Veiledning

Vi ønsker å gi medlemmer av NPFs lokalavdeling i Oslo en anledning til å presentere seg i en oversikt over veiledere. 

Listene inneholder informasjon om en rekke forhold. I utgangspunktet er kvaliteten på informasjonen som blir lagt ut ikke garantert av oss. Korrektheten av innholdet og eventuell innsending av oppdatering av dette er det opp til hver enkelt tilbyder å oppebære.

Listen gir opplysninger om disse forholdene:

Navn: 
Psykolog godkjent av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell med  helsepersonellnummer (HPR/ID-nummer) :
Godkjent psykolog år: 

Godkjent spesialitet med spesifisering av fordypningsområde og årstall: 
Praksis/yrkeserfaring: 
Etter-/videreutdanning: 
Tilbyr type veiledning: 
Postadresse: 
Besøksadresse: 
Telefon: 
E-post: 

Oppføring på listen er gratis for Oslo-medlemmer av NPF. De psykologer som ønsker å stå oppført på listen kan sende en epostmelding hvor du:

1. I ‘til-feltet’ skriver:  oslolokalavdeling@psykologforeningen.no

2. I ‘emne-feltet’ skriver: veiledningstjenester

3. Så fyller du inn opplysningene om deg selv: Følg malen over

4. Til slutt trykker du på ‘send-knappen’

Oversikt over medlemmer som tilbyr veiledning

Oppdatert per 21.11.19 

 

Navn: Peder Erlend Anda
Hprnr: 8755310
Godkjent psykolog år: 2002
Godkjent spesialitet: Klinisk psykologi med fordypning i voksenpsykologi, 2007
Praksis/yrkeserfaring:
- Psykisk helsevern for voksne, flere år i poliklinikk, samt lukket sengepost og alderspsykiatri
- Avdeling for barn og ungdoms psykiske helse og familiesenter i førstelinjen/bydelspsykolog
- Privatpraksis med korttids- og langtidsterapi siden 2005
- Spesialistvurderinger, spesialistansvarlig, TPH, testrom, ø-hjelp, ”Raskere tilbake”, miljøterapi, barnevernstjeneste og migrasjons-/minoritetsspørsmål
- Har hatt 15 psykologer i veiledning samt en rekke annet helse- og sosialfaglig personell
Etter/videreutdanning:
- Innføringsseminar og videregående seminar ved Institutt for Psykoterapi, 2007-2013 (Utdannelse godkjent for spesialiteten i psykoterapi)
Tilbyr type veiledning:
- De fleste problemstillinger knyttet til utredning og behandling av voksne i så vel offentlig som privat virksomhet
- Foreldreveiledning, samspillsproblemer, par-/familiearbeid, arbeidslivsproblemer, førstelinjearbeid
- Behandlingsallianse og behandlingsmetodikk:
- Psykodynamisk/relasjonelt, CBT, ressursorientering, symptomreduksjon, kriser
- Breddeerfaring fra fokusert korttidsterapi til langtidsterapi
- Systemforståelse, teamarbeid, tverrfaglighet, rolleforståelse, lovverk
- Særskilte kunnskapsområder innen spiseforstyrrelser, dissosiative lidelser, (alvorlig) personlighetsproblematikk, sammensatte lidelser, inkl. kognitiv reduksjon
- Coaching, veiledningsprosesser, undervisning, personlig utvikling
- Tilbyr veiledning også til andre faggrupper enn psykologer
- Referanser gis ved forespørsel
Post-/besøksadresse: Psykologspesialist Peder Erlend Anda, Psykologkontakt, Valkyriegaten 15 A, 0366 Oslo (Majorstukrysset)
Telefon: 47850319
E-post: pederanda@hotmail.com

Navn: Anne Kulseng Berg
Hprnr: 8310874
Godkjent psykolog år: 2000
Godkjent spesialitet: Klinisk voksen med intensiv psykoterapi, 2007.
Praksis/yrkeserfaring: 2000 - 2003: praksis ved Institutt for Klinisk sexologi og terapi. 2003 - d.d ca. 60 % privat praksis. Voksne, ungdom og par. Hovedvekt av traumeutsatte klienter. 2006-2007: Full tid Østbytunet behandlingssenter. (Behandlingssenter for barn).
Etter/videreutdanning: Norsk Karakteranalytisk Institutts utdanning 2002 - 2005. Godkjent veileder og læreanalytiker 2010. Somatic Experience, 3 årig traumeutdanning: 2009 - 2012.
Tilbyr type veiledning: Psykoterapiveiledning med et karakteranalytisk perspektiv. Altså der også den kroppslige, ikkeverbale kommunikasjonen er i fokus sammen med et relasjonelt blikk på det som foregår i det terapeutiske rommet. Veiledning på arbeid med traumer. Veiledning på psykoterapeutisk arbeid med seksuelle problemer.
Postadresse: Gjerdrums vei 12, 0484 Oslo
Besøksadresse: Gjerdrums vei 12
E-post: akulseng@online.no

Navn: Beate Schie Berntsen
Hprnr:
Godkjent psykolog år: 1990
Godkjent spesialitet: Klinisk barne- og ungdomspsykologi, 1997
Praksis/yrkeserfaring: PPT/OT for videregående skole, Sunnaas sykehus, senter for sjeldne funksjonshemminger, 15 år i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, tre ulike, hvor jeg var enhetsleder i fire år, ved det siste arbeidsstedet (Follo BUP). Nåværende jobb, psykologspesialist ved Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse, enhet barn og unge, et regonalt og landsdekkende senter for barn og unge med hørselshemming og psykiske lidelser. Har også jobbet i førstlinjetjenesten ved siden av vanlig jobb, ved Ski helsestasjon, som psykolog i tre år. Jeg har jobbet i ca 21 år.
Etter/videreutdanning: Nic Waals Institutt fra 1991-1995, nå R-BUP, NPS veilederutdanning, PMT-sertifisering, NPFs lederkurs, Psyk meg opp i ledelse, Tryggere Traumeterapeuter via OUS og RVTS, diverse nevropsykologiske kurs, NEPSY, BRIEF/CPT, ADOS-sertifisert. Holder selv kurs om autismeutredning og traumer.
Tilbyr type veiledning: Prosessveiledning, kognitiv veiledning, er egentlig eklektisk. Har veiledet mange psykologer, nyutdannet og mer erfarne de siste 10 årene.
Postadresse: Brages vei 28, 1412 Sofiemyr
Besøksadresse: Brages vei 28, 1412 Sofiemyr
Telefon: 99 71 32 68 / 909 82 835
E-post: b.s.bern@online.no

Navn: Elisabeth Blæstrud
Hprnr: 8020582
Godkjent psykolog år:1991
Godkjent spesialitet: fordypningsområde klinisk voksenpsykologi, 2001 
Praksis/Yrkeserfaring:
-Hovedpraksis Psykiatrisk Klinikk Vinderen 1988 - 1990
- Psykolog 1, vikariat, stiftelsen Veslelien, utslusingsteam i Oslo 1991 - 1992
- Spesialpsykolog Akuttenheten for stoffmisbrukere Sentralsykehuset Akershus 1992 - 1995
- Opprettet privatpraksi med pasienter i psykoterapi 1995
- Spesialpsykolog Psykiatrisk Ungdomsteam Lillestrøm 1995 - 1999
- Pedagogisk Psykologisk Rådgiver - PPT Skedsmo Kommune vikariat 1996
- Oppnevnt som sakkyndig medlem i rus og barnevernsaker for Oslo og Akershus 1997
- Spesialpsykolog Incognito Klinikk i Oslo 1999
Etter/videreutdanning: 
- Medlem Institutt for Psykoterapi, innføringsseminar 1994 - 1996 og videregående seminar 1996 - 1998
- Veilederutdanning Norsk Psykologforening 2008 - 2010
- Medlem Los Angeles School of Drama Therapy, en ukes seminar årlig fra 2006
- Driver egen gruppe i kreativ terapi ut i fra Michael White's teori
Tilbyr type veiledning:
- Psykodynamisk perspektiv
- Kognitiv atferdsterapeutisk perspektiv
- Systemisk perspektiv
- Narrativ perspektiv
Postadresse: Lammersgate 5, 0480 Oslo
Besøksadresse: Karl Johans gate 8, Oslo
Telefon: 22 15 34 85 / 41 25 32 49
Email: elisabeth@incognito.no

Navn: Lise Bruusgaard
Hprnr: 8066892
Godkjent psykolog år: 31.01.1994
Godkjente spesialiteter:
- Psykologisk arbeid med rus og avhengighetsproblemer, 2006
- Klinisk barne- og ungdomspsykologi, 2008
Praksis/yrkeserfaring:
- Kommunepsykolog med ansvar for arbeid med barn og unge i Lier Kommune
- Follo klinikken, avd Ruspoliklinikken
- BUP-Vest, Diakonhjemmet sykehus
Etter/videreutdanning:
- Innføringskurs i psykoanalytisk psykoterapi med barn og unge
- Spedbarnsobservasjons seminar
Tilbyr type veiledning:
- Psykodynamisk veiledning innen rusfeltet
- Psykodynamisk veiledning innen barn og ungdomsterapier, hvordan arbeide innen BUP feltet.
Postadresse: Sturlas vei 3, 0772 Oslo
Besøksadresse: BUP-Vest, Forskningsveien 13, 0319 Oslo
Telefon: 90 90 08 43
E-post: lisebruusgaard@yahoo.no

Navn: Amalia Carli
Hprnr: 6095070
Godkjent psykolog år: 1986
Godkjente spesialiteter:
- Spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barne- og ungdomspsykologi, 1994
- Spesialist i klinisk psykologi med psykoterapi, 2012
Praksis/yrkeserfaring:
- Avtalespesialist med HELFO Sør Øst fra 2004 til d.d.
- Barnepsykolog ved  Psykososialt Senter for Flyktninger, Univ. i Oslo: 1994-2003
- Psykolog ved BUP:1990-1994
- Barnekonsulent ved Redd Barna (1989-90)
- Psykolog ved Røde Kors Asylsøkeravdeling (1988-89)
- Psykolog Gaustad sykehus/Veksthuset (1987-88)
- PP Rådgiver (1986-87)
- Foredragvirksomhet og artikkelforfatter innen adopsjon, migrasjon og  transkulturelle perspektiver, traumeforståelse og behandling. Ekstern  sensor for Univ. i Oslo. Omfattende veilednings og kurs- og foredragsviksomhet for 1. og 2. linjetjenesten
- Erfaring som veileder  for psykologer under spesialisering
Etter-/videreutdanning:
- Innførings- og videregående seminar ved Institutt for Psykoterapi
- Utdanning i barne- og ungdomspsykoterapi ved Nic Waals Institutt (1990-1994)
- NPF Veilederutdanning
- EMDR - for voksne og barn
- EFT; Reiki Master, Medisinsk Qi Gong Instruktør (Biyunskole)
- Meditasjon/Mindfullness trening (Mind and Life Inst.; Karma Tashi Ling; Biyun, m.m.).
- Blomstermedisin(Bach Remedies) hos dr. Audun Myskja
Tilbyr type veiledning: Til psykologer under spesialisering, kandidater ved Institutt for Psykoterapi, psykologi studenter. Også veiledning til andre faggrupper.  Om psykoterapi med barn, ungdom, familier og voksne. Adopsjon og føsterhjemsplassering. Migrasjon/flekulturelle aspekter. Terapi med traumer/ overgrep.  Spiritualitet og psykoterapi. Medisinsk Qi Gong. Mindfullness/ Meditasjon.
Postadresse: Majorstuveien 36, 0367 Oslo
Besøksadresse: Majorstuveien 36, 0367 Oslo
Telefon: 93 26 11 12
E-post: amaliacarli@hotmail.com

Navn: Marit M Coldevin
Hprnr: 9180559
Godkjent psykolog år: 2004
Godkjent spesialitet: Spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi, 2010
Praksis/yrkeserfaring: BUP, (Furuset, BRYNE) 2.linjeKommunepsykolog, lavterskeltilbud (Nesodden) 1.linje. Barneavdeling for psykisk helse, psyk.spesialiststilling, døgnpost (Oslo Universitetssykehus-nåværende stilling) 3.linje
I tillegg; Sikkerhetspsykiatrisk avdeling, miljøterapeut Nordre Aasen barneavdeling, habilitering, miljøterapeut
Etter/videreutdanning: IAPs fordypningsprogram, PMT-O terapeut, sertifisert, Veiledningsutdanning ved atferdssenteret (påbegynt), Barnefaglig sakkyndig (i utdannelsesforløp)
Tilbyr type veiledning: individuell-og gruppeveiledning
Postadresse: General Birchs gt 20, 0454 Oslo
Besøksadresse: General Birchs gt 20, 0454 Oslo
Telefon: 41 67 01 37
E-post: maritcold@hotmail.com

Navn: Martin Ekelund
Hprnr: 8066817
Godkjent psykolog år: 1994
Godkjent spesialitet: Spesialist i klinisk voksenpsykologi, 2007
Praksis/yrkeserfaring:
1994-2005: A-Senteret Oslo, poliklinikk for personer med rusmiddelproblemer
2006: Akuttpsykiatrisk avdeling, Ullevål sykehus
2007-2008: Psykisk helsetjeneste for barn og unge, Lørenskog kommune. Lavterskeltiltak
2009-dd: Alternativ til Vold Oslo. Psykoterapi med menn og kvinner som utøver vold i nære relasjoner
Etter-/videreutdanning: Institutt for aktiv psykoterapi (IAP) klinisk voksenpsykologi, Affektbevissthet (Jon Monsen), Emosjonsfokusert terapi (Leslie Greenberg)
Tilbyr type veiledning: Gruppeveileder på IAP’s program i klinisk voksenpsykologi. Tilbyr i tillegg individuell psykoterapiveiledning. Eklektisk tilnærming med vekt på emosjoner. Rus, avhengighet, aggresjon, vold. Utvikling av generelle terapeutferdigheter
Postadresse: Birger Olivers vei 27b, 1176 Oslo
Besøksadresse: Lilletorget 1, 0184 Oslo
Telefon: 41800708
E-post: marti-ek@online.no

Navn: Aina Fraas-Johansen
Hprnr: 8196168
Godkjent psykolog år: 1997
Godkjent spesialitet: 2005, klinisk voksen
Praksis/yrkeserfaring: PPT, Studenthelse, Privat praksis, Psykisk helsevern i over ti år - kliniker og poliklinikkleder, nå: spesialrådgiver NPF.
Etter/videreutdanning: 3- årig affekbevissthets utdanning, traumeutdanning, NPF’s veilederutdanning (avslutter høsten 12)
Tilbyr type veiledning: Innen de fleste områder relatert til psykisk helsevern for voksne, inkl systemnivå og teamledelse, affekt fokus i terapi/affektbevissthetsterapi, traumeterapi, veiledning på veiledning.
Postadresse: Bølerlia 50, 0689 Oslo
Besøksadresse: Kirkegt 2, Oslo sentrum
Telefon: 40 49 18 10
E-post: aina.f.j@psykologforeningen.no

Navn: Janne Fredriksen
Hprnr: 8661634
Godkjent psykolog år: 2001
Godkjent spesialitet: Spesialist klinisk barne- og ungdomspsykologi, 2008.
Praksis/yrkeserfaring: BUP Østensjø, Psykisk Helsetjeneste barn og unge i Lørenskog kommune, PPT.
Etter-/videreutdanning: Circle of security, videreutdanning innenfor gravide, spe/små, EMDR, tilknytning/traume
Tilbyr type veiledning: Individuell veiledning for psykologer under spesialisering. Har erfaring som veileder for denne gruppen.
Postadresse: 0671 Oslo
Besøksadresse: Oslo
Telefon: 90047912
E-post: jann-fr@online.no

Navn: Kristin Gudnor Furuholmen
Hprnr: 8675058
Godkjent psykolog år: 2001
Godkjent spesialitet: Barn og ungdomspsykologi, 2011
Praksis/yrkeserfaring: Har jobbet med barn og familier fra graviditet til voksen alder, med hovedvekt på tidlig barndom. Praksis med rus, rus og alkoholeksponering i fosterlivet, omsorgsvikt, vold og effekter av psykiske lidelser. Utredning og veiledning / behandling til omsorgspersoner, biologiske foreldre, beredskapsforeldre og fosterforeldre. Fra før psykologiutdannelsen jobbet i barnehage og barnevernets førstelinje som saksbehandler
Etter/videreutdanning: Omfattende kursing innen samspillobservasjon ut fra Marte- meo tankegang, CARE index, tilknytningsvurderinger (PAA) og bruk av metoder knyttet til dette. Bruk av intervjuer og metoder knyttet til barne- feltet. Flere kurs innen COS tradisjonen og godkjent veileder for COS parenting, psykoedukativ metode
Tilbyr type veiledning: Veiledning til nyutdannede psykologer som jobber i barnevern / BUF – etat. Veiledning til kollegaer med ulik erfaring og bakgrunn som trenger dette for jobbing innen sped- og småbarnsfeltet. Saksveiledning til psykologer og andre yrkesgrupper knyttet til barnevern, vitneførsel osv, samt fagfolk i sped- og småbarnsfeltet kommunalt, eller på andrelinje nivå. Studenter eller fagfolk i videreutdanning som trenger veiledning i forbindelse dette. Tar også større og mindre undervisningsoppdrag
Postadresse: Oppgis ved mail - kontakt
Besøksadresse: Avtales, holder til i Oslo.
Telefon: Oppgis gjennom mailkontakt
E-post: kgfgudnor@gmail.com

Navn: Hanne Gjermo
Hprnr: 8034044
Godkjent psykolog år: 1992
Godkjent spesialitet: Klinisk psykologi voksne 2006
Praksis/yrkeserfaring: Praksis fra sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri, rusbehandling, både klinisk og på institusjon. Arbeidet med krisehåndtering gjennom sos international. A/s
Etter/videreutdanning: IAPs videreutdanning terapi med voksne, NPFs videreutdanning i veiledning. IAPs gruppeterapiutdanningTilbyr type veiledning: individuelt og i gruppe. Utvikling av terapeutferdigheter og relasjonelle ferdigheter i terapi, rus- og avhengighetsprobelmatikk, systemisk-kognitiv teoretisk bakgrunn
Postadresse: Lybekkveien 22, 0770 Oslo
Besøksadresse: Gaustad sykehustelefon: 93 21 75 25
E-post: hgjermo@hotmail.com

Navn: Bård Greve
Hprnr: 8822417
Godkjent psykolog år: 2002
Godkjent spesialitet: Spesialist i klinisk voksenpsykologi, 2007
Praksis/yrkeserfaring:
-Psykolog psykoseteam, BUP, psykolog regional sikkerhetsavdeling
-Spesialist og seksjonsleder akutteam
-Prosjektleder opplæring i nettverksmøter og åpne samtaler
-Militærpsykolog med kurs og opplæring i stressmestring for personell til utenlandsoppdrag, behandling PTSD, utvelgelse av militært personell
-Behandling individuelt og i gruppe med MBSR/mindfulness
-Sakkyndighet og utarbeidelse av spesialisterklæringer ved erstatning pga. PTSD etter utenlandstjeneste
-Erfaring med utvelgelse til realityprogram, mediaeksponering
Etter/videreutdanning: Instruktør MBSR/mindfulness, sorg, traumer, PTSD, stressmestring, 1 år Karakteranalyse, under utdanning ved Forening for Kognitiv Terapi
Tilbyr type veiledning: Klinisk terapi, sakkyndighetserklæringer voksne spesielt relatet PTSD og militært personell, stressmestring/mindfulnessorientert behandling, utvelgelse til risikoarbeid
Postadresse: Oslo, oppgis ved mailkontakt
Besøksadresse: Sentralt i Oslo, etter avtale
Telefon: Oppgis gjennom mailkontakt
E-post: baard.greve@gmail.com

Navn: Christina Hagen
Hprnr: 9097015
Godkjent psykolog år: Sverige 1983, Norge 2003
Godkjent spesialitet:
- Klinisk voksenpsykologi Sverige 1996, Norge 2003
- Klinisk nevropsykologi Sverige 2001, Norge 2003
Praksis/yrkeserfaring: Omtrent 30 år kliniskt arbeid med voksne, barn, par, grupper, hjerneskader, mindfulness grupper, habilitering
Etter/videreutdanning: Mindfulness, traumeterapi, EMDR, kroppsorientert psykoterapi, løsningsfokusert terapi, familieterapi, hypnose, veilederutdanning
Tilbyr type veiledning: Individual, gruppe
Postadresse: Rundmyrveien 3, 0891 Oslo
Besøksadresse: Ullevål sykehus, Oslo
Telefon: 41 18 18 57
E-post: christina.hagen@medisin.uio.no

Navn: Arne Holen
Hprnr: 8237859
Godkjent psykolog år: 1999
Godkjent spesialitet: Klinisk nevropsykologi, 2004, vedlikehold gyldig til 1.1.2015.
Praksis/yrkeserfaring: Nå: UOS/Aker, Senter for rus og avhengighet. Tidligere: BUP, barne og voksenhabilitering, PPT for grunnskolen, fysikalsk medisin og rehabilitering. Ulike kurs og undervisningsoppdrag: grunnfag psykologi, fordypningskurs i klinisk nevropsykologi kurs i WAIS-IV. Var ansatt som norsk klinisk ekspert for Pearson Assessment AB, Stockholm på prosjektet Ny norsk/skandinavisk versjon av WAIS-IV, utgitt mars 2011.
Etter-/videreutdanning: NPFs veilederutdanning 2010
Tilbyr type veiledning: til psykologer i spesialisering, som vedlikeholdsaktivitet eller for faglig oppdatering og utviking. Veiledning kan søkes godkjent som inntil 40 timer fordypningsveiledning innen klinisk psykologi med fordypning barne- og ungdomspsykologi, habilitering eller rus og avhengighet. Kan også tilby fordypningsveiledning i klinisk nevropsykologi og til fellesprogrammet.
Postadresse: Psykolog Arne Holen, Fredheimveien 4, 1087 Oslo.
Besøksadresse: Sognsvannsveien 21, Gaustad, bygg 20.
Telefon: 922 30 383 – 2292 3500 (j)
E-post: post@nevropsykologholen.no
 Webside: www.nevropsykologholen.no

Navn: Gina Hægland
Hprnr: 8661383
Godkjent psykolog år: 2001
Godkjent spesialitet: Godkjent som spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde klinisk familiepsykologi i 2008
Praksis/yrkeserfaring: Jeg har praksiserfaring fra PPT for videregående opplæring, Familievernkontor, BUP og fra CL team – på somatisk barneavdeling. De siste tre årene har jeg jobbet i et lavterskelprosjekt der jeg har jobbet tett sammen med helsesøstre ute på videregående skoler. Jeg er spesielt engasjert i kommune- og lavterskefeltet og har veiledet flere psykologer innenfor dette området. Jeg har også veiledet psykologer som har vært i andre former for praksis, blant annet innenfor BUP. Jeg jobber for tiden også på helsestasjon for ungdom og på R-BUP der jeg underviser en tverrfaglig videreutdanningsgruppe i familieterapi.
Etter/videreutdanning: Gjennomført kurset “Veileder for morgendagens psykologer” i september 2011
Tilbyr type veiledning: Jeg tilbyr både individuell og gruppeveiledning.
Postadresse: Formerveien 1B
E-post: gin-haeg@online.no

Navn: Henrik Kamphus
Psykolog godkjent av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell med   helsepersonellnummer (HPR/ID-nummer)  :  7210 132
Godkjent psykolog år: 2009

Godkjent spesialitet med spesifisering av fordypningsområde og årstall: Spesialist klinisk voksenpsykologi siden 2016 
Praksis/yrkeserfaring: Bred erfaring og praksis med behandling av de fleste former for psykiske lidelser, inkl. individual, familie- og nettverksmøter, samt gruppeterapi. Også erfaring fra å skrive vitenskapelige kliniske artikler og annet faglig skrivearbeid. 
Etter-/videreutdanning: Spesialisering innen barne-, ungdoms og voksenpsykoanalyse. 
Tilbyr type veiledning: Jeg kan tilby generell veiledning i henhold til psykologforeningens standarder, men også mer spesifikk psykodynamisk og psykoanalytisk prosessorientert veiledning rettet mot det konkrete kliniske og relasjonelle overføring- og motoverføringsarbeidet med pasienter. 
Post- og besøksadresse: Professor Dahls gate 18
Telefon:  94323814
E-post:  kamphus@gmail.com

Navn: Arne Jørgen Kjosbakken
Hprnr: 9209190
Godkjent psykolog år: 2004
Godkjent spesialitet: 2010 - Spesialist i klinisk psykologi, med fordypning i barne- og ungdomspsykologi
Praksis/yrkeserfaring: Har jobbet fem år for BUP, og tre år for helsestasjon og barnevern. Jobbet med barn, ungdom og deres foreldre gjennom kommunalt lavterskeltilbud, og med utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Individuell- og gruppeveiledning for psykologistudenter i for- og hovedpraksis, og til andre yrkesgrupper (og noe undervisning knyttet til dette).
Etter/videreutdanning: Fordypningssekvens gjennom IAP, og i tillegg flere kurs knyttet til ulike tester og behandlingsmetoder innen psykisk helsevern inkludert traumer, EMDR, tilknytnings- og atferdsvansker, evneutredning, fødselsdepresjon, hypnoterapi og oppfølging av barn og ungdom som er adopterte eller i fosterhjem.
Tilbyr type veiledning: Individuell og gruppeveiledning.
Postadresse: Majorstuen
Besøksadresse: Majorstuen
E-post: aj@egne.no

Navn: Olav Kneppen
Hprnr: 8845131
Godkjent psykolog år: 2002
Godkjent spesialitet: Klinisk voksenpsykologi, 2008
Praksis/yrkeserfaring:
- Januar 2001 - juni 2002: Alternativ til vold, Oslo (deltid)
- Januar 2002 - juni 2002: Prosjektleder ved Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep (deltid)
- Februar 2003 - desember 2006: Orkdal DPS, poliklinisk og døgn (100%)
- Januar 2007 - desember 2007: BUP Klostergata, Trondheim (100%)
- Januar 2008 - juli 2010: Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, Levanger (100%)
- August 2010 - februar 2012: Tiller DPS (80%)
- Mars 2012 - : Josefines gate DPS (100%)
- Januar 2005 - februar 2012: HMS-tjenesten Orkladal. Psykologfaglig rådgiver (20%).
- Juni 2009 - mai 2012: Gruppeveileder ved Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, Levanger (deltid)
- September 2010 - desember 2011: Seminarleder, Psykologisk institutt, NTNU, Trondheim (deltid)
Etter/videreutdanning:
- Toårig CBT for spiseforstyrrelser.
- Gruppeterapi i regi av Institutt for aktiv psykoterapi.
- Mentaliseringsterapi i regi av Insitutt for mentalisering.
Tilbyr type veiledning:
- Emosjonsfokusert og mentaliseringsbasert psykoterapi.
- Spiseforstyrrelser.
- Personlighetsforstyrrelser.
- Psykososialt arbeidsmiljø.
Postadresse: Lillogata 3 A, 0484 Oslo
Besøksadresse: Kirkeveien 64 B, 0363 OSLO
Telefon: 9246 9317
E-post: olavkneppen@hotmail.com

Navn: Anne Cecilie Larsen
Hprnr: 8165297
Godkjent psykolog år: 1997
Godkjent spesialitet: Klinisk voksen, 2004
Praksis/yrkeserfaring: Klinisk ungdom og voksen
Etter/videreutdanning: IAP voksen individual, IAP gruppeterapi, Affektbevissthet Jon Monsen, Mentaliseringsbasert gruppeterapi og individualterapi
Tilbyr type veiledning: Klinisk ungdom og voksen, par/familier, gruppeterapi.
Postadresse: 0875
Besøksadresse: Kan komme til din arbeidsplass evt. Ryen DPS
Telefon: 41 52 41 51
E-post: annececiliel@hotmail.com

Navn: Grete Lilledalen
Hprnr: 6118704
Godkjent spesialitet:
- Klinisk psykologi, 1990
- Klinisk familiepsykologi, 1995
Praksis/yrkeserfaring: Veiledererfaring: Har jobbet som veileder i minimum 50% stilling siden 1990. Veiledererfaring bl.annet fra: bup, rusfeltet, familievern, familieavdeling, barnevern, familie/nettverksteam, ungdomsinstitusjon, kommunepsykologi, ideelle organisasjoner. Veiledet psykologer individuelt og gruppe i forbindelse med spesialistutdanning og tverrfaglige grupper som tar videreutdanning i familieterapi. Arbeidserfaring: Familieavdeling ved Statens Senter, familieavdeling i Karasjok, ulike familievernkontor i 30 år. Ansatt ved Diakonhjemmets høyskolesenter Jobbet som lærer før psykologstudiet. Undervisningserfaring: Familieprogrammet i Institutt for Aktiv psykoterapi, R-bup, Diakonhjemmets høyskolesenter, Psykologisk institutt UiO, familieterapiutdanninger ved Statens Senter for Barne- og Ungdomspsykiatri.
Tilbyr type veiledning: Individuelt og i gruppe for kandidater som er i videre/spesialistutdanning og veiledning på arbeidsplasser (hovedfokus på barn/par/familier/prosesser/samarbeid)
Postadresse: Ivar Knutsons vei 14, 1161 Oslo
Besøksadresse: Ivar Knutsons vei 14, 1161 Oslo
Telefon: +47 92 83 95 30
E-post: grete.lilledalen@gmail.com

Navn: Eirin Lorentzen
Hprnr: 8142234
Godkjent psykolog år: 1996
Godkjent spesialitet: klinisk nevropsykologi 2008
Praksis/yrkeserfaring: Avd. Nevrohabilitering OUS Ullevål; Barnehabilitering OUS Ullevål; Avd. nevropsykologi OUS Ullevål; Kapellveien habiliteringssenter Oslo; lærer i psykologi Diakonhjemmet høgskole; høyskolelektor Høyskolen i Oslo; kursholder i Vineland-II; medarbeider Senter for Tidligintervensjon/Nordvoll; medarbeider Pearson Assessment i utvikling av WMS-III, WAIS-IV og Vineland-II for norske forhold; medredaktør i NorskElektroniskLegehåndbok; medforfatter i veileder om utredning av dyp/alvorlig psykisk utviklingshemming; medforfatter av lærebok om psykisk utviklingshemming og psykisk helse; artikler i Tidsskrift Norsk Psykologforening og Tidsskrift Norsk Legeforening; forskningspresentasjon på INS Krakow.
Etter/videreutdanning: Div. kurs i regi av Psyk.for., samt på arbeidsplassen
Tilbyr type veiledning: Nevropsykologi; testing; generell psykologi
Postadresse: Eilert Sundts gate 48 A, 0355 Oslo
Besøksadresse: samme
Telefon: 47 71 93 66
E-post: elorentz@gmail.com

Navn: Alice Marble
Hprnr: 6099122
Godkjent psykolog år: 1978
Godkjent spesialitet:
- Klinisk psykologi, 1987
- Barne- og ungdomspsykologi, 1991
Praksis/yrkeserfaring: 15 år praksis med barn og ungdommer, 20 år praksis med voksne, 20 år psykoterapiforskning (FEST prosjektet)
Etter/videreutdanning:
- kandidat 4 år på Nic Waals Institutt
- godkjent psykoanalytiker, 1998
Tilbyr type veiledning: psykodynamisk psykoterapi med voksne
Postadresse: Skøyen terrasse 21, 0276 Oslo
Besøksadresse: Forskningsvn 7, 0319 Oslo
Telefon: 92 80 07 41
E-post: alice.marble@medisin.uio.no

Navn: Tom Arild Moe
Hprnr: 9463747
Godkjent psykolog: 2006
Godkjent spesialitet: Klinisk psykologi med fordypning rus- og avhengighet i 2011.
Praksis/yrkeserfaring: 4 års erfaring fra rusfeltet (hovedsakelig alkohol)
Også jobbet i almennpsykiatrisk poliklinikk og i PPT.
Tilbyr type veiledning: Knyttet til fellesprogrammet.
Postadresse: Schweigaards gate 61 C, 0656 Oslo
Besøksadresse: Unicare psykologsenter, Pilestredet 56, 0167 Oslo
Telefon: 918 29 693
Epost: tom.arild.moe@gmail.com

Navn: Grethe Nordhelle
Hprnr: 9873171
Godkjent psykolog år: 1996
Godkjent spesialitet:
Praksis/yrkeserfaring: 15 år som praktiserende advokat før jeg ble psykolog. Som psykolog arbeidet ved: Barnevernets ungdomssenter, Familievernkontor, Diakonhjemmets høgskole med bl.a. faglig ansvar for videreutdanning i konflikthåndtering og mekling. Mange års privat praksis som psykolog, se www.nordhelle.no
Etter/videreutdanning: Diverse spesialkurs innen mekling. Har veiledet bl.a. flere familievernkontontorer, psykologer etc i mekling, konflikter mellom par, maktubalanse mellom parter, etc. Gruppeveileder for studenter i tverrfaglig videreutdanning i mekling. Har også erfaring med yrkesrettet veiledning.
Tilbyr type veiledning: konflikthåndtering og mekling, manipulasjon/maktubalanse, yrkesrettet veiledning.
Post- og besøks adresse: Graahbakken 12 b, 0286 Oslo
Telefon: 22550177
E-post: post@nordhelle.no

Navn: Julius Okkenhaug
HPR/ID-nummer:  : 8356807
Godkjent psykolog år: 2000
Godkjent spesialitet: Klinisk Voksenpsykologi 2006

Praksis/yrkeserfaring: 

2012 Norsk psykologforening – spesialrådgiver i forhandlingsavdelingen
2009 – 2012   Helse Sør-Øst - Konserntillitsvalgt
2006 – 2009 Ahus – Akuttpsykiatrisk avdeling
2005 – 2006  Ungdomspsykiatrisk klinikk (UK)
2003 – 2005 Lillestrøm DPS – allmenpoliklinikk
2001 – 2003 Ahus – avd. for helseopplysning – Røykeavvendingskurs
2000 – 2003 Lillestrømklinikken – avdeling rus (ruspoliklinikk)
1999 Familievernkontoret i Hammerfest - Hovedpraksis 

Tilbyr type veiledning: Veiledning av psykologer i spesialisering. Individualterapi, akuttarbeid og vedtak innen TPH, rus- og spillavhengighet, rollen som fagperson og tillitsvalgt, helselovgivning og myndighetskrav (journalføring, etc.). Jobber som spesialrådgiver i Psykologforeningen og kjenner godt til rammene rundt det å være psykolog i Norge. Eklektisk tilnærming med særlig interesse for ambivalens, motivasjon og terapi på kort tid (akuttarbeid).

Postadresse: Bukken Brusesvei 4A, 2020 Skedsmokorset
Besøksadresse: Psykologforeningens lokaler, Kirkegata 2, 0103 Oslo
Telefon: 92047328
E-post:  julius@psykologforeningen.no

Navn: Knut Skjøstad
Hprnr: 6116620
Godkjent psykolog år: 1978
Godkjent spesialitet:
- 1986: Klinisk Voksenpsykologi
- 2007: Klinisk Voksenpsykologi med Psykoterapi
Praksis/yrkeserfaring: Nå avtalepraksis i Oslo, siden 1992. Tidligere erfaring fra rehabiliteringsinstitusjon, som pp-rådgiver, psykolog ved rusinstitusjon, ved psykiatrisk institusjon, deltid psykolog ved universitetshelsetjeneste. Kursleder og lærer gjennom formidling av teori og behandlingspraksis til helsepersonell, undervisning til sykepleier- og politihøgskolestudenter; kursleder ved fordypningsdelen til spesialiteten i Klinisk Voksenpsykologi, Npf; lærer ved Institutt for Gruppeanalyse (IGA) sitt utdanningsprogram; lærer ved psykologisk institutt (kurs i gruppeterapi for studenter). Veilederoppdrag for psykologer og annet helsepersonell, individuelt og i gruppe. Deltatt i utvikling og gjennomføring av ulike forskningsprosjekt knyttet til institusjons- behandling og kort- og langtids gruppeterapi.
Etter-/videreutdanning: Forskningsmetodikk, Gruppeanalyse (diplomert gruppeanalytiker) og Karakteranalytisk vegetoterapi. Div. kurs vedr. ulike behandlingstradisjoner, med fokus både på kort- og langtids individuell og gruppepsykoterapi.
Tilbyr type veiledning: Individuelt til psykologer i spesialistutdanning innen Klinisk Voksenpsykologi; individuelt og som gruppeveiledning til psykologer o.a. helsepersonell innen psykisk helse, knyttet til videreutdanning i gruppepsykoterapi.
Post- og besøksadresse: Kr. Augusts gate 13, 0164 Oslo
Telefon: +4791326215
E-post. knutsjo@online.no

Navn: Robert Speare
Hprnr: 8746761
Godkjent psykolog: 2002
Godkjent spesialitet: Klinisk voksenpsykologi 2007
Praksis/yrkeserfaring: Psykolog ved lukket døgnpost, poliklinikk, senter for barn og unge. Spesialist og seksjonsleder ved akutteam. Spesialist og daglig leder av privat psykologklinikk. Ansvarlig krisepsykolog for privat bedrift. Konsulent ved utvelgelse til Forsvaret, Avinor og private bedrifter.
Etter/videreutdanning: Gått 2-årig videreutdanning ved Karakteranalytisk institutt
Veiledning i klinisk terapi, hovedsakelig psykodynamisk orientert terapi.
Postadresse: Speare AS, PB 417 Skøyen, 0213 Oslo
Post- og besøks adresse: Bastebergsvägen 6, 421 66 Västra Frölunda, Sverige
E-post: speare@speare.no

Navn: Annette Strand
Hprnr: 9078142
Godkjent psykolog år: 2002 (norsk autorisasjon 2005)
Godkjent spesialitet: Klinisk voksen, 2009
Praksis/yrkeserfaring: 10 år på ulike DPS (deriblant 2 år deltid på døgn, 2 år deltid på gruppebehandling), 1 år på BUP. Har vært veileder for nyutdannede psykologer i ca. 2 år.
Etter/videreutdanning: NPF spesialistprogram, 1 år Trygge Traume Terapeuter
Tilbyr type veiledning: klinisk veiledning i forhold til pasientbehandling, psykologoppgaver
Postadresse: 0167 Oslo
Besøksadresse: Pilestredet 56, 0167 Oslo
Telefon: 92 43 25 32
E-post: annetstr@online.no

Navn: Liv Strand
Hprnr: 6104320
Godkjent psykolog: 1985
Godkjent spesialitet: klinisk barne- og ungdomspsykologi, 2005
Praksis/yrkeserfaring: mangeårig arbeid med barn med sansetap, spesielt hørselshemming, familieveiledning, tidlig intervensjon, utvikling av veiledningsprogram for foreldre, kurs og forelesninger. Veiledning til andre faggrupper, veiledning til studenter, veiledning til psykologer under spesialisering. Sakkyndighetsarbeid for barnevern og retten.
Etter-/videreutdanning: Div. NPF kurs innen utviklingspsykologi og nevropsykologiske tester, traumebehandling, norsk tegnspråk.
Tilbyr type veiledning: veiledning til nyutdannede psykologer, psykologer under spesialisering, individuelt eller i grupper, klinisk veiledning i forhold til familie og foreldre og barn med sansetap.
Postadresse: oppgis ved mailkontakt, 0576 Oslo
Besøksadresse: avtales
Telefon: 0047-95208817
E-post: liv.tstrand@gmail.com

Navn: Dag Sørum
Hprnr: 8180997
Godkjent psykolog år: 1997
Godkjent spesialitet: Klinisk psykologi med fordypning i voksenpsykologi, 2011
Praksis/yrkeserfaring: Barnevernet, PPT, Rusmiddeletaten, Oslo Universitetssykehus, privat praksis.
Etter/videreutdanning:
Tilbyr type veiledning: Jeg tilbyr både individuell veiledning og veiledning i gruppe, for psykologi studenter og psykologer under spesialisering.
Postadresse: Maridalsveien 347 F, 0881 Oslo
Besøksadresse:
Telefon: 95965982
E-post: dsorum@broadpark.no og dag.sorum@ulleval.no

Navn: Anna M. Szulc Psykolog godkjent av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell med   helsepersonellnummer (HPR/ID-nummer)  : 008594848Godkjent psykolog år: 2001

Godkjent spesialitet med spesifisering av fordypningsområde og årstall: 

Spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde klinisk voksenpsykologi, år 2008Spesialist i klinisk psykolog med fordypningsområde klinisk barne- og ungdomspsykologi, år 2011Spesialist med fordypningsområde klinisk psykologi med psykoterapi, år 2015Praksis/yrkeserfaring: Flere års erfaring fra offentlig psykisk helsevern: Voksenpsykiatrisk poliklinikk, døgnavdeling, samt BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Psykoseenhet for barn / ungdom samt internatbehandling ved Modum Bad. Gruppepoliklinikk ved DPS for pasienter med traumer og personlighetsproblematikk. Siden 2014 privatpraksis på full tid. Kort og langtidsterapi med barn og voksne, forelderarbeid, gruppeterapi. Etter-/videreutdanning:5 års gruppeanalytisk utdanning ved Institutt for gruppeanalyse, diplomert gruppeanalytiker år 2015.5 års utdanning i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom.Kandidat ved Psykoanalytisk Institutt.Tilbyr type veiledning:Veiledning på psykoterapi av barn / ungdom, forelderarbeid, utredning og psykoterapi med voksne.Individuell klinisk veiledning, veiledning i gruppe, veiledning av kollegiale veiledningsgrupper ved IGA,Prosessveiledning av personale i tilknytning til institusjoner / avdelinger innen psykisk helse og barnevern.Metode / tilnærming: Psykodynamisk, psykoanalytisk samt gruppeanalytisk orientert veiledning. Postadresse: Thurmanns gate 15, 0461 Oslo.Besøksadresse: Bygdøy Allè 14, 0262 Oslo, fra januar 2017 ny adr: Bygdøy Allè 21, 0262 OsloTelefon: 917 92 543E-post:  psykolog@annaszulc.no

Navn: Truls Tallberg
Hprnr: 8003823
Godkjent psykolog år: 1991
Godkjent spesialitet:
- Klinisk psykologi med fordypning i barne- og ungdomspsykologi, 2003
- Klinisk psykologi med fordypning i voksenpsykologi, 2007
Praksis/yrkeserfaring:
- Psykisk helse/førstelinje voksne polikliniske tjenester
- Psykisk helsevern voksne døgntjenester
- Psykisk helsevern barn og unge polikliniske tjenester
- Helseadministrasjon
Etter-/videreutdanning:
- NPFs 2-årige veilederutdanning
- Nic Waals Institutts 3-årige videreutdanning i barne- og ungdomspsykoterapi og familieterapi for psykologer og leger
Tilbyr type veiledning:
- NPFs spesialistkrav
- Arbeid med psykoterapi og intensiv psykoterapi
- Samt avgrensede problemstillinger
Postadresse: Humleveien 4 A, 0870 Oslo
Besøksadresse: Ekebergveien 1 A, 0192 Oslo, Bydel Gamle Oslo
Telefon: 48 20 58 97
E-post: truls.tallberg@gmail.com
Webside: home.broadpark.no/~trulskt/

Navn: Tove Træsdal
Hprnr: 6115713
Godkjent psykolog: 1979
Godkjent spesialitet:
- Klinisk psykologi, 1984
- Klinisk psykologi m/psykoterapi, 1988
Praksis/yrkeserfaring: 2 år vitenskapelig assistent ved UiO, 1 år i PPT, 7 år ved psykiatrisk sykehus, 2 år ved Familievernkontor, fulltids selvstendig praksis siden 1990.
Etter/videreutdanning: Utdanning ved Institutt for Psykoterapi, godkjent veileder og lærebehandler der fra 1999. Norsk Psykologforenings 2-årige veilederutdanning 2004.
Tilbyr klinisk veiledning til psykologer i spesialistutdannelse og til utdannelsen ved Institutt for Psykoterapi. Er psykodynamisk orientert, veileder i både kort- og langtids psykoterapi.
Postadresse/besøksadresse: Ogmunds vei 14 A, 0488 Oslo (Grefsen).
Telefon jobb: 48 11 95 47, priv.mob 94 15 85 08, fasttelefon 22 15 60 36.
E-post: mail@tovetraesdal.no   www.tovetraesdal.no

Navn: Espen Walstad
Hprnr: 6115985
Godkjent psykolog år: 1987
Godkjent spesialitet: Klinisk psykologi med fordypning i barn og ungdomspsykologi, 1995
Praksis/yrkeserfaring: 1 år oppsøkende barne og ungdomsarbeid, 3 år ungdomspsyk behandlingshjem, 3 år barnevern, 1/2 år voksenpsyk. inst. 17 år privat praksis sakkyndig utredning (barnevern/barnefordeling)
Etter/videreutdanning: IAP barne-og ungdomsprogrammet, NPF sakkyndigprogrammet, NPF veilederutdanning
Tilbyr type veiledning: Sakkyndig utredning barnesaker (barnevern- og barnelov) Spes. til "sakkyndigprogrammet"
Postadresse/Besøksadresse: Nordahl Bruns gt 22, 0165 Oslo
Telefon: 22 11 11 25 / 913 43 330
E-post: ewalstad@online.no

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.