Hopp til hovedinnhold

Voksenpsykologi

Spesialistutdanningen i voksenpsykologi omhandler psykologfaglig utredning, diagnostisering og behandling/rehabilitering av unge, voksne og eldre personer med et bredt spekter av psykiske lidelser.

Spesialistene forventes å kunne fylle de ulike ansvarsområdene til psykologspesialister i psykisk helsevern og andre tjenesteområder der det ytes spesialiserte psykologtjenester til voksne pasienter.

Mange pasienter har alvorlige sammensatte lidelser og følgetilstander som gjør behandlingsbehovet komplekst. Pasientene skal sikres innflytelse over utforming av behandlingstilbudet. I samarbeid med pasienten forventes det at psykologspesialisten vurderer om pårørende skal involveres. Som helsepersonell har psykologspesialisten et særskilt ansvar for å ivareta barn som pårørende.

Spesialistkompetansen utvikles gjennom variert erfaring med behandling av mennesker med et bredt spekter av psykiske lidelser, i ulike livsfaser, med ulik seksualitet, sosial og kulturell bakgrunn. Det kan også forventes at psykologspesialisten har fått erfaring med voksne som er eller har vært utsatt for vold, traumer, misbruk, kriser, som har avhengighetstilstander eller andre forhold som påvirker den psykiske helsen.

For å yte systemrelevante tjenester skal psykologen:

 • Kjenne lovverket og regelverket som regulerer tjenestene og forstå spesialisthelsetjenestens oppdrag, rammevilkår og kjerneoppgaver
 • Utvise kjennskap til sentrale etiske og juridiske dilemmaer i spesialisthelsetjenesten (som tvang, taushetsplikt/meldeplikt, informasjonsdeling mellom instanser, prioritering av helsehjelp, potensielle rollekonflikter)
 • Kjenne til andre relevante tjenesteyteres ansvar og oppgaver
 • Kjenne til nasjonale retningslinjer og veiledere og bidra til implementering av disse for å sikre gode og trygge tjenester
 • Ha inngående kunnskap om relevante metoder for utredning, diagnostisering og behandling for psykiske lidelser
 • Ha inngående kunnskap om betydningen av vold, traumer, livskriser, overgrep og langvarig konflikt for psykisk helse i et livsløpsperspektiv
 • Ha inngående kunnskap om psykiske lidelsers prognose med og uten behandling
 • Forstå hvilken betydning tidlig intervensjon har for prognose
 • Ha kunnskap om hvordan de psykiske lidelsene kan påvirke pasientenes omsorgsevne for barn
 • Ha kunnskap om hvordan barn som pårørende kan ivaretas

For å yte pasient- og systemrettede tjenester skal psykologspesialisten kunne:

 • Gjøre differensialdiagnostiske vurderinger og ta kliniske beslutninger der det er komplekse og uavklarte tilstandsbilder
 • Tilpasse utredning og behandling til pasientens egenskaper, verdier og kontekst. Ta hensyn til faktorer som alder, kjønn og seksualitet, etnisitet, sosial klasse, kulturell bakgrunn, funksjonsevne etc.
 • Etablere, utvikle og vedlikeholde en terapeutisk relasjon (behandlingsallianse)
 • Utarbeide behandlingsplaner i samarbeid med pasienten
 • Vurdere tegn på psykoselidelse, kognitiv svikt eller rusmiddelavhengighet
 • Vurdere og håndtere selvmordsrisiko og voldsrisiko
 • Anvende evidensbaserte behandlingsmetoder, nasjonale retningslinjer og veiledere
 • Vurdere forløp og effekt av behandling
 • Bidra til helhetlige tilbud til pasientene. Herunder samarbeide med pårørende og andre fagpersoner for å nå helhetlige behandlingsmål
 • Ivareta barn som er pårørende
 • Kartlegge bruker- og pasienterfaringer og systematisere erfaringer for å utvikle og forbedre tjenestetilbudet
 • Veilede andre yrkesutøvere og psykologer under spesialisering
 • Formidle psykologfaglig kunnskap til andre faggrupper gjennom veiledning/konsultasjon, undervisning og tverrfaglig samarbeid

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten må du ha fullført fellesprogrammet.

Du må også være i godkjent praksis som psykolog og motta veiledning samtidig som du går på kurs.

Obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig med fellesprogram og valgfritt program.


 • Minimum tre årsverk godkjent voksenpraksis i et arbeidsforhold som psykolog
 • Minimum 120 timer veiledning av spesialist i voksenpsykologi i tilknytning til voksenpraksis. Evt. veiledning som gjennomføres i tilknytning til året med barnepraksis godkjennes ikke til obligatorisk program i voksenpsykologi
 • Minimum 96 timer kurs
 • Skriftlig arbeid

Psykologer som følger kursene på det obligatoriske programmet skal også være i praksis og motta veiledning som er relevant for den valgte spesialiteten.


Til spesialiteten i voksenpsykologi godkjennes følgende valgfrie program:

 • Allmennpsykologi
 • Arbeidspsykologi
 • Bruk av tvang i psykisk helsevern
 • Eldrepsykologi
 • Gruppeterapi
 • Klinisk helsepsykologi
 • Organisasjon og ledelse
 • Parterapi (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Rus- og avhengighetspsykologi
 • Psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier
 • Systembasert arbeid med familier
 • Psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere
 • Behandling av psykosetilstander (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Psykologfaglig arbeid med barn og unges omsorgsbetingelser (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Forståelse, utredning og behandling av nevrokognitive vansker hos voksne

Kurskalender (meld deg på her)