Hopp til hovedinnhold

Utfyllende bestemmelser for barne- og ungdomspsykologi

Utfyllende bestemmelser for obligatorisk program i spesialiteten barne- og ungdomspsykologi.

(Vedtatt av sentralstyret 27.oktober 2015 med ikrafttredelse 28. oktober 2015. Bestemmelsene erstatter bestemmelser som trådte i kraft 14. februar 2015.)

Definisjon

Spesialistutdanningen i barne- og ungdomspsykologi arbeid skal gi psykologene økte forutsetninger for å arbeide med bedring av helse og mestring for barn og ungdom som er i risiko for å utvikle, eller har psykiske lidelser. Kunnskapsgrunnlaget for barne- og ungdomspsykologisk praksis er integrasjonen av den beste tilgjengelige forskning og psykologfaglig ekspertise sett i sammenheng med pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål.
Spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi skal bidra til å utvikle psykologenes holdninger, kunnskaper om og ferdigheter i selektivt og indikativt forebyggende arbeid, utredning og behandling av psykiske lidelser.

Kunnskap om normalutvikling og patologiutvikling er det som kommer til særlig anvendelse i arbeid med barn og unge. Spesialiteten skal bidra til at spesialisten vurderer endringsmuligheter både i lys av individuell vurdering av den psykiske lidelsen, pasientens kontekst og samhandlingsmuligheter med andre aktører. Utdanningen skal fremme samarbeidsevne med foreldre / pårørende, andre faggrupper, andre relevante fagpersoner og instanser.

Praksis

Av det totale praksiskravet på 5 år må 3 årsverk være praksis med barn og unge. Av de 3 årsverkene skal 2 årsverk være i arbeidsforhold der hovedoppgavene er vurdering, diagnostisering og behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser i psykisk helsevern for barn og ungdom. Det skal tilstrebes erfaring med barn i alle aldersgrupper (førskolebarn, skolebarn og ungdommer).

I løpet av den samlede praksistiden på 5 år må 1 årsverk være i arbeidsforhold der hovedoppgavene er klinisk praksis med voksne.

I løpet av de to årene med klinisk praksis med barn og unge skal psykologen ha:

Omfattende erfaring med å (tilsvarende en gang hver uke):

  • Utrede, diagnostisere og behandle et bredt spekter av psykiske lidelser, inkludert alvorlige psykiske lidelser, suicidalitet, utviklingsforstyrrelser, kognitive vansker, familieproblemer og samspillsvansker
  • Gjennomføre behandlingsarbeid, endringsarbeid og helsefremmende arbeid for barn og unge og deres familier
  • Vurdere, avdekke og arbeide med faktorer som påvirker psykisk helse; vold, traumer, rus og psykososiale belastninger

Hyppig erfaring med (tilsvarende en gang hver måned):

  • Ulike behandlingstilnærminger, herunder individuelt arbeid, familiearbeid og nettverks- og systemarbeid som rådgivning, konsultasjon og tilretteleggingsarbeid
  • Samarbeid på tvers av tjenestesteder og virksomheter
  • Kvalitetsvurdering for forbedring av praksis, f.eks. systematisk tilbakemelding fra brukere
  • Familiearbeid med flere familiemedlemmer tilstede

I løpet av praksisperioden skal psykologen ha:

  • Deltatt i akuttvurderinger
  • Deltatt i behandling av pasienter med minoritetsbakgrunn

I to av de tre årsverkene i praksis til det obligatoriske programmet må psykologen ha arbeidet i tverrfaglig team med psykologspesialist. Finnes ikke psykologspesialist eller tverrfaglig team på arbeidsplassen, kan dette erstattes med et forpliktende samarbeid med psykologspesialist og tverrfaglig team utenfor arbeidsplassen. Slike ordninger skal forhåndsgodkjennes av Psykologforeningen.

Det anbefales at det inngås en samarbeidsavtale som avklarer fremdrift og roller mellom psykologen, veileder og arbeidsgiver. Sjekkliste for praksis følges opp av arbeidsgiver og psykologen.

Veiledning

Minst 120 timer av veiledningen skal være veiledning i psykologisk arbeid med barn og unge i tilknytning til praksis i det obligatoriske programmet. Veileder skal være spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Etter særskilt vurdering av fagutvalget for spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi kan annen type psykologspesialist godkjennes som veileder hvis denne har tilsvarende kompetanse. I spesielle tilfeller, og etter individuell søknad, kan psykologen få forhåndsgodkjent veiledning i inntil 40 timer av erfaren psykolog som ikke er spesialist.

Veiledning på praksis og skriftlig arbeid skal bidra til utvikling av spesialistkompetanse.

Veiledningen reguleres av egne utfyllende bestemmelser for veiledning. Veiledningen skal ta utgangspunkt i den kunnskap, verdier og erfaringer som utgjør grunnlaget for arbeid som psykologspesialist. Veiledningen skal gi en erfaren kollegas perspektiv på psykologens arbeid og skal bestå av faglig tilførsel, korrigeringer og råd, samt gi psykologen mulighet for kontinuerlig selvrefleksjon.
Det inngås en gjensidig standardkontrakt for veiledning før veiledningen starter og gjøres løpende i veiledningstimene og gjennom veiledningsattest etter endt veiledning.

Det er et mål at veiledningen skal bidra til å øke psykologens kompetanse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) gjennom utviklingsstøttende og korrigerende tilbakemeldinger på praksis. Veiledningen skal også fremme etisk forsvarlig praksis og høy kvalitet på tjenestene. Det er et mål at veiledningen skal føre til økt bevissthet om egne holdninger og holdningsendringer.

Veileder vurderer psykologens faglige progresjon samt læringsutbytte i tråd med målbeskrivelsen for utdanningen. Veileder skal se til at psykologen arbeider i overenstemmelse med gjeldende lover, prinsipperklæringen om evidensbasert praksis og etiske prinsipper for nordiske psykologer.

Veileder har ansvar for både formativ og summativ vurdering av psykologens kompetanser. Den formative vurdering har til formål å vurdere psykologens progresjon og utvikling underveis i veiledningen. Utviklingsmålene gjennomgås og det reflekteres over hva som er hensiktsmessige læringsaktiviteter og fremtidige mål. Den summative vurderingen har som formål å vurdere psykologens læringsutbytte etter endt veiledning.

Formativ vurdering skal gjøres så ofte som det er formålstjenlig med utgangspunkt i innlevert materiale/dokumentasjon/demonstrasjon av kompetansene og de kriteriene som er fastsatt av spesialistutvalg i målbeskrivelse. Veileder har ansvar for å vurdere psykologens kompetanser både underveis i veiledningsprosessen og ved avslutning. Det forutsettes at psykologen blir gjort kjent med veileders vurdering fortløpende i veiledningen.

Summativ vurdering av det faktiske læringsutbyttet skal gjøres ved avslutning av veiledningsforholdet og dokumenteres i attest. Veileder skal utstede veiledningsattest ved avsluttet veiledningsforhold etter Norsk psykologforening mal for veiledningsattest innen 4 uker etter at veiledningen er avsluttet.

Obligatoriske kurs

Målet med kurssekvensen på minimum 96 timer over 1,5-2 år er å øke deltakernes forutsetninger for å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise, pasientens og foresattes ønskemål (jfr. prinsipperklæringen om evidensbasert praksis). Kursene skal gi psykologen økt kunnskap om normalutvikling, livsfaseoverganger, utviklingspsykopatologiske modeller, resilliens og alliansearbeid. Kursene skal også gi økte forutsetninger for å beskrive, analysere og begrunne valg av metoder i yrkesutøvelsen.

Kursene skal også gi psykologene forutsetning for å samarbeide tverrfaglig og tverretatlig. Det er vilkårlig hvilken rekkefølge samlingene og temaene kommer i.

Kurs holdt av andre enn Norsk psykologforening kan søkes ekvivalert. De vil bli vurdert etter individuell søknad med utfyllende dokumentasjon om faglig innhold, kursholders kompetanse, og antall deltakere og deres bakgrunn.