Hopp til hovedinnhold

Forebygger tvang med psykologer i front

Illustrasjon: Canva/Psykologforeningen

Ved Haugaland og Karmøy DPS er Akutt ambulant team (AAT) med psykologer i front en nøkkelfaktor for å tenke alternativer til tvang.

Av: Per Halvorsen, Aina Fraas-Johansen, Mikael Julius Sømhovd

Sammen med gode kolleger har psykologspesialist og DPS-leder Ingrid Camilla Heggland gjennom en årrekke jobbet systematisk for sikre at frivillighet er et reelt alternativ til tvang i psykisk helsevern. DPS´et har satt psykologer i fremste rekke i akuttjenesten. Der har de portvaktfunksjon for både sykehus og DPS. Hver dag hele året får du fatt i psykolog mellom klokka 8 og 23. Det er ett nummer inn, og hit ringer nødetatene, legevakt, fastlege, kommunehelsetjenesten...

Fleksibel og oppsøkende

Arne Thomas Lundqvist og Ingrid Camilla Heggland

Alle henvendelser vurderes omgående. Responstid på utrykking er 45 minutter. På den interkommunale legevakten i Haugesund kan psykologene stille på 15 min og tilby akuttvurdering. Som alternativ til innleggelse kan psykologen rykke ut til deg i hjemmet eller i bofellesskapet.

– Det gjelder å gi seg tid og ikke handle på refleks. Være fleksibel og oppsøke pasienten der hen er, påpeker Heggland.

Blålys

For eksempel den 23 år gamle mannen som aldri tidligere hadde vært i kontakt med psykisk helsevern, og som sier han vil ta livet sitt: Seint fredag kveld blir han bragt til legevakten av politi og ambulanse etter en leteaksjon. Han sier han ikke ønsker hjelp. Nødetatene vil ha en rask avgjørelse. Kan han ikke bare tvangsinnlegges? Svaret fra psykologene vil som regel være nei.

Vi møter Heggland sammen med psykologspesialist Arne Thomas Lundqvist som har det operative ansvaret for AAT. Det er dette teamet som rykker ut når det er påkrevet, slik som i tilfellet med den unge suicidale mannen.

Rask oppfølging

– Blålyssituasjoner kan gi inntrykk av at tiden er knappere enn den er. Vi erfarer at det som regel er mulig å roe situasjonen. Da vil oppmerksomheten dreie mot annet enn tvangsinnleggelse, sier Lundqvist

– Fins det omsorgspersoner i nærheten som kan bidra til å løse krisen? For eksempel mamma som ikke sjelden nettopp er den som trår til når nøden er størst, eksemplifiserer han.

Og: Alle pasienter får rask oppfølging. En samtale der og da om det trengs, og en time dagen etter med samme psykolog som var der da det var som mest kritisk. Gjennom AAT kan pasienten få opptil fem samtaletimer. Det blir tatt stilling til diagnostikk, tilpasset kriseintervensjon og oppstart av behandling.

– Alle pasienter får rask oppfølging. En samtale der og da om det trengs

Ved alvorlige kriser kan det være behov for mer intensiv støtte og avlastning, både for pasient og pårørende.

– I slike tilfeller er innleggelse på kriseseng i DPS`et et godt alternativ. Det er kun når andre løsninger ikke er forsvarlig, at vi legger pasienter inn på lukket psykiatrisk akuttmottak, understreker Lundqvist og Heggland.

AAT Haugaland DPS har vært operativt med psykologer i front i over 13 år. Ingrid Camilla Heggland forteller at antall henvendelser har holdt seg relativt stabilt med cirka 1200 nye henvendelser på telefon og 800 akuttvurderinger årlig.

Tall fra de siste tre årene viser en betydelig reduksjon i beleggsprosent på lukket psykiatrisk akuttmottak i Haugesund. På foretaksnivå er andel tvangsinnleggelser for Helse Fonna redusert i samme periode.

Større verktøykasse

Kommuneoverlege Jostein Helgeland mener handlingsrommet og fleksibiliteten gjør AAT-psykologene til viktig pådrivere for alternativer til tvang i psykisk helsevern.

– Psykologene vi samhandler med, er gode på ryddig diagnostikk, og har ofte større verktøykasse enn en lege: En samtale der og da, oppfølging dagen etter. For andre vil alternativet til tvang ofte være ingenting. Det er sjelden du opplever frivillig innleggelse med bare en lege, sier han.

– Den tradisjonelle psykiatrien er tilbaketrukket og vanskelig ha direkte dialog med. Du må booke et møte. AAT kan respondere på et øyeblikk, sier han.

– Psykologene vi samhandler med, har ofte større verktøykasse enn en lege

Helgeland mener AAT fungerer som et smidig bindeledd mellom ulike hjelpeinstanser; mellom kommune og sykehus. Han mener det bidrar til mer en mer helhetlig og mer tilgjengelig spesialisthelsetjeneste i akutte psykiske krisesituasjoner.

Også Kenneth Hovda ved akuttposten på Haugesund sykehus legger vekt på AAT bidrar til å kvalitetssikre innleggelsene.

– Når pasienten er vurdert av AAT, vet vi at vedkommende er på rett plass, sier han.

Åpningstid et suksesskriterium

Organiseringen av akuttjenesten på Haugalandet innebærer altså at alle akuttpsykiatriske vurderinger skal innom psykolog.  

Psykologene har vakt hvert syvende døgn. Vaktstillingen er en frivillig tilleggsoppgave på toppen av ordinært arbeid i poliklinikk eller døgnpost.

– Denne organiseringen bidrar til å gi en unik helhetsforståelse for de ulike nivåene av behandling, sier Ingrid Camilla Heggland.

Hun mener åpningstiden der psykologene kan treffes fram til kl 23.00, er et suksesskriterium.

– Psykologer er en nøkkelprofesjon i spesialisthelsetjenesten, men har i altfor liten grad vært synlig i akuttpsykiatrisk sammenheng. Vi stempler ikke ut klokka 16.00. Det er gjerne på kveldstid det spisser seg til. Da må vi være tilgjengelige og ta oss tid til å gjøre gode vurderinger. Det er nettopp i dette arbeidet vi kan sørge for reelle alternativer til tvang, sier hun.

AAT på Haugaland

Målgruppe

  • Alle akuttpsykiatriske henvendelser som ikke kan håndteres av primærhelsetjenesten
  • Pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD)
  • Pasienter som henvises til innleggelse på tvang etter psykisk helsevernloven § 3‐2 eller § 3‐3 

Vaktordning

  • Åpningstid 8-23 hver dag. Psykologene har passiv vakt etter kl. 15:30 og i helger. Du kan ikke oppholde deg mer enn 45 min fra DPS / sykehus (responstid).
  • Syvdelt vaktordning/turnus, det vil si syv psykologer fast. Vaktarbeid skjer på toppen av vanlig i jobb i poliklinikk eller døgnpost. Både psykologer i spesialisering og psykologspesialister med vedtakskompetanse kan delta.
  • Avtalen reguleres i særavtale mellom Helse fonna og NPF/Akademikerne
  • Nattetid tas akuttpsykiatriske henvendelser imot av forvakt ved Klinikk for psykiskhelsevern. Forvakt besvarer det samme vakttelefonnummeret som AAT slik at samarbeidspartners kun trenger å forholde seg til et telefonnummer inn.

Forskning om AAT

  • Evaluering av AAT i Norge viser forskjeller i arbeidsform og ambulant jobbing. Likevel er det mye som tyder på at AAT- team som er tro mot prinsipper som tilgjengelighet etc., er egnet til å senke akuttinnleggelser. Et hovedfunn fra 2018 er at brukerne rapporterte mye bedring i plager og i mestring av sin situasjon.

Ruud,T m.fl. (2018)  1000 pasienter og 25 akutteam. Hvem er de, hva ble gjort og hvordan gikk det? Lørenskog: Akershus universitetssykehus/Akuttnettverket, 2016.