjennomarbeidet, med nødvendig klargjøring av faglig begrepsbruk. Strukturen i arbeidet må være tydelig presentert, tilpasset temaet for oppgaven og med en logisk indre sammenheng.

Hvis det reises spørsmål som blir forsøkt besvart, må materialet gi muligheter for å besvare dem. Teori og forskningsresultater som blir trukket inn for å belyse tema, må være relevant, oppdatert og av det omfang som er nødvendig for formålet. Ved vurderingen for øvrig vil noe ulike kriterier bli lagt til grunn for de tre hovedkategoriene.

Kriterier for vurdering av forskningsarbeider

Strukturen i fremstillingen skal være den en finner i vitenskapelige artikler. Problemstillingene skal være tydelige, slik at det er mulig å vurdere om de er besvart.

I empiriske artikler skal utvalget være stort nok til at problemstillingene kan bli
besvart.

 • Design og datainnsamling skal være adekvat for formålet.
 • Det skal være redegjort for analysen av data.
 • Resultatpresentasjonen skal tydelig vise hvilke funn som er gjort.
 • Arbeidet skal gi en kritisk drøfting av hvilke slutninger som en kan trekke på bakgrunn av metode og funn. Det skal analyseres hvilke alternative tolkningsmuligheter som kan være aktuelle.
 • Et arbeid kan bli godkjent selv om tradisjonelle forskningskrav ikke er innfridd. Vilkåret er at mangler blir påpekt, og at det ikke blir trukket slutninger om funn det ikke er belegg for.

Kriterier for vurdering av utviklingsarbeider

 • Formålet med arbeidet skal være tydelig beskrevet. Det er ikke krevd problemstillinger i betydningen forskningsspørsmål som det skal bli funnet svar på.
 • Dersom arbeidet har form av programutvikling, programevaluering, implementering av nye arbeidsformer eller kvalitetsutvikling, skal det vises til relevant metodelitteratur for disse områdene.
 • Dersom arbeidet har form av et pilotstudium, for eksempel med utprøving av en kjent behandlingsmetode for nye klientgrupper, bør det fremgå hvordan et endelig studium kan bli utformet.
 • Beskrivelsene av tilbud må være så konkrete og detaljerte at de gir mulighet for andre til å gjenta forsøket.
 • Begrunnelser for valgte elementer i tilbudet må være så detaljerte at andre kan følge resonnementene og ta stilling til dem.
 • Det må ikke bli trukket konklusjoner om gjennomførbarhet eller effekt av det som er prøvd ut, som det ikke er grunnlag for på bakgrunn av utvalg, design og datainnsamling.

Kriterier for vurdering av faglige arbeider

 • Formålet med arbeidet skal være tydelig beskrevet. Det er ikke krevd problemstillinger i betydningen forskningsspørsmål som det skal bli funnet svar på.
 • Teoretisk drøfting av et fenomen skal være kritisk i sin holdning og forholde seg til mer enn en forståelsesmåte.
 • Presentasjon av egen praksiserfaring og refleksjoner over denne, bør innfri følgende kriterier:
  - Beskrivelsene av materialet må være så konkret og transparent at andre kan ta stilling til refleksjonene over det.
  - Subjekter, situasjoner og kontekst blir beskrevet så fyldig at andre kan vurdere om materialet er relevant for egen praksis.
  - Det må være et tydelig skille mellom observasjoner og fortolkninger.
  - Resonnementer om materialet må være klare og forståelige.
  - I drøftingen må det være åpenhet for alternative fortolkninger.
  - Det må være tydelige premisser for konklusjoner som blir trukket.
  - Det må være dekning i materialet for konklusjonene.

Manuskriptets omfang og utforming

Omfanget bør ligge på 10 - 20 sider, (30 – 50 000 tegn, halvannen linjeavstand, skriftstørrelse 12 pkt). Det skal være gode marger (min.2,5 cm). Bruk avsnitt og mellomtitler. Avsnitt markeres ved å hoppe over en linje for ny tekst. Publiserte arbeider kan leveres til vurdering som de fremstår i publisert form.

Skriving av referanser i tekst og referanseliste følger retningslinjene i Tidsskrift for Norsk psykologforening.

Arbeidet skal ha en forside uten annen tekst. Forsiden skal inneholde: arbeidets tittel, forfatters navn, institusjonstilknytning/tjenestested, adresse, telefonnummer, epostadresse samt spesialitet/fordypningsområde.

Manuskriptet skal oversendes elektronisk.

Antall forfattere

Inntil tre forfattere kan levere skriftlig arbeid sammen. Den enkeltes ansvar for utarbeiding (planlegging, utføring og skriving) må dokumenteres skriftlig av veileder, prosjektansvarlig eller medforfatter(e). Ved flere forfattere kan antall sider økes inntil 30 sider.

Publiserte arbeider 

Ved levering av publiserte arbeider må søker være 1. eller 2. eller 3. forfatter.

Etikk, taushetsplikt og publisering

Arbeidene skal være utført i samsvar med de etiske prinsippene for nordiske psykologer og øvrige gjeldende taushetspliktbestemmelser. Personopplysninger skal anonymiseres og omskrives. Er forfatteren i tvil om taushetsplikten er tilstrekkelig ivaretatt, skal det innhentes skriftlig samtykke til publisering fra klienter og andre berørte informanter. Det er ikke adgang til klausulering i betydningen innskrenking av hvem som skal ha rett til å lese arbeidet.

Norsk psykologforening kan gjøre godkjente oppgaver tilgjengelige for eksempel gjennom nettpublisering. Det kan søkes om dispensasjon ved ønske om unntak fra publisering.

Konsultasjon/veiledning

Spesialistutvalgene kan rådspørres om relevansen av et tema, om valg av kategori for arbeidet og om praktisering av godkjenningskriteriene. Psykologene oppfordres til å inngå avtale om veiledning på det skriftlige arbeidet. Inntil 20 timer av den obligatoriske veiledningen kan benyttes til dette.

Vurdering av skriftlig arbeid 

Lesegruppene og spesialistutvalget for den aktuelle spesialitet/fordypningsområde vurderer om kriteriene for det skriftlige arbeidet er oppfylt. Alminnelige forvaltningsmessige habilitetsprinsipper gjelder ved vurderingen.

Dersom arbeidet ikke anbefales godkjent, skal det gis en begrunnelse med henvisning til de punktene i utfyllende bestemmelser som ikke er oppfylt. Beslutningen om å ikke anbefale godkjenning kan påklages til Ankeutvalget for spesialitetene.

Spesialistoppgaver

Spesialistutdanningen for psykologer hviler på fire grunnpilarer: praksis, veiledning, kurs og skriftlig arbeid. Praksis skal være variert og skal representere en bredde i faglige erfaringer. Veiledningen skal gi en erfaren kollegas perspektiv på arbeidet med de muligheter for korrigering, råd og faglig tilførsel som dette gir, samt gi psykologen mulighet for kontinuerlig selvrefleksjon.