Hopp til hovedinnhold

Utenlandsstudenter

Helsedirektoratet har endret sin praksis for tildeling av lisens og autorisasjon. Vi bistår berørte medlemmer slik at de skal kunne ivareta sine interesser. De som trenger hjelp, oppfordres til å ta kontakt med oss.

Helsedirektoratet har besluttet at den som er utdannet ved Eötvös Loránd University (ELTE) i Ungarn ikke vil oppnå autorisasjon etter gjennomført lisensperiode/praksis i Norge.

I uke 40 i 2016 ble det kjent at Helsedirektoratet har besluttet at den som er utdannet ved ELTE ikke ville oppnå autorisasjon etter gjennomført lisensperiode/praksis i Norge. 

Helsedirektoratet avslo også søknader om lisens for nye søkere med utdanning fra ELTE. Helsedirektoratet mente at de hadde gitt lisens på feilaktig grunnlag.  

Psykologforeningen har stor forståelse for at Helsedirektoratets endring av praksis for tildeling av lisens og autorisasjon stiller den som har tatt psykologistudier ved ELTE, i en vanskelig situasjon. Det hadde være best for alle om det hadde vært mulig for Helsedirektoratet å komme frem til denne konklusjonen tidligere, fordi det er skapt forventninger om at dette studiet ville lede frem til autorisasjon som psykolog gjennom en praksisperiode på lisens i Norge.  

Samtidig er det myndighetene alene som kan avgjøre hvem som kvalifiserer for å kunne ta ansvar som helsepersonell i Norge. Dette er et grunnleggende prinsipp for å sikre pasienttrygghet og forsvarlig drift i norsk helsevesen, et prinsipp som Psykologforeningen støtter.  

Du som er på lisens med utdanning ved ELTE kan søke Psykologforeningen om midler til ekstern juridisk bistand. Dette gjøres for å sikre deg uavhengig bistand som ikke påvirkes av foreningens politikk. Dersom du mener at du har behov for bistand, sender du søknad til forhandlingsavdelingen@psykologforeningen.no

Etter en lengre prosess ble det i revidert nasjonalbudsjett 2018 annonsert at regjeringen foreslår å etablere et kvalifiseringsprogram for ELTE-utdannede. Kvalifiseringsprogrammet skal gi de aktuelle kandidatene mulighet til å kvalifisere seg for norsk autorisasjon som psykolog.  

Helse- og omsorgsdepartementet vil gi Helsedirektoratet i oppdrag å etablere kvalifiseringsprogrammet, som skal baseres på forslaget som direktoratet leverte i mars 2018. Det foreslås at kandidatene skal kunne gjennomføre et inntektsgivende kvalifiseringsprogram bestående av teori og praksis. Direktoratet har anslått at lengden på programmet vil være 14 måneder. Opptak til kvalifiseringsprogrammet vil skje i flere puljer, basert på når kandidatene fullførte utdanningen ved ELTE. 

Helsedirektoratet vil i samarbeid med helseforetakene og aktuelle utdanningsinstitusjoner, konkretisere og forberede for oppstart av programmet, slik at første pulje kan komme i gang så snart som mulig. Direktoratet har vurdert at det vil være mulig for kandidatene i første pulje å starte kvalifiseringsprogrammet i løpet av høsten 2018.


Norske studenter ved Eötvös Loránd University (ELTE) i Budapest fikk høsten 2016 avslag på sin søknad om å bli innvilget lisens og deretter autorisasjon som psykolog i Norge. Her er noen vanlige spørsmål og svar.

Hva dreier saken seg om?

Helsedirektoratet endret i 2016 sin godkjenningspraksis overfor studenter som har tatt masterutdannelse som Clinical and Health Psychologist ved Eötvös Loránd-universitetet (ELTE) i Ungarn. Det har ført til at studenter som ble ferdigutdannet våren 2016, har fått avslag på søknad om lisens som psykolog. 

ELTE-utdannete som allerede jobber på lisens, har fått opplyst fra Helsedirektoratet at de ikke vil få autorisasjon, eller fornyet lisen, etter endt lisensperiode. 

Hvem bestemmer hva?

Det er altså Helsedirektoratet som avgjør hvem som skal får lisens/autorisasjon som psykolog i Norge. Det er også Helsedirektoratet som kontrollerer om kompetansen til  den som søker lisens/autorisasjon, er jevngod med den norske psykologutdanningen. Psykologforeningen blir ikke konsultert i slike saker.

Hvorfor har Helsedirektoratet endret sin praksis?

Direktoratets oppgir at avgjørelsen er tatt på bakgrunn av nye opplysninger fra ungarske myndigheter.  Av vedtaket går det fram at Helsedirektoratet mener at utdanningen ved ELTE har betydelige mangler når det gjelder klinisk praksis og teori sammenlignet med det norske profesjonsutdanningen i psykologi. Direktoratets vurdering er derfor at utdanningen ikke tilfredsstiller krav til å bli autorisert som psykolog i Norge.  

Hva mener Norsk psykologforening?

Psykologforeningen mener det er viktig at kravene til autorisasjon av psykologer ikke svekkes.  Dette for å sikre forsvarlige helsetjenester til pasientene og ivareta stadig mer komplekse oppgaver i helsevesenet som krever bred psykologkompetanse. Foreningen er opptatt av at Helsedirektoratet - som godkjennende myndighet - behandler alle søknader om godkjenning grundig og stiller de samme kravene, uavhengig av hvor søkerne har studert. Psykologforeningen er glad for at direktoratet leter etter mulige løsninger, men vil understreke at disse ikke må innebære at kravene til autorisasjon svekkes. 

Hvordan bistår Norsk psykologforening sine medlemmer?

Flere som er berørt av Helsedirektoratets praksisendringer, er medlemmer av Psykologforeningen. Psykologforeningen har stor sympati med ELTE-utdannede som rammes og vil hjelpe dem med å få vurdert sine saker.

Medlemmer som  har sin utdanning fra ELTE, kan søke foreningen om midler til ekstern juridisk bistand. Dette for å sikre at alle får god rådgivning uavhengig av Psykologforeningens politikk.

Dersom du mener at du har behov for bistand, sender du søknad til forhandlingsavdelingen@psykologforeningen.no.