Hopp til hovedinnhold

Autorisasjon

Søknad om godkjenning av autorisasjon og lisens behandles av Helsedirektoratets divisjon for kompetanse og personell.

Autorisasjon skal ivareta pasienters sikkerhet ved å sikre at helsepersonell har de nødvendige kvalifikasjoner for selvstendig utøvelse av yrket. Ordningen med autorisasjon har hjemmel i Helsepersonelloven som trådte i kraft i 2001.

Autorisasjon gis til søkere som har bestått utdanning som psykolog. Vilkårene for autorisasjon fremgår av lovens § 48.

Lisens

Lisens er godkjenning til å praktisere som psykolog under veiledning for å oppnå autorisasjon.

En lisens kan blant annet være begrenset i tid, til sted og til bestemte oppgaver, og kan bare gis etter en konkret vurdering der man finner det godtgjort at lisensinnehaveren kan utøve yrket forsvarlig under veiledning.

Typisk vil ordningen med lisens bli brukt overfor søkere som har gjennomført utdanning i utlandet og må gjennomføre en periode med klinisk praksis for å ha rett til autorisasjon som psykolog.

Beskyttet tittel

Den som skal kunne bruke psykologtittelen, må være autorisert eller ha lisens som psykolog, slik lovens § 74 sier. Dette gjelder også titler som inneholder ordet «psykolog», som idrettspsykolog eller organisasjonspsykolog.

Psykologutdanning i Norge

Psykologutdanning i Norge skjer ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Den norske profesjonsutdannelsen i psykologi er en generalistutdanning. Utdanningen kombinerer omfattende vitenskapelige studier med opplæring (ferdighetstrening og praksis). Utdanningen forutsettes å ta minimum seks år. Da er praksisopplæringen inkludert med om lag ett år.

Arbeidet med hovedoppgave og fagetikk er en integrert del av utdanningsprogrammet. Etter gjennomført utdanning, kan den enkelte umiddelbart søke og få autorisasjon.

Psykologutdanning i andre nordiske land

Nasjonal autorisasjon danner grunnlag for godkjenning i resten av Norden. Det fremgår av en nordisk overenskomst om felles arbeidsmarked for psykologer. I Norge er praksisopplæringen totalt integrert i studiet. I Sverige er den vesentlige delen av praksisopplæringen lagt etter studiet som tar fem år. I tillegg kreves ett års praktisk tjenestegjøring som psykolog (PTP).

I Danmark tar studiet på universitetet fem år og inneholder begrenset praksisopplæring, mens det kreves minimum to år praksis etter studiet for å oppnå autorisasjon. Alle landene krever at man selv søker om autorisasjon, og det er ikke uvanlig at kolleger med utdanning i Sverige eller Danmark søker godkjenning for å kunne få sin praksisopplæring i Norge. Søker som ikke allerede har fått sitt utdannings lands godkjenning, får da som regel lisens utstedt av Helsedirektoratet, divisjon for kompetanse og personell. Lisens er godkjenning til å praktisere under veiledning for å oppnå autorisasjon.

Psykologutdanning i Europa (EØS området)

I Europa varierer psykologutdannelsene med hensyn til innhold, lengde og krav til praksis. Dette vanskeliggjør gjensidig godkjenning i de ulike landene. EU har imidlertid vedtatt et direktiv som skal sikre anerkjennelse av utdanning og kompetanse på tvers av landegrensene. Den norske godkjenningsordningen er regulert av direktivet.

De europeiske psykologforeningene har arbeidet med å utvikle et felles diplom for europeiske psykologer (EuroPsy), hvor man har blitt stående ved et krav om minimum seks års utdanning, hvorav minst ett års veiledet praksis kreves for å oppnå selvstendig kompetanse. Det likner sterkt på den norske standarden. EuroPsy har imidlertid ingen offisiell status i Europa så langt.

Godkjenning av europeiske utdanninger utenfor Norden blir derfor godkjent på individuelt grunnlag av SAFH. Noen utdanninger vil bli avvist i Norge, mens mange vil føre til norsk lisens og kompenserende tiltak før norsk autorisasjon blir gitt.

Spørsmål og svar om ELTE-saken

Psykologutdanning utenfor Europa

Variasjonene mellom og innen landene utenfor Europa er større og dermed vanskeligere å overskue med hensyn til konsekvenser for autorisasjon. Det er likevel noen unntak. Doktorgradsnivået slik vi kjenner det fra USA og Canada, inneholder sterkere forsknings- og praksisorientert opplæring. Når profilen er klinisk gir slik utdanning grunnlag for norsk autorisasjon.

Resten av verdens psykologutdanninger er for uoversiktlig til til å kunne dekkes av denne orienteringen om hva som gir grunnlag for autorisasjon i Norge, men minimum må være studier og praksisopplæring som minst dekker seks år på heltid.

Det er viktig at alle som ønsker å utdanne seg i utlandet for å bli norsk psykolog etter utdanningen, undersøker om den konkrete utdanning vil føre fram til godkjent autorisasjon når en kommer hjem. Helsedirektoratets divisjon for kompetanse og personell er instansen som kan gi de beste råd.

VI HJELPER DEG

Trenger du juridisk bistand? Våre advokater og jurister kan hjelpe deg med spørsmål om lønn eller arbeidsvilkår. Send en e-post til ja@psykologforeningen.no eller ring jus- og arbeidslivsavdelingen på 23 10 31 30 (telefonen er åpen mandag til fredag fra klokka 12.15 til 15.00).