Hopp til hovedinnhold

Tverrfaglig samarbeid gir resultater

Felicia Rolf 11.07.2023

– Jeg ble kjempeglad da jeg fikk vite at hun i dag er i 80 prosent jobb og har det fint, forteller psykolog Maria Regina Orzechowska på Best Helse Nordstrand. Foto: Felicia Rolf / Psykologforeningen

Mellom kafeen, blomsterbutikken, nærbutikken og trikkeskinnene står et markant bygg. Nedover kortsiden, med massive bokstaver, står ordene «Best helse».

På dette helsesenteret jobber mange yrkesgrupper sammen for å hjelpe sine pasienter. Her er fastleger, avtalespesialister, fysioterapeut, kiropraktor, vaksinasjonspoliklinikk, treningssenter, sykepleiere og psykologer.

Gjennom prosjektet Primærhelseteam har senteret hatt mulighet til ansette psykologer, uten at psykologhjelpen går på bekostning av pasientenes lommebok. Tilgjengeligheten og samarbeidet mellom profesjonene skaper trygghet og gir svært gode resultater.

Gitt opp systemet: nå frisk og i arbeid

– Da hun ble henvist til meg for to år siden hadde hun mange utfordringer. Blant annet hadde hun både spiseforstyrrelse, var deprimert og var ikke i jobb, forteller Ingrid Tørstad, sykepleier på Best helse Nordstrand.

Ingrid Tørstad, sykepleier på Best helse Nordstrand.

Da pasienten Tørstad forteller om kom til helsesenteret i bydelen i Oslo, hadde hun liten tro på at det fantes noen som kunne hjelpe henne. Etter avslag hos både DPS og i spesialisthelsetjenesten, hadde kvinnen blitt spådd et liv i uføretrygd, med varige, sammensatte problemer.

Etter en fastlegetime på helsesenteret ble kvinnen henvist til Tørstad for en kartlegging. Tørstad konkluderte med at det var lurt å henvise videre til psykolog. Også psykologen er en del av det tverrfaglige teamet på Nordstrand.

– Jeg ble koblet på, og det førte til et langt samarbeid mellom fastlegen, sykepleieren og meg, for å hjelpe kvinnen, sier psykolog Maria Regina Orzechowska.

Sammen med fastlege jobbet Tørstad og Orzechowska tett sammen for å hjelpe kvinnen. De forteller om at hun hadde en god utvikling, og at de sammen fikk sett kvinnen fra flere vinkler og brukte sine kompetanseområder til å hjelpe henne i flere aspekter av livet.

– Nå er hun i 80 prosent jobb, forteller Orzechowska smilende.

– Hun klarer seg veldig bra i hverdagen, og har ikke lenger en spiseforstyrrelse.

Tilbyr en trygghet ulikt noe annet

– Hun klarer seg veldig bra i hverdagen, og har ikke lenger en spiseforstyrrelse, sier psykolog Maria Regina Orzechowska. Foto: Felicia Rolf / Psykologforeningen

– Jeg er heldig som fortsetter å treffe henne innimellom. Hvis det kommer en dårlig periode, er vi her til å ta tak i det, sier Tørstad. 

Det er tydelig at teamet på Best helse Nordstrand følger med pasienten. Kvinnen har månedlig oppfølging med sykepleieren, og har blitt fortalt at psykolog og lege kobles på dersom det skulle oppstå behov for det. 

– Det er hun veldig glad for, fortsetter Tørstad. 

– Kvinnen hadde mistet troen på at hun faktisk kunne få varig hjelp. Hun stolte ikke lenger på helsesystemet, etter alle avvisningene og prosessene. 

I stedet for å bli sendt videre til et fremmed sted, med nye behandlere og ny introduksjon, kunne fastlegen på Nordstrand tilby en tverrfaglig oppfølging, i samme hus og med behandlere som kunne snakke sammen om kvinnens situasjon. 

Orzechowska mener at denne forutsigbarheten skaper en sikkerhet for pasientene som kommer til helsesenteret:

– Alle får plass hos oss, ingen blir avvist. Her tar vi imot hele pasienten, og bruker ulike kompetanser for å hjelpe best mulig. Det tror jeg gir mye trygghet. 

Psykologisk.no Psykologforeningen: – Lovende forslag om tverrfaglighet for allmennlegetjenesten

– Essensielt for pasientene 

Gjennom prosjektet Primærhelseteam får helsesenteret på Nordstrand finansiering fra Helsedirektoratet til å ansette sykepleiere og psykologer. Medisinsk leder på Best helse er overbevist om at denne prøveordningen er til det beste for pasientene: 

Tverrfaglige helseteam

  • en allmennhelsetjeneste som består av psykologer, fastleger, sykepleiere, fysioterapeuter og andre 
  • pilotprosjektet med Primærhelseteam er tverrfaglige fastlegekontor som prøves ut og evalueres i perioden 2018-2023 
  • teamene består hovedsakelig av fastleger, sykepleiere og legesekretærer, men tre av 17 team som er med i forsøket har også psykolog 
  • formålet er å gi bedre hjelp og oppfølging til pasienter som trenger det mest gjennom tverrfaglig samarbeid og oppgavedeling 
  • evalueringen viser gode resultater 
  • framtiden til primærhelseteamene er foreløpig uklar da finansieringen foreløpig gjelder ut 2023

– Vi har holdt på med dette nå i flere år. Det er flere tusen pasienter som har vært innom som har hatt kjempenytte av samarbeidet mellom leger, psykologer og sykepleiere, sier Ola Sand.

Han er spesialist i allmennmedisin og idrettslege hos Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet, i tillegg til å styre prosjektet Primærhelseteam ved Best Helse. 

Han er legespesialist i allmennmedisin og idrettslege hos Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet, i tillegg til å styre Best helse. 

– Sykepleierne oppdager ting vi leger ikke gjør. De er med på hjemmebesøk og har mer tid. De har rett og slett et annet blikk, sier han. 

– Der leger tenker sykdom, diagnose og behandling, tenker de funksjon, fallrisiko, og flere ting som leger ofte ikke tenker så mye på. Når sykepleierne kommer tilbake til oss etter sine samtaler og hjemmebesøk, kan vi sette i gang mer målrettete tiltak som trengs. 

Sykepleierne samarbeider mye med psykologene på senteret, og Sand er tydelig på at dette har påvirket behandlingen de gir til pasientene i bydelen. 

– Sykepleierne snakker ofte med folk i livskriser, men som ikke nødvendigvis har en diagnose eller psykisk sykdom, forteller Sand. 

Psykologene veileder sykepleierne i faste møter hver uke hver uke. Dette er et viktig grep for å møte pasientene som ikke har det godt på best mulig vis. 

– På de årene som har gått ser jeg tydelig hvor mye bedre det er for alle parter, hvilke verktøy sykepleierne har fått fra psykologene, og som de deler videre med pasientene. Den veiledningen mellom psykolog og sykepleier er helt unik.

VG – Vi vet at stadig flere kommuner mangler psykologer.

Finansiering og fastlegekrise

– Det tverrfaglige samarbeidet vi har her har vært viktig også for den såkalte fastlegekrisen. De legene som er her har mye lettere for å henvise pasientene internt videre til et annet og riktigere omsorgsnivå, sier Sand. 

Prosjektet som gjør at psykologene og sykepleierne kan jobbe på Best helse, avsluttes ved utgangen av 2023. Foreløpig har ikke regjeringen gitt noe signal på hva som vil skje med ordningen til neste år. 

– Vi vet ingenting av hva som skjer etter det. Hvis finansieringen bortfaller, så må vi si opp de fleste, sier medisinsk leder. 

Sand forteller at prosjektet har vært helt essensielt for utallige pasienter, og mener at det vil være utrolig synd om det forsvinner.  

– Vi ser jo de samme løsningene i det private, men der koster det mye penger. Her hos oss betyr det ikke noe som lommeboka til folk.

Visste du at?

  • Seks av ti svarer at et samarbeid i allmennhelsetjenesten er blant de viktigste tiltakene for å forhindre langtidssykdom og uførhet, ifølge Helsepolitisk barometer for 2023  
  • Psykiske og fysiske plager henger ofte sammen. Individuelt tilpassede tilbud der ulike faggrupper som lege og psykolog samarbeider mot felles mål for å få en bredere forståelse av pasientens lidelse og behov er hensiktsmessig. En helhetlig behandling er nyttig for dem med milde til moderate plager, og kan være helt avgjørende for dem med sammensatte og alvorlige problemer  
  • Med en voksende andel eldre i befolkning de neste tiårene, trenger vi å tenke både nytt, helhetlig og forebyggende om tiltak for å fremme psykisk og fysisk helse. En mer bærekraftig helsetjeneste med fokus på forebygging og tilgjengelig tverrfaglig hjelp er viktig og riktig for både pasienter, de ulike yrkesgruppene og for samfunnet.