Hopp til hovedinnhold

Krav til praksis i voksenpsykologi

Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten i voksenpsykologi. 

(Vedtatt av sentralstyret 18. februar 2016 med ikrafttredelse 19. februar 2016 til erstatning for utfyllende bestemmelser som trådte i kraft 1.juli 2015)

Definisjon

Kunnskapsgrunnlaget for voksenpsykologisk praksis er integrasjonen av den beste tilgjengelige forskning på psykiske lidelser hos voksne og psykologfaglig ekspertise sett i sammenheng med pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål.

Spesialistutdanningen i voksenpsykologi omhandler psykologfaglig utredning, diagnostisering og behandling/rehabilitering av unge, voksne og eldre personer med et bredt spekter av psykiske lidelser.  

Spesialistene forventes å kunne fylle de ulike ansvarsområdene til psykologspesialister i psykisk helsevern og andre tjenesteområder der det ytes spesialiserte psykologtjenester til voksne pasienter.

Mange pasienter har alvorlige sammensatte lidelser og følgetilstander som gjør behandlingsbehovet komplekst. Pasientene skal sikres innflytelse over utforming av behandlingstilbudet. I samarbeid med pasienten forventes det at psykologspesialisten vurderer om pårørende skal involveres. Som helsepersonell har psykologspesialisten et særskilt ansvar for å ivareta barn som pårørende.

Spesialistkompetansen utvikles gjennom variert erfaring med behandling av mennesker med et bredt spekter av psykiske lidelser, av begge kjønn, i ulike livsfaser, med ulik seksualitet, sosial og kulturell bakgrunn. Det kan også forventes at psykologspesialisten har fått erfaring med voksne som er eller har vært utsatt for vold, traumer, misbruk, kriser, som har avhengighetstilstander eller andre forhold som påvirker den psykiske helsen.

Praksis

Av det totale praksiskravet på 5 år må 3 årsverk være praksis med voksne og knyttet til det obligatoriske programmet.

I løpet av de 3 årsverkene skal minst to år være i psykisk helsevern, hvorav minst ett år i poliklinikk, og minst ett år i døgnavdeling. 

Poliklinikken skal motta en pasientgruppe som ikke er selektert med hensyn til psykisk lidelse eller andre typer lidelse. Poliklinikken skal tilby behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser med bruk av varierte behandlingsmetoder. 

Ett av de 3 årene med voksne må være i enhet godkjent for gjennomføring av tvungent psykisk helsevern, og psykologen skal i denne perioden ha behandlingsansvar for pasienter med alvorlige psykiske lidelser.  I dette året skal psykologen gjennom sin behandlingsvirksomhet delta i veiledende drøftelser vedrørende anvendelse av bestemmelsene i psykisk helsevernloven om tvungent psykisk helsevern. 

Døgnpraksis i fagområdet Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB), som er organisert under Lov om psykisk helsevern, godkjennes som praksis i psykisk helsevern. Det forutsettes at arbeidsoppgavene består i utredning og/eller behandling ut over rus- og avhengighetsproblemer.

I løpet av den samlede praksistiden på 5 år skal psykologen ha ett årsverk klinisk praksis fra arbeid med barn og unge.

I løpet av praksisen med voksne skal psykologen ha: 

 • Utredet, diagnostisert og behandlet et bredt spekter av psykiske lidelser, inkludert alvorlige psykoselidelser
 • Behandlet pasienter med psykisk lidelse og tilleggsproblematikk, herunder rus og avhengighet
 • Arbeidet med voksne i ulike aldre og livsavsnitt.
 • Erfaring med å arbeide kultursensitivt med pasienter med minoritetsbakgrunn
 • Arbeidet med ulike faser av sykdomsforløp
 • Ha gjennomført terapier av kortere og lengre varighet
 • Erfart ulike behandlingstilnærminger, herunder psykoterapi, psykoedukasjon, familiearbeid, nettverksarbeid, rehabilitering og systemarbeid
 • Deltatt i vurderinger av etablering og oppheving av tvungent psykisk helsevern
 • Hatt behandlingsansvar for pasienter under tvungent psykisk helsevern
 • Arbeidet med individuell plan
 • Utarbeidet sakkyndige uttalelser til NAV, kontrollkommisjon eller tilsvarende
 • Gitt veiledning og konsultasjon til andre faggrupper
 • Samhandlet med andre tjenesteytere i ulike virksomheter

Veiledning

Minst 120 timer av veiledningen skal være veiledning i psykologisk arbeid med voksne i tilknytning til praksis i det obligatoriske programmet. Veileder skal være spesialist i voksenpsykologi. Etter særskilt vurdering av fagutvalget for spesialiteten i voksenpsykologi kan annen type psykologspesialist godkjennes som veileder hvis denne har tilsvarende kompetanse. I spesielle tilfeller, og etter individuell søknad, kan psykologen få forhåndsgodkjent veiledning i inntil 40 timer av erfaren psykolog som ikke er spesialist.

Veiledning på praksis, journalskriving og skriftlig arbeid skal bidra til utvikling av spesialistkompetanse. 

Veiledningen reguleres av egne utfyllende bestemmelser for veiledning. Veiledningen skal ta utgangspunkt i den kunnskap, verdier og erfaringer som utgjør grunnlaget for arbeid som psykologspesialist. Veiledningen skal gi en erfaren kollegas perspektiv på psykologens arbeid og skal bestå av faglig tilførsel, korrigeringer og råd, samt gi psykologen mulighet for kontinuerlig selvrefleksjon.

Det inngås en gjensidig standardkontrakt for veiledning før veiledningen starter og gjøres løpende i veiledningstimene og gjennom veiledningsattest etter endt veiledning. 

Det er et mål at veiledningen skal bidra til å øke psykologens kompetanse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) gjennom utviklingsstøttende og korrigerende tilbakemeldinger på praksis. Veiledningen skal også fremme etisk forsvarlig praksis og høy kvalitet på tjenestene.  Det er et mål at veiledningen skal føre til økt bevissthet om egne holdninger og eventuelt til holdningsendringer. 

Veileder vurderer psykologens faglige progresjon samt læringsutbytte i tråd med målbeskrivelsen for utdanningen. Veileder skal se til at psykologen arbeider i overenstemmelse med gjeldende lover, prinsipperklæringen om evidensbasert praksis og etiske prinsipper for nordiske psykologer.

Veileder har ansvar for både formativ og summativ vurdering av psykologens kompetanser. Den formative vurdering har til formål å vurdere psykologens progresjon og utvikling underveis i veiledningen. Utviklingsmålene gjennomgås og det reflekteres over hva som er hensiktsmessige læringsaktiviteter og fremtidige mål. Den summative vurderingen har som formål å vurdere psykologens læringsutbytte etter endt veiledning. 

Formativ vurdering skal gjøres så ofte som det er formålstjenlig med utgangspunkt i innlevert materiale/dokumentasjon/demonstrasjon av kompetansene og de kriteriene som er fastsatt av spesialistutvalg i målbeskrivelse.  Veileder har ansvar for å vurdere psykologens kompetanser både underveis i veiledningsprosessen og ved avslutning. Det forutsettes at psykologen blir gjort kjent med veileders vurdering fortløpende i veiledningen.

Summativ vurdering av det faktiske læringsutbyttet skal gjøres ved avslutning av veiledningsforholdet og dokumenteres i attest. Veileder skal utstede veiledningsattest ved avsluttet veiledningsforhold etter Norsk psykologforening mal for veiledningsattest innen 4 uker etter at veiledningen er avsluttet.

Obligatoriske kurs

Målet med kurssekvensen på minimum 96 timer over 1,5-2 år er å øke deltakernes forutsetninger for å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise, pasientens ønskemål i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis i yrkesutøvelsen. Kursene skal også gi økte forutsetninger for å beskrive, analysere og begrunne valg av tilnærminger i praksis. 

Kursene skal også gi psykologene økte forutsetninger for å samarbeide med andre faggrupper og instanser.