Hopp til hovedinnhold

Rett til veiledning for ansatte i kommuner og fylkeskommuner

Hvilke rettigheter har egentlig psykologer som jobber i kommuner og fylkeskommuner til veiledning?

Vi mener at alle ansatte psykologer bør tilbys veiledning, og alle psykologer oppfordres til å forhandle om dette ved ansettelse. For psykologer ansatt i helseforetakene er ikke-spesialisters rett til dekket spesialisering og veiledning fra psykologspesialist tariffestet og etablert praksis.

Retningslinjer og praksis knyttet til veiledning for kommunalt og fylkeskommunalt ansatte psykologer kan derimot oppleves som uklare, og vi ønsker derfor å samle informasjon om veiledning for kommunalt og fylkeskommunalt ansatte psykologer.

I norske kommuner og fylkeskommuner

Norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer av kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS). Oslo kommune er eget tariffområde, og avtaler inngått mellom KS og Psykologforeningen gjelder ikke her.

Avtaler inngått av Psykologforeningen eller Akademikerne gjelder i utgangspunktet for medlemmer hos oss, og arbeidsgiver kan avvike fra avtalene når det gjelder ansettelsesforhold for psykologer som ikke er medlemmer av Psykologforeningen.

I pedagogisk-psykologisk tjeneste

For medlemmer ansatt i kommunal og fylkeskommunal pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er retten til veiledning regulert av en særavtale mellom KS og oss. Her står det at «pedagogisk-psykologisk rådgivere har rett til faglig veiledning», at veiledningen skal «minst tilsvare to timer per uke gjennom to år, til sammen 160 timer», og at «pedagogisk-psykologisk rådgiver som er psykolog har rett til å få sin veiledning av psykolog».

I andre kommunale og fylkeskommunale tjenester

Er du ansatt i andre kommunale og fylkeskommunale tjenester enn pedagogisk-psykologisk tjeneste er retten til veiledning regulert av en særavtale mellom KS og oss. Her står det at psykologer «utfører psykologisk arbeid under faglig veiledning/støtte fra annen psykolog».

Ved uenighet eller konflikt

Vi anbefaler å fremlegge den aktuelle særavtalen for arbeidsgiveren din ved eventuell uenighet omkring veiledning ved ansettelse. Ved fortsatt uenighet oppfordrer vi deg til å kontakte den som er hovedtillitsvalgt for Psykologforeningen i din kommune eller fylkeskommune. Du kan også kontakte for hjelp og bistand.

Mer om psykolog i kommunen

Ansatt i Oslo kommune

Rett til veiledning for for deg som er ansatt i Oslo kommune reguleres av Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune, mellom Akademikerne og Oslo kommune.

Under punktet «Særbestemmelser med Norsk Psykologforening» står det at noen av psykologstillingene skal få veiledning: «psykologen utfører vanlig psykologisk arbeid under faglig veiledning/støtte fra overordnet psykolog». Det er viktig at du sjekker med arbeidsgiver at veiledning er inkludert i tilbudet. Erfaring med ansettelser i Oslo kommune, viser at de fleste psykologene får dette innvilget når de krever det, selv om det ikke lå i grunntilbudet. 

Under punktet «Veiledningsavtale for psykologer i pedagogisk-psykologisk tjeneste» står det at «pedagogisk-psykologisk rådgiver har rett til faglig veiledning», at «veiledningen skal minst tilsvare 2 timer pr. uke gjennom 2 år (til sammen 160 timer)», at «veileder skal godkjennes av Norsk Psykologforening», at «dersom det ved kontoret ikke er tilsatt psykolog som er kvalifisert til å gi veiledning, skal veiledningen søkes dekket på annen måte», og at «arbeidsgiver dekker utgifter som følger av slik veiledning».

Ved uenighet eller konflikt

Vi anbefaler deg å fremlegge overenskomsten for arbeidsgiver ved eventuell uenighet omkring veiledning ved ansettelse. Ved fortsatt uenighet oppfordrer vi deg til å kontakte hovedtillitsvalgt for Psykologforeningen i Oslo kommune. Medlemmer kan også kontakte jus- og arbeidslivsavdelingen for hjelp bistand.