Hopp til hovedinnhold

Eldrepsykologi

Spesialiteten i eldrepsykologi anvender psykologisk kunnskap og metoder i arbeid med eldre personer og deres pårørende.

Eldrepsykologi omhandler både normal aldring og aldersrelaterte endringer, plager og sykdommer som kan ramme personer i øvre del av livsløpet.

Spesialiteten har som mål å fremme psykisk helse, livsutfoldelse og livskvalitet til den eldre delen av befolkningen. Foruten individrettet samarbeid, står nettverks- og pårørendearbeid sentralt i denne sammenheng.

Obs: For tiden tilbyr vi ingen kurs i eldrepsykologi.

Eldrepsykologen skal få økt kunnskap om:

 • Eldrepsykologiens egenart
 • Normal aldring
 • Psykiske lidelser hos eldre: Utredning/diagnostikk, omfang, symptomer, behandling og oppfølging
 • Vanlige differensialdiagnostiske problemstillinger i møte med eldre
 • Demens: Utredning/diagnostikk, omfang, symptomer, behandling og oppfølging
 • Hvordan ivareta forsvarlig praksis med utgangspunkt i lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere som regulerer psykologarbeid med eldre
 • Aldersrelaterte somatiske tilstander og farmakologiske problemstillinger som har betydning for utredning og behandling
 • Brukermedvirkning: Utfordringer og dilemmaer
 • Ivaretagelse og samarbeid med pårørende
 • Tverrfaglig samarbeid, rådgivning og veiledning av helsepersonell og andre tjenesteytere
 • Spesifikke problemstillinger i arbeid med eldre pasienter, for eksempel smerte, rus og avhengighet, sorg og traumer, selvmord/suicidalitet, vold og overgrep, eksistensielle temaer og palliasjon
 • Faktorer som kan påvirke psykisk helse og livskvalitet hos eldre, for eksempel fysisk helse, mobilitet, sosial tilhørighet, ensomhet, samliv, kultur og livssyn
 • Allmenne og spesifikke forhold i alderdommen av betydning for terapeutisk arbeid
 • Samhandlingsforutsetningene mellom det kommunale systemet og spesialisthelsetjenesten
 • Forebyggende og helsefremmende tiltak i et folkehelseperspektiv

Eldrepsykologen skal utvikle ferdigheter i å:

 • Tilpasse aktuelle psykologiske utrednings- og behandlingsmetoder
 • Utrede, diagnostisere, behandle og følge opp psykiske lidelser hos eldre
 • Utrede, diagnostisere, behandle og følge opp demens
 • Vurdere bistandsbehov og samarbeide med andre tjenesteytere
 • Vurdere egnethet for bilkjøring
 • Veilede og undervise pasienter, pårørende og personalgrupper
 • Initiere og veilede planlagte endringsprosesser på pasientenes ulike livsarenaer
 • Omsette utredninger i praktiske og realistiske tiltak med sikte på å oppnå bedre mestring og livskvalitet for den enkelte pasient og/eller omsorgsgivere
 • Tilpasse informasjon og kunnskap til mottakers forutsetninger og kompetanse, herunder diagnoseformidling
 • Formulere kasus

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten må du ha fullført fellesprogrammet.

Du må også være i godkjent praksis som psykolog og motta veiledning samtidig som du går på kurs.

Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig.


Psykologer som har interesse for å arbeide direkte eller indirekte med eldre.


 • Minimum tre årsverk med eldrepsykologisk praksis
 • Minimum 120 timer veiledning av spesialist i eldrepsykologi
 • Minimum 96 timer kurs
 • Skriftlig arbeid

Psykologer som følger kursene på det obligatoriske programmet skal også være i praksis og motta veiledning som er relevant for den valgte spesialiteten.


Til spesialiteten i eldrepsykologi godkjennes følgende valgfrie program i:

 • Allmennpsykologi
 • Gruppeterapi
 • Klinisk helsepsykologi
 • Organisasjon og ledelse
 • Parterapi (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Rus- og avhengighetspsykologi
 • Systembasert arbeid med familier
 • Psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere
 • Forståelse, utredning og behandling av nevrokognitive vansker hos voksne

Kurskalender (meld deg på her)