Registreringer ved oppstart av privatpraksis

Ved oppstart av privatpraksis må det gis melding til flere instanser. Registreringsplikten gjelder uavhengig av praksisens størrelse. Det er ingen avgifter knyttet til noen av disse registrene og meldingene, bortsett fra registrering i Foretaksregisteret.  
 

Regionalt helseforetak eller kommunen
Etter helsepersonelloven § 18(1) har psykologer plikt til å melde fra til kommunen eller regionalt helseforetak når de «åpner, overtar eller trer inn i» privat virksomhet. Det skal også gis melding ved opphør av virksomhet.

Formålet med meldeplikten er å gi myndighetene oversikt over helsepersonelldekningen, og dermed ha mulighet til å iverksette styringstiltak ved behov1.

Psykologer i privat virksomhet skal melde til regionalt helseforetak dersom de har driftsavtale eller går over til kun refusjonsrett. Andre psykologer som starter eller trer inn i privat virksomhet skal melde til den kommunen hvor virksomheten er lokalisert.
Dersom en i privatpraksisen skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming, må politiattest vedlegges meldingen jf. helsepersonelloven § 18(3).

Meldingen til kommune eller helseforetak kan gjøres kort pr e-post eller post, og bør inneholde navn og adresse, kontaktinformasjon og praksisstørrelse. Det bør også opplyses om praksisen er finansiert med driftstilskudd/refusjon fra trygden, eller om pasienten selv må betale for konsultasjonene. Det er ingen formkrav eller skjema som må benyttes i meldingen.

Send gjerne en kopi av denne meldingen til Norsk psykologforening, slik at vi kan registrere og nå dere med informasjon direkte.

 

Arbeidsgiver
Etter helsepersonelloven § 19(1) har psykolog med autorisasjon eller lisens plikt til å gi sin arbeidsgiver opplysninger om bierverv, engasjement ol. i annen virksomhet «som vil kunne komme i konflikt med hovedarbeidsgivers interesser».
Formålet med meldeplikten er å avdekke lojalitetskonflikter, inhabilitet og forhold som hindrer forsvarlig yrkesutøvelse2.

Helsefaglige biervervsom privatpraksis er virksomhet som vil kunne komme i konflikt med hovedarbeidsgivers interesser, jf § 19(1) og er omfattet av meldeplikten.
Det er viktig å merke seg at denne bestemmelsen ikkeinnebærer at du må ha tillatelse fra arbeidsgiver for å drive privatpraksis. Det er altså opp til arbeidsgiver å reagere dersom de har innsigelser. Dersom biervervet kommer i konflikt med arbeidsgivers interesser etter § 19(1), for eksempel ved at det går utover kapasitet og arbeidsinnsats eller ved at det innebærer habiltetsutfordringer kan arbeidsgiver i kraft av styringsretten nekte dette. 3.

Etter helsepersonelloven § 19(3) skal det opplyses om navn, art og omfang av biervervet eller engasjementet.
Det er viktig å merke seg at andre begrensninger kan følge avdin arbeidsavtale eller interne retningslinjer på arbeidsplassen. For eksempel kan du ha inngått avtale om forbud mot oppstart av konkurrerende bierverv. 

Brønnøysundregistrene
Dersom din privatpraksis er organisert som et enkeltmannsforetak, skal virksomheten registreres i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Enkeltmannsforetaket vil da få et organisasjonsnummer. Du kan også frivillig velge å registrere deg i Foretaksregisteret. Dette er gebyrbelagt. For aksjeselskaper er det pålagt med registrering i Foretaksregisteret. Registrering skjer elektronisk via altinn .

Kilder:

  1. Rundskriv IS-8/2012 Helsepersonelloven med kommentar, Helsedirektoratet
  2. Rundskriv IS-8/2012 Helsepersonelloven med kommentar, Helsedirektoratet
  3. Rundskriv IS-8/2012 Helsepersonelloven med kommentar, Helsedirektoratet

Ikke lenger meldeplikt til Datatilsynet

Privatpraktiserende psykologer har tidligere hatt meldeplikt til Datatilsynet for behandling av pasientopplysninger i journal. Personopplysningsforskriften er endret fra 1. januar 2017. Endringer innebærer at det ikke lenger er verken meldeplikt eller konsesjonsplikt for behandling av pasientopplyninger hos helsepersonell som er underlagt offentlig autorisasjon eller gitt lisens.

Emneord: privatpraksis

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.