Hopp til hovedinnhold

Barne- og ungdomspsykologi

Spesialistutdanningen i barne- og ungdomspsykologi skal gi økte forutsetninger for å arbeide med bedring av helse og mestring for barn og ungdom som er i risiko for å utvikle, eller har psykiske lidelser.

Spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi skal bidra til å utvikle psykologenes holdninger, kunnskaper om og ferdigheter i selektivt og indikativt forebyggende arbeid, utredning og behandling av psykiske lidelser.

Kunnskap om normalutvikling og patologiutvikling er det som kommer til særlig anvendelse i arbeid med barn og unge. Spesialiteten skal bidra til at spesialisten vurderer endringsmuligheter både i lys av individuell vurdering av den psykiske lidelsen, pasientens kontekst og samhandlingsmuligheter med andre aktører. Utdanningen skal fremme samarbeidsevne med foreldre/pårørende, andre faggrupper, andre relevante fagpersoner og instanser.

Spesialister i barne- og ungdomspsykologi skal ha kunnskap om:

Utredning:

 • Kartleggings- og diagnoseverktøy med hovedvekt på brede kvantitative og kvalitative metoder for å gjennomføre multiaksial differensialdiagnostikk
 • Metoder for undersøkelse av familieforhold og andre kontekstuelle faktorer som påvirker barns psykiske helse
 • Å utarbeide kasusformulering
 • Å tolke resultater av utredning
 • Rapportskriving og formidling av resultater til barnet/den unge, deres familie og samarbeidende instanser, samt hvilke implikasjoner dette har for dem.
 • Normalutvikling, utviklingspsykopatologi, resiliens og mestring, og hvordan denne anvendes i utredningsarbeidet

Behandling:

 • Vesentlige faktorer for å skape terapeutisk allianse med barn og ungdom, samt deres omsorgspersoner
 • Endringsprosesser og arbeidsformer i terapeutisk arbeid med barn og ungdom, foreldre og familien som helhet
 • Hvordan velge relevant behandlingsmetode og planlegge behandlingsforløp på bakgrunn av en faglig vurdering. De vanligste behandlingsmetodene:
  • Foreldrerådgivning/veiledning
  • Terapi med barn og ungdom
  • Familiebehandling
  • Gruppebehandling
  • Psykoedukasjon
  • Veiledning av andre fagpersoner
 • Gjenkjenne psykiske lidelser hos voksne
 • Hvordan foreldres psykiske helse påvirker barn, hvordan samtale med barn om foreldres psykiske sykdom og hvilke sårbarhetsfaktorer man skal være oppmerksom på hos barn av psykisk syke
 • Hvordan samtale med foreldre om deres egen problematikk og hvordan bistå foreldre med å få hjelp eller behandling
 • Psykisk helse i et livsløpsperspektiv og hvordan vansker og utfordringer i barne- og ungdomsårene påvirker psykisk helse i voksen alder. Effekt av tidlig intervensjon og påvirkning mht. prognose
 • Hvordan tilpasse behandlingen i arbeid med marginalt fungerende familier

Lovgivning og etikk

 • Retningslinjer, veiledere og behandlingsmanualer
 • Lovverk som regulerer psykologenes virksomhet

Psykologene skal videreutvikle ferdigheter i å: 

 • Skape terapeutisk allianse med barn og ungdom samt deres omsorgspersoner  
 • Gjennomføre utredninger og utarbeide differensialdiagnostiske vurderinger, systematiske kasusformuleringer og behandlingsplaner for barn og ungdom  
 • Utrede psykiske helsetilstander, alvorlighetsgrad, barnets utvikling og behandlingsbehov 
 • Utrede og behandle alvorlig psykopatologi hos barn og unge, herunder selvmordsfare, tidlig tegn på psykose og psykosetilstander 
 • Ta beslutninger i sammensatte saker og begrunne kliniske tilnærminger 
 • Anvende anerkjente endringsrettede terapeutiske metoder, veiledere og behandlingsmanualer, samt kartleggings- og diagnoseverktøy tilpasset barn og ungdom  
 • Gjennomføre terapeutiske prosesser, behandling og endrings- og utviklingsarbeid med barn, ungdom og deres familier 
 • Samarbeide tverrfaglig og tverretatlig, og anvende tilgjengelige ressurser fra andre instanser og barnets nettverk 
 • Systematisere erfaringer gjennom utviklingsarbeid og/eller prosjektarbeid for å utvikle og forbedre tjenestetilbudet for målgruppen 
 • Formidle psykologfaglig kunnskap til andre faggrupper gjennom veiledning/konsultasjon, undervisning og tverrfaglig samarbeid 
 • Formidle erfaringer og psykologfaglig kunnskap til samarbeidspartnere, politiske beslutningstakere, administrasjon, ledelse og/eller embetsverk for å utvikle og forbedre tjenestetilbudet for målgruppen 

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten må du ha fullført fellesprogrammet.

Du må også være i godkjent praksis som psykolog og motta veiledning samtidig som du går på kurs.

Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig.


Psykologer som jobber i, eller ønsker å arbeide i, psykisk helsevern for barn og ungdom.

Utdanningen er også relevant for kommunale tjenester for barn og unge, samt statlig barne- og familievern.


 • Minimum tre årsverk godkjent barnepraksis
 • Minimum 120 timer veiledning av spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Evt. veiledning som gjennomføres i tilknytning til året med voksenpraksis godkjennes ikke til obligatorisk program i barne- og ungdomspsykologi
 • Minimum 96 timer kurs
 • Skriftlig arbeid

Psykologer som følger kursene på det obligatoriske programmet skal også være i praksis og motta veiledning som er relevant for den valgte spesialiteten.


Til spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi godkjennes følgende valgfrie program i:

 • Allmennpsykologi
 • Arbeidspsykologi
 • Gruppeterapi
 • Behandling av psykosetilstander (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Bruk av tvang i psykisk helsevern
 • Klinisk helsepsykologi
 • Organisasjon og ledelse
 • Psykologfaglig arbeid med barn og unges omsorgsbetingelser (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Psykoterapeutisk metode for barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Rus- og avhengighetspsykologi
 • Systembasert arbeid med familier
 • Psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere
 • Habiliteringspsykologi
 • Forståelse, utredning og tiltak ved kognitive vansker hos barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Avansert familiepsykologi og systemisk arbeid (krever gjennomført obligatorisk program)

Kurskalender (meld deg på)