Hopp til hovedinnhold

Hvorfor er veiledning viktig?

Som nyutdannet psykolog og psykolog i spesialisering kan det dukke opp mange spørsmål knyttet til veiledning. Her svarer vi på noen av dem.

Veiledning utgjør en av de fire utdanningsaktivitetene i spesialistutdanningen, sammen med kurs, praksis, og skriftlig arbeid. I løpet av utdanningen må du ha minst 240 timer veiledning. 

Det er også et krav at psykologer på lisens skal ha veiledning i lisensperioden. Veiledning utgjør derfor en stor og viktig del av psykologens arbeidshverdag, og som psykolog bør man gjøre seg kjent med veiledning som metode i profesjonell utvikling.

Hva er hensikten med veiledning?

I en hektisk arbeidshverdag er det ikke alltid rom og mulighet til å til å kunne reflektere over valg og handlinger som man tar i det kliniske arbeidet. Som ny i arbeidsmarkedet vil det ofte være mye man skal lære og sette seg inn i ved arbeidsplassen. I en veiledningssamtale stopper man opp og får både tid, rom og mulighet til å reflektere over egen arbeidsform og egne strategier for faglige valg.

Din veileder er en erfaren kollega, og vil derfor kunne bidra til både refleksjon og drøfting på ulike områder. Målsetningen er at veiledningen bidrar til å øke psykologens kompetanse, både når det gjelder kunnskap, ferdigheter og holdninger, slik at den faglige progresjonen og læringsutbyttet er i tråd med målbeskrivelsen for spesialistutdanningen.

Hva bør du vite når du starter med veiledning?

For psykologen er det viktig å passe på at man gjør seg kjent med krav og dokumenter som regulerer veiledningen. Eksempelvis er det krav både når det gjelder omfang og form på veiledningen ut i fra hvor man er i spesialiseringsforløpet. Dette inkluderer blant annet hvor mange veiledere man skal ha i løpet av spesialistutdanningen, varighet på veiledningsforholdet, om det er individuelt eller i gruppe, tilknytning til praksis, og så videre.

Det er flere dokumenter som regulerer veiledningen, inkludert reglementet for spesialistutdanningen i Psykologforeningen, prinsipperklæringen om evidensbasert psykologisk praksis og etiske retningslinjer for nordiske psykologer. Dette er dokumenter man bør ha god kjennskap til når man går inn i veiledningsarbeidet.

Et av de viktigste verktøyene man har til bruk når det gjelder veiledning, er standardkontrakten for veiledning. For psykologen vil det være lurt å se gjennom denne kontrakten i forkant, og gjerne gjøre seg opp noen tanker om og skrive ned hva som er viktige punkter å ha med for egen del. Veiledningsarbeidet starter alltid med denne kontrakten, som skal fylles ut, underskrives og lastes opp på Min side.

Hva er god veiledning?

God veiledning kjennetegnes blant annet av at veiledningen er organisert på en slik måte at det blir forutsigbart for både psykolog og veileder. Dette innebærer blant annet at de formelle rammene for veiledningen er avklart, slik som hyppighet, varighet, regler for avlysning og endring og evaluering.

En annen viktig del er forventningsavklaring, som også skal fylles ut i kontrakten. Investerer man tid i en gjensidig forventningsavklaring ved oppstart vil dette kunne bidra til et godt og trygt veiledningsforhold på sikt. Innholdet i veiledningen er allerede drøftet og bestemt ut i fra kontrakten, og innebærer at prosessmål og metodemål er definert i oppstartsfasen.

På mange måter kan man si at veiledning er en forpliktelse, og dersom begge parter fyller sin del av forpliktelsen så ligger det til rette for at det blir god veiledning.

Hvis veiledningsforholdet ikke fungerer

I et veiledningsforhold har begge parter ansvar for at veiledningsprosessen blir evaluert underveis, og dette vil kunne hindre at veiledningsforholdet utvikler seg i negativ retning. Her vil kontrakten som allerede er inngått være til god hjelp, hvor et av punktene er forebygging av eventuelle hinder for et godt veiledningsforhold.

Hvis veiledningen da ikke fungerer er det rom for å kunne ta opp dette, og prøve ut eventuelle tiltak som skal til for at det skal kunne fungere. Når veilederforholdet er avsluttet, skal veileder utstede en veiledningsattest etter Psykologforeningens mal for veiledningsattest innen fire uker etter at veiledningen er avsluttet. Denne attesten inneholder både en formativ og en summativ vurdering av psykologen. 

Knytter teori og praksis sammen

Det er ingen tvil om hvor viktig veiledning er, enten man er ny i arbeidsmarkedet eller har jobbet i flere år. Veiledning bidrar til å øke psykologens kompetanse, fremme etisk forsvarlig praksis og sikre en høy kvalitet på tjenestene.

Som ny i arbeidsmarkedet vil det bidra til å knytte den teorien man har lært til den praksisen man skal utføre, rett og slett sikre både kvalitet og mestring.