Hopp til hovedinnhold

Valgfritt program i systembasert arbeid med familier

Oversikt over hvilke spesialiteter det valgfrie programmet er godkjent til finner du her.

1. Innledning

Målbeskrivelsen skal tydeliggjøre målet med det valgfrie programmet i systembasert arbeid med familier og hvilke utdanningsaktiviteter som skal bidra til at psykologene utvikler forventet kompetanse.

Dokumentet skal beskrive:

 • Arbeidsoppgaver, roller, funksjon og virkeområde
 • Forventet læringsutbytte/kompetansene til psykologer somhar gjennomført valgfritt program i systembasert arbeidmed familier
 • Læringsaktivitetene

Dokumentet gir grunnlaget for psykologenes vurdering av egen utvikling og egne prestasjoner. Det gir grunnlag for veiledernes tilbakemeldinger på psykologenes kompetanseutvikling underveis i utdanningen og bedømming av faktisk læringsutbytte til slutt.

Norsk psykologforening har vedtatt Prinsipperklæring om evidensbasert praksis. Det vil si prinsippet om at all psykologvirksomhet skal baseres på en integrering av beste tilgjengelige forskning med klinisk ekspertise sett i sammenheng med pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål.

2. Beskrivelse

2.1 Funksjon og virkeområde

Programmet skal primært gi psykologer med erfaring innen alle tjenesteområder økt kompetanse i systembasert arbeid med familier.

2.2 Målgruppe

Målgruppen for dette valgfrie programmet er psykologer som jobber i psykisk helsevern for barn og unge eller voksne, rus- og avhengighetsbehandling, i kommunale tjenester, barne- og familievern samt habilitering. Utdanningen er også relevant for psykologer med erfaring fra somatiske tjenester og fra pårørendearbeid.

Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.

3. Forventet læringsutbytte

Gjennom praksis, veiledning og kurs forventes det at psykologene utvikler sin kunnskap om systembasert behandling og forebyggende arbeid i og med familier og større system. Programmet vil være spesifikt rettet mot utvikling av psykologenes ferdigheter til å ivareta familier og deres medlemmer.

3.1 Spesifikke kunnskaper

Psykologene vil få økte kunnskaper om:

 • Grunnleggende familie- og systemforståelse – terapeutisk stil og handlemåte slik at du vet hva du skal se etter ved vurdering av behov – gjøre vurderinger av hva som er relevant intervensjon
 • Normale livsløpsutfordringer – hva kan være vanlige utfordringer i familiers livsløp (for eksempel: barnefødsler, død, sykdom, barn flytter ut, inngåelse av forpliktende samliv, samlivsbrudd etc)
 • Ekstraordinære kriser som familier opplever; hva settes i gang i familien, påvirkning på kommunikasjon, nærhet, avstand,makt osv.
 • Etablering, utvikling og opprettholdelse av terapeutisk allianse, brukermedvirkning og samarbeid med familier og større systemer.

3.2 Spesifikke ferdigheter

 • Familieterapeutiske intervensjoner der barn er henvist pasient - hvordan gjennomføre ivaretagende, helsefremmende og utviklingsstøttende samtaler og andre type intervensjoner
 • Familieterapeutiske intervensjoner der en voksen er henvist pasient – hvordan gjennomføre ivaretagende, helsefremmende og endringsfremmende samtaler og andre type intervensjoner (for eksempel parterapi, samarbeid med kommunale tjenester)
 • Konfliktarbeid i familier og større systemer (for eksempel konflikter knyttet til flere generasjoner, «ny-familier»,minoritetsproblematikk, vold, rus, fattigdom og samarbeid med andre instanser)

4. Utdanningsaktivitetene

Det er krav til overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs.

Det valgfrie programmet består av praksis, veiledning og kurs. Det stilles særskilte krav til relevant praksis, og at psykologene legger fram videomateriale fra egne samtaler. Det anbefales at kurstilbyder setter opp forslag til litteraturliste.

Utvikling av ferdigheter skjer primært i praksis, men sammen er praksis, veiledning og kurs arenaer for integrasjon av kunnskap og ferdigheter.

4.1 Praksis

Psykologen skal være i praksis hvor terapeutisk arbeid med familier og større systemer er blant hovedoppgavene.

Psykologen skal ha omfattende erfaring med å:

 • Gjennomføre samtaler med flere individer samtidig (for eksempel parsamtaler, nettverksarbeid, pårørendearbeid)

4.2 Veiledning

Det stilles krav til 60 timer veiledning til det valgfrie programmet.

Veileder skal være spesialist i familiepsykologi eller særskilt godkjent av fagutvalget.

Veiledningen reguleres av egne utfyllende bestemmelser for veiledning

4.3 Kurs

Målet med kursene (4 samlinger på til sammen 64 timer) er å øke deltakernes forutsetninger for å arbeide systembasert med familier. Det skal være en sammenheng mellom kursekvensene og det legges stor vekt på egenaktivitet og erfaringsbasert læring. Disse kursene skal tematisere ferdigheter som må utvikles også gjennom praksis og veiledning.

Kurs 1: Grunnleggende forståelse av familie- og systembaserte arbeidsformer (2 dager)

Den første samlingen handler om systemenes/kontekstens betydning for menneskers levekår og psykiske helse.

Forventet læringsutbytte:

 • Økt forståelse av relasjonelle prosesser, problemer i familien og av at problemer oppstår i en sammenheng
 • Økt kunnskap om forskjellene mellom det å jobbe individuelt og systemisk i forskjellige tjenester
 • Økte kunnskaper som gir grunnlag for å velge evidensbasert psykologisk praksis

Kunnskapen skal belyses med kliniske eksempler som vises på video og øvelser som gir trening i spesifikke ferdigheter (eksempelvis førstegangssamtale fra forskjellige teoretiske perspektiver).

Kurs 2: Kontekstuelle arbeidsmetoder (2 dager)

Forventet læringsutbytte:

 • Økt kunnskap om kontekstsensitive arbeidsmetoder som eksempelvis dialogbaserte terapier, narrative, samarbeidsorienterte metoder og reflekterende prosesser

Kunnskapen skal belyses med kliniske eksempler i familier der det er vold og/eller andre risikofaktorer som psykisk sykdom i familien, fattigdom, rus, og andre utfordrende sosiale forhold. Det skal trenes på å samtale om sensitive temaer ved eksempelvis bruk av sikkerhets- og tryggingsarbeid samt samarbeid med andre tjenesteytere.

Kurs 3: Barn, ungdom og voksne i familien (2 dager)

Forventet læringsutbytte:

 • Bred kunnskap om barn og ungdom i familien

Kunnskapen skal belysesmed kliniske eksempler (video) som viser moderne forskningsbaserte utviklingspsykologiske perspektiv. Det skal trenes på et familieperspektiv der barn, ungdom eller voksne er henvist pasient. Alle familiemedlemmers stemmer høres ved bruk av narrative, dialogiske eller mer manualiserte terapiformer som for eksempel attachmentbased family therapy.

Kurs 4: Familien i samfunnet: livsløp, kriser og konflikter (2 dager)

Forventet læringsutbytte:

 • Bred kunnskap om familien og om hvordan relasjoner påvirkes av samfunnet, livsløp, kriser og konflikter

Kunnskapen skal belyses med kliniske eksempler og trening i spesifikke ferdigheter i bruk av genogram og andre samtale- og utredningsverktøy.

Kurskaldender (meld deg på her)